Skip til primært indhold

Patient- og Pårørenderådet

Vi udvikler OUH sammen

OUH's Patient- og Pårørenderåd består både af patienter og pårørende og direktører, ledere og medarbejdere fra OUH. Deres opgave er at gøre OUH endnu bedre for patienter og pårørende. 

Rådet tager udgangspunkt i patienter og pårørendes egne oplevelser på OUH og bruger de erfaringer i sygehusenes udviklingsarbejde. 

Rådet mødes fire gange om året. Her gennemgår de eksempelvis: 

  • De fysiske rammer som skilte, indretning og parkeringsforhold
  • Informationsmaterialer som pjecer, indkaldelsesbreve og hjemmeside
  • Udvikling af digitale løsninger for patienter og pårørende. 

Du kan blive en del af Patient- og Pårørenderådet ved at tilmelde dig OUH's patient- og pårørendepartnerskab. 

Mød Patient- og Pårørenderådet

Lone Phillippe Saysette sidder med i Patient- og Pårørenderådet, fordi det er der, hvor hun kan komme med input, idéer og gode råd fra patient- og pårørende-perspektivet.

Lone brænder især for at skabe gode vilkår for de patienter, som ikke selv har en pårørende tæt på. Lone selv er eksempelvis pårørende til sin nabo, som ikke har andre pårørende at tage med på sygehuset. Det kan nemlig være svært at have pårørende med, når man enten ingen har, ens pårørende stadig er på arbejdsmarkedet eller bor i en anden landsdel. Hun kunne ønske sig, at man kunne koordinere dette bedre, samt kigge mere på alternative muligheder for virtuel tilstedeværelse, så den pårørende stadig har mulighed for at støtte op og være med til at huske, hvad der blev sagt.

Lone anbefaler andre at deltage i Patient- og Pårørenderådet, da det er spændende at drøfte muligheder, udfordringer og problematikker sammen med fagfolk:

”Jeg tænker, at vi som patienter og pårørende med vores stemme kan være med til at klæde fagpersonale på til nogen gange at gøre tingene anderledes, men også at være med til at verificere det, som fagfolkene jo også arbejder for – nemlig patienter og pårørende”.

Den enkelte patient og pårørende har forskellige behov 

Som fagperson er Hanne vant til at se et sygeforløb fra den professionelle side. Samtidig har hun også tidligere været patient og er pårørende til både sin mor og sin kronisk syge ægtefælle. Det kan Hanne nu vende til en fordel, da hun som medlem af rådet kan bidrage til at overskue sygdomsforløbet på en måde, som løfter det til et højere niveau. Der er mange forskellige behov, man kan have som patient eller pårørende, og det kan være svært at danne sig et overblik over de mange tilbud.  

”I mine forløb som pårørende til en gammel mor og en jævnaldrende ægtefælle kan jeg virkelig se forskellen på, hvordan man f.eks. kan anvende de digitale tilbud. Man er nødt til at have en vifte af tilbud, for det er forskelligt, hvad de forskellige patienter kan magte. Det kan jeg være med til at nuancere”.

Vi er et spejl for dem, der træffer beslutningerne

”Der kan være langt fra afdelingsledelsesniveau til patientniveau. Men når vi får mulighed for at få et indblik i hvilken betydning, det kan have for den enkelte borger – og derved får mulighed for at åbne op for, hvordan det opleves – så kan vi være med til at være et spejl for dem, der træffer beslutningerne”.

Hvordan kan man få et forholdsvist almindeligt liv til at fungere, samtidig med, at man har en kronisk sygdom? Det er en af de problemstillinger, som Jimmy særligt har fokus på. Jimmy brænder for overgange og ansvarlighed samt at sikre, at patienten ikke bliver glemt eller går i stå, hvis der er mange afdelinger eller mange læger involveret. Jimmy kan trække på den erfaring og de oplevelser, som han har haft i forbindelse med sin kones forløb – og det perspektiv på patientforløbet er værdifuldt.
Derudover synes Jimmy, at det er spændende at mødes med sygehusledelsen og få indblik i, hvad det er for nogle problemstillinger, sygehuset står med.

Det skal være muligt for patienter at navigere trygt, enkelt og problemfrit i systemet

”Jeg har som hjertepatient og pårørende til en med en kronisk lidelse fået en vis indsigt i og kendskab til OUH’s interne arbejdsprocedurer. Jeg mener at have de nødvendige erfaringer som patient/pårørende og vil kunne bidrage til ændringer og forbedringer til fremtidens sygehus.”

Kumar går til kontrol, og det gør hans kone også. Ifølge Kumar er der mange steder, hvor det fungerer godt, og nogen steder, hvor det halter lidt. I rådet har alle erfaringer med sygehusophold og behandling, og alle har et mål om at optimere fremtidens sygehus og sætte patienten først. Kumar vægter OUH’s motto ’Patienten Først’ meget højt. Ved at være repræsentant i rådet vil han bidrage til forbedringer i procedurer, så det bliver muligt for patienter at navigere trygt, enkelt og problemfrit i systemet. For eksempel arbejder rådet med et forslag om en kontaktperson/koordinator til patienten, som kan skabe tryghed.

