Skip til primært indhold

Inden behandling

Forberedelse før behandling

Ambulatorier, sengeafsnit og operationsafsnit

Ortopædkirurgisk Ambulatorium - Odense

Ortopædkirurgisk Afdeling O - indgang 9

Afsnittets funktionsområde:
I ortopædkirurgisk ambulatorium foretages forundersøgelser, behandling, efterbehandling og kontrol af ortopædkirurgiske patienter.

Patienterne kan være henvist primært fra egen læge eller andre speciallæger og efterfølgende være i et ambulant forløb. De kan komme til kontrol efter besøg i skadestuen eller indlæggelsesforløb. Desuden modtages patienter til kontroller efter visse dagkirurgiske/ambulante operationer. Idrætsmedicinsk Klinik og Ortopædkirurgisk Dagklinik er en del af ambulatoriet.

Der foretages ortopædiske funktioner indenfor:

- Håndkirurgi, herunder replantation

- Skulder – og albuekirurgi

- Rygkirurgi

- Hofte – og bækkenkirurgi

- Knækirurgi

- Fod– og ankelkirurgi

- Infektioner/tumorer

- Amputationer

- Børn

- Idrætsskader (knæ)

- Idrætsskader (skulder/Albue)

Link til afdelingens patientinformationer  

Ambulatoriets daglige besøgstal: 250-300 patienter.   

Sekretariat Ortopædkirurgisk Ambulatorium OUH

Ambulatoriet i Odense

Ortopædkirurgisk Afdeling O - OUH


65 41 27 00

Afdelingssygeplejerske

Oversygeplejerske Louise Korsgaard

Louise Korsgaard

Oversygeplejerske

O-Ambulatoriet OUH, Ortopædkirurgisk Ambulatorium Afdeling O - OUH,


65 41 27 00

Afsnittet er beliggende Baagøes Allé 15, indgang 75, 4 sal, 5700 Svendborg.
Ambulatoriet i Svendborg Ambulatoriet i Svendborg - reception

Afsnittets funktionsområde

I ortopædisk ambulatorium foretages forundersøgelser, behandling, efterbehandling og kontrol af ortopædkirurgiske patienter henvist fra primær sektor samt patienter henvist fra FAM/Skadestuen.

Der foretages ortopædiske funktioner indenfor:                                                     

- Skulder – og albuekirurgi
- Hofte – og bækkenkirurgi
- Knækirurgi
- Fod– og ankelkirurgi
- Kunstige led
- Håndkirurgi
- Børn
- Idrætsskader
- Kunstige led

Afdelingens patientinformationer 

Ambulatoriets daglige besøgstal: ca. 90 patienter.

Åbningstid og telefontid:

Mandag – fredag fra kl. 08.00- 15.00.
Telefon: 63 20 21 43 

Væsentlige oplysninger/forholdsregler:

Tolk: Ved behov for tolkebistand skal ambulatoriet kontaktes på tlf. 63 20 21 43

Transport:

Som hovedregel skal man selv sørge for transport til og fra ambulatoriet.

Ønskes yderligere information om patienttransport kontakt os på 63 20 21 43 

Mødetidspunkt:

Mødetidspunktet skal ses som vejledende. I ambulatoriet bestræber vi os på at minimere ventetiden, men akutte patienter, undersøgelser og behandlinger der varer længere end forventet fx anlæggelse og aftagning af gips samt røntgenundersøgelser kan forskubbe programmet.

Personalekategorier tilknyttet ambulatoriet:

I ambulatoriet undervises både læge –, sygeplejestuderende og social- sundhedsassistentelever samt lægesekretærelever. Disse kan være til stede på stuerne.

