Skip til primært indhold

Læger

Information om den lægefaglige videreuddannelse ved Geriatrisk Afdeling G, Odense. 

Den lægefaglige videreuddannelse

Geriatrisk afdeling G er beliggende Odense Universitetshospital, Odense. Afdelingens optageområde består af Odense og Nordfyns Kommune sv.t. ca. 234.000 indbyggere. Afdelingen modtager alene ældre geriatriske patienter,  hvor gennemsnitsalderen blandt de indlagte er 84 år.

Geriatrisk afdeling indgår i det samlede medicinske beredskab på  Odense Universitetshospital. Patienterne modtages primært fra FAM, men også fra primærsektoren og andre hospitalsafdelinger. Akutte patienter,  som udgør 90% af indlæggelserne, modtages fra den Fælles AkutModtagelse (FAM). 

Afdelingen består af et sengeafsnit og et ambulatorium med tilknyttet Faldklinik, et subakut ambulatorium (GMA), et onko-geriatrisk ambulatorium samt en udekørende funktion. 

Sengeafsnit

Sengeafsnittet disponerer over 29 senge. Den gennemsnitlige indlæggelsestid er ca. 6,9 dage, og der udskrives ca. 2.000 patienter om året.

Geriatrisk Ambulatorium

Geriatrisk Ambulatorium modtager 350-400 nyhenviste patienter om året og har ca. 5.500 ambulante besøg. Geriatrisk Modtage Afsnit (GMA) modtager 1-2 subakutte patienter dagligt i dagtiden.

Medicinstuderende:

Afdelingen modtager medicinstuderende i klinisk ophold. Afdelingslæge Signe Høi Rasmussen  er ansvarlig for afdelingens medicinstuderende.

Afdelingen har en samlet lægestab på ca. 24. Den faste lægestab er fordelt med 1 cheflæge, 2 professorer, 4 overlæger og 2 afdelingslæger, som alle er speciallæger i intern medicin og geriatri.

Læger i uddannelsesforløb fordeler sig således: 

 • 8 læger i hoveduddannelse i intern medicin: geriatri (3. og 4. år)
 • 3 introduktionslæger til de intern medicinske specialer
 • 4 læger i onkologisk hoveduddannelse (12 måneder) 
 • 3 KBU-stillinger 

Søren Kasch er uddannelsesansvarlig overlæge for alle afdelingens læger.

Til afdelingen er tilknyttet 2 kliniske lektorater. Lektorerne varetager den formaliserede undervisning i geriatri ved Syddansk Universitet.

Cirka en måned inden ansættelsen vil den uddannelsessøgende læge modtage et brev/mail indeholdende introduktionsprogram for både afdeling G samt for FAM, informationsmateriale om Geriatrisk Afdeling G, relevant uddannelsesprogram, vagtskema og arbejdsplan samt navn på vejleder.

Introduktionen fordeler sig over de første 1½-2 uger og omfatter introduktion til arbejdet i såvel afdeling G som FAM, rundvisning, samtaler med repræsentanter for de enkelte personalegrupper i afdeling G, oplysning om praktiske forhold samt arbejdsgange omkring epikriseskrivning, diagnosekodning, vagtforhold, lægeinstruks m.m. og ved behov også undervisning i den elektroniske patientjournal.

Inden for de første 2 måneder deltager den nyansatte også i Odense Universitetshospitals overordnede introduktion til hospitalet, med mindre dette tidligere er gennemført, herunder også den obligatoriske brandundervisning samt hjertestopundervisning. 

På baggrund af de enkelte vagtplaner udarbejdes der en detaljeret plan for de enkelte ugers arbejde (kommer ca. 4 uger før aktuelle uge), med angivelse af den enkelte læges funktion (afhængig af hvor man er i uddannelsesforløbet), det være sig: 

 • Stuegang i G-sengeafsnit
 • Ambulatorium
 • GMA-funktion
 • FAM/G-stuegang 
 • Bagvagt i egen afdeling
 • Vagter i FAM

Læger i hoveduddannelse har bagvagtsfunktion i geriatrisk afdeling (ca. 3-4 vagter pr. måned ) samt vagt i  FAM som bagvagt 2 (ca. 1-2 pr. måned).
Intro- og onko-læger har ligeledes vagter i FAM som hhv. mellemvagt, sweepervagt og forvagt. KBU-lægerne har alene forvagtsfunktion i FAM.

