Skip til primært indhold

KBU-forløb for både OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

Information om KBU i afdelingerne

OUH har KBU-forløb på både Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus. På OUH prioriteres uddannelsesforløbene for læger højt, og der er derfor vedtaget en strategi for lægers uddannelse.
Vi kan tilbyde gode og spændende basislægeforløb med mulighed for at stifte bekendtskab med både basale og avancerede patientforløb - samt gode forskningsmuligheder.

På begge matrikler er der etableret en fælles akutmodtagelse (FAM) med integreret skadestue og speciallæger i døgndækkende tilstedeværelse.
På OUH vil du kunne stifte bekendtskab med en bred vifte af sygdomme og patienter.
Center for Lægelig Uddannelse står til rådighed for uddannelsessøgende, afdelinger og direktion med rådgivning og information.

På OUH er der mulighed for KBU med følgende kombinationer:

Odense

FAM - almen praksis
Neurologi - almen praksis
Kardiologi - almen praksis
Lungemedicin/FAM - almen praksis
Medicinsk gastroenterologi/FAM - almen praksis
Geriatri - almen praksis
Kirurgi - almen praksis
Ortopædkirurgi - almen praksis

Svendborg

Medicinsk afdeling - almen praksis
Kirurgi - almen praksis
Ortopædkirurgi - almen praksis

Se afdelingsbeskrivelse og kontaktinfo herunder.

Odense

Kontaktinfo
Uddannelsesansvarlig overlæge
Sune Laugesen - Sune.laugesen@rsyd.dk 
Ekta Sheetal - ekta.sheetal2@rsyd.dk 

Når man starter som KBU-læge i FAM, får man grundig introduktion til afdelingen, arbejdsgangen, IT-systemet og undervisning i de hyppigste akutte medicinske tilstande. Alle starter med at have følgevagt, og ved efterfølgende vagter er der altid kollegaer at spørge til råds.

Alle patienter, der kommer i FAM, bliver først set af en bagvagt fra FAM eller af en forvagt under supervision af en bagvagt. Der initieres indledende diagnostik og behandling, hvorefter forvagten varetager det videre patientforløb i løbende konference med den bagvagt, der har set patienten. Den endelige plan lægges af forvagten men konfereres altid med bagvagten.

Sygeplejerskerne i FAM er særdeles kompetente og erfarne. Det er dem, der anlægger PVK og tager a-gas, hvis ikke lægen allerede har gjort det. De har ofte nogle meget brugbare råd til den nye læge.
Patienterne, der kommer i FAM, spænder over alle akutte medicinske tilstande, og den unge læge kan således stifte bekendtskab med en lang række sygdomme - hyppige som sjældne.

Endvidere modtager medicinsk FAM alle patienter, som ikke er specialemæssigt afklaret præhospitalt. Dvs. KBU-lægen i FAM kommer også til at se patienter med fx organkirurgiske, kardiologiske, neurologiske, neuro- og thoraxkirurgiske og urologiske tilstande.

Der er mulighed for at få yderligere udfordringer, såfremt man efter noget tid føler sig rustet til f.eks. at være med ved de medicinske nødkald, og dermed håndtere de mest syge medicinske patienter, der kommer med helikopter fra hele regionen, naturligvis i tæt samarbejde med bagvagten. KBU-læger, der er så heldige at få stillinger på medicinske afdelinger på OUH, får alle en del arbejdstimer i FAM og dermed mulighed for at få erfaring med håndtering af akutte medicinske patienter.

Som KBU-læge i FAM er man i de bedst tænkelige hænder, og der er altid en ældre kollega, man kan spørge til råds, hvorfor det er et meget trygt sted at starte sin lægekarriere. Der er rigtig mange læger ansat i FAM, og forvagtslaget består af mange yngre læger, der alle kan huske, hvordan det var at starte i sit første job som læge.

Fordele ved at tage sin KBU på FAM:

 • Et meget trygt sted at lære, ALTID god supervision, HELE døgnet.
 • STOR variation i patienter.
 • God stemning og mange yngre læger i vagtholdet.
 • ALLE specialer er repræsenteret på hospitalet, og der er altid mulighed for at konferere med læger fra alle specialer.
 • MULIGHED for (men IKKE et krav) at være med ved medicinske nødkald/traumer
 • Når KBU-lægen har været ansat noget tid, får man mere selvstændige vagter.
 • INTET overarbejde og meget sjældent pålagte vagter.

