Skip til primært indhold

HM4

Afsnit for akut og planlagte modtagelser af børn og unge

Information

På HM4 Sengeafsnit har vi børn og unge indlagt med mange forskellige sygdomme.

De fleste bliver akut indlagt bl.a. pga. febersygdomme, men der indlægges også børn, der skal undersøges for mere langvarige sygdomme.

Der er ingen faste besøgstider på HM4 for nærmeste pårørende. Dog tilstræber vi ro på stuerne efter kl. 21.00.

Besøgende må ikke have smitsom sygdom. Raske søskende, der ikke har været udsat for skoldkoppesmitte, er velkomne.

Ankomst

Når I kommer til afsnittet, bliver I modtaget af plejepersonalet, der viser jer til rette på sengestuen og sammen med jer måler forskellige værdier på barnet, og I instrueres i at udfylde væskeskema.

De indlagte børn og unge bliver tilset af læge ud fra personalets faglige skøn og barnets tilstand, så det er altså ikke ankomsttidspunktet, som afgør, hvornår barnet bliver tilset af en læge. Indtil lægeundersøgelsen iværksætter plejepersonalet nødvendige tiltag omkring barnet.

Isolationsstuer

På HM4 har vi en del børn og unge med smitsomme sygdomme, der skal isoleres på enestue, som ikke må forlades. Det kan f.eks. være omgangssyge, børnesår og skoldkopper.

Personalet har forskelligt ekstraudstyr på for at hindre smitte i at komme til de andre patienter – f.eks. ekstra kittel, handsker og nogle gange mundbind.

Vi ved, at det kan være hårdt og måske ensomt at være indlagt på en enestue, men i samarbejde med jer prøver vi at finde muligheder for aktiviteter, der gør indlæggelsestiden så rar som mulig. Afhængig af barnets tilstand og sygdom kan det måske lade sig gøre at gå en tur i det fri.

Hygiejne

Der findes mange smitsomme mikroorganismer på et sygehus. Vi er derfor meget optaget af korrekt håndhygiejne, da det er en vigtig faktor for forebyggelse af sygehusinfektioner.

Derfor vaskes hænder og håndled med sæbe, og der bruges håndsprit efter urene procedurer f.eks toiletbesøg og bleskift. Ligeledes bruges håndsprit før og efter alle kontakter.

Medicingivning

En stor del af de indlagte børn og unge har brug for medicin i en eller anden form.

Fælles for forskellige måder at indtage medicin, er at børn ofte er utrygge i forhold til medicinindtagelse. I tæt samarbejde med jer og barnet aftaler vi, hvordan barnet bedst kan mestre det.

Børn er meget påvirkelige af, hvordan deres forældre har det med medicinen, og det er vores erfaring, at hvis forældrene er trygge ved og positive over for medicinen, kan det ofte påvirke børnene i positiv retning. Vi vil altid meget gerne tale med jer om eventuelle bekymringer i forhold til medicinindtagelse.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at det altid er for at hjælpe barnet, at vi giver medicin. Vi hjælper og støtter jer i at give medicin til jeres barn, således I kan fortsætte eventuel medicinering efter indlæggelse.

Når barnet skal udskrives, drøftes det på dagens stuegang.

Barnet er ofte ikke helt rask, når I udskrives, men vi prioriterer, at I er trygge ved at varetage den videre pleje og behandling i hjemmet. Vores erfaring er, at barnets tilstand ofte bedres, når I kommer hjem i jeres trygge, vante omgivelser.

På stuegangen tages sammen med jer stilling til det videre forløb. Og der kan f.eks. være tale om følgende:

  • Udskrivelse og videre kontakt til egen læge
  • Opfølgning i børnehospitalets ambulatorium
  • Ambulant kontrol i HM4.
  • ”Åben indlæggelse”

Når I udskrives, kan I få en medicinliste med.

Hospitalet sender oplysningerne om barnets sygdomsforløb og behandling til jeres egen praktiserende læge.

Svar på prøver

Hvis barnet har fået taget diverse prøver, som der ikke er svar på ved udskrivelse, ringer vi KUN til jer, hvis det viser sig, at der er behov for at ændre i barnets behandling.

Børn reagerer meget forskelligt på et hospitalsophold. Under Forberedelse kan I bl.a. læse om, hvordan I kan snakke med barnet om dets oplevelser efter undersøgelse eller behandling

Oversygeplejerske Mia Røge Østergaard

Stedfortrædere for oversygeplejerske Tina Skov (modtagelsen og Thea Lichtenstein (sengeafsnittet) 

Ledende overlæge Dorthe Grosen

APPFWU02V