Skip til primært indhold

Innovation og Sundhedsteknologi

OUH arbejder strategisk med innovation for at gøre os klar til det nye Odense Universitetshospital og fremtidens sundhedsvæsen.

Odense Universitetshospital (OUH) har en lang tradition for at arbejde med innovation; afprøvning, implementering og evaluering af nye teknologiske løsninger. Det betyder, at ny teknologi og innovative tiltag i dag er en fast del af driften og forbedrer behandling og arbejdsgange på OUH.

OUH var det første hospital i Danmark, hvor alle (50) kliniske afdelinger skiftede til elektroniske patientjournaler frem for papirjournaler. Og appen Mit Sygehus er den fælles app for patienter på OUH – uanset sygdom, diagnose, afdeling osv. Den er i dag rullet ud i hele Region Syddanmark.

En høj grad af digitalisering, en agil IT-infrastruktur samt en innovativ kultur er forudsætningerne for, at vi på OUH nemt og hurtigt kan teste og implementere nye løsninger; de grundlæggende elementer og det digitale fundament er på plads.

Arbejdet med strategisk innovation udgår fra enheden for Innovation og Medicinsk Teknologivurdering (MTV) i staben Klinisk Udvikling.

Odense Universitetshospital finansierer selv en tredjedel af innovationsenhedens lønudgifter og to tredjedele dækkes af eksterne midler (fonde, puljer m.m).

Strategisk innovation på OUH indebærer bl.a.:

Strategisk innovation understøtter hverdagsinnovation og forbereder os på de udfordringer, som vi ved, fremtiden byder på. Det drejer sig bl.a. om, at vi bliver flere og flere ældre, og vi kommer til at leve længere – også selvom vi har en sygdom eller en kronisk lidelse. Desuden vil fremtidens patienter i stigende grad stille krav til individualitet og fleksibilitet i behandlingen.

En strategisk innovationsindsats forbedrer samspillet mellem patienter, pårørende og personale samt metoder og arbejdsgange på hospitalet. OUH’s strategiske indsats på innovationsområdet understøttes af innovationsrådet, innovationspuljen, vores model for innovationsprocessen og vores årlige innovationsdag.

Læs Odense Universitetshospitals (OUH's) innovationsstrategi 2019-2022.

OUH samarbejder om innovation på tværs af region, kommune, praktiserende læger og det private erhvervsliv – altid med patienter, pårørende og personale som omdrejningspunkt.

Innovationsprojekter på Odense Universitetshospital gennemføres altid i tæt samarbejde med personalet på hospitalet og ofte også med patienter og pårørende. Projekterne bygges op efter samme model.

Modellen er med til at skærpe rammen og synliggøre de forskellige trin frem mod en løsning i daglig drift.
Innovationsprocessen forløber fra ideen opstår til den er testet og evalueret, implementeret og opskaleret, hvis testen er en succes. Ved implementering tages der hensyn til, at den nye teknologi integreres til de systemer, hospitalet allerede bruger som fx den elektroniske patientjournal.

Model for OUH's innovationsproces

Model for OUH's innovationsproces

Ideen til innovation kan komme mange steder fra. Den kan opstå hos sundhedspersonalet i klinikken, der oplever et behov i deres dagligdag. Ideen kan også komme fra en innovationskonsulent, der fx har fået kendskab til en teknologisk løsning eller har hørt om et lignende projekt i sit netværk. Ideen kan også komme fra en patient eller pårørende. Ofte er der også gode ideer fra virksomheder, der har en løsning fra en anden branche eller gerne vil udvikle oven på en eksisterende løsning.

Ligegyldigt hvor ideen kommer fra, er innovationsprojektet altid forankret i et konkret behov på en afdeling på hospitalet.

Der er stor forskel på, hvor lang tid innovations- og forskningsprojekterne tager. Nogle er overstået på seks måneder, mens andre tager flere år.

Hvert forår uddeles OUH's interne Innovationspulje. Puljen blev etableret i 2015 for at styrke det strategiske arbejde med innovation gennem økonomisk støtte til udvalgte projekter og initiativer på OUH's kliniske afdelinger.