Kontaktinfo
Uddannelsesansvarlig overlæge
Søren Kasch - Soeren.kasch@rsyd.dk 

Vil du lære at holde mange bolde i luften, finde alle brikker i puslespillet og diagnosticere og behandle det hele menneske? Har du lyst til forskelligartede udfordringer, samt at bruge dit dyrt indkøbte Medicinsk Kompendie til andet end støvsamler? Synes du en god uddannelsesplan, et godt læringsmiljø og god supervision er vigtigt?

Så er geriatrisk afdeling - det brede interne medicinske speciale - lige noget for dig!

Geriatri er et voksende speciale, og patientgruppen bliver kun større. Så hvis du vil være med, hvor en stor del af fremtidens lægegerning findes, så er det hos os, du skal starte din karriere. Vi kan tilbyde dig gode og trygge rammer for læring samt et godt kollegialt sammenhold. Vi forventer, du tager ansvar for egen læring, er villig til at lære at arbejde i teams med øvrigt sundhedsfagligt personale samt inddrage relevante aktører i samarbejdet for patientens bedste.

G - Geriatrisk afdeling, OUH
Vi kan tilbyde en bred uddannelse, hvor du bliver bedre rustet til et kompleks krævende sygehusvæsen. Du kan lære at spille på mange tangenter samt snuse til mange forskellige medicinske områder allerede i din KBU. Har du en forskerspire i maven, har denne gode muligheder for at vokse frem under et ophold hos os. Vi har et veletableret forskningsmiljø med mulighed for store og små projekter. En KBU-stilling på geriatrisk afdeling indbefatter dagtidsarbejde på geriatrisk afdeling med stuegang og ambulatoriefunktion samt vagtarbejde som en del af FAM-OUH, hvor man stifter bekendtskab med akut sygdom blandt alle aldersgrupper og specialepatienter.

Geriatri omfatter diagnostik, behandling, rehabilitering og forebyggelse af funktionstab hos ældre, oftes skrøbelige patienter med multimorbiditet, som f.eks.:

 • Akut og subakut medicinsk sygdom
 • Instabilitet, fald og synkope
 • Apopleksi
 • Demens

Den geriatriske patients symptomkompleks indebærer desuden hyppigt:

 • Osteoporose
 • Urininkontinens
 • Delirium
 • Polyfarmaci
 • Depression
 • Fejlernæring
 • Funktionstab eller truende funktionstab

Kontaktinfo
Uddannelsesansvarlig overlæge
Kristian Øvrehus - Kristian.altern.ovrehus@rsyd.dk 
Gro Egholm - gro.egholm@rsyd.dk 

Hvis du synes, at de akutte medicinske tilstande er spændende og vil tilegne dig egenskaberne til at kunne håndtere disse, er en KBU-uddannelse på hjertemedicinsk afdeling B et godt valg.
Afdeling B behandler primært patienter med hjertesygdomme, almindelige som højt specialiserede. Her lærer du at håndtere de mest almindelige intern medicinske tilstande under tæt supervision af erfarne kollegaer. Vi har fokus på, at man som KBU-læge skal lære at skelne mellem den akut syge patient, hvor hurtig behandling og diagnostik er essentiel - og den elektive patient, hvor behandlingen og udredningen kan foregå ambulant.

KBU-stillingen på afd. B er bygget op, så du starter med at håndtere elektive procedurer, modtagelse af patienter, hvor der allerede foreligger en plan for behandlingen samt stuegangsfunktionen. Du vil i din KBU-periode blive tilknyttet en fast afdeling, som du går stuegang på under hele forløbet. Ligeledes har man i starten af opholdet ikke aften-nattevagter.

B - Hjertemedicinsk afdeling, OUH
Senere i forløbet er der mulighed for individuel tilpasning, hvor man vil lære at modtage de akutte kardiologiske patienter ud fra egne ønsker og kompetencer. Herudover vil man på det tidspunkt også deltage i aften-nattevagterne på afdelingen. Vi har stor fokus på uddannelse og der er mulighed for at se udførelse af en lang række behandlinger på højt specialiseret niveau, f.eks. ekkokardiografi, KAG, PCI,
pacemakerimplantation m.m.

