Skip til primært indhold

Uddannelse

Afdeling for Klinisk Patologi uddanner speciallæger, bioanalytiker og lægesekretær

Overvejer du en uddannelse på Afdeling for Klinisk Patologi

Speciallægeuddannelse i Afdeling for Klinisk Patologi

Patologisk Anatomi og Cytologi

Speciallægeuddannelsen udgøres af 1 års introduktionsstilling og 4 års hoveduddannelsesstilling.  Afdelingen har 2-3 introduktionsstillinger og syv hoveduddannelsesstillinger. Hoveduddannelsesstillingerne ligger forskudt i henhold til starttidspunktet, således at der typisk er hoveduddannelseslæger på 2. og 3. år i afdelingen.

Den uddannelsesansvarlige overlæge har det overordnede ansvar for at uddannelsen i afdelingen afvikles i henhold til målbeskrivelsen og uddannelsesprogrammerne for specialet. Alle læger i uddannelsesstillinger har en hovedvejleder, som er medansvarlig for et godt uddannelsesforløb og behjælpelig med den praktiske gennemførsel af uddannelsestiden på afdelingen.

Arbejdsfunktioner:

Håndtering af frysesnitsundersøgelser og frisk væv
Udskæring (makroskopi)
Mikroskopi
Obduktioner i henhold til rulleskema
Forskning
Undervisning af medicinstuderende og andre studerende i afdelingen

Introduktionsstilling:

I løbet af introduktionsstillingen når reservelægen at arbejde inden for almindeligvis fire af afdelingens otte ekspertområder. Introduktionslægen skal opnå faglige kompetencer, som er beskrevet i Målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen, i løbet af ansættelsen. Indenfor de første måneder efter tiltrædelsen oplæres introduktionslægen endvidere i at obducere, således at funktionen kan varetages selvstændigt i sidste halvdel af introduktionsåret. Alt arbejde foregår under tæt supervision af speciallæger.

Hoveduddannelsesstilling:

Hoveduddannelsesstillingerne er kombinationsstillinger med ansættelse i Afdeling for klinisk patologi, Odense Universitetshospital, og patologiafdelingerne på et af følgende sygehuse: Sygehus Lillebælt – Vejle, Sydvestjysk Sygehus – Esbjerg, Sygehus Sønderjylland – Sønderborg og Odense Universitetshospital – Svendborg (tabel 1).

Forløb A B C
1. år Vejle Sønderborg  Esbjerg
2. år Odense Odense Odense
3. år Odense Odense Odense
4. år Vejle Sønderborg Esbjerg

Tabel 1. Uddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Patologisk Anatomi og Cytologi.

I løbet af ansættelsen i afdelingen arbejder hoveduddannelseslægen i alle otte ekspertområder i afdelingen med opnåelse af gradvist stigende kompetenceniveau i henhold til kravene i logbogen.

Retsmedicin

Speciallægeuddannelsen i Retsmedicin udgøres af introstilling med 1 års retsmedicin. Hoveduddannelsesstillingen er 1 ½  års patologi (1 år i Vejle og ½ år i Odense) og 2½ års retsmedicin. Læger i uddannelsesstilling til retsmedicin arbejder sideordnet med afdelingens øvrige reservelæger, men det tilstræbes at uddannelsen sammensættes på den for retsmedicin mest relevante måde.

Kontakt:

Spørgsmål til speciallægeuddannelsen kan via mail rettes til uddannelsesansvarlig overlæge Tina Di Caterino mail: Tina.Di.Caterino@rsyd.dk.

 

Link:
www.videreuddannelsen-syd.dk

Bioanalytikeruddannelsen (professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik) i Afdeling for Klinisk Patologi (AKP), OUH Svendborg Sygehus.

Uddannelsesteamet i afdelingen består af to bioanalytikerundervisere:
Kirsten Hartmann, der har hovedansvaret for den kliniske uddannelse i histokemi og immunkemi samt
Tanja Würtz Jørgensen, der har hovedansvaret for den kliniske uddannelse i suppleringslaboratorierne (eks. PCR, flowcytometri og cytogenetik).
Vi har begge den sundhedsfaglige diplomuddannelse i henholdsvis biomedicin, biomedicinsk laboratorieanalyse og professionspraksis.

Bioanalytikeruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse
(https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/socialogsundhedsuddannelser/bioanalytiker).

Uddannelsen tager 3½ år (210 ECTS). Den er opdelt i 7 semestre, hvor hvert semester varer ca. 20 uger.

Uddannelsen veksler mellem undervisning på uddannelsesinstitution og klinisk praksis på en hospitalsafdeling. Hvert semester afsluttes med en eksamen. Det afsluttende bachelorprojekt i 7. semester afvikles i AKP med udgangspunkt i et udviklingsprojekt. En af vi bioanalytikerundervisere fungerer som vejleder, og semestret afsluttes med en bacheloreksamen.
 
Siden 2012 har vi samarbejdet med Bioanalytikeruddannelsen i Odense fra University College Lillebælt (UCL), hvor vi primært modtager bioanalytikerstuderende fra (http://ucl.dk/uddannelser/bioanalytikeruddannelsen/).
Der er i gennemsnit seks studerende pr. semester ad gangen i afdelingen. Til tider er der overlap af praktikperioder i forskellige semestre, hvor der vil være flere studerende i afdelingen på samme tid. Den kliniske undervisning veksler mellem teorigennemgang, praktiske øvelser samt deltagelse i det daglige laboratoriearbejde.
 
Når man har afsluttet uddannelsen, kan man kalde sig professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik og få autorisation som bioanalytiker.
 
Kontakt:
Bioanalytikerunderviserne kan kontaktes på følgende mailadresser:
Kirsten.hartmann@rsyd.dk
tanja.wurtz.jorgensen@rsyd.dk

Forløb for Sundhedsadministrativ Koordinator-studerende (SAK) i Afdeling for Klinisk Patologi, OUH.
Som SAK-studerende arbejder man i sin praktiktid primært på afdelingens ene ud af to sekretariater på afdelingens 3. sal.
Den samlede tid, hvor den studerende er ansat i afdelingen er enten 10 uger (Praktik 1) eller 20 uger (Praktik 2) inkl. evt. temadage på OUH, hvoraf kun første dag i praktikken er fastsat som introduktionsdag i Praktik 1.

Arbejdsopgaver:
Skrive makroskopibeskrivelser
Afsende post
Telefonbetjening
Omdeling af post
Klargøring af materiale til konferencer
Arkivering af glas
Fremfinding og returnering af glas og blokke
Registrere revisioner
Administration af korrespondancer i EPJ-SYD
Indskanning af diverse papirer

Udover arbejdsopgaver, som beskrevet ovenfor, bliver den studerende tilbudt at deltage i de ting i afdelingen, som kan være af interesse, f.eks.:
Kigge med i laboratoriet ved diverse udskæringer af præparater
Overvære en obduktion - under vejledning af læge
Deltage i intern undervisning
Deltage i diverse møder

Derudover bliver den studerende involveret i administrative funktioner, bliver præsenteret for Infonet, bestiller depotvarer sammen med den depotansvarlige i afdelingen, betaler regninger sammen med afdelingens økonomimedarbejder samt får introduktion til forskningssekretærens arbejdsfunktioner.  

Kontakt:
Spørgsmål til praktik for SAK-studerende i afdelingen kan rettes til SAK-vejleder, lægesekretær Andreas Lund Andersen, på tlf. +45 65 41 48 06 eller via mail: andreas.l.a@rsyd.dk

 

 

 

 

APPFWU02V