Skip til primært indhold

Oversigt over innovationspuljeprojekter

Se hvilke projekter, der har fået tildelt midler af OUH's Innovationspulje.

Projekt

Afdeling

Klinisk bookingprogram

Formål: At kunne booke patienten mere effektivt til svar på deres undersøgelser og derudover reducere unødvendige konsultationer for patienter. Dertil skal projektet reducere spildtid for læger grundet manglende svar på undersøgelser, der resulterer i en ny tid og spare sekretærtid ved at undgå gentagne opslag på huskelisten for at tjekke for endelige svar.

Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme Afd. S

AI understøttet dansk sprogmodel til generering af tværsektorielle kommunikationsrapporter

Formål: At udvikle, afprøve, evaluere, og beskrive et Proof of Concept for en AI-baseret sprogmodel, der kan læse EPJ-plejenotater og kommunale indlæggelsesrapporter til generering af tværsektorielle kommunikations-rapporter iht. SAM:BO-aftalen, samt udskrivningsbreve til patienten.

Geriatrisk Afd. G

EssentiMover: Robot til automatiseret transport af tomme senge på det nye OUH

Formål: At udvikle en prototype af en robot til automatiseret transport af tomme senge samt gennemføre proof of concept-afprøvning på OUH. Herunder er et af delmålene at udvikle en prototype af robotten svarende til Technology Readiness Level 5. I forbindelse med proof of concept-afprøvning på OUH indsamles der erfaringer vedrørende sikkerhed, praktisk brug af robotten, driftsstabilitet af robotten, særlige opmærksomheder og integrationer, når robotten skal indgå i et driftsflow og konkrete inputs fra personale med henblik på kravspecifikation og behov til videreudvikling.

Klinisk Udvikling - Centre for Clinical Robotics (CCR)

Algoritmestyret behandling af hæmatologisk kræftsygdom

Formål: At skære unødvendige standardkonsultationer væk og således frigive tid til de patienter, der har behov. Dette vil vi gøre ved at udvikle og teste to separate spørgealgoritmer til entydigt at afgøre om hhv. patienter med myelodysplastisk syndrom, der behandles med Vidaza, og patienter med lymfekræft, der modtager CHOP-behandling, kan fortsætte deres behandling i uændret dosis uden behov for en forudgående konsultation med læge eller sygeplejerske.

Hæmatologisk Afd. X

RoboTale: Interaktiv Historiefortællerrobot for Børn på Hospitalet

Formål: At forbedre oplevelsen for børn og unge indlagt på H. C. Andersen Børne- og Ungehospital ved at introducere en innovativ løsning, der kombinerer avanceret AI- og robotteknologi med menneskelig interaktion. Projektet sigter mod at skabe et trygt, stimulerende og positivt miljø for de unge patienter gennem interaktive historier og eventyr, hvor børnene selv er i centrum og aktivt medvirker til at forme fortællingernes forløb.

Klinisk Udvikling - Centre for Clinical Robotics (CCR)

Simulationsplatform til træning af robotkirurger

Formål: At give robotkirurger en mulighed for at træne og vedligeholde deres færdigheder uden at være underlagt de krav og begrænsninger, der er ved træning på operationsstuerne. Dette gøres ved at udvikle og implementere en simulationsplatform til robotkirurgi, som er billigere end de eksisterende alternativer på markedet, og som giver mulighed for at træne på andre måder. Ved at udvikle platformen internt, kan den fremtidssikres og tilpasses andre typer kirurgirobotter ved at 3D printe og støbe eksperimentelle værktøjer og modificere platformen til forskellige procedurer. Desuden er formålet med det samlede projekt, at platformen kan indgå som en del af et introduktionskursus til robotkirurgi.

Klinisk Udvikling - Centre for Clinical Robotics (CCR)

Systematisk kodning af fritekst-kommentarerne i den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) med inddragelse af AI

Formål: At anvende AI til at fremfinde mønstre og tendenser på tværs af LUP-kommentarer. Derved hentes systematisk viden og læring fra den patientfeedback, der er i LUP-kommentarer med en automatiseret metode.

