Skip til primært indhold

Overlægerådet v/OUH

Overlægerådet ved OUH er et valgt organ, hvor medlemmerne hidtil er valgt efter offentligt valg blandt overlæger på OUH.

Det er aktuelt sammensat af ti medlemmer med stemmeret, tre medlemmer uden stemmeret (en fra psykiatrien og to fra Svendborg Sygehus) og herudover deltager Yngre Lægerådet med en repræsentanter uden stemmeret.

Overlægerådet beskæftiger sig overordnet med lægefaglige rådgivning vedrørende:

  • uddannelse
  • forskning
  • samarbejds- og ledelsesrelationer
  • kvalitetssikring
  • patienttilfredshed
  • profilering af OUH

Om Overlægerådet

Vi arbejder for at optimere overlægernes arbejdsmæssige forhold til gavn for kvaliteten i patientbehandling, uddannelse og forskning.
Vi forventer at blive hørt i alle sager vedr. lægelige forhold på OUH.
Vi vil turde sætte dagordenen på et højt professionelt niveau indenfor patientbehandling, uddannelse og forskning.
Vi accepterer at tage medansvar for prioriteringsbeslutninger.
Vi vil konstruktivt påvirke og arbejde med Direktionerne på OUH og i Regionen.
Vi vil tage initiativer omkring den lægelige videre og efteruddannelse, så der bliver sammenhæng mellem ressourcer, efterspørgsel og behov.
Vi arbejder for at de yngre læger på OUH får en god uddannelse og øvrigt har ordnede forhold.
Vi vil bidrage til et godt arbejdsklima på OUH.
Alt i alt arbejder vi for at styrke den samlede lægegruppes funktion og indflydelse til gavn for OUH’s udvikling som et af landets toneangivende hospitaler.

Vedtægter for Overlægerådet ved OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

§ 1

Stk. 1:

Overlægerådet ved OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus repræsenterer Overlægeforsamlingen, der består af samtlige overlæger og overtandlæger med tjeneste ved Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus.

Stk. 2:

Overlægerådets opgave er at yde lægelig rådgivning i sager af almen betydning for patientundersøgelse og behandling, forskning samt undervisning. Desuden behandler Overlægerådet sager vedrørende sygehusets overordnede drift og udvikling, herunder også internt og eksternt samarbejde.

Stk. 3:

Medlemmerne bidrager til rådets arbejde ud fra et personligt helhedssyn og uden binding til særinteresser.

§ 2

Stk. 1:

Overlægerådet består af indtil 12 medlemmer. Heraf tilstræbes 10 medlemmer fra matriklen i Odense og to medlemmer fra matriklen i Svendborg. Der tilstræbes også repræsentation fra gruppen af ledende overlæger og overlæger ansat ved Klinisk Institut.

Stk. 2:

Overlægerådets daglige ledelse udgøres af formandskabet, der foruden formanden består af næstformand og to faglige sekretærer. Rådets arbejde bistås af en administrativ sekretær.

Stk. 3:

Overlægerådet tegnes af formandskabet.

Stk. 4:

De tre FAS-repræsentanter fra OUH Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus samt Psykiatrien er associerede til Overlægerådet.

Stk. 5:

Alle afdelinger på OUH er repræsenteret med en ambassadør udpeget efter eget valg. Ambassadørerne har møde- og taleret, men ikke stemmeret. Yngre læger inklusiv afdelingslægerne repræsenteres i Overlægerådet ved to observatører med møde- og taleret, men ikke stemmeret.

§ 3

Stk. 1:

Overlægerådets medlemmer vælges for to år ad gangen med mulighed for genvalg.

Stk. 2:

Valgene afholdes ordentligvis i december måned i ulige år.

Stk. 3:

Formandskabet vælges blandt rådets medlemmer for to år ad gangen med mulighed for genvalg.

Stk. 4:

Kandidater til valgene opstilles efter skriftlig indkaldelse af forslag til kandidater med mindst to ugers varsel. I fald flere kandidater melder sig, skal der afholdes valgmøde.

Stk. 5:

Valget foregår ved skriftlig, hemmelig afstemning blandt samtlige medlemmer af Overlægeforsamlingen.

Afstemning foregår ved hjælp af elektroniske stemmesedler, der udsendes af en af Overlægerådet nedsat valgkomité, og som besvares inden 14 dage.

Stk. 6:

Valg sker ved simpel majoritet. I tilfælde af stemmelighed afgøres rækkefølgen ved lodtrækning. Den person, der opnår det højeste stemmetal uden at opnå valg, er suppleant.

Stk. 7:

I tilfælde af at et ordinært medlem af Overlægerådet fratræder, indtræder suppleanten fra pågældende valgområde frem til næste ordinære valg.

Stk. 8:

Valg uden for valgterminen skal foretages, hvis mindst 1/3 af Overlægeforsamlingens medlemmer stiller krav herom.

§ 4

Stk. 1:

Overlægerådets legater uddeles i henhold til legaternes fundatser - typisk en gang årligt.

Stk. 2:

Administration af Overlægerådets legater inklusiv uddeling varetages af formanden for legatudvalget sammen med tre medlemmer af overlægerådet

Stk. 3:

Overlægerådet udpeger formanden for legatudvalget ved simpelt flertal. Det er ikke et krav, at formanden for legatudvalget skal være medlem af Overlægerådet.

Stk. 4:

De øvrige tre medlemmer af legatudvalget findes blandt Overlægerådets medlemmer hvert andet år.

§ 5

Stk. 1:

Overlægerådet afholder almindeligvis møde én gang om måneden undtagen i juli og august.

Mødeindkaldelse udsendes fra formandskabet med mindst én uges varsel, ledsaget af en dagsorden.

Stk. 2:

Møderne ledes af formanden eller i dennes forfald af et andet medlem af formandskabet.

Stk. 3:

Sager der ønskes til afstemning, afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der kan kun stemmes om sager, der har været anført på dagsordenen.

Stk. 4:

Såfremt et medlem ønsker det, skal sagen sendes til skriftlig afstemning blandt alle rådets medlemmer. Afstemningen afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 5:

Ekstraordinære møder kan afholdes med kort varsel, såfremt et medlem ønsker et presserende emne behandlet.

Stk. 6:

Formandskabet udfærdiger og fremsender beslutningsreferat fra samtlige møder til Overlægerådet.

Det godkendte referatet offentliggøres på rådets hjemmeside.

Stk. 7:

Overlægeforsamlingen orienteres om overlægerådsdrøftelser og overvejelser ved et nyhedsbrev ad hoc, der rundsendes af formandskabet samt via hjemmesiden.

§ 6

Stk.1:

Overlægeforsamlingen kan indkaldes til overordnet drøftelse og orientering vedrørende overlægerådets aktiviteter eller i forbindelse med temadiskussioner.

Stk. 2:

Mindst ti medlemmer af Overlægeforsamlingen kan forlange denne indkaldt til drøftelse.

Stk. 3:

Overlægeforsamlingens medlemmer betaler et årligt kontingent, der fastsættes af Overlægerådet og fratrækkes månedsvis i lønnen, p.t. 10 kr. pr. mdr. pr. overlæge.

§ 7

Stk. 1:

Vedtægtsændringer fordrer enstemmighed i Rådet. Hvis det ikke kan opnås, lægges ændringsforslagene ud til afstemning blandt overlægeforsamlingen, og vedtagelse kræver så blot almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer.

Vedtaget den 1. marts 2018 på Overlægerådets vegne af formandskabet.

Kontakt Overlægerådet


APPFWU02V