Skip til primært indhold

Om os

Hvem er vi og hvad laver vi på Sygehusapotek Fyn?

Sygehusapotek Fyn er en afdeling på Odense Universitetshospital.

Apoteket består af et hovedapotek beliggende ved Odense Universitetshospital og en satellitafdeling på sygehuset i Svendborg.

Vi varetager ekspedition og indkøb af medicin til distribution på de fynske sygehuse og til patienter i Region Syddanmark, der ikke er indlagt, men stadig er i sygehusbehandling (udlevering af vederlagsfri medicin), samt produktion af lægemidler til distribution på de fynske sygehuse og de øvrige sygehusapoteker i Danmark.

Apoteket producerer også til salg til andre sygehuse i Danmark, bl.a. i et samarbejde med de andre sygehusapoteker i Danmark.

Sygehusapotek Fyn deltager aktivt i udvikling af sikkerhed og kvalitet i medicineringen på OUH.

Der er pt. ansat ca. 320 medarbejdere på sygehusapoteket.

Nederst på siden kan du se en kort video om Sygehusapotek Fyn.

Sygehusapotek Fyns funktionsområder

I sygehusapoteks Fyns administration udføres administrative og -sekretariatsopgaver, f.eks. 

 • Budget, regnskab, økonomi
 • Prisfastsættelse af egenproducerede lægemidler
 • Personaleadministration
 • Udarbejdelse af diverse procedurer og retningslinjer
 • IT - herunder support
 • Håndtering af postforsendelser
 • Administration i forbindelse med tjenesterejser

Vi har vores egen indkøbsafdeling, som bl.a. varetager

 • Indkøb af færdigvarer, råvarer, substrater, etiketter og emballage
 • Rollen som tovholder ved sygehusapotekets arbejde i forbindelse med Amgros lægemiddeludbud
 • Priskalkulationer af egenproducerede varer
 • Præparatændringer, skift, etableringer samt advisering af udgåede præparater
 • Kreditor oprettelse/vedligeholdelse
 • Standardsortiment, vedligeholdelse, rekommandationer, status, udløb
 • Takstrettelser, prisrettelser

Og på vores lager varetages al varemodtagelse, forsendelse af medicin og håndtering af medicinekspeditioner.

I afdelingen for Klinisk Farmaci udføres de opgaver, som er klinik-nære. Det vil sige at personalet i Klinisk Farmaci udfører opgaver for, og i mange tilfælde på, afdelingerne på OUH.

Vi deler os op i tre funktioner: Ekspedition og medicinservice, HEKLA og Informationssekretariatet.

Ekspedition og medicinservice varetages af farmakonomer og apoteksmedhjælpere, og arbejdsopgaverne er bl.a.

 • Medicin- og væskeservice, herunder bestilling af medicin til afdelingen, vejledning om håndtering af lægemidler/lægemiddelaffald, vejledning og hjælp ved indretning af medicinrum, gennemgang og ajourføring af afdelingernes standardsortiment samt af afdelingens reservemedicin, registrering af udløb på medicin
 • Anamnese og supplerende anamnese på de kliniske afdelinger - altså at journalføre patienters medicinstatus ved/under indlæggelse
 • Dispensering af medicin
 • Ekspedition af medicinbestillinger til afdelinger og patienter i hjemmebehandling (vederlagsfri medicin)

HEKLA (Hospitals Enhed til Kvalitetssikring af Lægemiddel Anvendelsen på OUH) består af farmaceuter, som med deres specialiserede viden om lægemidler, bl.a. udfører medicingennemgang og er med til at sikre optimal og rationel brug af lægemidler. Farmaceuterne i HEKLA overvåger ligeledes lægemiddelforbruget på OUH og hjælper med implementering af nye lægemidler, samt bistår apotekets indkøbsafdeling i håndtering af kritiske restordrer på lægemidler. 

Opgaverne udføres selvfølgelig både på OUH i Odense og i Svendborg.

Informationssekretariatet sørger bl.a. for 

 • Kvalitetssikret lægemiddelinformation
 • Vejledning i korrekt håndtering og anvendelse af lægemidler
 • Besvarelse af lægemiddelfaglige spørgsmål
 • Udarbejdelse af månedlige forbrugsrapporter til OUHs afdelinger

Vores produktion er opdelt i tre, nemlig basisproduktion, cytostatikaproduktion og serviceproduktion.

