Skip til primært indhold

SSA elever

For SSA elever Geriatrisk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus

Uddannelse af afdelingens SSA elever varetages af praktikvejledere.

I afdelingen findes et veletableret tværfagligt samarbejde mellem læger, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, klinisk diætist og lægesekretærer.

Dette muliggør, at SSA elever hurtigt får en oplevelse af de behandlingstilbud, der er i afdelingen og lettere glider ind i praksisfællesskabet som aktive deltagere.

Præsentation af afdelingen

Geriatrisk Afdeling består af et sengeafsnit med 32 senge fordelt på 2 afsnit (G1 og G2) samt Geriatrisk Klinik.

Sengeafsnittet er beliggende indgang 90, 5. etage..

Geriatrisk Klinik er beliggende indgang 75, 0.etage.

Organisatorisk

Både sengeafsnittet og Geriatrisk Klinik ledes af en oversygeplejerske og en overlæge. Begge refererer direkte til afdelingsledelsen (cheflæge og chefsygeplejerske).

Sygeplejefagligt

Geriatrisk Afdelings mission og vision for sygeplejen i Geriatrisk Afdeling, OUH Svendborg.

Vision for sygeplejen:

 • vi er stolte af og kendte for den sygepleje vi yder til patienterne – fordi den er unik, evidensbaseret og bygger på det bedste inden for det geriatriske speciale.

Mission for sygeplejen:

 • vi udøver professionel og inddragende sygepleje, som er baseret på respekt og omsorg for patienten i udøvelsen af vores kerneydelse.

Uddannelsesmæssige forhold i afdelingen:

Geriatrisk Afdeling er uddannelsessted for såvel sygeplejestuderende, social- og sundhedsassistentelever, lægesekretærelever, fysio- og ergoterapeuter, radiografelever, samt uddannelsessted for lægelige videreuddannelser.

 • Afdelingen har sygeplejestuderende i 1.+ 2. og 6. semester.
 • Afdelingen har social- og sundhedsassistentelever i 3.praktik.
 • Afdelingen har radiografstuderende i korte praktikforløb.
 • Der er endvidere ergo- og fysioterapeutstuderende som følger afdelingens terapeuter.

Udvikling og forskning:

Kvalitetssikring, udvikling af sygeplejen og arbejdet med patientsikkerhed er en integreret del af afdelingen, som varetages af afdelingens 2 kliniske sygeplejespecialister.

Der er faglige ressourcepersoner i afdelingen inden for ernæring, diabetes, forflytning, hygiejne, sårpleje, demens, delir, kritiske observationer, palliation og etniske patienter. Ressourcepersonerne arbejder tæt sammen med de kliniske sygeplejespecialiser i forbindelse med udarbejdelse af retningslinjer og instrukser, samt støtter op omkring undervisningsplanlægning.

Plejepersonalet bliver løbende undervist og kompetenceudviklet inden for det geriatriske speciale. Der er etableret en efteruddannelse i geriatrisk sygepleje for sygeplejersker der som minimum har været ansat i afdelingen ½ år. Dette er i et samarbejde med øvrige geriatriske afdelinger i region Syddanmark.

Præsentation af afsnittet                      

Sengeafsnittetne G1-G2 er et 7 døgns afsnit. Patienter indlægges hovedsageligt fra fællesmodtagelsen (FAM) eller Geriatrisk Klinik.

Patientgrundlag

Geriatri er det bredeste medicinske speciale. Ordet geriatri stammer fra græsk - ” geras” betyder alderdom, og ”iatreia” betyder helbredelse.

Den geriatriske patient karakteriseres ved følgende begreber:

 • Over 65 år
 • Multimorbiditet (flere sygedomme)
 • Polyfarmaci (flere præparater)
 • Funktionstab
 • Psykiske og / eller sociale problemstillinger

Mål for sygeplejen:

Sygeplejen til den geriatriske patient skal medvirke til en systematisk og tværfaglig helhedsvurdering og indsats, idet den ældres problemer kan være mangfoldige og mangeartede. Dette kræver tilrettelæggelse af et koordineret og sammenhængende forløb, også efter udskrivelse, så at den ældres hverdag bliver tilrettelagt på en måde, der tilgodeser dennes behov.

