Skip til primært indhold

Uddannelse

Uddannelse indenfor sygepleje - læger og lægesekretærer

Prægraduat uddannelse (i sygepleje)   

Uddannelsessøgende

Afdeling T varetager uddannelse i relation til sygeplejerskeuddannelsen og social- og sundhedsassistent uddannelsen.

På årsbasis har afdeling T´s sengeafsnit planlagt uddannelse af 24 social- og sundhedsassistentelever og 22 sygeplejestuderende.

Klinisk uddannelse

Afdeling T er både en arbejdsplads og et uddannelsessted. Det betyder, at hverdagen skal fungere bedst muligt for de Hjerte-, Lunge og Karkirurgiske patienter og deres pårørende.

Uddannelsessøgende er en del af et team, hvilket betyder, at de er med inde i arbejdsfællesskabet og indgår i et forpligtende samarbejde med patienterne og personalet. At være inde i arbejdsfællesskabet giver uddannelsessøgende mange læringsmuligheder, herunder at udvikle et håndelag og det kliniske blik, evnen til kommunikation og samarbejde, de sociale kompetencer, en situationsfornemmelse og et overblik over afsnittets arbejdsopgaver.

Afdeling T regner ikke med den uddannelsessøgende som en arbejdskraft i stedet for en anden person, men som en person i teamet i de dage, der er aftalt.

Kliniske vejledere

Hvert afsnit har en klinisk vejleder, som tilrettelægger de uddannelsessøgendes overordnede uddannelsesfor­løb. De kliniske vejledere er ligeledes ressourcepersoner for uddannelsessøgen­de såvel som for ad-hoc vejlederne og praktikvejledere samt det øvrige personale.

Hver enkelt sygeplejestuderende er tilknyttet klinisk vejleder og ad-hoc vejledere. Social- og sundhedsassistent eleverne får tildelt 1 - 2 praktikvejledere som er social- og sundhedsassistenter. Afsnittenes vejledere tilbyder de studerende og eleverne at indgå i et aktivt samarbejde omkring uddannelsesforløbet.

Studieenheder

Der er studieenheder i sengeafsnittene for sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistent elever. En studieenhed er et praksisfællesskab, hvor uddannelsessøgende lærer sygepleje i tæt samarbejde med andre studerende og elever. Formålet med en studieenhed er at sikre et godt studiemiljø herunder skabe ro og tryghed omkring læringen i afsnittet. 

Studieenheden er bemandet med klinisk vejleder, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter og deltager på lige fod med afsnittets øvrige grupper/team i afsnittets fælles opgaver.

Uddannelsesplaner

Uddannelsessøgende arbejder ud fra en uddannelsesplan som støtter deres udvikling i retning af en personlig og faglig handlekompetence. Uddannelsessøgende arbejder med ugeplaner ud fra egne mål for klinisk uddannelse, og der er mulighed for individuel vejledning samt vejledning til brug af andre læringsredskaber.

Uddannelsesansvarlig sygeplejerske

Afdeling T har et samarbejde med en uddannelsesansvarlig sygeplejerske fra Uddannelsesafdelingen.

I et samarbejde varetager uddannelsesansvarlig sygeplejerske opgaver i forhold til udvikling og vedligeholdelse af den kliniske del af de sundhedsfaglige uddannelser på Hjerte-, Lunge og Karkirurgisk afdeling. Uddannelsesansvarlig sygeplejerske informerer, rådgiver og vejleder kliniske vejledere, ad-hoc vejledere, praktikvejledere og afdelingssygeplejersker i forhold til det uddannelsesmæssige område. Kliniske vejledere og uddannelsesansvarlig sygeplejerske mødes på de uddannelsesmøder, der afholdes på OUH.


 

Afdelingen varetager uddannelse af speciallæger inden for thorax- og karkirurgi. Uddannelsen administreres af sekretariaterne for Den Lægelige Videreuddannelse.

Her kan du læse mere om uddannelsen indenfor specialerne karkirurgi og thoraxkirurgi.

Uddannelsesansvarlig overlæge i thoraxkirurgi er Anja Karina Fabrin  tlf. 24 94 50 36

Uddannelsesansvarlig overlæge i karkirurgi er Judith Nielsen tlf. 51 46 94 58

Afdelingen har landsdelsfunktion for udredning og behandling af kirurgiske sygdomme i:
Hjertet: Bypass- og hjerteklapkirurgi samt kombinationer, heraf bristninger på de store kar i brysthulen, svulster og betændelsestilstande i hjertet og hjertets klapper samt visse medfødte hjertesygdomme.
Lungerne: Udredning og operation for lungekræft, store lunger, svulster i brysthulen og behandling af større skader, hvor brysthulens organer er beskadigede.
Spiserøret: Fysiologisk udredning for synkebesvær og tilbageløb af mavesyre samt spiserørskræft.
Kar: Operation for forkalkning i pulsårer (undtaget hjertekransårer), udposninger på pulsårer (aneurismer), læsioner i pulsårer, komplicerede lidelser i returårer, anlæggelse af dialyseveje, koordination af organudtagelse, organudtagelse og nyretransplantation.

Organisering
Afdeling T har tre sekretariater, et karsekretariat, et lungesekretariat og et hjertesekretariat. Afdeling T har desuden et ambulatorium, som er fælles for alle tre sektioner.
Til hver sektion er tilknyttet et sekretariat med 3 lægesekretærer, hvor lægesekretærer i den enkelte sektion arbejder i selvstyrende teams med ansvar for hele sagsbehandlingen af patient flowet fra henvisning til afslutning/kontrolforløb.
Herudover har vi et ambulatorium, som er fælles for alle 3 sektioner, hvor der er tilknyttet en lægesekretær til at varetage patientkoordineringen af de ambulante forundersøgelser/besøg.

Vi har en elevansvarlig sekretær, som varetager planlægning for elevernes forløb på vor afdeling. Eleverne er ansat centralt på OUH og har igennem deres uddannelsesforløb praktikperioder på 3 afdelinger. Deres uddannelse er fastlagt fra centralt hold og vor opgave er at give eleverne viden om og kendskab til vor afdeling og de opgaver, som specifikt høre til vort speciale.

Derudover sikre vi løbende uddannelse af det faste personale, ved at  skaber muligheder for dygtiggørelse indenfor lægesekretærfaget med efteruddannelse og afdelingsspecifik uddannelsen.

Ergoterapeut- og fysioterapeutstuderende Odense 


OUH, Odense universitetshospital  er praktiksted for både ergoterapeut - og fysioterapeutstuderende fra flere forskellige UC i Danmark – dog primært fra UC Lillebælt.
Se evt. www.ucl.dk 

De studerende deltager i det daglige samarbejde mellem ergo- og fysioterapeuter i de kliniske afdelinger, hvor der er et dagligt tværfagligt samarbejde mellem terapeuter, sygeplejersker, læger og andet personale.

APPFWU02V