Skip til primært indhold

Uddannelse

Uddannelse af personale i forskellige faggrupper

Afdelingen deltager i uddannelsen af bioanalytikerstuderende fra bioanalytikeruddannelsen UCL på 1., 4., 5., 6. og 7. semester samt radiografstuderende fra radiografuddannelsen, UCL på 3. semester og den nuklearmedicinske studieretningslinje på 6. semester. For disse studerendes vedkommende koncentrerer undervisningen sig overvejende om udførsel af rutineundersøgelser omfattende fysiologiske funktionsundersøgelser og molekylær billeddiagnostik, herunder PET/CT af de fleste væv og organer som led i diagnostik, valg og kontrol af behandling samt prognosebedømmelse ved en lang række sygdomme. Før modulstart udarbejdes en individuel studieplan, som gennemgås med den studerende ved modulets start. 

For lægesekretærelever tilrettelægges praktikplanen ud fra den enkelte elevs faglige og personlige kompetencer. På den måde skabes den bedste sammenhæng mellem praktik og skole. Udover oplæring i sekretariatsfunktionerne i afdelingen kommer lægesekretærerne også med de øvrige faggrupper rundt i afdelingen.

Afdelingen deltager både i den præ- og postgraduate lægeuddannelse, herunder undervisning på en lang række speciallægekurser i regi af de faglige selskaber og Sundhedsstyrelsen.

Endelig bidrager afdelingens personale i uddannelsen af en lang række andre professioner, herunder kliniske ingeniører og hospitalsfysikere.
 
 

APPFWU02V