Skip til primært indhold

Lotte Borg Lange

Nyremedicinsk Afdeling Y

The SGL-TX study: Sodium-Glucose-Transporter-2 inhibition in kidney transplant recipients, impact on kidney function and post-transplant diabetes mellitus

Organdonation redder liv og nyretransplantation er førstevalget ved svær nyresvigt. Desværre er nyretransplantatets levetid kort, ca. 15 år, herefter skal patienterne re-transplanteres eller  dialysebehandles. Men det scenarie kan vi måske ændre.

Sukkersygemedicin, SGLT2-hæmmerne (SGLT2i), har hos nyresyge vist at forlænge nyrens funktionstid, mindske forekomst af sukkersyge og øge iltindholdet i nyrerne, hvilket er positivt. Men de positive effekter er endnu ikke undersøgt hos de nyretransplanterede.

Formål

Vi vil undersøge effekten af medicin SGLT2i til nyretransplanterede patienter uden sukkersyge.

Hypotese

SGLT2i til nyretransplanterede patienter uden sukkersyge vil påvirke:

  1. Funktionstiden af nyretransplantatet.
  2. Risikoen for udviklingen af sukkersyge efter nyretransplantation.
  3. Iltindholdet i nyretransplantatet.

Studiedesign

Tre randomiserede kliniske forsøg med nyretransplanterede patienter uden sukkersyge skal undersøge vores hypoteser. Forsøgsdeltagerne fordeles tilfældigt i to grupper til sammenligning af behandling med SGLT2i kontra uvirksomt medicin (placebo). Studiedesignet er af højeste evidens inden for klinisk forskning og af international kvalitet.

Begrænsninger

Randomiserede kliniske studier kræver mange deltagere, og rekruttering kan blive en udfordring. Det forebygger vi dog ved at lave nationale multicenter studier hvor Rigshospitalets Transplantations Center, Aarhus Universitets Sygehus Transplantations Center, og alle sygehuse i Region Syddanmark med nyremedicinsk ambulatorie funktion vil blive inddraget.

Studierne er medicinske forsøgsstudier, lægemidler er dyre og en stor udgift. Vi har dog allerede opnået ekstern finansiering på 90.000 kr. Vi ansøger om lægemiddelindustrisponsorat, men foretrækker at indkøbe medicin for egne fondsmidler.

Klinisk relevans

Studierne bygger videre på den nyeste forskning inden for nyresygdom. Vores forskningsresultater kan bedre behandlingen af de nyretransplanterede patienter og implementeres direkte i den nuværende behandlingspraksis. Hvis funktionen af nyretransplantatet forlænges, og risikoen for udvikling af sukkersyge efter transplantation reduceres, vil det ikke kun komme Region Syddanmarks patienter til gode, men nyretransplanterede i hele Danmark og internationalt. 

Vi vil kunne udskyde tiden til re-transplantation og dialyse, forkorte ventelisterne til nyretransplantation, gavne den socioøkonomiske sygdomsbyrde og vigtigst at alt forbedre nyrepatienternes livskvalitet.

Involvering af patient og pårørende

Hovedformålet med studierne er at opnå resultater, der kan gavne de nyretransplanterede patienter. Nyremedicinsk patient- og pårørenderåd er aktivt inddraget i forskningsprocessen, da vores forskning er til og for patienterne.

Vi har designet studierne med udgangspunkt i de nyretransplanterede patienters ønske om at forlænge levetiden for deres nyretransplantat til mere end 15 år og dermed undgå re-transplantation og dialysebehandling forbundet med markant højere syge- og dødelighed. Desuden vil patienter og pårørende blive inddraget løbende, som studierne skrider frem.

APPFWU02V