Afdelingen udmærker sig ved:

 • Morgenundervisning 3 gange ugentligt
 • Højt fagligt niveau
 • Høj forskningsaktivitet
 • Mulighed for individualiseret forløb ud fra kompetencer
 • Tæt supervision
 • Mulighed for basal introduktion til ekkokardiografi
 • Oplæring i UL-vejledt pleuracentese

Kontaktinfo
Uddannelsesansvarlig overlæge
Ásta Milthers Theódórsdóttir - Asta.Milthers.Theodorsdottir@rsyd.dk

Om specialet:

Det neurologiske speciale varetager diagnostik, behandling og forebyggelse af sygdomme i hjernen, rygmarven, nerver og muskler. Herunder ligger også det neurofysiologiske fagområde.

Hvad består arbejdet i:

Arbejdet på en neurologisk afdeling er karakteriseret ved en tæt patientkontakt, i forbindelse med en god anamneseoptagelse og en grundig neurologisk undersøgelse med; reflekshammer, vatpind, stemmegaffel og oftalmoskop. Disse enkelte og klassiske lægefaglige egenskaber og håndgreb kan ofte føre til en diagnose og behandling. Hvis ikke, da må en udredningsplan iværksættes, der kan involvere et bredt spektrum af parakliniske undersøgelser og tværfagligt samarbejde med andre specialer.

På neurologisk afdeling kan du forvente at møde akut neurologi (fx blodprop i hjernen), hvor du lærer om akutte faresignaler, diagnostik og behandling (fx trombolyse). Du vil få et bredt kendskab til ambulatoriefunktionen, hvor patienter udredes og om nødvendigt følges livslangt. Du vil få mulighed for at gå stuegang og opøve din evne for diagnostik og behandling i et tværfagligt samarbejde.

Sygdomsgrupperne omfatter:

 • Cerebrovaskulære sygdomme
 • Epilepsi
 • Dissemineret sclerose
 • Hovedpine
 • Smerter
 • Bevægeforstyrrelser, fx mb. Parkinson
 • Demens
 • Neuromuskulære sygdomme - neuroinfektioner
 • Neuroonkologi
 • Neurorehabilitering
 • Neurotraumatologi
 • Medfødte misdannelser - udviklingsdefekter
 • Sjældne arvelige sygdomme

Kontaktinfo
Uddannelsesansvarlig overlæge
Thomas Lind-Hansen - thomas.lind-hansen@rsyd.dk 

Ortopædkirurgisk afdeling O fungerer på to matrikler:
Odense og Svendborg.

Som KBU-læge bliver du fasttilknyttet Odense matriklen. Afdelingen råder over forskellige sengeafsnit i Odense.
De enkelte afsnits beliggenhed og funktion:

 • O-Zonen (ca. 8 senge) er akut observations- og visitationsafsnit beliggende i FAM ved siden af skadestuen - til kort indlæggelse i op til to døgn.
 • O2 er beliggende på højhusets 12. etage, her ligger mest traumepatienter.
 • O3 er beliggende på højhusets 12 etage, her ligger hofte- og knæalloplastikpatienter og infektions/amputationspatienter.
 • OH7 er beliggende i børneafdelingen, her ligger børn til og med 17. år.
 • Rygcenteret er på højhusets 7. etage.
  UKYL
  Der er 2 UKYL (uddannelseskoordinerende yngre læge).

KBU-lægens funktioner:

 • Skadestue, hvor der er speciallæge tilstede til supervision.
 • Skadeambulatorium, som tandem ambulatorium med mulighed for hjælp.
 • Assistent på operationsgangen.
 • Stuegang på sengeafdelinger og O-zonen.

Morgenkonference

Der er konference alle dage klokken 08.05 på nær onsdag, hvor konferencen starter kl. 08.00 pga. onsdagsundervisning.

Røntgenkonference

Der er røntgenkonference umiddelbart efter morgenkonference. Her gennemgås indlagte og operationspatienter.

Tirsdagsundervisning

Hver tirsdag, på nær i ferieperioder, er der tværfaglig undervisning i FAM for yngre læger og sygeplejersker fra kl. 08:20-08:50. Programkoordinator er vores UKYL.

Forskning

Der er forskermøde den sidste onsdag i måneden.