Under indlæggelsen tilstræbes således en målrettet og tidsbestemt sygepleje igennem samarbejde med patient, pårørende og andre faggrupper. Sygeplejen baseres på patientens livssituation og præferencer (rettigheder / ønsker / livserfaringer) og beslutninger. Dette igennem information og vejledning samt psykisk støtte, således at den geriatriske patient og dennes pårørende får en oplevelse af tillid og medinddragelse.

Patienter og pårørende skal opleve en koordineret og sammenhængende indsats under indlæggelsen og på tværs af sektorer.

I sygeplejen til den geriatriske patient skal der være fokus på det hele menneske under hensyntagen til den ældres integritet og autonomi.

Patienter og deres pårørende skal opleve sig set, hørt og inddraget mens de er indlagt i vores sengeafdeling og mens de er i et forløb i vores geriatriske klinik.

Vores sygepleje og omsorg for patienten, skal være baseret på den bedste og nyeste viden inden for det geriatriske speciale.

Vores sygepleje skal være af højeste nationale og internationale kvalitet.

Vi tilstræber kontinuerlig kompetenceudvikling af alle sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.

Vi ønsker at udbrede kendskabet til det geriatriske speciale og den geriatriske sygepleje.

Sygeplejefaglige fænomener, opgaver og metoder:

Geriatrisk sengeafsnits hovedopgave er at diagnosticere og behandle sygdomme hos ældre. Den geriatriske arbejdsmetode har en helhedsvurdering som omdrejningspunkt.

I stedet for blot at fokusere på det symptom, der førte til indlæggelsen eller den ambulante kontakt, lægges der vægt på at finde årsagen til det samlede sygdomsbillede og eventuelle færdighedstab. Den samlede indsats betegnes som geriatrisk rehabilitering.

I afdelingen forekommer mange facetter af sygepleje – fra helt basal sygepleje, instrumentel sygepleje, profylaktisk sygepleje, pædagogisk sygepleje til meget kompleks sygepleje og sygepleje til patienter og pårørende i sorg eller krise.

Ofte afholdes der kort forløbsplansamtale med patienter og pårørende, hvor indhold og varighed af indlæggelsen drøftes og hvor evt. sociale problemstillinger afklares.

Alle patienter får målt TOKS efter gældende retningslinje. Patienterne ernæringsscreenes, barthel screenes og tryksårsscreenes efter afdelingens gældende retningslinjer / instrukser.

Der afholdes en udskrivelsessamtale dagen før patienten udskrives, hvor patienten bliver informeret om hvad der er sket under indlæggelsen og hvad der skal ske ved udskrivelsen, fx hvem der tager imod patienten ved hjemkomsten eller om der er ambulante kontroller.

Ukomplicerede genoptræningsopgaver og rene plejeopgaver, som ikke indebærer egentlig behandling, er ikke en del af geriatriens primære indsatsområder. Disse opgaver skal varetages i kommunalt regi.

Organisering af sygeplejen:

Sengeafsnittets plejeform er tildelt patientpleje og er delt i 4 grupper med 8 patienter i hver. Gul, blå, rød, grøn, hvor de sidstnævnte 2 udgør en studieenhed. Alle afdelingens sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever vil være placeret i studieenheden, hvor der lægges særlig vægt på et lærende miljø.

Til hver gruppe knyttes dagligt 3 sygeplejersker/social- og sundhedsassistenter.

Afsnittes personale og samarbejdspartnere

I Geriatrisk Afdeling er der ansat læger, chefsygeplejerske, oversygeplejersker, afdelingssygeplejersker, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygeplejespecialister, specialister, sekretærer, ergo- og fysioterapeuter, specialister samt kliniske diætister.

Afdelingen har faste rengørings/køkkenassistenter.

I afdelingen kommer dagligt bioanalytikkere som forestår blodprøver og EKG.

Transport af patienter til og fra undersøgelser sørger portører for.

Derudover foregår dagligt et tæt samarbejde med primærsektor.

Et typisk patientforløb i sengeafsnittet:

Patienten overflyttes fra FAM (fælles akut modtagelse). Patienten har pneumoni og er dehydreret. Patienten behandles med intravenøs antibiotika og væsketerapi.

Patienten får foretaget fysio-og ergoterapeutisk vurdering.

Hjemme har patienten daglig hjemmehjælp til morgenhygiejne og vil under indlæggelsen også have behov for hjælp til personlig hygiejne.

