Skip til primært indhold

Sygehusforeningen på Ærø

Foreningen arbejder for bevarelsen af Ærø Sygehus

Foreningens formål er at arbejde for bevarelsen af Ærø Sygehus som blandet sygehus med omfattende funktioner, herunder akutberedskab og jordemoderledet fødeklinik.

Den skal søge at varetage såvel sygehusets som patienternes interesser i den offentlige debat.

Det er i øvrigt foreningens formål at gavne og støtte sygehuset og fødeklinikken i deres virke.
Vore 2.000 medlemmer har gennem årene doneret vigtigt udstyr, hjælpemidler og inventar til sygehuset for op mod 3,5 mil. kr.

Sådan bliver du medlem:
Via indbetaling til Nordea reg. 2047, kt. 7715604897 eller Rise Sparekasse reg. 0847, kt. 0804418695.
Kontingent 100 kr. for enlige og 150 kr. for par.

Der betales kontingent hvert år i oktober måned.

Der fremsendes indbetalingskort - betalingen kan tilmeldes Betalingsservice.

Vedtægter
Sygehusforeningen Ærø

VEDTÆGTER 2019 


1.
Foreningens navn er ”Sygehusforeningen Ærø”. Dens hjemsted er Ærø.

2.
Foreningens formål er at arbejde for bevarelsen af Ærø Sygehus som blandet sygehus med omfattende funktioner, herunder akutberedskab og jordemoderledet fødeklinik.
Den skal søge at varetage såvel sygehusets som patienternes interesser i den offentlige debat.
Det er i øvrigt foreningens formål at gavne og støtte sygehuset og fødeklinikken i deres virke.

3.
Foreningen må ikke beskæftige sig med konkrete ansættelsesforhold og personaleforhold på sygehuset.

4.
Som medlemmer af foreningen kan optages enkeltpersoner, par, firmaer og institutioner, såvel på Ærø som udenøs, mod betaling af et fast årligt kontingent, der fastsættes på den årlige generalforsamling.

5.
Foreningens regnskabsår løber fra den 1. september til den 31. august.

6.
Ordinær generalforsamling i foreningen afholdes hvert år inden udgangen af november måned på Ærø. Indvarsling sker i de lokale blade mindst 7 dage før generalforsamlingen med angivelse af dagsorden og evt. indkomne forslag.
Forslag fra medlemmerne som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen. Bestyrelsen kan på eget initiativ indkalde til ekstraordinær generalforsamling på Ærø, og den skal indvarsle til en sådan, hvis 50 medlemmer skriftligt anmoder den herom. I sidste tilfælde afholdes generalforsamlingen senest 14 dage efter at anmodningen er modtaget.
Indvarsling til ekstraordinær generalforsamling sker på samme måde og med samme frist som til den ordinære.

7.
Ordinær generalforsamling afholdes med følgende dagsorden:

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning om det forløbne år
Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til medlemmernes godkendelse
Fastlæggelse af næste års kontingent
Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne
Bestyrelsesvalg
Valg af to suppleanter til bestyrelsen
Valg af 1 revisor
Valg af 1 revisorsuppleant
Eventuelt

8.
Alle beslutninger (herunder vedtægtsændringer) træffes ved almindeligt flertal. Skriftlig afstemning kan ske på bestyrelsens foranledning, eller hvis mindst 10 af de fremmødte kræver det.

Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes hvis 3/4 af foreningens medlemmer møder op og stemmer herfor. Bliver beslutning om foreningens opløsning vedtaget af et flertal, der ikke udgør 3/4 af medlemstallet, skal bestyrelsen omgående med 7 dages varsel indkalde til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes af et flertal, uanset antallet af fremmødte.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt på nogen generalforsamling.

9.
Foreningens virke varetages af en bestyrelse som består af 5-7 medlemmer. Der kan højst være 2 medlemmer i bestyrelsen, der ikke har fast bopæl på Ærø, men som har fritidshus på Ærø eller er ansat på Ærø Sygehus. Kun et bestyrelsesmedlem må være ansat på sygehuset.
Bestyrelsen vælges på den årlige generalforsamling blandt foreningens medlemmer.
Valget gælder for 3 år, og genvalg kan finde sted.

10.
Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Næstformanden repræsenterer foreningen i formandens fravær. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig flertal. Bestyrelsen disponerer foreningens midler under ansvar overfor generalforsamlingen.
Bestyrelsen opretholder kontakt med Ærøskøbing Sygehus og holder sig herigennem orienteret.

11.
Kassereren fører foreningens regnskab og medlemsfortegnelse og anbringer foreningens midler på betryggende måde i øens pengeinstitutter eller i værdipapirer efter bestyrelsens anvisning. Årsregnskab afleveres til revision inden den 20. september hvert år.

12.
Sekretæren varetager bestyrelsens øvrige skriftlige arbejder efter dennes anvisning. Fører protokol over bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Opbevarer og forestår foreningens arkiv og bistår i øvrigt kassereren med kontingentopkrævning m.v.

13.
Alt arbejde i bestyrelsen er ulønnet, men bestyrelsesmedlemmerne får dækket nødvendige rejseudgifter og øvrige udlæg i foreningens tjeneste.

14.
En generalforsamling der vedtager foreningens opløsning træffer samtidig beslutning om anvendelse af foreningens formue. Ingen medlemmer har krav på denne. Men den skal stilles til rådighed for et socialt formål på Ærø. I første række sigtende på øens sygehus, derefter på øens plejehjem, alderdomshjem eller børnehaver.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 20. juli 1988.

Ændret på generalforsamlinger i 1994, 1996, 2000, 2007,2012 og 2019.