Kontaktinfo
Uddannelsesansvarlig overlæge
Jesper Durup - Jesper.durup@rsyd.dk

Kirurgi - optimal uddannelse i færdigheder og teori

Ved at vælge en kirurgisk KBU-stilling sikrer du at du får lært håndværksmæssige færdigheder du kan bruge i alle specialer fremover. Samtidig får du mulighed for indsigt i akutte patientforløb, og møder patienter med både medicinske og kirurgiske lidelser. Der er således mulighed for at få en bred uddannelse i de kirurgiske lidelser, praksis eller andre specialer.

Kirurgisk afdeling A Odense

Her tilbydes KBU læger optimal læring i vagtfrie stillinger. Der er grundig introduktion til specialet efterfulgt af følgevagter på afdelingen og i akutmodtagelsen.
Man vil assistere til operationer, tage mod de akutte patienter i samarbejde med speciallæger, varetage kirurgiske ambulatorier både superviseret og selvstændigt, gå stuegang på den kirurgiske afdeling og hjælpe med forundersøgelser og klargøring af patienter til operation.

Under opholdet arrangeres teoretisk undervisning i både basale og avancerede kirurgiske emner og generelle emner som væske og smertebehandling. KBU lægen vil også blive tilbudt mulighed for at undervise andre KBU læger og medicinstuderende. Afdelingen varetager både benign og malign kirurgi i mavetarm kanalen, lever, pancreas, ligesom man varetager herniekirurgi og børnekirurgi. Der er desuden en veletableret forskningsenhed. Under opholdet arbejder man dels i Odense FAM, på operationsgangen, på afdeling A3 og A4 og dels i Nyborg i ambulatorium og operationsgang.

Kirurgisk afdeling A Svendborg/Nyborg

Du får en grundig introduktion til afdelingen og de forskellige arbejdsfunktioner. Som KBU læge indgår du i forvagtslaget sammen med introduktionslæger og hoveduddannelseslæger i kirurgi og almen medicin. De første 3 måneder er du vagtfri og har kun dagtid i hverdage og weekender. Herefter vil du have 2-3 aften-nattevagter pr. mpned. Du vil have dagfunktion i form af stuegang, ambulatorium eller assistere på OP. Alle funktioner under supervision af afdelingens speciallæger.

Afdelingen varetager både benign og malign kirurgi i mave-tarm-kanalen. Afdelingen behandler patienter med benigne lidelser i galdeveje, med pancreatit, bugvægshernier, colo-rectal cancere og benigne tarmlidelser. Desuden udreder vi patienter med obs. for cancer.

Der er en stor både akut og elektiv aktivitet. Der er stor fokus på ernæring, væskebehandling, mobilisering og smertebehandling samt hensyntagen til medicinske sygdomme hos den kirurgiske patient.

Hvis du er interesseret i at komme i gang med at forske, er der en veletableret forskningsenhed på matriklen. Der er 1-2 dage om ugen, hvor der undervises i både praktiske og teoretiske emner. Du vil selv skulle undervise 1-2 gange i løbet af ansættelsen. Du får en vejleder som hjælper dig med at opnå de kompetencer, som er tilknyttet dit ophold. Du vil under din ansættelse få tilbudt 2 dages ophold på anden valgfri afdeling og der arrangeres suturkursus og et laparoskopi- og endoskopisimulationskursus. Begge dele med henblik på at gøre dit fremtidige karrierevalg nemmere.

Kirurgisk afdeling A Nyborg

Både som KBU læge i Odense og Svendborg får du arbejdsdage på matriklen i Nyborg. I Nyborg er der stor aktivitet af planlagte operationer for hernier, galdesten og anallidelser. Der er desuden et stort endoskopiafsnit. Du vil have dagsfunktion både i ambulatorierne og som OP-assistent, og har mulighed for at være med til endoskopierne: gastro-, sigmo- og coloscopier.

Kontaktinfo
Uddannelsesansvarlig overlæge
Stefan Luef - stefan.luef@rsyd.dk 

Vil du stifte bekendtskab med et speciale, som er bredt omfavnende? Leder du efter varierende hverdag, hvor ikke 2 dage er ens? Ønsker du dygtige og sociale kolleger, selv om hverdagen kan være travl? Vil du have en god solid basisuddannelse i internmedicin, som du kan bruge fremadrettet som et godt fundament for dit videre lægeliv? Ønsker du et KBU-forløb med et fantastisk læringsmiljø, en solid og mange facetteret uddannelsesplan - og hvor supervision er i højsædet?

Så er lungemedicin det helt rigtige speciale for dig!