Da patienten har tilknytning til hjemmeplejen skal afdelingen indenfor 48 timer sende besked (forløbsplan) til primær sektor og oplyse hvornår patienten forventes udskrevet.

Der vil blive afholdt forløbssamtale med patient og evt. pårørende.

Det afklares om patienten har behov for hjælp i samme omfang som før indlæggelsen eller om der er behov for at iværksætte nye tiltag. Afgørelsen meddeles kommunen via elektronisk kommunikation.

Før udskrivelsen udarbejdes udskrivelsesrapport, der doseres medicin som aftalt med hjemmeplejen og evt. ny medicin bestilles elektronisk af den læge som udskriver patienten.

Der udfærdiges lægebrev som refererer patientens indlæggelse.

Når patienten er færdigbehandlet udskrives vedkommende og afdelingen sørger for at bestille transport.

En typisk patientsituation i sengeafsnittet:

En patient er indlagt pga. nedsat væske- og ernæringsindtag gennem længere tid. I afdelingen takker patienten nej til at få serveret morgenmad. Patienten føler sig ikke sulten og klager over kvalme og opkastningsfornemmelse.

Den sygeplejerske / social- og sundhedsassistent som varetager patientens pleje vil typisk forsøge sig med pædagogisk sygepleje og gøre det klart for patienten at tilstrækkelig indtagelse af mad og drikkelse har en grundlæggende betydning for patientens helbred. Rent praktisk vil sygeplejerske/social- og sundhedsassistent tilbyde forskellige ernæringsemner. Det kan være øllebrød, havregrød, yoghurt eller brød. Evt. kan sygeplejerske/social- og sundhedsassistent konfererer med lægen om der er mulighed for at hjælpe patienten med kvalmestillende medicin.

Om nødvendigt vil sygeplejerske/social- og sundhedsassistent være til stede eller yde aktiv hjælp til patienten under måltidet.

Sygeplejerske/social- og sundhedsassistent dokumenterer tidstro sine observationer i afdelingens dokumentationssystem EPJ. Dette med henblik på at skabe overblik for alle faggrupper i den fælles patientjournal.

Pædagogisk organisering og tilrettelæggelse i afdelingen:

I dette afsnit beskrives sengeafsnittes læringsmiljø, studierammer og studietilbud, samt forventninger til eleven.

Til studieenheden er knyttet 2 kliniske vejledere og flere oplæringsvejledere. 

Fordelene ved studieenheden forventes i forhold til læringsmiljøet at bære præg af:

 • nem adgang til vejledning
 • fordele ved peer-learning
 • refleksion
 • rollemodeller der nemmere kan videreføre deres kompetencer til de uddannelsessøgende
 • at de uddannelsessøgende nemmere ser, hvordan sygeplejen skal udføres, og gradvis lære at udføre den selv, da de indgår i en tættere relation med sine vejledere og medstuderende / elever

Studierammer i sengeafsnittet:

Afdelingen har et studierum, som kan benyttes af elever og studerende.

Rummet benyttes også af de kliniske vejledere og til anden mødeaktivitet.

Der afholdes PBL-forløb sammen med afdelingens øvrige uddannelsessøgende ca. en gang om ugen.

Der arrangeres undervisning i ernæring af afdelingens diætist. Det anses som obligatorisk at deltage i den undervisning som tilbydes.

Dit uddannelsesforløb underbygges af følgende læringsredskaber, som din praktikvejleder vil introducere dig til under din praktikperiode i afsnittet. 

Afdelingens forventninger til social- og sundhedsassistentelever:

Vi forventer at SSA-eleven tager ansvar for egen læring i løbet af praktikken. Geriatrisk sengeafsnit er både et uddannelsessted og en arbejdsplads. Det betyder at hverdagen skal fungere bedst muligt for de geriatriske patienter og deres pårørende. Eleven må i sin planlægning tage højde for at hun/han er en del af et team, der arbejder med patienten i centrum. Det betyder at eleven indgår i et forpligtende samarbejde med patienterne, pårørende og personalet. Vi regner altså med eleven som en del af teamet i de dage, der er aftalt og vi forventer også at få besked, dersom hun/han ikke kan komme på de aftalte tider.

