Skip til primært indhold

Godkendelse som klinisk undervisningssted 2018

Godkendelse som klinisk undervisningssted 2018

Geriatrisk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus består af et sengeafsnit med plads til 32 patienter og en geriatrisk klinik.

Patientgrundlaget:

Den geriatriske patient er karakteriseret ved multipatologi (flere samtidigt tilstedeværende lidelser) i form af akutte og kroniske lidelser samt tab af færdigheder.

Hovedparten af patienterne indlægges akut via FAM (Fælles Akut modtageafsnit).

De patienter indlægges via Geriatrisk Klinik eller egen læge.

Vi har ansat 3 kliniske sygeplejespecialister i afdelingen. De arbejder 50% i plejen og er dermed tæt på kollegaer og de faglige udfordringer.

Afdelingen har udarbejdet ”Strategi for sygeplejen”. Strategien og Pixiudgave kan ses på afdelingens Intranetside eller rekvireres hos afdelingsledelsen stab: tina.andersen2@rsyd.dk

Demensvenligt Sygehus:

OUH Svendborg Sygehus er på vej til at blive et demensvenligt sygehus og vores afdeling står i spidsen for udviklingen.

Vi sikrer bl.a. uddannelse af sygehusets 1600 medarbejdere og vi har specialistteam i afdelingen.

Geriatriske patienter kendetegnes ved et komplekst sygdomsbillede, og de er svært syge, når de indlægges.

Det geriatriske patientforløb kræver derfor sygepleje af høj faglig kvalitet og ekspertise.

Afdelingen modtager patienter med problemstillinger som:

 • Demens/Delir
 • Lungelidelser (KOL)
 • Infektion, (Pneumoni, Cystitis, Sepsis)
 • Hjertesvigt
 • Arteriosklerose
 • Sygdomme i bevægeapparatet
 • (Osteoporose, gigt)
 • Cancer, diabetes, anæmi
 • Ernæringsmæssige problemer
 • Fald/lipotomi tilfælde

Desuden plejes patienter i den palliative fase i sengeafsnittet.

Sygeplejefaglige opgaver i afdelingen:

Sengeafsnittet:

Modtagelse af den geriatriske patient:

 • Grundig dataindsamling.
 • Indlæggelsesårsag
 • Måling af funktionsniveau (Barthel)
 • Identifikation af behov for sygepleje
 • Måling af vitale værdier (triagering)
 • Screeninger (tryksår, ernæring)
 • Korrespondance med kommune via plejeforløbsplaner – første vurdering af behov for hjælp efter
  udskrivelse.

Under indlæggelsen:

 • Grundlæggende sygepleje (kerneopgave i afdelingen)
 • Afholdelse af forløbsplanskonference med deltagelse af patienten og dennes pårørende
 • Korrespondance med kommune via plejeforløbsplaner – anden vurdering af behov for hjælp efter
  udskrivelse
 • Vejledning af patienter der skal til undersøgelse
 • Tværfagligt samarbejde med terapeuter og læger, sekretærer i vurderinger og planlægning af patientforløbet.

Udskrivelsen:

 • Før udskrivelsen kan der ved komplicerede forløb afholdes videokonference med kommunens
  visitator
 • Kommunen og pårørende informeres om udskrivningsdato
 • Der afholdes en udskrivningssamtale med patienten dagen før selve udskrivelsen
 • Sygeplejerapport udarbejdes og sendes til kommunen og printes til patienten

Dokumentation af den udførte sygepleje samt evalueringer af indsatser.

Geriatrisk Klinik:

 • Journaloptagelse/læge, fys/ergo funktionsvurdering og forundersøgelse sygeplejerske, måling af værdier SSA, ernæringsstatus vurderes
 • Den tværfaglige vurdering danner grundlag for foreløbig plan for forløbet i Geriatrisk Klinik.
 • Skriftlig information om plan udarbejdes og medgives patienten
 • Planer om opfølgende konsultationer aftales. Opfølgninger kan varetages af enten læge eller sygeplejerske afhængig af patientens problemstilling
 • Patienten afsluttes i det ambulante regi, når det vurderes at patientens problemstillinger er løst eller
  egen læge kan tage over

Afdelingen er organiseret i 4 grupper.