Puljen råder over 2 mio. kr., der uddeles til innovationsprojekter, som er i tråd med OUH's gældende innovationsstrategi.

OUH's Innovationsråd har ansvaret for at indsamle og behandle ansøgninger til innovationspuljen i samarbejde med bedømmere fra OUH's kliniske afdelinger og forskningsenheder.

Projekter, der opnår midler fra puljen, præsenterer (foreløbige) resultater på det kommende års Innovationsdag og afrapporterer resultater til innovationsrådet ved projektets afslutning.

I 2020 afsatte OUH desuden midler til en særlig innovationspulje med fokus på projekter, der kunne gøre det lettere at være patient eller personale i forbindelse med covid-19-krisen. Denne pulje var på 2 mio. kr. og blev uddelt til fire projekter.

Spørgsmål vedr. innovationspuljen på OUH kan stilles til

Rikke Lyngholm Christensen

Rikke Lyngholm Christensen

Centerleder i CIMT/Faglig koordinator

Klinisk Udvikling - Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT)


2462 9727

Innovationsrådet på Odense Universitetshospital (OUH) understøtter nyttiggørelse af relevant innovation på OUH’s kliniske afdelinger til gavn for patienter, pårørende og personale.

Innovationsrådet styrker forskningsbaseret, veldokumenteret innovation og anvendelse af ny teknologi samt arbejder for at sikre sammenhæng mellem innovation og forskning.

Innovationsrådet blev nedsat i 2013 og mødes to gange årligt. Rådet består af repræsentanter fra ledelserne på OUH og SDU samt udvalgte nøglepersoner fra OUH.

Innovationsrådet foretager den strategiske prioritering af OUH's innovationsaktiviteter og -midler, og bliver sekretariatsbetjent af OUH’s Innovationsenhed, Klinisk Udvikling.

Innovationsrådet har ansvar for implementering og udvikling af OUH's Innovationsstrategi.

Rådet har også ansvaret for uddeling af midler fra OUH’s interne innovationspulje, som opslås årligt.

OUH's Innovationsråd

 • Bjarne Dahler-Eriksen
  Lægelig direktør, formand for innovationsrådet, OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus
 • Henrik Bindslev
  Dekan, Det Tekniske Fakultet, SDU
 • Uffe Holmskov
  Prodekan, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU
 • Kristin B. Munksgaard,
  Prodekan, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, SDU
 • Karen Andersen-Ranberg
  Professor, overlæge, Geriatrisk Afd., OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus
 • Kristian Kidholm
  Innovationsprofessor, forskningsleder, Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT), OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus
 • Benjamin Rasmussen,
  Forskningsleder, Centre for Clinical AI (CAI-X), afdelingslæge, Radiologisk Afd., OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus
 • Mette Worsøe
  Cheflæge, Medicinsk Afdeling M-FAM, Svendborg Sygehus, OUH
 • Mads Nybo,
  Cheflæge, Klinisk Biokemisk Afdeling, Svendborg Sygehus, OUH
 • Jesper Hvass Schmidt
  Overlæge, Øre-Næse-Hals Afdeling F/Høreklinikken, OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus
 • Anastasios Koulaouzidis,
  Overlæge, Kirurgisk Afd., OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus
 • Mette Marie Nordestgaard,
  Afdelingssygeplejerske, Kirurgisk Afd., OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus
 • Trine Ladingkær,
  Klinisk sygeplejespecialist, Afd. for Medicinske Mavetarmsygdomme, OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus
 • Thomas Kielsgaard Kristensen
  Funktionschef, Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV, OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus
 • Patientrepræsentant

OUH's årlige innovationsdag hylder de innovative ideer og løsninger, som hver dag udvikles af engagerede og nytænkende medarbejdere overalt på hospitalets matrikler.

Målet med OUH's Innovationsdag er at inspirere, vidensdele samt sprede gode ideer og løsninger mellem hospitalets afdelinger for at bidrage til yderligere innovation og genbrug af initiativer, som allerede har vist værdi.