Patient- og pårørendeinddragelse er en vigtig del af udviklingen af ovres sundhedsvæsen

Janeke sætter stor pris på patienter og pårørende, der prioriterer tid til at give os input og feedback, da hun får meget læring af at være med i Patient- og Pårørenderådet. Janeke har gennem en årrække arbejdet i kommunalt regi på plejecenterområdet, og der er det en vigtig del af hverdagen at inddrage borgere og pårørende i hverdag og udvikling.

”Jeg synes at Patient- og Pårørendeinddragelse er en vigtig del af udviklingen af vores sundhedsvæsen. Som sundhedsprofessionel er vi her for patienternes skyld, så det er vigtigt, at vi lytter til dem og får læring af deres erfaringer og oplevelser. Vi har haft mange gode dialoger om patienter og pårørendes oplevelser på OUH. Det er meget positivt, og giver grobund for refleksion og udvikling”.

Feedback fra patienter og pårørende er en meget vigtig faktor

Bettina synes, at det er vigtigt at være med i Patient- og Pårørenderådet, fordi vi som sekretærer har meget tæt kontakt med patient og pårørende både før, under og efter patientens gang i systemet. Bettina er repræsentant for ledende Lægesekretærer på OUH og repræsenterer alle OUH’s lægesekretærer.
Hun anbefaler andre at være med i rådet, da det er en vigtig brik i vores fremtidige sygehuskultur at medinddrage patienter så meget som muligt: 

”Feedback fra patienter/pårørende er en meget vigtig faktor, da vi jo kun er interesseret i at gøre vort bedste og derfor har stor gavn og nytte af de indspil, der kommer. Tit og ofte er det forhold, vi ikke har tænkt kunne have nogen betydning, men som for patient og pårørende kan have stor værdi – det er i hvert fald min oplevelse indtil videre”.

I fællesskab kan vi finde bedre løsninger

”Jeg ser det som en gave, at patienter og pårørende – som jo er eksperter i at være netop det - ved at indvie os i deres perspektiv kan få os til at tænke anderledes, bedre forstå eller ligefrem få os til at ændre procedurer og arbejdsgange, når vi bliver gjort opmærksom på noget, der ikke fungerer."

For Yvonne har rådet en vigtig betydning, da patienter og pårørende kan være med til at skabe mere værdi for andre patienter og pårørende. De fælles drøftelser er beriget af mange gode og forskellige perspektiver, hvilket giver nogle aha-oplevelser. ’Patienten Først’ er OUH’s ledestjerne, og derfor skal de fagprofessionelle ifølge Yvonne altid prøve at se det fra patientens perspektiv. I fællesskab kan vi finde frem til løsninger, der fungerer bedre.

Vi har brug for både patienters og pårørendes tilbagemeldinger, input og holdninger

Mathilde har sagt ja til at sidde med i Patient- og Pårørenderådet, fordi det giver stor værdi og mening at sidde med i et fora, hvor man kan kombinere patienters og pårørendes viden, erfaring, forventninger og oplevelser med det, som personalet på hospitalet kommer med. Det giver et godt grundlagt for vigtige drøftelser, der er med til at kvalificere de beslutninger, som træffes på OUH. 

Rådet har mange godt diskussioner og drøftelser. Et af de faste punkter på dagsordenen er, at alle har mulighed for at byde ind med oplevelser siden sidst, som de gerne vil dele med rådet. Mathilde fortæller, at der her ofte kommer emner frem, som giver stof til eftertanke, input til forbedringsdagsordenen og stolthed over at være en del af OUH.

”Rådet har meget stor betydning for OUH. Vi er patientens universitetshospital og vi har brug for både patienters og pårørendes tilbagemeldinger, input og holdninger for at komme i mål med vores dagsordener og ambitioner. Jeg føler mig selv meget beriget af samarbejdet i rådet, og oplever det samme hos de andre rådsmedlemmer. Det er dejligt at kunne bidrage til rådet og jeg får hver gang meget med retur, som jeg bruger i andre sammenhænge.”

Katja er sekretær for Patient- og Pårørenderådet. 

Du kan kontakte Katja, hvis du har input til OUH's inddragelse af patienter og pårørende, eller hvis du selv gerne vil være medlem. 

Katja Holm Hansen

Funktionsleder, Sekretariatschef

Patient- og Pårørendeservice


65 41 13 72
Patient- og Pårørenderådet på OUH. Fra venstre bagerst: Kim Brixen, Mathilde Schmidt-Petersen, Janeke Espersen, Yvonne Roholdt, Katja Holm Hansen, Kumar Paul. Fra venstre forrest: Lone Philip Saysette, Torben Aage Andersen, Jesper Bonde, Jimmy Caspersen.

Patient- og Pårørenderådet på OUH. Fra venstre bagerst: Kim Brixen, Mathilde Schmidt-Petersen, Janeke Espersen, Yvonne Roholdt, Katja Holm Hansen, Kumar Paul. Fra venstre forrest: Lone Philip Saysette, Torben Aage Andersen, Jesper Bonde, Jimmy Caspersen.

APPFWU02V