Skip til primært indhold

Den lægelige videreuddannelse

For læger/fagpersoner

Geriatrisk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus har en læge ansat i introduktionsstilling til intern medicin og 1 – 2 læger ansat i hoveduddannelse i specialet Intern medicin: Geriatri.

Hoveduddannelse i Intern Medicin: Geriatri:

Geriatrisk Afdeling uddanner i samarbejde med Medicinsk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus og Geriatrisk Afdeling, OUH Odense læger til speciallægeniveau.

Efter landsdækkende faglig vurdering ansættes læger i en hoveduddannelsesstilling af 5 års varighed. Blokstillingen består af:

 • Et års ansættelse som reservelæge i Medicinsk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus med primær funktion i mellemvagt
 • Et års ansættelse som reservelæge i Geriatrisk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus med fortsat vagtfunktion på Medicinsk Afdeling
 • 2 års ansættelse som reservelæge på Geriatrisk Afdeling, OUH Odense
 • Et års ansættelse som 1. reservelæge på Geriatrisk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus med vagtfunktion som bagvagt på Medicinsk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus

Introduktionsuddannelse i Intern Medicin:

Geriatrisk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus uddanner i samarbejde med Medicinsk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus læger i Introduktionsstilling til specialet Intern Medicin. Stillingen er etårig og består af:

 • ½ års ansættelse på Medicinsk Afdeling med primær funktion i mellemvagt
 • ½ års ansættelse på Geriatrisk Afdeling med fortsat vagtfunktion på Medicinsk Afdeling

Målbeskrivelse og Uddannelsesprogram:

Til uddannelsesstillingerne hører såvel målbeskrivelse som uddannelsesprogram.

Geriatrisk Afdeling OUH-Svendborg har optageområde på 6 kommuner med ca. 55.000 indbyggere over 65 år.

Afdelingens opbygning:

Geriatrisk Afdeling OUH-Svendborg har 32 geriatriske sengepladser placeret i bygning 39, 5. etage.

Derudover tilsyn på orto-geriatriske patienter, der behandles for hoftenære frakturer hos +65-årige. I gennemsnit 7 patienter indlagt hermed i Ortopædkirurgisk Afdeling O, bygning 39, 4. etage, men fra 1/4-24 skal alle hoftenære frakturer opereres i Svendborg, hvorfor antallet er øget.

Sengeafsnit:

Modtager uselekterede geriatriske patienter elektivt fra primærsektoren. Desuden modtager afdelingen patienter fra øvrige afdelinger på Svendborg Sygehus med geriatrisk problemstilling.

Herunder er en væsentlig del af de indlagte patienter akut indlagte patienter overflyttet fra FAM. Der er endvidere som anført tæt samarbejde med ortopædkirurgisk gennem daglig tilsynsfunktion.

Geriatrisk Klinik:

Klinikken er placeret ved indgang 75, etage 0.

Klinikken udreder, behandler og træner patienter, som ikke kræver indlæggelse.

Patienterne kan behandles såvel i Klinikken som i eget hjem.

Patienterne henvises direkte fra egen læge eller andre sygehusafdelinger. Patienterne visiteres til elektiv eller subakut vurdfering, og fra sengeafsnit til efterbehandling efter sygehusindlæggelse.

Demensklinik Fyn:

Demensklinikken er en del af Region Syddanmarks Demensplan og er fælles for neurologi, psykikatri og geriatri, og udreder patienter med mistankie om demens fra hele Fyn.

Klinikken er lokaliseret i bygning 39, 0. etage, indgang 90.

Faldklinik Fyn:

I øjeblikket udredes faldpatienter både i Geriatrisk Afdeling Odense og i Svendborg, men formentlig fra 1/9-24 etableres faldklinik for hele Fyn i Svendborg.

Der udskrives ca. 1500 patienter årligt fra stationært sengeafsnit. Der er aktuelt en liggetid på ca. 7 dage.  Geriatrisk Klinik havde i år 2023 ca. 2500 ambulante besøg med ca. 1100 afsluttede forløb.

Afdelingen er normeret med en cheflæge, 3 overlæger, 4 afdelingslægestillinger, læger i hoveduddannelse på hhv. 1., 2. og 5. år og 1 læge i introduktionsstilling. Desuden er der aktuelt ansat en læge i sideuddannelse til onkologi.

Pr. 1/4-24 er vi følgende læger ansat:

 • 4 overlæger
 • 4 afdelingslæger
 • 1 introlæge
 • 6 hoveduddannelseslæger

Afdelingen er vagtfri. Afdelingens læger arbejder i 8 skiftet rul - med dagtjeneste til kl. 18 og stuegang lørdage, søn- og helligdage fra kl. 8-14.

Afdelingens fokusområder er geriatriske sygdomme bredt, herunder akutte tilstande hos geriatriske patienter, udredning og behandling af demens, fald, orto-geriatri samt osteoporose.

Vi lægger endvidere stor vægt på kompetenceudvikling på alle niveauer samt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.