Innovationsdagen er bygget op omkring tre elementer:

 1. Præsentation af resultater fra de projekter, som året før har modtaget penge fra OUH's Innovationspulje. På den måde bliver det synligt, hvad midlerne i puljen er gået til, og hvilke resultater det har givet, som kan inspirere eller måske endda genbruges på andre afdelinger.
 2. Uddeling af RAP-prisen; en innovationspris på 20.000 kr., som går til et Relevant og Ambitiøst Påhit implementeret i den daglige drift. Afdelingerne indstiller selv løsninger til prisen, en jury vælger fem nominerede, og vinderen findes via en afstemning blandt deltagerne på Innovationsdagen.
 3. Inspiration til innovation via eksterne oplæg fra danske eller internationale samarbejdspartnere, fx forskere, virksomheder eller interne oplæg om projekter eller initiativer af særlig relevans for innovationsarbejdet på OUH.

Innovationsdagen er for alle personalegrupper på OUH's kliniske afdelinger samt stabene - derfor findes det meste af informationen om dagen på OUH's intranet.

Spørgsmål om OUH's Innovationsdag kan stilles til

Lea Bohn

Lea Bohn

Specialkonsulent

Klinisk Udvikling - Innovation, Forskning & MTV


5164 0948

RAP-prisen er Odense Universitetshospitals (OUH's) innovationspris, der uddeles årligt i forbindelse med afholdelse af OUH's Innovationsdag.

RAP-prisen på 20.000 kr. belønner et "Relevant og Ambitiøst Påhit"; en innovativ løsning implementeret i den daglige drift på en af OUH's kliniske afdelinger. Formålet med RAP-prisen er at motivere afdelingerne til at præsentere deres innovation og resultater for at inspirere andre.

Nominerede løsninger skal være i tråd med OUH's vision "Patienten Først" samt OUH's Innovationsstrategi. De nominerede skal kunne fremvise (foreløbige) resultater af løsningens effekt og værdi for OUH's patienter og organisation samt, at løsningen har potentiale til opskalering og kan komme flere til gode på OUH og/eller i resten af Region Syddanmark.

Vinderen af RAP-prisen findes via en afstemning blandt personalet på OUH i forbindelse med Innovationsdagen.

Vindere af RAP-prisen

2022

Hjertemedicinsk Afdeling B, sengeafsnittet: "Træning i Virtual Reality"

Patienterne på Hjertemedicinsk sengeafsnit er nogle gange er indlagt 4-6 uger uden at måtte forlade afdelingen, og når patienterne er indlagt så længe, er der risiko for, at de udvikler depression, posttraumatisk stress og taber muskelmasse. Men med virtual reality (VR) kan patienterne gå tur i naturen eller komme en tur i Tivoli eller zoo samtidig med at de cykler. Det vedligeholder fysikken og motiverer patienterne til selv at finde redskaber frem til at komme videre med livet efter udskrivelse.

2021

Opvågningsafsnittet COPA, Anæstesiologisk-Intensiv Afdeling V: "Sanseoplevelse ved opvågning efter operation".

Sanseoplevelsen er en samlet oplevelse bestående af skærme med naturfilm monteret i loftet over sengene synkroniseret med afslappende musik (Musicare) og intelligent lys. Sanseoplevelsen lader de 24.000 patienter, som årligt ligger til opvågning efter bedøvelse på OUH, vågne i så trygge, rolige og behagelige omgivelser som muligt.

Efter projektet gav 98% af patienterne udtryk for, at de oplevede sanseoplevelsen som beroligende og afslappende, samt at de ville ønske, de fik tilbuddet en anden gang. Samtidig faldt antallet af urolige og udadreagerende patienter, som blev vurderet til at udvise moderat til høj risiko for vold, fra 3% til 0,7% på de sengepladser, hvor sanseoplevelsen blev tilbudt.

2020

Endometrioseteamet på Gynækologisk Obstetrisk Afd. D: "Virtuelt ambulatorium".

Målet med projektet var at indføre videokonsultationer og at anvende patientrapporteret data uden at sænke kvaliteten i patienternes forløb. Derfor var både patienter og personale med i det forbedringsteam, som har arbejdet med at identificere behov og designe den færdige løsning inden implementeringsarbejdet gik i gang.