Der er fast tilknyttet sygeplejersker, læger, social- og sundhedsassistenter samt lægesekretærer

Sygehuset er røgfrit

Sekretariat Ortopædkirurgisk Ambulatorium OUH - Svendborg

Ambulatoriet i Svendborg

Ortopædkirurgisk Afdeling O - OUH, Svendborg Sygehus


63 20 21 43

Afdelingssygeplejesker

Oversygeplejerske Helle Nimb

Helle Nimb

Oversygeplejerske

Ortopædkirurgisk Afdeling O


63 20 12 71
Oversygeplejerske Maja Lærke Rasmussen

Maja Lærke Rasmussen

Oversygeplejerske

Sengeafsnit O1, O-amb Svendborg, Ortopædkirurgisk Afdeling O - OUH


63 20 12 71

Ortopædkirurgisk sengeafsnit: O2 og O3 er beliggende J.B. Winsløws Vej 4, indgang 20 på 12. sal.
Hvis du er indkaldt til en planlagt operation og indlæggelse møder du på Modtageafsnit O4, beliggende J.B. Winsløws Vej 4, indgang 9 stuen.
O4 er et modtageafsnit, der modtager patienter til planlagte operationer på alle hverdage fra kl. 7-15.

Afsnittets funktionsområde:


I afsnittet bliver patienter modtaget og forberedt til planlagt operation.
Patienterne møder på forskellige tidspunkter afhængig af deres operationstidspunkt. Der kan dog forekomme ventetid, idet vi også er en akut afdeling. Personalet orienterer om eventuel ventetid. 

Efter operation og opvågning indlægges patienterne på henholdsvis afsnit O2 eller O3. 

Før indlæggelse:


Det er vigtigt at medbringe praktisk påklædning (træningstøj), fastsiddende, skridsikre sko, som er velegnede til gangtræning, samt toiletartikler og egen medicin. Værdigenstande, mobiltelefon, computer etc. medbringes på eget ansvar. Undgå så vidt muligt at medbringe værdigenstande og mange penge.  
Der er adgang til trådløst netværk på afsnittet. Odense Universitetshospital er røgfrit hospital.

Efter operation og opvågning indlægges patienter på ortopædkirurgisk sengeafsnit 12. sal, det består af to afsnit, O2 og O3

O2 er et ortopædkirurgisk sengeafsnit, med modtagelse af patienter, som er kommet akut til skade. Afsnittet er en del af OUH`s traumecenter for svært tilskadekomne. Desuden indlægges patienter med hoftebrud og håndskader. I afsnittet foregår udredning og forberedelse til operation samt efterbehandlinger og rehabilitering efter operation.

O2 modtager også patienter efter planlagte skulder-, albue- samt fodledsoperationer. Når man indlægges til planlagt operation for ovenstående lidelser, foregår modtagelsen på afdelingens modtageafsnit O4 (beliggende i stueetagen, Indgang 9). Efter operation og opvågning, modtages man på O2, hvor efterbehandling og tilrettelæggelse af udskrivelsen foregår.

Besøgs-, åbnings- og telefontid:


Besøgstid:
Fri besøgstid.
Dog er der hviletid for patienterne fra kl. 12.00- 14.00 og fra kl.21.00- 09.00.
Der må maksimalt være 4 besøgende ad gangen.

Åbningstid:
Døgnåbent

Telefontid:
Familien opfordres til at vælge en kontaktperson der skal formidle kommunikationen mellem sengeafsnittet og øvrige pårørende. 
Plejepersonalet træffes bedst mellem kl. 08.00- 08.30, 13.00 – 14.00 og 18.30 – 19.30

Kontakt til indlagte patienter, evt. patienttelefon
Mobiltelefon er tilladt i afsnittet.
Mobiltelefonen skal dog være slukket eller på lydløs under stuegang og hvis medpatienterne hviler. Afsnittet har en transportabel patienttelefon med nr. 40 23 92 39.
Pårørende skal ringe til afsnittet på 65 41 35 12 - hvorefter den tranportable telefon bringes ind til den pågældende patient.

Væsentlige oplysninger/forholdsregler:


Da der er tale om et akut modtageafsnit, kan der opstå ventetid på behandling og operation, da de sværeste tilskadekomne skal behandles først.

Patienterne må meget gerne benytte eget tøj, men der kan ikke tilbydes vask af dette.

Der arbejdes i grupper, hvor det tilstræbes at patienterne i videst muligt omfang plejes af det samme personale under indlæggelsen.

