Skip til primært indhold

Behandling i Smertecentret

Information omkring behandling

Smertecenter Syd er et multidisciplinært universitetssmertecenter, der har regionsfunktion ift. behandling af patienter med komplekse kroniske non-maligne smerter. Patienter henvises til behandling fra praktiserende læge.

I Smertecenter Syd behandler vi patienter med komplekse kroniske non-maligne smerter, hvor: (1) monofaglig terapi ikke har haft effekt, (2) patienten er diagnostisk afklaret og færdigbehandlet i de relevante specialer, og (3) hvor tyngden af de fysiske, psykologiske, sociale og eksistentielle problemer, nødvendiggør en tværfaglig indsats.

Formål med behandling

Formålene med behandlingsforløb i Smertecenter Syd for patienter med komplekse kroniske smerter er at:

  1. afklare patientens samlede smertesituation og funktionsevne ud fra en biopsykosocial begrebsramme og stille en diagnose,
  2. give viden og strategier mhp. at mindske den overbeskyttende funktion der er opstået i smertesystemet,
  3. øge funktionsniveauet i forhold til arbejde, familieliv og fritidsaktiviteter og
  4. opnå en bedre livskvalitet.


Behandlingsforløb

Gennem smerteedukation (undervisning om smerter og ledsagesymptomer samt mestring heraf) om komplekse kroniske smerter og træning af bl.a. afspænding, mindfulness og nye bevægestrategier har vi til hensigt, at patienterne opnår viden og strategier til stressreduktion og hensigtsmæssig mestring og derigennem muliggøre et øget funktionsniveau og en højere livskvalitet.

Det er et gennemgående princip i vores behandling, at øge patientens tro på egne evner til at kunne håndtere sin situation (self-efficacy), øge patientens handleevne, kontrol og evne til at tage ejerskab over egen situation (empowerment) og at yde hjælp-til-selv-hjælp. Vi antager en patientcentreret tilgang, hvor vi tilskriver patienten en aktiv rolle. Dette faciliteres fx gennem udlevering af personligt arbejdsmateriale, som skal udfyldes og øves mellem behandlingsgangene, og ved at patienten løbende bliver bedt om at reflektere over det lærte, både i gruppesammenhænge og ved individuelle samtaler.

Nærmere beskrivelse af behandlingsindsatserne i Smertecenter Syd, OUH kan ses her

APPFWU02V