Skip til primært indhold

Uddannelse

Afdeling for Klinisk Patologi uddanner speciallæger, bioanalytiker og lægesekretær

Overvejer du en uddannelse på Afdeling for Klinisk Patologi

Speciallægeuddannelse i Afdeling for Klinisk Patologi

Patologisk Anatomi og Cytologi

Speciallægeuddannelsen udgøres af 1 års introduktionsstilling og 4 års hoveduddannelsesstilling.  Afdelingen har 2-3 introduktionsstillinger og syv hoveduddannelsesstillinger. Hoveduddannelsesstillingerne ligger forskudt i henhold til starttidspunktet, således at der typisk er hoveduddannelseslæger på 2. og 3. år i afdelingen.

Den uddannelsesansvarlige overlæge har det overordnede ansvar for at uddannelsen i afdelingen afvikles i henhold til målbeskrivelsen og uddannelsesprogrammerne for specialet. Alle læger i uddannelsesstillinger har en hovedvejleder, som er medansvarlig for et godt uddannelsesforløb og behjælpelig med den praktiske gennemførsel af uddannelsestiden på afdelingen.

Arbejdsfunktioner:

Håndtering af frysesnitsundersøgelser og frisk væv
Udskæring (makroskopi)
Mikroskopi
Obduktioner i henhold til rulleskema
Forskning
Undervisning af medicinstuderende og andre studerende i afdelingen

Introduktionsstilling:

I løbet af introduktionsstillingen når reservelægen at arbejde inden for almindeligvis fire af afdelingens otte ekspertområder. Introduktionslægen skal opnå faglige kompetencer, som er beskrevet i Målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen, i løbet af ansættelsen. Indenfor de første måneder efter tiltrædelsen oplæres introduktionslægen endvidere i at obducere, således at funktionen kan varetages selvstændigt i sidste halvdel af introduktionsåret. Alt arbejde foregår under tæt supervision af speciallæger.

Hoveduddannelsesstilling:

Hoveduddannelsesstillingerne er kombinationsstillinger med ansættelse i Afdeling for klinisk patologi, Odense Universitetshospital, og patologiafdelingerne på et af følgende sygehuse: Sygehus Lillebælt – Vejle, Sydvestjysk Sygehus – Esbjerg, Sygehus Sønderjylland – Sønderborg og Odense Universitetshospital – Svendborg (tabel 1).

Forløb A B C
1. år Vejle Sønderborg  Esbjerg
2. år Odense Odense Odense
3. år Odense Odense Odense
4. år Vejle Sønderborg Esbjerg

Tabel 1. Uddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Patologisk Anatomi og Cytologi.

I løbet af ansættelsen i afdelingen arbejder hoveduddannelseslægen i alle otte ekspertområder i afdelingen med opnåelse af gradvist stigende kompetenceniveau i henhold til kravene i logbogen.

Retsmedicin

Speciallægeuddannelsen i Retsmedicin udgøres af introstilling med 1 års retsmedicin. Hoveduddannelsesstillingen er 1 ½  års patologi (1 år i Vejle og ½ år i Odense) og 2½ års retsmedicin. Læger i uddannelsesstilling til retsmedicin arbejder sideordnet med afdelingens øvrige reservelæger, men det tilstræbes at uddannelsen sammensættes på den for retsmedicin mest relevante måde.

Kontakt:

Spørgsmål til speciallægeuddannelsen kan via mail rettes til uddannelsesansvarlig overlæge Doris Schledermann. 

Link:
www.videreuddannelsen-syd.dk

Bioanalytikeruddannelsen (professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik) i Afdeling for Klinisk Patologi (AKP), OUH Svendborg Sygehus.

Uddannelsesteamet i afdelingen består af to bioanalytikerundervisere:
Kirsten Hartmann, der har hovedansvaret for den kliniske uddannelse i histokemi og immunkemi samt
Tanja Würtz Jørgensen, der har hovedansvaret for den kliniske uddannelse i suppleringslaboratorierne (eks. PCR, flowcytometri og cytogenetik).
Vi har begge den sundhedsfaglige diplomuddannelse i henholdsvis biomedicin, biomedicinsk laboratorieanalyse og professionspraksis.

Bioanalytikeruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse
(https://www.ug.dk/uddannelser/professionsbacheloruddannelser/socialogsundhedsuddannelser/bioanalytiker).

Uddannelsen tager 3½ år (210 ECTS). Den er opdelt i 7 semestre, hvor hvert semester varer ca. 20 uger.

Uddannelsen veksler mellem undervisning på uddannelsesinstitution og klinisk praksis på en hospitalsafdeling. Hvert semester afsluttes med en eksamen. Det afsluttende bachelorprojekt i 7. semester afvikles i AKP med udgangspunkt i et udviklingsprojekt. En af vi bioanalytikerundervisere fungerer som vejleder, og semestret afsluttes med en bacheloreksamen.
 
Siden 2012 har vi samarbejdet med Bioanalytikeruddannelsen i Odense fra University College Lillebælt (UCL), hvor vi primært modtager bioanalytikerstuderende fra (http://ucl.dk/uddannelser/bioanalytikeruddannelsen/).
Der er i gennemsnit seks studerende pr. semester ad gangen i afdelingen. Til tider er der overlap af praktikperioder i forskellige semestre, hvor der vil være flere studerende i afdelingen på samme tid. Den kliniske undervisning veksler mellem teorigennemgang, praktiske øvelser samt deltagelse i det daglige laboratoriearbejde.
 
Når man har afsluttet uddannelsen, kan man kalde sig professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik og få autorisation som bioanalytiker.
 
Kontakt:
Bioanalytikerunderviserne kan kontaktes på følgende mailadresser:
Kirsten.hartmann@rsyd.dk
tanja.wurtz.jorgensen@rsyd.dk

Forløb for lægesekretærelever i Afdeling for Klinisk Patologi, OUH.
Som lægesekretærelev arbejder man i sin praktiktid i afdelingens tre sekretariater.
Den samlede tid, hvor eleven er ansat i afdelingen er 6 måneder (inkl. eventuelle skoleophold og temadage).

Arbejdsopgaver:
Skrive cytologiske og histologiske mikroskopibeskrivelser
Skrive makroskopibeskrivelser
Skrive obduktionserklæringer, både makroskopiske og mikroskopiske
Afsende post
Telefonbetjening
Omdeling af post
Klargøring af materiale til konferencer
Arkivering af glas
Fremfinding og returnering af glas
Registrere revisioner
Udskrive i G-post
Indskanning af diverse papirer

Udover arbejdsopgaver, som beskrevet ovenfor, bliver eleven tilbudt at deltage i de ting i afdelingen, som kan være af interesse, f.eks.:
Kigge med i laboratoriet ved diverse udskæringer af præparater
Overvære en obduktion - under vejledning af læge
Deltage i intern undervisning
Deltage i fagligt personalemøde samt personalemøde

Derudover bliver eleven involveret i administrative funktioner, bliver præsenteret for Infonet, bestiller depotvarer sammen med den depotansvarlige i afdelingen, betaler regninger sammen med afdelingens økonomi medarbejder samt får introduktion til forskningssekretærens arbejdsfunktioner.  

Kontakt:
Spørgsmål til lægesekretæruddannelsen i afdelingen kan rettes til elevansvarlig, lægesekretær Pernille Svansø, på tlf. +45 65 41 48 06 eller via mail: pernille.svansoe@rsyd.dk

APPFWU02V