Skip til primært indhold

Generel patientinformation

Hvis du er patient i CKIO

Center for Kønsidentitet i Odense (CKIO) er godkendt af Sundhedsstyrelsen til opstart og kontrol af hormonbehandling samt visse former for kirurgi (se nedenfor). Vores tilgang til dig som patient er, at såvel undersøgelse som behandling så vidt muligt vil tage udgangspunkt i dine ønsker og behov. Det indebærer, at vi vil stå til rådighed med relevant støtte i forbindelse med dit ønske om en kønsmæssig transformationsproces. Det kan være i form af psykologisk støtte og eller lægefaglig støtte.

CKIO er en del af Endokrinologisk Afdeling M. Det tilknyttede personale består af 2 psykologer, 3 endokrinologiske speciallæger, 2 gynækologiske speciallæger, 1 psykiatrisk speciallæge, 1 sygeplejerske og lægesekretærer

Fremmøde hos CKIO foregår som udgangspunkt i Endokrinologisk afdeling M, Kløvervænget 6, 5000 Odense C, indgang 93, 3. sal. Hvis du skal møde på en anden adresse, vil det fremgå af din indkaldelse.

Du kan henvises til CKIO fra din egen praktiserende læge, en anden privatpraktiserende læge eller en læge fra en hospitalsafdeling. Henvisningen kan også ske via et af de to andre centre for kønsidentitet i Danmark, CKI København eller CFK Ålborg. Alle patienter i CKIO visiteres af psykolog på baggrund af den skriftlige henvisning.
Visitationen følger de gældende retningslinjer, dvs. du kan forvente svar fra afdelingen inden for 3 hverdage.

Er det første gang du ses i et center for kønsidentitet vil du i reglen få indkaldelse hos psykolog. Psykologen går i dialog med dig vedrørende dine ønsker. Er du i igangværende hormonbehandling vil du blive indkaldt hos læge, med mindre der er forhold i henvisningen, som skal afklares nærmere. I så fald kan det være en psykolog, som du indkaldes til første gang

Hvis du allerede er i gang med hormonbehandling (f.eks. har haft forløb ved CKI København eller CFK Ålborg) så vil du i reglen blive indkaldt til læge. Lægesamtalen er udgangspunktet for planlægning og kontrol af din hormonbehandling. Ved lægesamtalerne vil du blive set af endokrinolog og/eller gynækolog. Ved lægesamtalerne vurderes dosering og effekt af din hormonbehandling.
Der henvises til separat informationsmateriale om behandling med henholdsvis mandligt og kvindeligt kønshormon.  link til pjece om behandling med mandligt kønshormon link til pjece om behandling med kvindeligt kønshormon

 

Psykologer står for den indledende visitationssamtale og afklarende/støttende samtaler i forbindelse med en eventuel hormonbehandling. Disse samtaler er som udgangspunkt individuelle, men kan også foregå i grupper ledet af behandlere. I grupperne vil du møde andre, der er i afklarende forløb vedr. kønsligt ubehag.
Når dit udredningsforløb hos psykolog er tilendebragt efter 4-6 samtaler over et halvt års tid, så vil dit ønske om hormonbehandling blive bragt til beslutning på tværfaglig konference, om hvorvidt du kan tilbydes en lægesamtale til nærmere undersøgelse og planlægning af evt. opstart af hormonbehandling. I det tilfælde, at du er startet i hormonbehandling, så vil du efter ca. tre ugers behandling blive tilbudt opfølgende samtale hos psykolog. Endvidere kan vi i CKIO tilbyde kortere støttende psykologforløb, efter en konkret individuel faglig vurdering.

Vi følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Det er derfor en multidisiplinær tværfaglig konference, som tager stilling til, om dit ønske om kønsbekræftende hormonbehandling kan imødekommes. I konferencen deltager altid medicinsk og gynækologisk læge samt psykolog og psykiater. Konferencen kan også tage stilling til:

  • Tilbud om støttende samtaler ved psykolog (individuelt eller i gruppe)
  • Tilbud om henvisning til psykiatrisk vurdering og behandling ved psykisk sygdom.
  • Tilbud om vurdering ved Fertilitetsklinikken OUH (deponering af sæd) før opstart af hormonbehandling
  • Tilbud om vurdering ved Plastikkirurgisk Afdeling OUH ved ønske om øvre kirurgi
  • Tilbud om vurdering ved CKI København ved ønske om konstruktiv nedre kirurgi. Ved konstruktiv nedre kirurgi forstås tildannelse af vagina og neopenis
  • Tilbud om vurdering ved CKIO ved ønske om begrænset nedre kirurgi. Ved begrænset nedre kirurgi forstås fjernelse af livmoder, æggeleder, æggestokke samt fjernelse af testikler
  • Tilbud om vurdering ved Øre-Næse-Hals Afdeling med henblik på stemmetræning/ operation på strubehoved/stemmelæber
  • Tilbud om vurdering ved dermatolog med henblik på behandling af uønsket skægvækst

Vi har tilknyttet et brugerråd, som består af personer, som har gennemført kønsskifte. Dette giver mulighed for, at du efter nærmere aftale vil kunne søge råd hos andre, som har oplevet kønsskifte og det at omstille sig til en tilværelse med det ønskede køn.
Brugerrådet kan også blive spurgt til råds i planlægning af forskningsprojekter.

Ca. hvert halve år afholdes tværfaglige møder med CKI København og CKI Ålborg. Ved disse møder sikres en løbende kvalitetssikring og ensretning af rådgivnings- og behandlingsforløbene i Danmark. Via det nationale samarbejde sikres det også, at du ikke har dobbeltforløb. Endvidere samarbejdes der om forskning, konferencer etc.

 

Vi ønsker løbende at kvalitetssikre vores udredning og behandling, hvorfor du vil blive anmodet om at deltage i forskningsprojekter. Deltagelse vil altid være frivillig og påvirker ikke dit øvrige forløb.
Vi interesserer os for din livskvalitet, og du kan derfor blive bedt om at udfylde spørgeskemaer ved dine besøg i klinikken.
Vi samarbejder internationalt omkring forskning og personalet deltager i nationale og internationale konferencer.  Herved forsøger vi at sikre høj international standard i arbejdet med problemstillinger af relevans for transkønnede

Med hensyn til hormonbehandling og anden ikke-kirurgisk behandling er du omfattet af de almindelige regler om frit sygehusvalg. Reglerne indbefatter ret til vurderende samtale eller behandling inden for 30 dage, hvis dette er fagligt muligt.

Har du skiftet eller overvejre at skifte CPR nummer, beder vi dig oplyse dette ved henvendelse til vores sekretariat snarest muligt på telefonnummer 65 41 46 46 eller via sikker e-mail, således at vi altid har adgang til de senest opdaterede relevante oplysninger i din journal.

Mandag til fredag kl. 8-15

på telefon 65 41 46 46

Ledende psykolog

Torben Bæk Klein

Psykolog

Endokrinologisk afdeling M


65 41 18 07
APPFWU01V