OPEN

Cone beam CT guided Lung Biopsy using Endoscopic Augmented
Reality (CLEAR)

Formål: At afklare hvorvidt CBCT-vejledt bronkoskopi bør anvendes som et alternativt diagnostisk værktøj til udvalgte patienter med små perifere lungeforandringer, hvor der er mistanke om lungekræft. I pilotprojektet videreudvikles værktøjet til klinisk praksis som potentiel højt-specialiseret diagnostisk tilbud på OUH, som er minimalt invasivt sammenlignet med andre diagnostiske værktøjer.

Lungemedicinsk Afd. J

Intelligent Patientmonitorering

Formål: At forebygge fald hos den ældre patient, samtidig med at personalet frigøres fra opgaven med rutinemæssig observation dag, aften og nat. I projektet testes en løsning til intelligent patientmonitorering ift. at evaluere den kliniske værdi og undersøge det arbejdskraftfrigørende potentiale på de involverede afdelinger og potentialerne for det nye OUH. Den intelligente patientmonitoreringsløsning, Cogvis 3D Scanner, der bruges i projektet, er designet til at understøtte personalet i deres daglige opsyn med patienten, med det formål at reducere antallet af faldulykker, og derigennem mindske risikoen for skader, langvarige indlæggelser og komplikationer. Målgruppen er især ældre patienter med demens eller delirium.

Klinisk Udvikling - Centre for Clinical AI (CAI-X)

Patientplatformen: Et fælles arbejdsredskab mellem patient og personale

Formål: At indsamle nødvendige erfaringer for at sikre en effektiv implementering af Patientplatformen (skærme/tablets, som er vedtaget til opsætning ved alle patientsenge på det nye OUH) bredt til alle patienter, samt undersøge om indhold kan tilpasses forskellige patientgrupper, bl.a. patienter med kognitiv svækkelse. Projektet er opdelt i to pilotdele i hver sin kliniske afdeling. Fælles for begge er, at 8-10 skærme opsættes ved udvalgte patientsenge i hver afdeling. Test og implementering planlægges i tæt samarbejde med personale i bl.a. workshops.

Klinisk Udvikling - Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT)

Implementering af intestinal ultralyd ved kroniske inflammatoriske tarmsygdomme

Formål: At udvikle og implementere intestinal ultralyd hos patienter med inflammatoriske kroniske tarmsygdomme. At erstatte hidtil anvendte procedurer såsom kikkertundersøgelser (koloskopier og kapselendoskopi) og MR-scanninger med nyere teknologi (intestinal ultralyd). Herved opnås reduceret ressourceforbrug. At øge patienttilfredsheden ved forbedret adgang til undersøgelsen i løbet af 1-2 dage (point-of-care), reduceret tidsforbrug og betydelig færre gener ved undersøgelsen (ingen udrensning, ingen ubehag eller smerter). Vi vil desuden bidrage til udviklingen af teknologien mhp. at forbedre diagnosticering og monitorering af kroniske tarmsygdomme som kan være invaliderende for vores patienter. Vi vil bidrage til sekundær profylakse og bedre patientforløb.

Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme Afd. S

Projekt

Afdeling

Hvornår passer det dig bedst? - Udvikling af et online bookingsystem til tidsbestilling i virtuelle ambulatorier

Formål: At udvikle og implementere et online bookingsystem, hvor praktiserende læger kan booke tid i virtuelle ambulatorier på vegne af deres patienter. Et sådan bookingsystem findes ikke i dag, men er under udvikling mellem andre sektorer i sundhedsvæsenet. Vi ønsker at videreudvikle og finpudse dette innovative system, så det tilpasses de specielle behov for tidsbestilling til virtuelle ambulatorier på sygehusene.