Indenfor hver gruppe afholdes der dagligt tværfaglige morgenmøder mellem læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, ergo- og fysioterapeuter, og evt. klinisk diætist.

Derudover har afdelingen samarbejde med andre specialer og serviceafdelinger.

Gennem hele patientforløbet arbejdes der tværsektorielt med henblik på optimering af den gode udskrivelse (SAM:BO).

I Afdelingen er ansat 2 kliniske sygeplejespecialister med henholdsvis kandidatgrad og mastergrad. 

Kvalitetssikring, udvikling af sygeplejen og arbejdet med patientsikkerhed er en integreret del af afdelingen.

Der er ressourcepersoner i afdelingen indenfor:

 • Fald og osteoporose
 • Forvirringstilstande, demens og delir
 • Tryksår, sårpleje og mundpleje
 • Hygiejne
 • Patientsikkerhed
 • Diabetes
 • Forflytning og lejring
 • Palliation
 • Udskillelse
 • Barthel/Geriatrisk
 • Database
 • SAM:BO
 • Akutsygepleje – herunder apparatur og teknik samt værdimåling og triagering
 • Ernæring
 • Arbejdsmiljø
 • CPAS
 • Registreringsansvarlige
 • DIPO
 • Depotansvarlig
 • Klinisk vejleder
 • Praktikvejleder
 • TR FOA og DSR
 • Etniske patienter
 • EPJ
 • Teknologi
 • KOL
 • Tværfagligt introduktionsprogram
 • Tværfaglige G-dage
 • Ugentlige sygeplejemøder
 • Månedlige kvalitets- og patientsikkerhedsmøder
 • Temadage
 • Postgraduat uddannelse i Geriatrisk Sygepleje

Der er ansat 3 kliniske vejledere i afdelingen. 2 fungerer i sengeafsnittet og 1 fungerer i GK.

Der søges godkendelse til at modtage studerende i 1. – 2. og 6. semester. 3. og 4. semester i GK og de øvrige i sengeafsnittet.

Sengeafsnit:

Den ene halvdel af sengeafsnittet fungerer som studieenhed, hvor der er særligt fokus på de  uddannelsessøgende og et godt læringsmiljø. Klinisk vejleder er en naturlig del af personalet i  studieenheden, og tovholder ift. enheden.

Læringsmiljøet:

 • nem adgang til vejledning
 • fordele ved peer-learning
 • refleksion
 • rollemodeller der kan
 • videreføre kompetencer til de studerende
 • de studerende indgår i en tættere relation med deres vejledere og medstuderende/elever

De sygeplejestuderendes læring foregår i forskellige kliniske patientsituationer og i arbejdsfællesskaber.

Patienternes pleje og behandling, udføres med professionalisme på en effektiv, velorganiseret, korrekt og sikker måde.
Det forventes at de studerende tager medansvar for at sikre kvalitet i patientens forløb under indlæggelse og udskrivelse, herunder patientens sikkerhed og oplevelse af sammenhæng.

GK:

De sygeplejestuderendes læring foregår i forskellige kliniske ambulante patientkontakter og i  arbejdsfællesskaber. Det forventes at de studerende tager medansvar for at sikre kvalitet i patientens ambulante forløb, herunder patientens oplevelse af sammenhæng.

Sengeafsnit/GK:

De studerende udvikler en faglig identitet, hvor faglighed, patientens perspektiv, samt samarbejde på tværs  af faggrupper skal ske under hensyntagen til patientens rettigheder i henhold til Sundhedsloven.

Kliniske vejledere:

 • Jeanette Lisbjerg, sygeplejerske
 • Sofie Gram, sygeplejerske
 • Alexia Knudsen, sygeplejerske.

I afdelingen ydes 4 timer pædagogisk tid pr. studerende om ugen.

Sengeafsnittet arbejder med refleksion vha. PBL – forløb. GK arbejder med refleksion ift. udvalgte emner.

Alle studerende evaluerer deres praksisophold i afdelingen elektronisk.

En gang årligt afholdes evalueringsmøde med uddannelsesansvarlig sygeplejerske fra uddannelsesafdelingen
på OUH.

Her udarbejdes handleplaner for det kommende år på baggrund af de studerendes evalueringer.

APPFWU02V