Donationer
 

1989:
Laparoskopiudstyr.

1990:
20 stole med armlæn.

1991:
Uro-flowmeter.

1992:
Videoudstyr til Laparoskopiudstyr.

1993:
Fysioterapiudstyr. Multitræner. Leg press. 2 kørestole.

1994:
Fleksibelt Cystoskop.

1995:
Oscillerende sav.

1996:
Nyt radioanlæg til sengeafsnittene.

1997:
11 ventilatorer til stuerne.

1998:
Ultralydsscanner samt printer og Endovaginal Multifrekvent Transducer. Lineær Array Multifrekvent Transducer.

1999:
Fødestativ til fødekar. Udstyr til røntgenafdeling. Lift til sengeafdeling.

2000:
Nyt møblement til venteværelse.

2001:
Nye Tv-anlæg med høretelefoner. 2 antitryksårsmadrasser, 1 Holtermonitor.

2002:
Farveskærm, Sony M2. Digitalkamera til dokumentation af patientbehandling.
Knætræningsredskab, Kroptræningsredskab, 20 nye sengeborde.

2003:
1 Operationslampe til forundersøgelser. 1 Ivac infusionspumpe til sengeafdeling.
1 høj stol til venteværelset, 1 bred kørestol til fysioterapien.
Forhæng til sengene på alle stuerne, 2 havebænke, 1 stol til nattevagten.

2004:
2 Alpha Xeel antitryksårs madrasser. Endo-scopi udstyr.

2006:
1 Brystpumpe, 1 Bilirubinmåler, 1 Skopiboks.

2007:
Automatiske døre til hovedindgang og ambulanceport, 10 Bedside TV, 1 Loftlift og 1 Lifecardoptager (holter).

2008:
1 Memorycard til Lifecardoptager, 10 Bedside TV, 6 Salmebøger med stor skrift og 20 Lænestole til sengestuer, spirometer.

2009:
Løbebånd, 1 Fladskærm TV til opholdstue, stole, borde og reoler til opholdstue.

2010:
3 Bed TV, TV + DVD til fødestue, Lamper til sengeafdelingen.

2011:
Markiser til sengeafdelingen´s sengestuer.

2012:
Havemøbler, skillerum til terasser og fliser til patientstuer.

2013:
Lift på stue, palliativ stue, fjernelse af væg ved venteværelse.

2014:
Anlæg af have foran patientstuer.

2015:
Astodia venelys, Kapnograf, stol til pallativ stue, nye patient fjernsyn, kikkert, multifunktionel bækkenstol, hjerte-lunge-redder LUCAS II.

2016:
Nyt service, Smart TV til opholdstue + ophæng, Planter til haven, rydde haven for træer og anlæg af fliser, køb af havemøbelsæt, havebelysning.

2017:
Udskiftning af 2 toiletter med hæve/sænk funktion, planter og plantekasser, kaldeanlæg.

2018:
Krukker til terrasse, borde og stole til hospicestue.

2019:
Maleri og højttaler til hospicestue. Juleudsmykning til sygehuset.

2020:
Indretning af telemedicinsk lokale. Skamler. Ipads til sengeafsnit. Reol, belysning og apparater til fødestue.  Juleudsmykning til sygehuset. Ugens buket som anerkendelse for personalets indsats. Massagestol. 

2021:
Udstyr til fitness rum. Fjernsyn. Hjælpemidler til fødestue. Billede til sengeafsnit. Rådgivning ifm. renovering. Bærbar højttaler. Skulptur. Ugens buket som anerkendelse for personalets indsats.

2022:
Nye træer og renovering af anlæg foran sygehuset. Sengetæppe til fødestue. Ugens buket som anerkendelse for personalets indsats. Lyddæmpende foldeskærme. Mødebord og stole til nyetableret mødelokale. Renovering af venteområde: malerarbejder og nye møbler. Vægudsmykning gangarealer. Malerarbejder gangarealer. Konservatorarbejder på vægmaleri. Akustikbilleder. Nye gardiner i sengeafsnittet.

2023:
Raizer til sengeafsnit. Udendørs belysning. Renovering af personalestue og administrationslokale. Nyt inventar til personalestue og administrationslokale. Behandlerstol til modtagelsen. Hvilestole til patientstuer. Nye gardiner i personalestue og 6-timers stue. Kogebøger til sygehuskøkkenet. Gulvlampe på hjul til modtagelsen.

2024:
Nye møbler til elevværelser, Chromecast til patientstuer

Bestyrelse

Peder Jørgensen

Formand

Vester Bregningemark 3 - 5970 Ærøskøbing


20 62 04 27 / 62 52 16 16

Pernille Rønn Bolding

Næstformand

Nørregade 37 - 5970 Ærøskøbing


93 84 55 45

Katrine Landro Falk

Sekretær

Ronæsvej 8 - 5960 Marstal


51 90 23 35

Jytte Clausen

Kasserer

Borgnæs Møllevej 9 - 5970 Ærøskøbing


61 54 58 80 / 62 52 14 80

Kirsten Pedersen

Smedegyden 4 - 5985 Søby


62 58 12 10 / 20 42 36 72

Pia Susanne Nielsen

Tulipanvej 11 - 5960 Marstal


23 48 36 39

Lene Søndergaard Luth

Medarbejderrepræsentant

Sygehusvejen 18, lejl. 1B, 5970 Ærøskøbing


30 24 78 98

Mette Stjernholm Larsen

Suppleant

Møllevejen 52 - 5960 Marstal


50 42 24 98

Merete Groth Petersen

Suppleant

Moseager 1 - 5970 Ærøskøbing


62 52 22 29 / 61 74 18 84
APPFWU01V