Det lungemedicinske speciale indeholder alle aspekter af lægefaget. Akutte tilstande, kroniske sygdomme og forværring heri, thoraxradiologi, lungefysiologiske undersøgelser, infektionstilstande i thoraxhulen, invasiv lungemedicin og udredning af kræft i thoraxhulen samt simulationsbaseret træning og kurser. Der er et stort antal af patienter i afdelingen og i ambulatoriet.

Lungemedicin er
det eneste medicinske speciale, som udreder for kræft, og denne funktion fylder meget i ambulatoriestrukturen. I denne forbindelse har man som KBU-læge mulighed for både at træne invasive færdigheder såvel som kompetencer indenfor kommunikation og den svære samtale. På sengeafdelingen er der altid en bred vifte af patientkategorier indenfor det internmedicinske spektrum såvel som højtspecialiserede lungemedicinske patienter. Der er rig mulighed for supervision i afdelingen, og der er mulighed for at gennemgå alle patienter med en seniorkollega.

Som KBU-læge ved Lungemedicinsk afdeling J kan man stifte bekendtskab med forskning igennem deltagelse i igangværende eller udarbejdelse af kasuistik eller artikel under vejledning. Ved forskningsinteresse vil der være mulighed for at initiere ph.d. projekt i et lungemedicinsk emne.

Afdelingen har en solid forankring i Simulationscentret SimC, hvor der vil være rig mulighed for at opnå kompetencer indenfor lungeultralyd (LUS) og anlæggelse af pleuradræn samt evt. et simulationsbaseret bronkoskopikursus afhængigt af interesse. Der er desuden mulighed for, som observatør, at stifte bekendtskab med den invasive del af specialet i form af bronkoskopi, EBUS, ultralydsvejledt biopsi mm.

Vagtarbejdet foregår i FAM, hvor der altid er en speciallæge til stede, og dermed er man sikret god supervision i vagten. Det er en travl afdeling med et højt tempo med garanti for at lære en masse, både inden for bred intern medicin, invasive færdigheder, akutmedicin og lungemedicin.

Kontaktinfo
Uddannelsesansvarlig overlæge
David Finsen - David.Finsen@rsyd.dk 

Har du lyst til at være mediciner med stort M? Til at arbejde med både unge og ældre og til at nørde i detaljen? Men også nogle gange at være skabskirurgen, som selv finder endoskopet frem og løser de praktiske problemer? Trives du i et travlt miljø, hvor der ikke er langt mellem professor og KBU læge, og hvor man bliver fagligt udfordret under supervision?

I så fald kan det være, at du er den nye KBU læge på Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme S.

Afdelingen modtager patienter med generelle gastrointestinale problemstillinger, og der er basis for at få en god rutine i håndtering af denne patientgruppe. Derudover har afdelingen en lang række højtspecialiserede funktioner så som tarmsvigt og TIPS anlæggelse, som man som KBU læge får mulighed for at stifte bekendtskab med.

Som KBU-læge er arbejdet i starten af ansættelsen at modtagelse af elektive patienter og der gives en grundig oplæring. Afdelingen har en speciallæge i supervisionsfunktion, som man altid kan spare med ved behov. I løbet af ansættelsen gives gradvist flere udfordringer, naturligvis tilpasset den enkeltes behov og kompetencer. Afdelingen har et højt fagligt niveau, hvor man har mulighed for at lære af nogle af de bedste i Danmark.

Afdeling S varetager diagnostik og behandling af blandt andet:

 • Levercirrose (udredning, behandling, levervenekaterisation, TIPS anlæggelse)
 • Hepatocellulært carcinom
 • Kronisk inflammatorisk tarmsygdom
 • Øvre gastrointestinal blødning
 • Tarmsvigt og hjemmeparenteral ernæring
 • Kronisk pancreatitis (udredning og behandling)
 • Neuroendokrine tumorer

Afdelingen har stor forskningsaktivitet indenfor alle subspecialer. Så der er rig mulighed for at komme i gang med forskning, hvis man ønsker det. Stillingen som KBU-læge i afdeling S er en delestilling med FAM. Man får derfor også mulighed for at se de mere generelle intern-medicinske patienter. Der er et tæt samarbejde mellem FAM og afdeling S omkring vejledning og forløb.