Der er fjernsyn og radio på alle stuer.

I enkelte tilfælde kan træning eller behandling foregå, mens man er indlagt på Patienthotellet.

Afsnit O2 har også samarbejde med de øvrige O-sengeafsnit, hvilket betyder, at der ved overbelægning kan flyttes patienter til disse afsnit.

Patienter er velkomne til at forlade afsnittet efter aftale med plejepersonalet.

Særlige forhold i løbet af døgnet:


Håndkirurgisk stuegang foregår ca. kl. 08.15. Stuegang for afsnittets øvrige patienter foregår i løbet af formiddagen. Om aftenen og i weekenderne er der behovsstuegang.

Træning med terapeuterne foregår i dagtimerne hele ugen. Personalet i afsnittet har særlig fokus på smertebehandling, mobilisering og ernæring, da det nedsætter rekonvalescenstiden og risikoen for komplikationer. Alle daglige gøremål betragtes som rehabilitering (fx måltider, bad- og toiletbesøg, af- og påklædning).

Personalekategorier tilknyttet afsnittet:


Der er fast tilknyttet sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygeplejesekretær, fysioterapeuter, serviceassistenter, sygeplejestuderende, social- og sundhedsassistentelever, samt læger og læger under uddannelse. Endvidere samarbejdes med præst og diætist.

O3 er et ortopædkirurgisk sengeafsnit, der modtager patienter efter planlagte operationer i knæ og hofteled, samt patienter med behov for knoglerekonstruktion eller amputation. Der indlægges også patienter med tumorer eller infektion i bevægeapparatet.
Når man indlægges til planlagt operation for ovenstående lidelser, møder man på afdelingens modtageafsnit O4 (beliggende på 12. sal i hovedbygningen). Efter operation og opvågning modtages man på O3, hvor man planlægges til at blive til udskrivelsen.

Besøgs-, åbnings- og telefontid:


Besøgstid:
Fri besøgstid.
Dog er der hviletid for patienterne fra kl. 12.00 - 14.00 og fra kl. 21.00 - 07.00.

Telefontid:
Familien opfordres til at vælge en kontaktperson, der retter forespørgsel til afsnittet. Plejepersonalet træffes bedst mellem kl. 13.00 - 14.00 og 18.30 - 19.30.

Åbningstid:
Døgnåbent
Mobiltelefon er tilladt i afsnittet.
Mobiltelefonen skal dog være slukket eller på lydløs under stuegang, og hvis medpatienterne hviler. Afsnittet har en transportabel patienttelefon, tlf.nr.: 51 40 89 23.
Pårørende skal ringe til afsnittet på tlf.nr: 65 41 35 13, hvorefter telefonen bringes ind til den pågældende patient.

Væsentlige oplysninger/forholdsregler:


Før indlæggelse:
Det er vigtigt at medbringe praktisk påklædning (træningstøj), fastsiddende, skridsikre sko, som er velegnede til gangtræning, samt toiletartikler og egen medicin. Har man hjemmehjælp medbringes samarbejdsbogen.

                   
Under indlæggelse:


Der er fjernsyn på alle stuer. Afsnittet har 1, 2 og 4 sengestuer.
Afsnittet må forlades efter aftale med personalet.

Særlige forhold i løbet af døgnet:


Der er behovsstuegang. Træning med terapeuterne foregår i dagtimerne hele ugen. Træningsrummet kan derudover frit benyttes. Personalet i afsnittet har særlig fokus på smertebehandling, mobilisering og ernæring, da det nedsætter rekonvalescens tiden og risikoen for komplikationer. Alle daglige gøremål betragtes som rehabilitering (f.eks. måltider, bad- og toiletbesøg, af - og påklædning).

Personalekategorier tilknyttet afsnittet:


Der er fast tilknyttet sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygeplejesekretær, ernæringsassistent, ergoterapeuter, fysioterapeuter, serviceassistenter, sygeplejestuderende, social- og sundhedsassistentelever, samt læger og læger under uddannelse. Endvidere samarbejdes med præst, socialrådgiver, psykolog og diætist.

