Skip til primært indhold

Om Fælles Akutmodtagelse

Ophold i Skadestuen, vurdering og indlæggelse af medicinske patienter, traume og nødkald, FAM Daghospital samt Lægevagten

Skadestuen

Ring 70 11 07 07 og få en tid, hvis du er kommet til skade og har brug for behandling i Skadestuen.

Når du ringer, vil en læge eller specialuddannet sygeplejerske sørge for, at du får den rette hjælp. Det kan være, at du får en tid til behandling i Skadestuen. Det kan også være, du får at vide, at du skal kontakte din egen læge. Eller måske får du et godt råd til, hvordan du selv kan afhjælpe skaden. Opstår skaden i dagtid, kan du også kontakte egen læge for at få behandlet skaden.

Først skal du registreres med navn, data osv. i vore systemer hos sekretæren i receptionen.

Hvis du efterfølgende har spørgsmål til dit ophold i Skadestuen, skal du kontakte sygeplejersken.

Vær forberedt på, at du vil få ventetid mellem de enkelte aktiviteter i dit behandlingsforløb.

Ingen planlægger en skade, og derfor kan vi heller ikke forudse dagens præcise forløb. Vi må hele tiden prioritere, at de mest syge bliver tilset og behandlet først.

Det betyder, at du måske oplever, at folk som er ankommet efter dig, kommer til undersøgelse og behandling før dig – også selvom du har fået en tid via Region Syddanmarks Læge- og Skadevagt.

Sygeplejersken kan give dig noget smertestillende, en midlertidig forbinding eller en ispose på din skade.

I ventetiden opholder du dig typisk i venterummet her i Skadestuen.

Synes du ventetiden bliver for lang, er du velkommen til at gå en tur udenfor, gå over i hospitalets forhal eller måske tage hjem. Spørg sygeplejersken i triage 3 eller sekretæren i receptionen, om du må forlade Skadestuen, og aftal, hvornår du er tilbage igen.

Du er stadig visiteret til en plads i køen, selvom du midlertidigt forlader Skadestuen.

Skadestuen har sine egne røntgenlokaler, hvor en lang række undersøgelser kan klares. Det betyder, at du typisk ikke behøver forlade Skadestuen for at blive undersøgt. 

Når det er din tur, kalder personalet dig til et undersøgelsesrum. Her bliver du undersøgt af en læge eller en sygeplejerske. Du bliver også bedt om at beskrive din skade eller sygdom igen.

Når du er blevet behandlet, giver en sygeplejerske dig de sidste instruktioner om din videre behandling.

Det kan f.eks. være information om, hvordan du skal forholde dig derhjemme, og om du skal komme tilbage på sygehuset eller gå til din egen læge for at få fulgt op på behandlingen.

Vurdering og indlæggelse af medicinske patienter

De fleste, der bliver pludseligt syge, kommer til vurdering i Fælles Akutmodtagelse og får påbegyndt udredning og behandling.

Sygeplejerske og lægesekretær kontrollerer dine data, måler puls, blodtryk, temperatur m.v. Hvis målinger fra ambulancen er under 15 minutter gamle, bruger vi dem i vores journal.

I triagen bestemmes det, hvilket speciale der bedst kan hjælpe dig, såfremt der ikke er lavet aftale med en bestemt afdeling inden ankomst. Du kan også viderehenvises til lægevagten, hvis det vurderes, at din henvendelse kan løses af en praktiserende læge.

Det vurderes, hvor hurtigt de forskellige handlinger skal ske.

Endelig bliver der bestilt blodprøver, evt. hjertekardiogram og røntgenundersøgelse.

Selvom sygdomstilfælde er forskellige, skal de fleste patienter igennem de samme undersøgelser, dog med lidt variation. De indledende undersøgelser er nødvendige for, at lægen kan stille en præcis diagnose og dertil korrekt behandlingsplan.

Vores mål er, at alle patienter skal have en behandlingsplan senest 4 timer efter ankomsten.

Mens undersøgelserne står på, ligger du i dit eget tøj på en båre. Du bliver kontaktet og undersøgt af mange forskellige sundhedspersoner.

Først når vi har svar på alle undersøgelser, tager vi stilling til, om din tilstand kræver, at du bliver indlagt. Cirka 25 % af de patienter, som kommer i Fælles Akutmodtagelse, indlægges. Resten kan tage hjem med en plan for det videre forløb.

Efter triagen kommer du til det område, hvor du skal modtages. Fælles Akutmodtagelse er inddelt i forskellige zoner, som rummer henholdsvis de medicinske, organkirurgiske, ortopædkirurgiske og neurologiske patientforløb.

Du bliver initielt set af en læge og modtaget af en sygeplejerske, mens der også tages diverse laboratorieundersøgelser, herunder blodprøver og hjertekardiogram.

Vi prioriterer, at du får taget blodprøver relativt hurtigt, da der er svartid på op til 2 timer. Du vil også blive tilbudt smertestillende behandling efter behov umiddelbart efter, du er modtaget.

Du observeres i den periode, hvor vi venter på svar på diverse laboratorieprøver, men din behandling kan også i nogle tilfælde starte, før vi har svar på blodprøver. Når alle svar foreligger, tages der stilling til, om du skal indlægges til videre behandling og pleje, eller om du kan udskrives til opfølgning ved egen læge eller andet ambulatorie.

Hvis du udskrives, får din egen læge besked om dit ophold i Fælles Akutmodtagelse, medmindre du ønsker andet.

Vurderer behandlerteamet, at du er færdigbehandlet indenfor 48 timer, bliver du indlagt i Fælles Akutmodtagelse. Vurderer dit behandlerteam, at din indlæggelse bliver længerevarende, forbereder vi overflytning til den specialafdeling, som behandler patienter med den diagnose, du skal indlægges med. Forbliver du i Fælles Akutmodtagelse, bliver du tilset af speciallæger fra den specialafdeling, du tilhører.

Da Fælles Akutmodtagelse er en akutafdeling, er der altid læger i afdelingen, og derfor kan stuegangen finde sted over hele døgnet, afhængig af hvad der er behov for i dit tilfælde. Har du behov for, at dine pårørende deltager i stuegangen, skal du bede plejepersonalet, der har ansvaret for din pleje, om at arrangere det.

Traume og nødkald

Fokus på de mest syge patienter

Inden for alle specialer er der akutte tilstande, der kræver øjeblikkelig handling.

Når en patient med akut tilstand meldes fra ambulance, lægebil eller vagtlæge, iværksætter vi tilkald af relevant personale til at tage imod patienten ved ankomsten. Alt afhængig af patientens tilstand består et sådan akut-hold af mellem 7 og 14 fagpersoner.

Fælles Akutmodtagelse modtager omkring 2.500 patienter om året, hvor der står hold klar til at modtage umiddelbart ved ankomst.

Selve modtagelsen foregår på én af vores 4 traumestuer, hvor der er ekstra god plads og ekstra udstyr til at håndtere patienten.

Lægevagten

Lægevagten er ikke en del af Fælles Akutmodtagelse, men har til huse i vores bygning.

Lægevagten i Region Syddanmark.

APPFWU02V