Vagter og vagtplan:

Det forventes, at du som elev deltager i weekend, aften- og nattevager for på den måde at lære afsnittets døgnrytme at kende og for at være mest muligt sammen med din praktikvejleder.

 • Dagvagten: 07.00 – 15.00
 • Aftenvagten: 15.00 – 23.00
 • Nattevagten: 23.00 – 07.00

Før du starter i praktik vil du modtage en mail fra afdelingens kliniske vejleder med velkomstbrev. Som udgangspunkt er de første fire uger dagvagter på hverdage fra 7-15, men dette kan også aftaltes individuelt med din oplæringsvejleder.

Vejledning:

Der er tre typer af vejledning i klinisk praksis:

Før – vejledning:

Vi taler om den valgte patientsituation mhp. at både du og praktik vejleder føler sig trygge ved situationen. Vil typisk være et stykke henne i dit kliniske uddannelsesforløb, hvor du har fået nogen klinisk erfaring.

Under – vejledning:

Praktisk vejleder følger dig i praksissituationen.

Vil typisk være i starten af dit kliniske uddannelsesforløb og ved nye situationer.

Efter – vejledning:

Du og praktikvejlederen taler efterfølgende om patientsituationen.

Vil typisk være i forbindelse med en for dig kendt situation, hvor du har nogen erfaring med den kliniske situation og kender patienten.

Som det fremgår, vil de tre typer vejledning ikke altid foregå så struktureret som her beskrevet – det vil afhænge af patientsituationen. Der kan være behov for alle tre typer vejledning i samme kliniske situation.

Klinisk undervisning:

Der vil blive tilbud om forskellige former for undervisning, hvilket du bliver informeret om, når du starter din praktikperiode.

Fravær:

Der skal på første fraværsdag ringes ind til afdelingen. Ligeledes skal raskmelding ringes ind til afdelingen: 63 20 12 88 / 90.

Samtidig skal der, ved første fraværsdag, sendes en mail til ansættende myndighed og vejleder. Og ligeledes igen, ved fraværs ophør.

Tavshedserklæring:

E-kursus gennemføres før praktikstart.

Præsentation af afdelingen

Geriatrisk Afdeling består af et sengeafsnit med 32 senge fordelt på 2 afsnit samt Geriatrisk Klinik.

Sengeafsnittet er beliggende i bygning 39 på 5. sal.

Geriatrisk Klinik er beliggende i underetagen i bygning 39.

Organisatorisk

Både sengeafsnittet og Geriatrisk Klinik ledes af en afdelingssygeplejerske og en overlæge, som begge refererer direkte til afdelingsledelsen (ledende overlæge & oversygeplejerske).

Sengeafsnittet er normeret til i alt 32 patienter. Patienterne henvises akut eller elektivt af egen læge, Geriatrisk Klinik eller overflyttes fra andre afdelinger. Patienterne er +65 år.

Geriatrisk Klinik (GK) er et ambulatorium for geriatriske patienter. Patienterne henvises af egen læge, geriatrisk sengeafsnit og andre afdelinger på OUH.

Patienterne er karakteriserede ved en multikompleks problemstilling præget af sygdom i flere organer, færdighedstab såvel fysisk, psykisk og kognitivt, stort hjælpebehov og evt. sociale problemer.

Præsentation af afsnittet og patientgrundlag

I GK er vi et personale sammensat af læger, ergo- og fysioterapeuter, sekretærer, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt sygeplejestuderende og SSA-elever.

GK har et omfattende samarbejde med pårørende, primærsektor og andre specialer på OUH.

I samarbejde med hjemmeplejen udveksles der erfaringer/oplysninger.

GK deltager i forskningsprojekter, som for eksempel ADEX-projektet og medicinstudier med det formål at afprøve medicin mod Alzheimers Sygdom.

Hvad er geriatri?

(-geras betyder alderdom, -iatreia betyder helbredelse).

Læren om alderdommens sygdomme og behandling.

Hvad er Geriatrisk Klinik?

En specialafdeling, der modtager ældre mennesker med komplekse sygdomsbilleder (den geriatriske patient) fx.:

 • Osteoperose
 • Hjerte-karlidelser
 • Lungelidelser
 • Følger efter apopleksia cerebri
 • Diabetes Mellitus
 • Genoptræning efter fraktur
 • Hukommelsesproblemer/demens
 • Depression
 • Smerte
 • Cancer
 • Mave-tarmlidelser
 • Ernæringsproblemer og vitaminmangel
 • Thyreoidealidelser
 • Følger af polyfarmaci
 • Parkinson m.m.

