Skip til primært indhold

Bæredygtigt byggeri

I byggeriet af det nye OUH er der arbejdet med at opnå energibesparelser og miljøvenlige løsninger på mange områder.

Solcelleparken på det nye OUH dækker 25000 kvadratmeter

Vedvarende energi

Der er allerede etableret et 25.000 m² stort solcelleanlæg ved byggepladsen for det nye OUH. Det forventes at levere 4.500 MWh om året, hvilket er ca. 35 % af al byggestrøm i byggeperioden og 20 % af det nye OUH's formodede energiforbrug.

Den 23. maj 2022 besluttede Region Syddanmark oven i dette at udvide den eksisterende solcellepark ved det nye OUH til næsten det dobbelte med yderligere 23.500 m2. Læs mere i nyheden fra Region Syddanmark. Udvidelsen afhænger af en dispensation til at opføre solcellerne i forbindelse med byggeriet af det nye OUH, men hvis det bliver gennemført, får det nye OUH i alt 48.500 m2 solcelleanlæg. Dermed vil solenergien kunne dække en tredjedel af det nye OUH’s strømforbrug og Region Syddanmark vil kunne udlede 1.500 tons mindre CO2. 

På byggeriet kommer der desuden udvendig solafskærmning. Det skal sikre en energibesparelse ved at mindske kølebehovet i bygningerne, når solen står ind på vinduerne om sommeren.

Mindre forbrug af energi og materialer

Ved at der på det nye OUH bliver etableret en central tekniketage på plan 2, bliver kanal- og rørlængder samt kanaldimensioner minimeret. Det medfører et mindre energiforbrug i driften og kræver et mindre materialeforbrug i byggeriet.

Der bliver på det nye OUH installeret en del bygningsautomatik, som sikrer, at de tekniske installationer kan overvåges. Dermed opdages fejl (spild) hurtigt og driften kan optimeres løbende. Det skal reducere energi- og ressourceforbruget mest muligt i hele bygningens levetid.

Genbrug af beton og overskudsmuld

I stedet for at bruge stabilgrus (råmateriale fra grusgrav), har Nyt OUH prioriteret at anvende genbrugsknust beton som bærelag for Hospitalsringen, som er den ringvej, der fører hele vejen rundt om det nye OUH.

Overskudsmuld, der kan genanvendes til at gøre landskabet omkring byggeriet færdigt, gemmes i depoter på grunden. Landskabsplanen er designet, så al overskudsmuld bliver genbrugt i designet af landskabet og der dermed ikke skal bruges ressourcer på at køre det bort.

Overfladevand og klimasikring

Al overfladevand/regnvand fra tagflader, p-pladser, veje samt øvrige faste belægninger på det nye OUH håndteres lokalt og bliver samlet i regnvandsbassiner (vandelementet), som er nyetablerede nord for byggeriet, hvorefter det udledes til Killerup Rende (mindre vandløb mellem Syddansk Universitet og Nyt OUH). Udledning til Killerup Rende sker med neddroslet hastighed. Dvs. at vandelementet bruges til at akkumulere overfladevandet, hvorefter det langsomt og gradvist ledes ud til Killerup Rende.

For at sikre mod oversvømmelse er gulvkoten inde i bygningerne alle højere end terræn.

Spildevandsrensning

Det nye OUH etablerer sit eget rensningsanlæg, så alt spildevand, der føres til recipienten Killerup Rende, udføres som rent vand.

 

APPFWU01V