Farmakologi

Den smarte operationsgang

Formål: At reducere den fysiske belastning, fysiske skader og nedslidning af det kliniske personale på Ortopædkirurgisk Afdeling. Afdelingen har op til 24 operationer hver dag, hvor der forud bruges 45 minutter på klargøring, som indebærer flyt og håndtering af tungt operationsudstyr. De mange skub, træk og vrid giver skader på håndled, skuldre, nakke og lænden og er medvirkende til, at personalet nedslides. Projektet vil lave et feasibility studie, hvor robotteknologiske løsninger fra den norske producent Wheel.Me skal testes til håndteringen af det tunge operationsudstyr. Efterfølgende er der i samarbejde med forskningsgruppen Fysisk Aktivitet og Sundhed i Arbejdslivet på SDU indgået en aftale om at udarbejde et forskningsstudie, hvor effekten af de mobile robotter vil blive holdt op imod EMG-målinger for at afdække, om og hvor meget de fysiske smerter reduceres.

Klinisk Udvikling

Bedre tværsektoriel hudtumor-diagnostik via teledermatologi, dataudveksling og kompetenceudvikling understøttet af kunstig intelligens

Formål: At teste, hvordan den smartphone-baserede Dermloop-platform kan øge lægers kompetencer og sikre et bedre samarbejde om håndteringen af hudtumorer internt på OUH samt mellem primærsektoren og hospitalet. Indledende vurdering af hudtumorer foretages normalt af praktiserende læger, som ikke er specialiserede i hudkræft-diagnostik og derfor henviser et stort antal patienter. Det betyder, at patienterne oplever lange ventetider (op til flere måneder), bliver unødigt sygeliggjort, har unødvendig transport(tid) til hudlægen og oplever frygt for at have hudkræft, mens de venter på afklaring. I dette projekt vil vi opkvalificere de praktiserende læger via et læringsprogram i Dermloop (allerede testet med medicinstuderende). Teledermatologi er sikkert og kan reducere patienternes vente- og transporttid, hvis billederne i tele-henvisningen er gode. Algoritmer i Dermloop gør brugeren opmærksom på, når billederne er suboptimale og foreslår, hvordan billedkvaliteten kan optimeres. Dataregistrering i Dermloop kan ske på 0.5-1.5 minut og kan udliciteres til en sygeplejerske eller sekretær, frem for lægen selv.

Hudafdeling I og Allergicentret

Chatbots i sundhedsvæsenet - hurtigere vej til korrekt sundhedsfagligt svar (afdækning af potentiale på OUH)

Formål: At undersøge potentialet i at bruge chatbots i sundhedsvæsnet med afsæt i en konkret patientgruppe. Dette skal ske via afdækning, udvikling, afprøvning og evaluering med afsæt i et proof-of-concept. Gynækologisk-Obstetrisk Afd. D ser potentiale i en chatbot til at svare på gentagne spørgsmål i klinikken samt til at mindske patienternes fremsøgning af (mis)information på internettet. For at kunne tilbyde patienterne en løsning, der er tilpasset deres behov og vaner, er det vigtig at forstå, hvordan de får den bedste oplevelse med en chatbot, og hvad de har af ønsker til den. Derfor har projektet også til formål at undersøge alle aspekter, der involverer patienten, fx hvilke platforme, patienterne vil bruge en chatbot på, hvordan patienterne oplever chatbottens sprog (er det letforståeligt), og om de er trygge ved at lade en chatbot svare på sundhedsspørgsmål.

Klinisk Udvikling

Billedanalyse med kunstig intelligens: Diagnostik og overvågning af patienter med uhelbredelig brystkræft

Formål: At anvende AI-metoder til at udvikle en algoritme, der bidrager til sikker og nøjagtig vurdering af PET-skanninger i en smidig og strømlinet proces til gavn for patienter i behandling for uhelbredelig brystkræft. Med et stadigt stigende antal PET-skanninger og udvidede indikationer for anvendelse af PET-skanning på kræftområdet, er der behov for effektivisering, hvor AI-baserede algoritmer med fordel kan understøtte speciallægernes arbejde og nedbringe den tid, lægen skal anvende på analyse af skanningen. Dette vil være med til at frigive ressourcer til andre opgaver, sikre hurtigere svar på scanninger og i sidste ende give økonomiske besparelser.