Det virtuelle ambulatorie er blevet modtaget positivt hos både personale og patienter, og har været i drift på afdelingen siden november 2019.

2019

Onkologisk Afd. R: "Videokonsulteret stuegang med pårørende".

Med videokonsulteret stuegang kan pårørende deltage i stuegang i stedet for at være fysisk til stede på hospitalet. Pårørende oplever, at videokonsulteret stuegang giver dem mulighed for at hjælpe patienten med at huske, forstå og overskue konsekvenserne af det, der bliver sagt under stuegangen. Samtidig oplever sygeplejersker og læger, at pårørende kan være med til at kvalificere samtalen fx i forbindelse med udskrivelse.

2018

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling (Odense) og Klinisk Biokemisk Afdeling (Svendborg): "Hurtig påvisning af mikroorganismer".

De to afdelinger har indført ny molekylærbiologisk teknologi til hurtigdiagnostik for en lang række sygdomsfremkaldende mikroorganismer, hvilket sikrer svar på undersøgelser inden for få timer.

Hurtigdiagnostikken bidrager til at målrette pleje og behandling og frigør ressourcer til andre opgaver. De meget hurtige svar har direkte indflydelse på patienternes behandling og hospitalsoplevelse, da man kan undgå unødig isolation og skabe mulighed for kohorteisolation af patienter med samme mikroorganisme.

2017

Sygehusapotek Fyn og Fælles Akutmodtagelse FAM Odense: "Det elektroniske medicinskab".

Det elektroniske medicinskab sikrer bedre overblik og sikkerhed omkring medicinforbrug og giver bedre arbejdsgange omkring at finde den rette medicin i en travl hverdag. Med indførelsen af det elektroniske medicinskab er det blevet nemmere for sygeplejerskerne at få et overblik over og finde reservemedicin, da skabet registrerer forbrug, udløbsdatoer og guider med lys- og sensorteknologi til at finde den rette medicin. Tidligere lå reservemedicinen i trådkurve, hvor det var uoverskueligt og tidskrævende at finde medicin, så man risikerede at bestille ny medicin, selvom medicinen allerede fandtes i medicinrummet.

Samarbejde er en forudsætning for innovation, og på OUH er vi altid interesserede i at udvide vores netværk og undersøge nye muligheder for samarbejde.

Hvis du arbejder i en kommune, er praktiserende læge eller fra et andet sygehus, kan vi fx bidrage med

 • sparring om relevant afdeling eller aktualitet ift. eksisterende projekter
 • hjælp til at scoope projekt ift. interessenter
 • hjælp til fundraising (når en klinisk afdeling deltager)
 • hjælp til projektledelse (når en klinisk afdeling deltager)

Hvis du arbejder i en virksomhed, kan vi fx bidrage med

 • sparring om aktualitet ift. eksisterende projekter
 • vejledning om relevans for forsknings- og innovationscentre og kliniske afdelinger
 • test af produkter med nyudvikling for øje
 • hjælp til fundraising (når en klinisk afdeling deltager)
 • hjælp til projektledelse (når en klinisk afdeling deltager)

Hvis du er i uddannelsessektoren, kan vi fx bidrage med

 • oplæg om innovation og fremtidens sundhedssektor (hvis øvrige arbejdsopgaver tillader det)

Internt på hospitalet kan vi fx bidrage med

 • videndeling og erfaringsudveksling
 • sparring og rådgivning ved opstart af projekter og afprøvning/implementering af nye teknologier
 • fundraising og projektledelse
 • kontakt mellem forskere, projektledere og andre kliniske afdelinger på hospitalet og i Region Syddanmark
 • samarbejde på tværs af sektorer og med virksomheder
 • afdækning af potentiale for nye teknologier i kliniske afdelinger

Kontakt Innovation & MTV på OUH

Kontakt os på ouh.klu.innovation@rsyd.dk for at høre mere om mulighederne for et samarbejde om innovation. Vi glæder os til at høre fra dig.

APPFWU01V