Svendborg

Kontaktinfo
Uddannelseskoordinerende overlæge
Lene Langhoff Clausen - lene.langhoff.clausen2@rsyd.dk 

Har du lyst til at stifte bekendtskab med en bred vifte af intern medicinske specialer, og ønsker du som KBU-læge at få et solidt udgangspunkt for dit lægevirke? Så er det M/FAM i Svendborg, der skal have din 1. prioritet.
M/FAM har et godt uddannelsesmiljø og der er mange engagerede kolleger.

Vi lægger vægt på, at man føler sig tryg og godt tilpas i udførelsen af sin lægegerning. Medicinsk Afdeling M/FAM er en stor afdeling med flere medicinske specialer, en kardiologisk modtagelse og en fælles akutmodtagelse. Der er 64 medicinske senge og 16 senge i FAM.

Følgende specialer er repræsenteret i afdelingen;

 • kardiologi
 • endokrinologi
 • reumatologi
 • gastroenterologi
 • lungemedicin/infektionsmedicin

Herudover et Diagnostisk Center, som modtager akutte patienter med sygdomsbilleder, der ikke er entydige og som kræver hurtig udredning/henvisning til specialafdeling.
I den første uge af din ansættelse skal du følge det lagte introduktionsprogram. Du får her et godt indblik i afdelings størrelse og mange specialer. Samtidig bliver du introduceret til alle de ting, som du har brug for at vide, inden du begynder at gå i vagt.

Du skal være i afdelingen i 6 måneder og bliver tilknyttet 2 specialer i blokke af 3 måneder. Det ene speciale er kardiologi og det andet speciale er lungemedicin, gastroenterologi eller endokrinologi. Som KBU får du din egen vejleder. I hverdagen aftales det, hvem du refererer til i en given arbejdsfunktion, fx en overlæge eller 1. reservelæge i stuegangsfunktionen og mellemvagt/bagvagt i vagten. Alle ugens dage starter med morgenkonference, hvor der er fokus på uddannelse. Vi prioriterer, at der altid er en god tone/stemning, samt at der er plads til forklaringer, uddybning og spørgsmål. Det samme ved afdelingens middagskonferencer, som foregår spredt i afdelingen. Endvidere er der formaliseret undervisning ved de seniore læger, og du kommer også selv til at få ansvaret for en morgenundervisning (med evt. støtte fra din vejleder). Har du interesse i forskning og/eller innovation er der stor mulighed for at blive introduceret og involveret i dette.

Kort sagt får du ved at være KBU i M/FAM den bedste start i dit lægeliv.

Vil du vide mere, så skriv til afdelingens uddannelsesgruppe på følgende mailadresse: sve.m@rsyd.dk 

Kontaktinfo
Uddannelsesansvarlige overlæge
Lasse Bugge - lasse.bugge@rsyd.dk 

Kirurgi - optimal uddannelse i færdigheder og teori

Ved at vælge en kirurgisk KBU-stilling sikrer du at du får lært håndværksmæssige færdigheder du kan bruge i alle specialer fremover. Samtidig får du mulighed for indsigt i akutte patientforløb, og møder patienter med både medicinske og kirurgiske lidelser. Der er således mulighed for at få en bred uddannelse i de kirurgiske lidelser, praksis eller andre specialer.

Kirurgisk afdeling A Odense

Her tilbydes KBU læger optimal læring i vagtfrie stillinger. Der er grundig introduktion til specialet efterfulgt af følgevagter på afdelingen og i akutmodtagelsen.
Man vil assistere til operationer, tage mod de akutte patienter i samarbejde med speciallæger, varetage kirurgiske ambulatorier både superviseret og selvstændigt, gå stuegang på den kirurgiske afdeling og hjælpe med forundersøgelser og klargøring af patienter til operation.

Under opholdet arrangeres teoretisk undervisning i både basale og avancerede kirurgiske emner og generelle emner som væske og smertebehandling. KBU lægen vil også blive tilbudt mulighed for at undervise andre KBU læger og medicinstuderende. Afdelingen varetager både benign og malign kirurgi i mavetarm kanalen, lever, pancreas, ligesom man varetager herniekirurgi og børnekirurgi. Der er desuden en veletableret forskningsenhed. Under opholdet arbejder man dels i Odense FAM, på operationsgangen, på afdeling A3 og A4 og dels i Nyborg i ambulatorium og operationsgang.