Der er ikke vagt på Geriatrisk Afdeling, men uddannelseslæger er der i ansættelsesperioden vagt på FAM/Medicinsk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus, med vagt i enten for-, mellem- eller bagvagt - afhængig af kvalifikationer. Det er aftalt med Medicinsk Afdeling, at man har et tæt samarbejde i hele uddannelsesforløbet.

Der vil under opholdet i Geriatrisk Afdeling være stor mulighed for høj grad af kontinuitet i det lægelige arbejde med mulighed for træning af selvstændig arbejdsfunktion og tværfaglig ledelse.

Der er mulighed for at deltage i alle former for geriatrisk lægearbejde i afdelingen.

Cirka en måned inden tiltrædelse vil uddannelsessøgende læge modtage introduktionsmateriale indeholdende uddannelsesprogram, vagtskema og arbejdsplan, introduktion til EPJ, vejleders navn, introduktionsmateriale til afdelingen med arbejdsplaner.

Alle nyansatte læger vil gennemgå et introduktionsprogram, hvor følgende vil blive præsenteret:

 • Det geriatriske speciale
 • De geriatriske sygdomme
 • Den elektroniske patientjournal og anvendelsen i geriatrien
 • Værdigrundlag, beredskabsplan og brandinstruks
 • Introduktion til samarbejde med husets øvrige afdelinger
 • Introduktion til afholdelse af tværfaglig konference
 • Organisation af arbejdet. Dagarbejdet starter med morgenkonference kl. 8.05. Her foregår primært planlægning af dagen, men faglige emner og arbejdsopgaver kan diskuteres der.
 • Herefter deltager lægen i afdelingens lægelige arbejde i form af stuegang, modtagelse af nye patienter, kliniske undersøgelser, tværfaglige konferencer og samtaler med patienter og pårørende. Dette starter kl. 08.30.
 • Daglig supervision og vejledning.
  I hele uddannelsesforløbet vil der være tilknyttet fast vejleder, men hele afdelingens lægestab og plejepersonale står til rådighed med supervision.
  Der vil ske daglig supervision af stuegang ved middagskonference på sengeafsnittet kl. 12.30 – 13.00.

I forbindelse med ansættelsen får den uddannelsessøgende tilknyttet en klinisk vejleder.

Det tilstræbes indenfor de første 14 dages ansættelse, at introduktionssamtalen med vejlederen afholdes. Ved introduktionssamtalen skal udfærdiges en individuel uddannelsesplan, herunder angivelse af tidsplan for evaluering af kompetencer.

Det forventes at den uddannelsessøgende løbende arrangerer/afholder møder med vejleder med henblik på progression i uddannelsen - planlægges til ca. 1 gang i måneden og vil fremgå af arbejdsplanen. Via disse møder afholdes bl.a. midtvejsevaluering og slutevaluering.

Læger i uklassificeret stilling: Der er ikke tilknyttet uddannelsesprogram, men god mulighed for at lære generel intern medicin via alle geriatriske problemstillinger.

Der vil i ansættelsen blive tilknyttet en mentor.

 • En gang ugentlig, torsdag kl. 08.15 – 08.55, holdes lægemøde med henblik på intern uddannelse.
 • En gang ugentlig, tirsdag kl. 8.15-8.30 holdes for læger ”Ugens laboratorieprøve” mhp. gennemgang af specifikke undersøgelser, gennemgang af et farmakon eller patientcases.
 • En gang månedlig afholdes fælles virtuel undervisning med Afdeling G, OUH Odense om aktuel forskning, torsdag 8.15 – 8.40
 • En gang månedlig afholdes Yngre Læge møde, 1. torsdag i måneden 8.15 – 8.55
 • Der planlægges derudover 2 årlige, tværfaglige uddannelsesdage for alt personale i Geriatrisk Afdeling.
 • Ad hoc vil der blive aftalt undervisning i generelle lægefaglige emner og praktiske forhold.
 • Der vil under ansættelsen i Geriatrisk afdeling være mulighed for at deltage i eksterne kurser og temadage.

Vi er en travl Medicinsk/Geriatrisk Afdeling med mange patienter og opgaver, og vi er relativt få læger ansat. Det forventes derfor, at alle læger indgår på lige fod og dermed også ser mange patienter både ambulant og til stuegang. Det kræves derfor, at man hurtigt lærer sig at prioritere sin dag og arbejder effektivt. På den måde giver det os alle mulighed for at give plads til uddannelse, supervision og fordybelse.

Der er generelt en god stemning i afdelingen, og vi forventer, at alle bidrager til dette og hjælper hinanden i muligt omfang.

Kontaktinformation

Overlæge Niels Espensen

Niels Espensen

Overlæge

Uddannelsesansvarlig, kvalitetsansvarlig og ansvarlig for ambulant funktion


63 20 53 73 eller 23 29 24 89
Cheflæge Anette Tanderup

Anette Tanderup

Cheflæge

Geriatrisk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus


21 37 47 98
APPFWU01V