Den geriatriske arbejdsmetode har en helhedsvurdering som omdrejningspunkt. Det vil sige, at der lægges vægt på at finde årsagen til det samlede sygdomsbillede og færdighedstab.

Sygeplejefaglige fænomener og opgaver

 • At tilbyde ældre borgere med geriatriske problemstillinger en tværfaglig udredning og behandling, enten i eget hjem eller i Geriatrisk Klinik
 • At forebygge ikke indicerede hospitalsindlæggelser af ældre borgere
 • At forbedre udskrivningsprocessen for indlagte patienter

Mål for sygeplejen

 • At den enkelte patient i tæt tværfagligt samarbejde udredes, plejes og behandles
 • At patienten opnår, fastholder eller genvinder det bedst mulige funktionsniveau og sundhedstilstand under hensyntagen til såvel patientens som samfundets ressourcer
 • At pårørende inddrages afhængig af patientens ønske/behov i dette samarbejde

Vision:

 • At alle patienter med en geriatrisk problemstilling i optageområdet skal tilbydes geriatrisk vurdering.

Funktion:

 • Klinikken foretager geriatrisk udredning, behandling og opfølgning af geriatriske patienter i tværfaglige teams.
 • Alle patientkontakter skal så vidt muligt, varetages af de kontaktpersoner, der knyttes til patienten, uanset om det foregår i patientens eget hjem eller på sygehuset
 • Der arbejdes ud fra patientforløbsprogrammer
 • Geriatrisk Klinik har derudover behovsstyret (ca. en gang om måneden) hjemmebesøg på Ærø

Sygeplejefaglige opgaver:

 • Planlægge, udføre og evaluere sundheds- og sygepleje, med udgangspunkt i den enkelte patients behov og ressourcer
 • At skabe og fastholde kontinuitet i patientforløb
 • At støtte patienten til at acceptere en evt. ændret livssituation
 • At opnå et kvalificeret og tæt samarbejde med primær sundhedstjeneste
 • At give en relevant og tilpasset patient/pårørende information, således at disse føler sig velinformeret
 • At pårørende inddrages i patientens pleje og behandling i det omfang patienten tillader det, og afdelingen skønner, det er forsvarligt og hensigtsmæssigt
 • At motivere patienten til aktiv deltagelse i sin behandling/genoptræning
 • At patientens sociale integration bevares
 • At personalet stimulerer og motiverer hinanden til videreudvikling, efteruddannelse og til at ajourføre sin viden

Funktionsniveau og sundhedstilstand:

Funktionsniveau og sundhedstilstand er lig det niveau, hvorpå patienten fungerer fysisk, psykisk, kognitivt og socialt.

For at opnå bedst muligt funktionsniveau og sundhedstilstand, forventes det, at:

 • Patienten og evt. pårørende er motiveret for at samarbejde om egen udredning, pleje og behandling
 • Patienten og evt. pårørende orienteres om, at daglige personlige aktiviteter er et led i egen genoptræning og behandling (fx personlig hygiejne, tage tøj på m.m.)
 • Patienten tilbydes fysio- og ergoterapi afhængig af tværfagligt vurderede behov.

Afsnittets personale og samarbejdspartnere

Der er et tæt tværfagligt samarbejde mellem læge, patient, plejepersonale og terapeutgruppe. Desuden hentes der bistand fra andre faggrupper fx hos diætisten.
Dette indebærer:

 • At patienten kan vurderes af læge, sygeplejerske, ergoterapeut og fysioterapeut.
 • At der afholdes tværfaglig konference dagligt.
 • At der ud fra den enkelte patients aktuelle situation sker tilpasning af det tværfaglige samarbejde
 • At der afhængig af den enkelte patients situation samarbejdes med primærsektor, ud fra aftalte retningslinjer og samarbejdsaftaler, fx ved:
  • Løbende telefonisk og elektronisk kontakt
  • Statusbeskrivelse
  • Læge- og sygeplejeepikriser
  • Aftale om genoptræning og vedligeholdelsestræning
  • Hjælpemidler
  • Kontakt til demenskoordinator
  • at der afhængig af den enkelte patients ønsker/behov tilbydes patient- og pårørendesamtale med læge/sygeplejerske/terapeut/hjemmepleje