Kirurgisk afdeling A Svendborg/Nyborg

Du får en grundig introduktion til afdelingen og de forskellige arbejdsfunktioner. Som KBU læge indgår du i forvagtslaget sammen med introduktionslæger og hoveduddannelseslæger i kirurgi og almen medicin. De første 3 måneder er du vagtfri og har kun dagtid i hverdage og weekender. Herefter vil du have 2-3 aften-nattevagter pr. mpned. Du vil have dagfunktion i form af stuegang, ambulatorium eller assistere på OP. Alle funktioner under supervision af afdelingens speciallæger.

Afdelingen varetager både benign og malign kirurgi i mave-tarm-kanalen. Afdelingen behandler patienter med benigne lidelser i galdeveje, med pancreatit, bugvægshernier, colo-rectal cancere og benigne tarmlidelser. Desuden udreder vi patienter med obs. for cancer.

Der er en stor både akut og elektiv aktivitet. Der er stor fokus på ernæring, væskebehandling, mobilisering og smertebehandling samt hensyntagen til medicinske sygdomme hos den kirurgiske patient.

Hvis du er interesseret i at komme i gang med at forske, er der en veletableret forskningsenhed på matriklen. Der er 1-2 dage om ugen, hvor der undervises i både praktiske og teoretiske emner. Du vil selv skulle undervise 1-2 gange i løbet af ansættelsen. Du får en vejleder som hjælper dig med at opnå de kompetencer, som er tilknyttet dit ophold. Du vil under din ansættelse få tilbudt 2 dages ophold på anden valgfri afdeling og der arrangeres suturkursus og et laparoskopi- og endoskopisimulationskursus. Begge dele med henblik på at gøre dit fremtidige karrierevalg nemmere.

Kirurgisk afdeling A Nyborg

Både som KBU læge i Odense og Svendborg får du arbejdsdage på matriklen i Nyborg. I Nyborg er der stor aktivitet af planlagte operationer for hernier, galdesten og anallidelser. Der er desuden et stort endoskopiafsnit. Du vil have dagsfunktion både i ambulatorierne og som OP-assistent, og har mulighed for at være med til endoskopierne: gastro-, sigmo- og coloscopier.

Kontaktinfo
Uddannelsesansvarlige overlæge
Bjarne Christensen - bjarne.christensen@rsyd.dk 

Ortopædkirurgi er det største kirurgiske speciale, som både indbefatter akutte og elektive patienter. Afdelingen dækker skadestuen, modtager traumepatienter og andre akutte patienter, for eksempel patienter med frakturer, infektioner eller andre skader på ekstremiteter. Der er ligeledes en stor planlagt aktivitet med ambulatorier og planlagte operationer. Stort set alle dele af specialet varetages også på afdelingen i Svendborg.

Ortopædkirurgisk afdeling i Svendborg er ledelsesmæssigt samhørende med afdelingen i Odense. Som KBU-læge i Svendborgafdelingen, bliver du fast tilknyttet Svendborg matriklen.

En KBU-stilling på ortopædkirurgisk afdeling, Svendborg, indbefatter dagtidsarbejde samt vagtfunktion i Skadestuen, senest til klokken 21.00. Der er ingen nattevagter på afdelingen eller i skadestuen.
Der vil altid være speciallæger tilstede i afdelingen og derfor gode muligheder for supervision og sidemandsoplæring i både skadestuen, stuegangsfunktion og i ambulatoriet.

Vi kan tilbyde dig gode og trygge rammer for læring samt et godt kollegialt sammenhold, med en bred faglig uddannelse. Med et stort patientflow vil du blive godt rustet til dit fremadrettede virke som læge - og du er sikret at opnå de krævede kompetencer.
Faget influerer med mange andre specialer, bl.a. almen praksis, hvor op mod 1/3 af patienterne har ortopædkirurgiske problemstillinger. Herudover er der fokus på samarbejde med fysioterapeuter, ergoterapeuter samt andre specialer.

På afdelingen er der mulighed for fordybelse i form af forskning, hvor man kan tilknyttes matriklens yderligere personale samt professorer i Odense. I Skadestuen er der hver uge tværfaglig undervisning, enten internt fra afdelingens egne læger, eller fra andre specialer med relevant hands-on-viden for Skadestuens personale. Der er for afdelingens personale tradition for, at man bidrager med faglige
mindre fremlæggelser på skift til morgenkonferencen.

APPFWU02V