Plejepersonalet arbejder i teams. Som patient er man tilknyttet et team bestående af sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter samt uddannelsessøgende. 

 

Sekretariat Ortopædkirurgisk sengeafsnit O2 - OUH

Sengeafsnit O2

Ortopædkirurgisk Afdeling O - OUH


65 41 35 12

Sekretariat Ortopædkirurgisk sengeafsnit O3 - OUH

Sengeafsnit O3

Ortopædkirurgisk Afdeling O - OUH


65 41 35 13

Oversygeplejersker O2 og O3

Oversygeplejerske Jesper Krog

Jesper Krog

Oversygeplejerske

Ortopædkirurgisk sengeafsnit O2 OUH


65 41 35 12
Mette Dall

Mette Dall

Oversygeplejerske

Sengeafsnit O3


Sengeafsnit O1 er beliggende Baagøes Allé 15, indgang 90, 4 sal, 5700 Svendborg

Afsnittets funktionsområde:

Akutte/planlagte Indlæggelser
Genoptræning
Kunstige hofter og knæ
Andre planlagte indlæggelser

Besøgstid: Fri besøgstid.
Dog er der hviletid for patienterne fra kl. 12.00 - 14.00 og fra kl. 21.00 - 09.00
Der må maksimalt være 4 besøgende ad gangen.

Kontakt til indlagte patienter, evt. patienttelefon:
Mobiltelefon er tilladt i afsnittet. Mobiltelefonen skal dog være slukket eller sat på lydløs under stuegang og hvis medpatienterne hviler.

Pårørende kan ringe til personalet på tlf.: 63 20 12 71 som kan bringe telefonen ind til patienten.

Kontrolrapport for sengeafsnit O1
Personalekategorier tilknyttet afsnittet:
Der er fast tilknyttet sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygeplejesekretær, ernæringsassistent, fysioterapeuter, portører, sygeplejestuderende, social- og sundhedsassistentelever samt læger og læger under uddannelse. Endvidere samarbejdes der med præst, socialrådgiver, psykolog og diætist.

Odense Universitetshospital/Svendborg er røgfrit.

Afdelingens officielle e-mail adresse - se send sikker post på forsiden.

Telefonnummer: 63 20 12 71

Sekretariat O1 Svendborg

Sengeafsnit O1 i Svendborg

Ortopædkirurgisk Afdeling O - OUH, Svendborg Sygehus


63 20 12 71

Afdelingssygeplejesker

Oversygeplejerske Helle Nimb

Helle Nimb

Oversygeplejerske

Ortopædkirurgisk Afdeling O


63 20 12 71
Oversygeplejerske Maja Lærke Rasmussen

Maja Lærke Rasmussen

Oversygeplejerske

Sengeafsnit O1, O-amb Svendborg, Ortopædkirurgisk Afdeling O - OUH


63 20 12 71

Dagkirurgi OLAV

Afsnittet er beliggende J.B. Winsløws Vej 4 stuen, indgang 9.

Dagkirurgi OLAV er et fælles dagkirurgisk afsnit for flere specialer:

O - Ortopædkirurgisk afdeling

L - Urinvejskirurgisk afdeling

A - Abdominal kirurgisk (mave/tarm) afdeling

V - Anæstesiologisk afdeling

Koordinerende sygeplejerske i OLAV:

Dagkirurgi OLAV består af 4 operationsstuer.

Som patient møder man ind til operation og udskrives senere på dagen, direkte fra opvågningsdelen i afsnittet.

Kirurgen og operationsteamet er specialister fra hhv. afd. O, L og A.

Der opereres såvel børn som voksne, primært børn om fredagen.

Dagkirurgi OLAV har åbent dagligt fra kl. 07.00 - 18.00 alle hverdage.

Pårørende er velkomne til at være med i modtage- og opvågningsdelen, dog opfordrer vi til, at kun én pårørende er med i hvilestuen pga. de fysiske rammer.

Væsentlige oplysninger/forholdsregler:

Har du afklarende spørgsmål til operation/behandling, bedes du kontakte den behandlende afdeling, hhv. O, L eller A. (Se telefonnummer nederst på indkaldelsesbrevet).