Et typisk patientforløb i afsnittet:

Patienten henvises fra egen læge eller sygehusafdeling til faldudredning.
Patienten lider af diabetes mellitus type 2, arteriosklerose og kronisk obstruktiv lungelidelse. Har ved seneste fald brækket lårbenet, som er osteosynteret. Patienten har siden lårbensbruddet tabt sig, sover dårligt, har smerter og har været faldet igen. Hukommelsen er blevet forringet og patienten har mistet humøret. Hvad gør vi i GK? Dette er beskrevet i retningslinjen for patientforløb i GK.

Afsnittes rammer og læringsmuligheder

Din praktikuddannelse varetages primært af din praktikvejleder. Desuden vil du også blive vejledt at det øvrige personale.
Din arbejdstid er dagligt fra kl. 8.00 til 15.30. Fredag kl. 8.00 til 15.00.
GK har lukket alle weekender og helligdage.
Der udarbejdes individuel uddannelsessamtale (forventningssamtale) inden for den første uge i din praktik. Midtvejsevaluering ved slutningen af 2A periode og slutevaluering, hvor der også udarbejdes en PASS erklæring ved afslutningen af 2B periode.

Du vil følges med din praktikvejleder eller en af sygeplejerskerne i GK i arbejdet med vores ambulante patienter.
Der er mulighed for at følge en terapeut i GK specifikt i forhold til den/de patienter, du arbejder med.
Du vil kunne deltage i hjemmebesøg.
Du vil kunne følge din praktikvejleder i arbejdet på sengeafsnittet i en weekend.
Dette vil være i dagvagt fra 07.00-14.00
Der er mulighed for at deltage i undervisning ved diætist og anden relevant undervisning, der arrangeres, mens du er i GK.
Forventninger
Vi forventer, at du som elev:

 • Er åben og ærlig omkring egne forudsætninger og forventninger, så dit forløb kan tilrettelægges bedst muligt.
 • Er aktiv, nysgerrig, opsøgende, spørgende, kritisk og medansvarlig i forhold til mål for praktikuddannelsen.
 • Kender og overholder dit ansvars- og kompetenceområde
 • Udarbejder et skriftligt oplæg til brug for Uddannelsessamtalen (dine forventninger)
 • Udarbejder en skriftlig evaluering

Anbefalet litteratur i forhold til det enkelte praktikforløb

Vi anbefaler, at du dels på Social og sundhedsskolens hjemmeside holder dig opdateret med deres anbefalinger til litteratur og dels er opsøgende i forhold til at finde / søge litteratur til de emner og fokusområder, du skal arbejde med.
Desuden findes der litteratur i GK, som du er velkommen til at benytte dig af, mens du er i afsnittet. Disse må desværre ikke lånes med hjem.

Uddannelsesforløb

Dit praktikforløb er bygget op ud fra forskellige temaer, som du i den aktuelle praktik skal lære i henhold til Uddannelseshåndbogen1. Praktikken har fokus på 6 forskellige kompetenceområder, hvor læringsaktiviteterne tager udgangspunkt i fokusområder, emner og de praktikmål, der knytter sig til kompetenceområderne.
Når du ankommer i afsnittet udleveres læringsark med ovennævnte kompetenceområder i forhold til dit praktikniveau. Din praktikvejleder vil introducere og gennemgå disse med dig.
Dit uddannelsesforløb kan underbygges af følgende læringsredskaber, som din praktikvejleder vil introducere dig til under din praktikperiode i afsnittet.

Den tilknyttede uddannelsesansvarlige sygeplejersker fra Uddannelsesafdelingen vil være behjælpelig, hvis der er behov for dette.
Læringsredskaberne kan hentes på Uddannelsesafdelingens hjemmeside f.eks.:

 • Dataindsamlingsark
 • Mind Map 
 • Sygeplejeprocessen 
 • Praksisbeskrivelse 
 • Cosmic ark
 • Virginia Hendersons 14. punkter. Uddannelsesmaterialet udleveres, når du kommer i afsnittet.