Alle vagter i FAM er med fuld tilstedeværelse.
Som bagvagt på geriatrisk afdeling har man i dagtiden funktion på FAM i forhold til patienter allokeret til afdeling G og derefter vagtfunktion i egen afdeling med tilkald fra hjemmet/vagtværelse efter endt aftenstuegang (rådighedsvagt).

 

Konferencer i afdeling G

 • Morgenkonference kl. 8.00, alle hverdage, hvor alle læger deltager.
 • Team-konference kl. 9.00-9.20, alle hverdage i G-sengeafsnit, hvor stuegangsgående læger deltager.
 • Lægekonference kl. 13.00-13.15, alle hverdage i G-sengeafsnit med deltagelse af stuegangsgående læger og G-bagvagt

 

Formaliseret undervisning i afdeling G 

 • Tirsdagsundervisning: hver anden tirsdag faldundervisning og modsatte tirsdag "journal club". 
 • Torsdagsundervisning: afdelingens 4 professorer forestår på skift undervisning i et forskningsrelateret emne. 
 • Fredagsundervisning: "Det kloge kvarter” for alle læger i afdelingen. Undervisningen forestås af uddannelseslæger.
 • Herudover ca. 2 undervisningseftermiddage i løbet af året, primært fredage fra kl. 12.00-15.00, hvor alle læger har planlagt dagarbejde (mødepligt). Undervisningen forestås dels af afdelingens egne læger og dels af eksterne undervisere. Emnerne er som regel af mere overordnet karakter, herunder diskussion af lægeinstrukser, information om nye behandlingstiltag og -strategier.  

Formaliseret undervisning FAM (mødepligt)

En gang om måned er der morgenundervisning ved FAM afholdt af de afdelinger, som er en del af det vagtbærende team i FAM.

På geriatrisk afdeling vægter vi den gode uddannelse meget højt, hvilket vi har gjort i mange år. Uddannelse er ligeledes prioriteret af ledelsen. Dette gør, at vi ligger meget høj i scorer for uddannelsen på evaluer.dk og ved de årlige målinger på OUH. Vi ligger i top 5 over de klinisk afdelinger med bedst uddannelse på OUH.

Alle læger, der er på afdelingen, vil modtage supervision og feedback, og skal være klar til at supervisere, give feedback og undervise kollegaer. Der er mulighed for supervision/feedback i alle funktioner (aftales med den kollega, der har funktion i området den pågældende dag). 

Alle læger under uddannelse får tildelt en vejleder. Vejledersamtalerne skemalægges, og det tilstræbes at første vejledersamtale afholdes indenfor den første måned. I forbindelse med samtalerne planlægges  løbende individuelle uddannelsesplaner og angivelse af tidsplan for opnåelse af kompetencer. 

Samtaler mellem den uddannelsessøgende og vejleder bookes løbende af afdelingsledelsens sekretær.  

Vi giver dig således de gode og trygge rammer til uddannelse, du tager ansvaret og sammen opnår vi kompetencer og mål. 

Geriatrisk forskningsenhed består af afdelingens 4 professorer og et varierende antal ph.d. studerende. Hvis du ønsker at lave forskning, vil der være rigtig gode muligheder herfor. Kontakt da forskningsleder og professor Karen Andersen-Ranberg, e-mail: karen.andersen-ranberg@rsyd.dk.  

Søren Kasch

Ledende overlæge

Geriatrisk Afdeling G


30 56 57 67

Kristian Bergholt Buhl

Cheflæge

Den Ældre Medicinske Patient, samarbejde med kommuner og praktiserende læger


21 37 47 98
APPFWU01V