Skip til primært indhold

Høreklinikken

Pjecer

Er under udarbejdelse

Hvis du har behov for tolkebistand ved undersøgelse i Høreklinikken, er det vigtigt, at der gøres opmærksom på dette ved henvisning og bestilling af ny tid.

Videotolkning er OUHs primære tolkebistand.

Videotolkning anvendes til samtaler, undersøgelser og behandling i forbindelse med patienter som ikke forstår og taler dansk. Det kan dreje sig om fremmedsprogstolk eller tegnsprogstolk.

Døvblevne, der har forståeligt talesprog kan anvende skrivetolk.

Ved døvblindhed, hvor patienten kommunikerer ved taktiltolk, bestilles dette.

Fremmødetolk bør kun anvendes sekundært, i situationer hvor video- eller skrivetolkning ikke kan lade sig gøre.

Ved børn under 3 år, svagtseende, svær demens eller mental retardering anvendes så vidt muligt fremmødetolk.

Læs mere vedr. fjerntolkning ved tegnsprog på denne vejledning fra Danske Døves Landsforbund.

APPFWU01V