Skip til primært indhold

Udvikling og forbedringsarbejde

På siden kan du læse om, hvordan Urinvejskirurgisk Afdeling arbejder med udvikling og forbedring

Vores kvalitet- og forbedringsarbejde tager afsæt i de nationale kvalitetsmål for sundhedsområdet og OUH’ s strategier for Den Syddanske Forbedringsmodel og Patientsikkerhed. Forbedringsarbejdet skal sikre og synliggøre sammenhæng, implementering og prioritering af relevante strategiske indsatser i udviklings- og patientsikkerhedsarbejdet, så vi fastholder og udvikler et patientforløb med høj kvalitet. Det gør vi ved at skabe sammenhæng mellem antibiotika og infektionskontrol (AIK), patientsikkerhed og udviklingsopgaver i afsnittene.

Kvalitets og forbedringsarbejdet bygger på patient og medarbejderinvolvering. Vi arbejder med forbedringer i tværfaglige forbedringsteams, tværfaglige tavlemøder og arbejder altid ud fra patientens perspektiv.  

Forbedringsforum

Forbedringsorganisation er forankret i vores ledergruppe, der sætter de overordnede strategier og rammer for forbedringsarbejdet. Forbedringsforum skal sikre sammenhængen i kvalitets-, udviklings- og patientsikkerhedsarbejdet. I dette forum deltager en repræsentant fra afdelingsledelsen, tværfaglige teams, AIK team, patientsikkerhedsgruppen (PSG) og kliniske sygeplejespecialister fra afsnittene. Vi arbejder med de specifikke indsatser i de enkelte teams og afsnit.

De teamansvarlige overlæger og afdelingssygeplejersker har ansvaret for forbedringsarbejdet i de enkelte afsnit og bistår nøglepersoner fra forbedringsforum og de kliniske sygeplejespecialister. Det involverer også læger og sygeplejersker i implementering af diverse tiltag såsom retningsgivende dokumenter.   

Patientsikkerhed

På afdeling L ønsker vi at skabe en patientsikkerhedskultur, der understøtter fremdrift og forbedring på kvalitetsområdet. Vi bruger medarbejdernes erfaring, tydelig lederskab, en øget gennemsigtighed og samarbejder med patienter og pårørende om at skabe det gode, sammenhængende og sikre patientforløb. Vi arbejder løbende på at styrke patientsikkerhed i afdelingen, så ambitionen om at sætte ’patienten først’ bliver bærende i alle dele af vores forløb.     

Patientsikkerhedsgruppen (PSG)

Patientsikkerhedsgruppen arbejder med patientsikkerhedsarbejdet og består af et medlem fra afdelingsledelsen, Kvalitetskoordinater, en repræsentant fra afdelingssygeplejerskerne, en patientsikkerhedsansvarlig fra lægegruppen, en patientsikkerhedsansvarlig sekretær og nøglepersoner for kvalitet og patientsikkerhed fra alle afsnit.

Gruppen fungerer som en stabsfunktion til afdelingsledelsen og er et rådgivende organ for ledelsen, når man træffer beslutninger inden for patientsikkerhedsområdet. Grundlæggende vil vi arbejde med forbedringer, lære af fejl og udvikle en proaktiv patientsikkerhedskultur ved at

  • øge patientsikkerheden ved systematisk identifikation og håndtering af kliniske processer med særlig patientrisiko 
  • sikre lokal forankring af patientsikkerhedsarbejdet i afdelingen 
  • fastholde og udvikle en patientsikkerhedskultur, hvor vi anvender utilsigtede hændelser aktivt i læringsøjemed for at forbedre kvalitet og patientsikkerhed.   

Patientsikkerhedsgruppen varetager forskellige opgaver på Afdeling L  

  • Gruppen varetager sagsbehandling af de utilsigtede hændelser, der er gennemgående i afdelingen eller er svære at håndtere alene som kvalitetsnøgleperson 
  • Gruppen drøfter statusopgørelse over mønstre og tendenser i de rapporterede utilsigtede hændelser.
  • Gruppen øger patientsikkerheden ved proaktiv og reaktiv risikostyring.
  • Gruppen formidler sagsbehandlingen igennem referater og i de enkelte afsnit ved tavlemøder/morgenmøder, for at vi kan lære af hændelserne.
  • Gruppen varetager patientsikkerhedsrundering i alle afsnit, hvor man inddrager patienter og medarbejder
  • Gruppen udarbejder årsrapporter om afdelingens utilsigtede hændelser
APPFWU02V