Skip til primært indhold

Ledelseskompetencer på OUH

Der følger en række formelle kompetencer med rollen som leder

Ledelsesgrundlaget på OUH er bygget på OUH’s værdibaserede tilgang til ledelse og beskriver således de værdimæssige og handlingsmæssige aspekter af at være leder på OUH.

Der følger dog også en række formelle kompetencer med rollen som leder. Disse kompetencer varierer alt efter lederrolle og beskrives nedenfor.

OUH’s direktion har det øverste ansvar for patienterne. På OUH er alle direktører kontaktdirektører for en række afdelinger. Direktionen refererer til Regionsdirektøren i Region Syddanmark.

Direktionen er ansvarlig for:

 • Patienterne og medarbejderne på OUH
 • Sygehusets organisering med afdelingsledelser under respekt for den politisk godkendte, overordnede organisationsplan.
 • Sygehusets udvikling inden for rammerne af regionsrådets beslutninger, den tildelte ressourceramme og Region Syddanmarks vision for sundhedsområdet.
 • Sygehusets overordnede strategiske målsætninger.
 • Ledelsesmæssig kompetenceudvikling på alle niveauer.
 • Udmøntning af regionens politikker, strategier og retningslinjer.
 • Ledelse af tværgående udviklingsaktiviteter og større udviklingsprojekter.
 • Kvalitetssikring på sygehusene.
 • Ansættelse og afskedigelse samt forhandling og delegation (direktionen har bemyndiget HR-stabschefen til at håndtere afskedigelser).

Direktionen har kompetence til at flytte budgetdele mellem afdelinger, herunder midler fra løn til øvrig drift og omvendt. OUH kan disponere inden for nettobudgettet, som er givet ved udgifts- og indtægtsbudgetterne. Ved større budgetneutrale ændringer i budgettet skal regionsrådet orienteres.

Direktionen har kompetence til - inden for OUH’s samlede budget- og aktivitetsmål - at ændre i afdelingernes budget- og aktivitetsmål. Dispositioner, der påvirker sygehusstrukturen, skal forelægges Regionsdirektøren.

Direktionen har kompetence til at ændre i antallet af senge i forbindelse med kapacitetstilpasninger.

Direktionen har kompetence til at ændre den ledelsesmæssige og administrative organisering, herunder kompetencen til at ændre på antallet af afdelingsledelser.

Direktionen har ansvar for at overholde OUH’s budget, som er summen af: et lønbudget, et budget for øvrig drift-udgifter, et budget for øvrig drift-indtægter ekskl. Direktionen har desuden ansvar for, at OUH lever op til populationsansvaret.

Afdelingsledelsen er ansvarlig for, at den daglige ledelse af afdelingen er i overensstemmelse med OUH’s patientpyramide og OUH’s ledelsesgrundlag. Det indebærer, at drift, patientbehandling- og pleje samt hensigtsmæssig planlægning og organisering af afdelingens virksomhed sker med afsæt i ambitionen om at være patientens universitetshospital.

Afdelingsledelsen kan på afgrænsede områder delegere kompetence til det enkelte medlem af afdelingsledelsen eller andet ledende personale, som derefter handler på afdelingsledelsens vegne efter bemyndigelse. Dette gør sig blandt andet gældende ved udnævnelse af afsnitsledere og funktionsledere, hvor disse får personale- og budgetmæssigt ansvar for at sikre, at deres afsnit/funktion bidrager til at udleve ambition om at være patientens universitetshospital.

Afdelingsledelsen har pligt til at træffe de fornødne ledelsesmæssige afgørelser. Beslutninger skal træffes i enighed. Hvis der opstår uenighed i afdelingsledelsen, bør afdelingsledelsen henvende sig til deres kontaktdirektør med henblik på at indgå i dialog om en endelig beslutning.

Foruden ansvaret for at levere betingelserne for den bedst mulige behandling og pleje af OUH’s patienter har afdelingsledelserne også ansvar for at fastholde og udvikle universitetshospitalsfunktionerne på OUH. Det betyder, at afdelingsledelserne skal have fokus på højtspecialiseret behandling og forskning samt på uddannelse.

Afdelingsledelsen har ansvaret for at overholde afdelingens budget.

Afdelingsledelsen har kompetence til, at:

 • Omfordele aktivitet, budget og normering mellem funktioner (omkostningssteder) inden for afdelingen.
  - Nedskæringer og/eller omstruktureringer, der i væsentlig grad sænker en ydelse og/eller påvirker andre afdelinger må ikke gennemføres uden dialog med de berørte afdelinger. Kan afdelingsledelserne ikke finde en fælles løsning, bringes sagen til direktionens godkendelse.
  - Hele funktioner må ikke nedlægges uden direktionens godkendelse.
 • Omfordele afdelingens budget imellem løn, øvrig drift-udgifter og øvrig drift-indtægter (omkostningsarter) under afdelingsledelsens budgetansvar.
 • Konvertere stillinger imellem samtlige stillingskategorier, herunder ansætte nye kategorier. Konverteringer skal være finansieret inden for afdelingens budget og kan kun finde sted, såfremt det samlede budget er i balance.
 • Indgå Ny-løn aftaler med opmærksomhed på fællesskabet på OUH, såfremt det kan sandsynliggøres, at det samlede budget er i balance, og der i øvrigt er opmærksomhed på fællesskabets økonomiske situation på resten af OUH.
 • Oprette/nedlægge funktionslederstillinger efter forudgående drøftelse med direktionen.
  Ved væsentlige funktionsændringer, fx konvertering af stationære patienter til ambulante patienter skal Økonomi- og Planlægningsafdelingen kontaktes med henblik på konsekvensvurdering i forhold til baseline.

Afdelingsledelserne har ansættelseskompetencen for medarbejdere i deres egen afdeling.

Ved afskedigelser skal afdelingsledelsen indstille afskedigelsen til HR-stabschefen.

Afdelingsledelsen skal i afdelingen bl.a. sikre effektuering og udvikling af personalepolitikken.

APPFWU01V