Skip til primært indhold

Kvalitet og patientsikkerhed

Kvalitet og patientsikkerhed

Kvalitet og patientsikkerhed

Lokal kvalitetsgruppe

Afdelingens kvalitetsarbejde er organiseret i en kvalitetsgruppe, der består af afdelingsledelsen, afdelingssygeplejersker, kvalitetsressourcepersoner fra hvert sengeafsnit samt TO, sekretariatsleder, patientsikkerhedsansvarlig overlæge og kvalitetskoordinator.

Gruppen planlægger, koordinerer og samler op på de kvalitetsmæssige indsatsområder, der er i afdelingen.
 

Patientforum

Afdeling T har etableret et patientforum bestående af patienter, der tidligere er opereret på afd. T, pårørende samt afdelingsledelsen og andre repræsentanter fra afd. T.

Patientforum mødes 3-4 gange årligt. Der sparres med patienter og pårørende omkring udvalgte forbedringsområder.
 

Patientsikkerhed

Afdeling T har en patientsikkerhedsgruppe bestående af ledende overlæge, patientsikkerhedsansvarlig overlæge og kvalitetskoordinator. Patientsikkerhedsgruppen gennemgår månedligt de indrapporterede utilsigtede hændelser (UTH) og udarbejder tiltag til sikring af patientsikkerheden på afd. T.

Hændelser og handleplaner formidles ud til alle personalegrupper og diskuteres med henblik på at løfte kvaliteten og patientsikkerheden i afd. T

APPFWU01V