Vi håber, at denne måde at strukturere dit forløb på, kan være med til at give dig et fornuftigt

Vejledning

Der vil være tre typer af vejledning i klinisk praksis:

Før - vejledning:

Vi taler om den valgte patientsituation mhp. at både du og din praktikvejleder føler sig trygge ved situationen. Det vil typisk være et stykke henne i dit kliniske uddannelsesforløb, hvor du har fået nogen klinisk erfaring.

Under – vejledning:

Din praktikvejleder følger dig i praksissituationen.
Vil typisk være i starten af dit kliniske uddannelsesforløb og ved nye situationer.

Efter – vejledning:

Du og praktikvejlederen taler efterfølgende om patientsituationen.
Vil typisk være i forbindelse med en for dig kendt situation, hvor du har nogen erfaring med den kliniske situation og kender patienten.

Som det fremgår, vil de tre typer vejledning ikke altid foregå så struktureret som her beskrevet – det vil afhænge af patientsituationen.

Der kan være behov for alle tre typer vejledning i samme kliniske situation.

Andet relevant uddannelsesmateriale

Medicinadministration for social- og sundhedsassistentelever i afdeling G.
Medicingivning er en delegeret opgave og en opgave, der er afgrænset af sundhedspersonalets virksomhedsområde og hermed deres bemyndigelse (hvad den enkelte må).
Ifølge OUH’s tværgående retningslinje ”Medicingivning i forhold til social-og sundhedsassistent -elever”, skal SSA-elever gennem deres uddannelse, uddannes til selvstændigt og i samarbejde med andre at varetage sygeplejemæssige opgaver vedrørende medicindispensering og administration samt observere virkningen af den igangsatte behandling med henblik på at yde en kvalificeret sygepleje og sikre patientsikkerheden.
Social- og sundhedsassistentelever må ikke selvstændigt kunne varetage medicinhåndtering. SSA-elever skal følge afdelingens lokale retningslinjer/instrukser for medicinhåndtering.

Der henvises til: OUH’s tværgående retningslinje ”Medicingivning i forhold til social-og sundhedsassistent elever”.

I retningslinjen er ansvar og kompetenceområdet præciseret ift. de 3 praktikniveauer:

Ansvar og kompetence i Praktik 1A:

 • Eleven i praktik 1A har fokus på observation af patienten
 • Eleven i praktik 1A har ikke fokus på medicingivning

Ansvar og kompetence i Praktik 1B:

Når eleven har den fornødne viden og har deltaget i praktisk oplæring af vejleder/personale, må eleven under konstant opsyn og vejledning:

 • Varetage s.c. injektionsgivning med eksempelvis Fragmin og Insulin ift. Afdelingens lokale instruks

Ansvar og kompetence I Praktik 2 (A + B).

Når eleven har den fornødne viden og har deltaget i praktisk oplæring af vejleder/ plejepersonale, må eleven under vejledning:

 • Varetage s.c injektionsgivning med eksempelvis Fragmin og Insulin ift. afdelingens lokale instruks.

Når eleven har den fornødne viden og har deltaget i praktisk oplæring af vejleder/plejepersonale, må eleven under konstant opsyn og under vejledning og delegation:

 • Håndtere medicingivning i form af tabletter, suppositorier, mixtur, øjendråber, inhalationer, øredråber og salver ift.afdelingens lokale instruks.

Ansvar og kompetence i Praktik 3

Når eleven har den fornødne viden og har deltaget i praktisk oplæring af vejleder/ plejepersonale, må eleven under vejledning:

 • Varetage s.c. injektionsgivning med eksempelvis Fragmin og Insulin ift. afdelingens lokale instruks.

Når eleven har den fornødne viden og har deltaget i praktisk oplæring af vejleder/plejepersonale, må eleven under konstant opsyn og under vejledning og delegation:

 • Håndtere medicingivning i form af tabletter, suppositorier, mixtur, øjendråber, inhalationer, øredråber og salver ift.afdelingens lokale instruks.

Vi håber, du vil falde godt til i klinikken!

Kontaktinformation

Billede af afdelingssygeplejerske Bente Merethe Vind

Bente Merethe Vind

Oversygeplejerske

Geriatrisk Sengeafsnit, Geriatrisk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus


20 46 04 30
Stine Bau Ishøj

Stine Bau Ishøj

Oversygeplejerske

Geriatrisk Klinik, Geriatrisk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus


24 99 81 67
APPFWU01V