Her er et udpluk af, hvad de forskellige produktioner laver:

Basisproduktionen:

 • Produktion af sterile og ikke-sterile lægemidler
 • Klar-til-brug lægemidler, herunder maskinelt dosisdispenseret medicin
 • Koblede produkter, f.eks. Divibax
 • Forskning og udvikling
 • Kliniske forsøg

Cytostatikaproduktionen:

 • Fremstilling af brugsfærdige infusionsposer, injektionssprøjter og dosisdispensering af tabletter til kræftpatienter
 • Produktion og pakning af medicin til kliniske forsøg.

Serviceproduktionen:

 • Fremstilling af diverse dropblandinger
 • Antibiotika- og penicillinblandinger
 • Smertebehandling
 • Biologiske behandlinger
 • Parenteral ernæring
 • Færdigtilberedning af kliniske forsøg

Sådan tre produktioner har behov for hjælp til bl.a. specialiseret rengøring og tilsyn af udstyr. Dét står funktionerne Produktionsservice og Produktionsteknik for.

Produktionsservice er vores "usynlige hold", som blandt andet sørger for

 • Rengøring af sterile produktionslokaler
 • Rengøring af sterilbænke til produktion
 • Rengøring af klassificerede og kontrollerede lokaler
 • Desinfektion af råvarer til produktion
 • Her-og-nu-levering af medicin til afdelingerne på OUH
 • Serviceopgaver, herunder ind- og udslusning af varer, kaffebrygning, ordne personaleuniformer
 • Rengøring af kontorfaciliteter, toiletter og køkken

Produktionsteknikfunktionen sørger for at apotekets udstyr er i orden. blandt andet varetager de

 • Ansvaret for ventilationsanlæg og andre større anlæg, såsom anlæg til destillation af vand til lægemiddelproduktion, autoklaver, kølerum osv.
 • Service- og vedligeholdelsesplan for udstyr
 • CTS driftsstyring, programmering af energianlæg og overvågning af tryk og temperatur
 • Energioptimering drift (energiforbrug og smarte løsninger) og fremtidssikring af udstyr, installationer og bygninger
 • Hovedfokus på at holde driften kørende, så de enkelte funktioner kan producere efter det rigtige kvalitets-/GMP niveau, og generelt at være serviceorgan for hele apoteket (stort og småt, ad hoc opgaver, hjælp til selvhjælp)

Sygehusapoteker er underlagt myndighedskrav fra Lægemiddelstyrelsen, som bl.a. siger at vi både skal kontrollere og sikre kvaliteten af de lægemidler vi fremstiller, samt det udstyr og de lokaler vi bruger.

Derfor har vi i Kvalitetsafdelingen både en kvalitetskontrolfunktion (QC) og en kvalitetssikringsfunktion (QA).

Kvalitetskontrollen varetager bl.a.

 • Kontrol på apotekets egenproduktion (råvarer, emballager, mellemprodukter og færdigvarer)
 • Hygiejnemålinger i apotekets produktionslokaler samt andre afdelinger på OUH
 • Kemiske analyser for eksterne kunder

Kvalitetssikringen varetager bl.a.

 • Frigivelse af egenproducerede produkter
 • Dokumentstyring/udarbejdelse af dokumenter
 • Afvigelser og ændringer
 • Reklamationer og tilbagekaldelser
 • Kvalificering, validering og klassificering af udstyr og lokaler
 • Myndighedskrav, overvågning og formidling til resten af apoteket
 • Auditering/selvinspektion
 • Faglig sparringspartner for de øvrige funktioner på apoteket
 • Efterlevelse af den, til enhver tid, gældende lovgivning

Udpluk af opgaver der varetages af funktionen:

 • Projektledelse af projekter under forberedelsessporet ’Lægemidler’ – herunder bl.a. Farmaservice, medicinvogne, implementering af klar-til brug lægemidler mm.
 • Indkøb, kvalificering og validering af nyt produktionsudstyr til lægemiddelproduktionen på SAF
 • Samarbejder med Projektorganisationen for Det Nye OUH om byggeriet og indkøb af udstyr til DNOUH
 • Validering af SAF på DNOUH
 • Samarbejder med Forberedelse & Flytning om flytning af SAF til DNOUH
 • Computervalidering af udstyr med software
 • Sikrer overblik over IT sikkerhed på SAF
 • Koordinerer aftaler med Regional IT (RIT) og Klinisk IT (KIT), når opgaver ikke falder under SAF-tilknyttet IT-supporter

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

APPFWU01V