Nuklearmedicinsk Afd. N

Digitalisering i sundhedssektoren via trådløse målinger

Formål: Projektet skal bygge de broer, der gør, at patientens data lander korrekt og tidstro i den elektroniske patientjournal. Ved at starte arbejdet med dataintegrationer, er dette projekt med til at bane vejen for trådløs monitorering af indlagte patienter. Målet er, at patienterne ikke er bundet til sengen af monitorer, fordi triagering skal ske ved aflæsning af vitale parametre ved sengekanten. Formålet med dette konkrete projekt er at teste, hvordan måleudstyr (i dette tilfælde en vægt), trådløst kan overføre data til EPJ Syd. Det tekniske formål er at teste, hvordan OUH's IT-platforme kan anvendes til at modtage trådløse data fra medicinsk godkendt udstyr, der ikke fysisk er koblet til monitorskærme o.l. Ved at anvende måleudstyr sammen med den eksisterende MDIC-platform, sikres en ensrettet og samlet håndtering af data herfra. Patienten kan medtage udstyret mellem afdelinger (hvor man i dag frakobler patienten fra stuens udstyr under transport og dermed ikke kan lave målinger undervejs), og dataene kan potentielt blive lettere tilgængelige for alle relevante parter. På sigt kan patienten også tage udstyret med hjem, hvor behandlingen kan fortsætte dér, hvilket er i tråd med, at flere skal behandles i eget hjem.

Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme, Afd. S

Grønnere transport af medicin og blodprøver med sundhedsdroner

Formål: Det konkrete, kortsigtede formål er at validere droneflyvning som transportmiddel (hvilket et projekt på OUH og SDU allerede har sat i gang på det tekniske og juridiske plan) og dermed sikre, at henholdsvis medicin og blodprøver tåler transport med drone. Projektet har desuden det langsigtede formål at gøre medicin og blodprøvelogistik på OUH grønnere ved at levere en fleksibel og eldreven dronetransportløsning. Sekundært har dronetransport potentialet til at skabe mere lighed i sundhed for borgerne i regionen, idet dronerne ikke er bundet til faste daglige leveringer og i første omgang giver lige behandlingsmuligheder for patienter i Odense og Svendborg og på sigt bedre kan forbinde regionens øer med det øvrige sundhedsvæsen.

Sygehusapotek Fyn

Virtual Reality-Baseret simulator til træning af muskulo-skeletal røntgenundersøgelse

Formål: At videreudvikle og teste en VR-baseret løsning til færdighedstræning for personale, der skal tage muskulo-skeletale røntgenbilleder af håndled. Med løsningen kan personalet træne de færdigheder, der er nødvendige for at sikre, at røntgenbilleder tages i henhold til helt specifikke kriterier, som understøtter korrekt tolkning af billedet og dermed den rette basis for behandling. VR-løsningen har potentiale til at løfte basiskompetencerne i røntgenafdelingen, hvilket vil minimere risikoen for fejl-optagelser, højne kvaliteten og frigøre mere tid til kerneopgaven. Tidlige data fra en europæisk undersøgelse viser, at viden om korrekt positionering af håndleddet ikke er udbredt blandt personalet, så der er internationalt perspektiv for VR til træning af positionering af muskulo-skeletale røntgenoptagelser.

