Skip til primært indhold

Uddannelse på Infektionsmedicinsk Afdeling Q

Afdeling Q fungerer som undervisningssted for både læger, sygeplejerske, sosu-assistenter og lægesekretærer. Du kan læse mere om de enkelte uddannelsesforløb her under.

Sygeplejersker

Infektionsmedicinsk Afdeling Q1 er klinisk uddannelsessted for sygeplejestuderende i 1., 2., 3., 4. og 6. semester.

De patienter, som er indlagt på Q1, er i forhold til alder og kompleksitet meget forskellige og indlæggelsestiden kan derfor variere fra få timer til mange uger.

Det betyder, at de sygeplejefaglige udfordringer er mangeartede, og et praktikophold på afdelingen giver mulighed for at studere og lære både basal og speciel sygepleje.

På sengeafsnit Q1 har tværfaglighed derfor også høj prioritet.

Uddannelsen af elever og studerende varetages i et samarbejde mellem klinisk vejleder, praktikvejledere og ad hoc vejledere.

Læger

På afdeling Q har vi formaliseret uddannelsen, hvor der er nedsat et videreuddannelsesudvalg til at koordinere undervisningen.

Undervisningen på afdeling Q er tilrettelagt med følgende program: 

Tirsdag:
Case of the week - Præsentation og gennemgang af relevant sygehistorie.

Onsdag:
Gennemgang af evidensbaseret opgave med aflevering af resultatark, alternerende med specialeundervisning.

Torsdag:
15 minutters forskningsindlæg (+5 minutter til diskussion). Emnet er frit. Indlægget kan omhandle planlagte projekter, resultater fra egne projekter, gennemgang og diskussion af litteratursøgning, gennemgang af relevant artikler m.v.

Akademiske eftermiddage:
Afholdes 4 gange årligt. Et tema udvælges og der indkaldes oplægsholdere til at forestå undervisningen.

Se uddannelsesprogrammerne på videreuddannelsens hjemmeside.

 

Afdelingens lægelige uddannelsesstillinger består af:

3 introduktionsreservelægestillinger og
2 hoveduddannelsesstillinger.

Vi modtager løbende medicinstuderende i klinikophold i 6., 8. og 10. semester, samt farmaceutstuderende fra Syddansk Universitet.

Afdelingens uddannelsesansvarlige speciallæge er Belinda Mössner.

Lægesekretærer

Lægesekretæreleven vil blive gjort bekendt med opgaverne i afdelingens sengeafsnit, ambulatorium, Indvandrermedicinsk Klinik og daghospital.

Lægesekretæreleven vil bl.a. blive trænet i:
• Skrive journaler, stuegangsnotater, udskrivningsbreve, ambulante notater, breve til ambulante patienter
• Til ambulatoriebesøg er opgaverne: printning af program, tjekker for samtykkeerklæringer, skemaer til udfyldelse, anmeldelsesblanket 1515, TB-skemaer, tolkebilag osv.
• Orienteres om databasearbejde
• Indkaldelse af ambulante patienter
• Bookning af tider til ambulatorium og daghospital, herunder åbning og lukning af dage i tidsbestillingssystemet
• Procedureregistrering af aktivitet (ambulatorium, daghospital, stikskader, tilsyn, projekter)
• Bestilling af tolk
• Telefonbetjening
• Opfølgningsopgaver
• Postsortering – papir og elektronisk i EPJ Syd herunder sekretærvisitering af henvisninger
• Skanning af prøvesvar til EPJ Syd
• Printe svar ud fra elektronisk postkasse, som lægges til relevant læge
• Anden korrespondance
• Receptionistfunktionen i daghospital/ambulatorium, herunder RoOS og Nobly
• Eleven følger kort afdelingsledelsens sekretær og orienteres om funktionen samt følger økonomimedarbejderen
• Eleven orienteres om de administrative opgaver for den ledende lægesekretær

Infektionsmedicinsk Afdeling Q er uddannelsessted for både første- og andetårselever.

Uddannelsen af lægesekretærelever varetages i samarbejde mellem studievejlederen og lægesekretærelevvejlederen i afdelingen og med den ledende lægesekretær som administrator/vejleder.

Under elevens ophold i afdelingen gennemføres en forventningssamtale, midtvejsevaluering samt en slutevaluering.

Afdelingen har én elev ad gangen. Opholdet i afdelingen er på 6 måneder inkl. evt. skoleophold.

I sekretariatet er der ansat ni lægesekretærer i det infektionsmedicinske område, en i Indvandrermedicinsk Klinik og herudover en sygeplejesekretær med funktion på afdelingens sengeafsnit.

Herudover er der i stabssekretariatet ansat en kommunikationsmedarbejder, en sekretær for afdelingsledelsen, en HR-specialist, en økonomimedarbejder og en udviklingssygeplejerske.

Lægesekretærernes mødetid er forskudt, mødetiderne ligger i tidsrummet 7.30 – 16.00 på ugens 5 hverdage.

Et stadigt mere komplekst sundhedsvæsen fører til oprettelsen af en ny uddannelse som sundhedsadministrativ koordinator (SAK). Den nye uddannelse erstatter lægesekretæruddannelsen vi kender i dag.

Den sundhedsadministrative koordinator (ASK) vil blive bindeleddet mellem borger og sundhedsvæsenet. Ud over at skulle skabe tryghed for borgerne kommer den nye sundhedsadministrative medarbejder til at arbejde med patientdata, administration, planlægning og koordinering – opgaver der sikrer den bedste sammenhæng gennem borgernes forløb i sundhedsvæsenet.

SAK er en 2½ årig erhvervsakademiuddannelse, der udbydes på UCL i Vejle og Odense. Uddannelsen er udviklet i samarbejde mellem Danske Regioner, HK, PLO og Professionshøjskolerne.


Uddannelsen er bygget op omkring 5 faglige områder:

- Sundhedsadministration og koordinering
- Jura
- Sundhed og sygdom
- Kommunikation
- Teknologi og data


Skole- og praktikophold:

Uddannelsen er delt op i 5 semestre, og herunder er der 2 praktikperioder på sygehuset.

- 1. praktikperiode ligger i 1. semester sv.t. 9 uger.
- 2. praktikperiode ligger i 4. semester sv.t. 6 måneder.

Resten af de 2½ år foregår på skole. I 5. semester gennemføres et afgangsprojekt.


Adgangskrav til at søge ind på uddannelsen:

Ansøgere med en gymnasial uddannelse kan søge kvote 1.
Ansøgere der ikke har en gymnasial uddannelse eller hvis det gymnasiale karaktergennemsnit ikke rækker til kvote 1, kan søge kvote 2.


Efteruddannelse:

Efter gennemført uddannelse til sundhedsadministrativ koordinator (SAK), er det muligt at tage en overbygning/videreuddannelse til professionsbachelor, bl.a. til administrationsbachlor.

APPFWU02V