Har du akutte spørgsmål det første døgn efter operationen:

Indtil kl. 18.00 kontaktes dagklinikken OLAV på 65 41 27 00

Efter kl. 18.00 kontaktes lægevagten region syd 70 11 07 07 eller

Afdeling O: Vagthavende O-læge i FAM via OUH 66 11 33 33

Afdeling L: Vagthavende L-læge i FAM via OUH 66 11 33 33

Afdeling A: Vagthavende A-læge/bagvagt afd.A via OUH 66 11 33 33

 

Modtageafsnit O4 er beliggende J.B. Winsløws Vej 4, indgang 9 stuen.

Afsnittets funktionsområde:

O4 er et modtageafsnit, der modtager patienter til planlagte operationer på hverdage.

Afsnittets åbningstid:

Alle hverdage fra kl. 7-15.

Afsnittets funktionsområde:

I afsnittet bliver patienter modtaget og forberedt til planlagt operation.
Patienterne møder på forskellige tidspunkter afhængig af deres operationstidspunkt. Der kan dog forekomme ventetid, idet vi også er en akut afdeling. Personalet orienterer om eventuel ventetid. 

Efter operation og opvågning indlægges patienterne på henholdsvis afsnit O2 eller O3. 

Enkelte patienter møder til dagkirurgiske operationer, afhængig af operationstidspunkt udskrives de enten fra O4-modtagelse igen, fra dagkirurgi OLAV (indgang 9 i stueetagen) eller fra O2 eller O3. Personalet orienterer om dagens forløb.

Før indlæggelse:

Det er vigtigt at medbringe praktisk påklædning (træningstøj), fastsiddende, skridsikre sko, som er velegnede til gangtræning, samt toiletartikler og egen medicin. Værdigenstande, mobiltelefon, computer etc. medbringes på eget ansvar. Undgå så vidt muligt at medbringe værdigenstande og mange penge.  
Der er adgang til trådløst netværk på afsnittet. 

Har man hjemmehjælp medbringes samarbejdsbogen.

Odense Universitetshospital er røgfrit hospital.

Receptionen Afdeling O

Sekretær i receptionen Afdeling O

Ortopædkirurgisk Afdeling O


65 41 27 00

Afdelingssygeplejerske

Oversygeplejerske Louise Korsgaard

Louise Korsgaard

Oversygeplejerske

O-Ambulatoriet OUH, Ortopædkirurgisk Ambulatorium Afdeling O - OUH,


65 41 27 00

Ortopædkirurgisk operationsafsnit

O’s operationsafsnit er beliggende J.B. Winsløws Vej 4 på 1. sal, indgang 8 eller indgang 20.

Afsnittets funktionsområde:

Afsnittet har 9 operationsstuer og 1 skiftestue. Der foretages indgreb inden for klassisk ortopædi, traumatologi, rygkirurgi og håndkirurgi.

Afsnittet har landsfunktion indenfor replantationskirurgi og landdelsfunktion indenfor børneortopædi, ryg - og bækkenkirurgi. 75 % af afsnittes patienter er akutte, og der sker døgnet rundt en central koordinering/prioritering af planlægningen.

Der foretages 6.000-7.000 indgreb årligt.

Åbnings- og telefontid:

Der er plejepersonale i tilstedeværelsesvagt i dagtid fra kl.07.30 - 15.30, telefon: 65 41 22 21
og i aftenvagt 15.30 - 23.00, telefon 65 41 24 18
Der er rådighedsvagt fra vagtværelse kl. 23.00 – 07.30, telefon: 65 41 24 18

Sekretær Operationsgang

Operationsafsnit Odense

Ortopædkirurgisk Afdeling O, Operationsafsnit - OUH


65 41 22 19

Afdelingssygeplejerske

Oversygeplejerske Ayoe Berg

Ayoe Berg

Oversygeplejerske

Ortopædkirurgisk Afdeling O, OP - OUH, Operationsgang O - OUH


65 41 22 21
APPFWU02V