Radiologisk Afdeling

Augmented Gravity: Robotsystem til vægtaflastning af skopører (fase 2)

Formål: At reducere muskel- og skeletsmerter blandt skopører og hermed øge arbejdsglæde og -funktion samt at reducere sygefravær gennem udvikling af et CE-godkendt, automatiseret robotsystem til vægtaflastning af skopører. Fase 1 (afsluttet ultimo 2021) udviklede en prototype 1.0 af et robotsystem, som alle partnere vurderede, har potentiale til at løse problemstillingen. Derfor er formålet med fase 2 nu at udvikle prototype 2.0 og udføre fantomforsøg med objektive EMG-muskelaktivitetsmålinger til undersøgelse af reduceret vægtbelastning, når robotsystemet anvendes. Desuden skal der afdækkes behov for yderligere udvikling af robotsystemet, herunder også analyse af de kliniske behov samt krav til ergonomi, hygiejne, jura, økonomi (business case) og teknologi.

Klinisk Udvikling - Centre for Clinical Robotics (CCR)

Projekt

Afdeling

Øget fysisk aktivitet for knæopererede patienter gennem teknologien SENS Motion, der måler bevægelse og giver feedback

Formål: At videreudvikle og tilpasse teknologien SENS Motion og den tilhørende mobil-app med motiverende feedback for at forbedre og øge den fysiske aktivitet hos patienter, der har fået nyt knæ, og som er udskrevet fra hospitalet. Projektet skal afdække, om teknologien kan bidrage til bedre genoptræning og aktivitet end den normale pleje. Projektet er et feasibility studie som forløber for et større klinisk studie.

Ortopædkirurgisk Afd. O

Resume af blødningsepisoder i patientjournalen ved hjælp af kunstig intelligens

Formål: At optimere værdien af patientens journal som beslutningsværktøj ved at skabe rettidigt overblik og finde vigtig information om patientens blødningstilfælde i journalteksten. Dette skal opnås ved at udvikle og benytte automatiserede tekstværktøjer baseret på kunstig intelligens, der optimerer måden hvorpå kritiske informationer findes i patientjournaler og tolkes til klinisk brug.

Klinisk Biokemi og Farmakologi

Test og evaluering af blodanalyse via POCT-udstyr til brug i den kommunale akutfunktion

Formål: At validere analyseresultater fra måleudstyr anvendt til blodanalyse (hæmoglobin og CRP) i kommunale akutfunktioner hos ældre borgere, hvilket udstyret ikke oprindelig er udviklet til. Desuden ønskes det er undersøge, om det vil være en fordel at inddrage yderligere POCTudstyr til måling af leucocytter og diff.tælling (leuco-diff), i den akutte hjemmepleje, da det er standard i hospitalets akutmodtagelser og et vigtigt diagnostisk redskab til at fange infektioner. Målingen vil kunne styrke den diagnostiske præcision og understøtte en evt. behandlingsbeslutning.

Geriatrisk Afd. G

Exoskelet til forebyggelse af smerter og sygdom

Formål: At afprøve og evaluere brugen af exoskeletter til aflastning af sonografer i forbindelse med ultralydsscanninger af gravide. Projektet vil afprøve exoskeletter i klinisk praksis og evaluere på følgende parametre: Effekt på muskel- og skeletsmerter, personalets oplevelse og arbejdsglæde, brugervenlighed af exoskelettet, patienternes oplevelse af at møde personale med exoskelet samt behov for videre udvikling og krav til eventuel implementering.

Gynækologisk Obstetrisk Afd. D

App-styret hjemmebehandling til patienter med myelomatose

Formål: At teste, om patienter med kræftsygdommen myelomatose kan indrapportere symptomer og bivirkninger via Mit Sygehus på deres smartphone eller computer, og om vi kan lave en algoritme, der i samme grad som en erfaren sygeplejerske kan vurdere, om det er sikkert at give behandling. Målet er på sigt, at erfarne kræftpatienter selv skal indrapportere deres symptomer og eventuelle bivirkninger via app'en, dagen før de skal modtage behandling, hvorefter de får behandlingen leveret på hjemadressen med bud, og selv indsprøjter behandlingen. Dermed får patienterne mere frihed i hverdagen i stedet for at skulle være på hospitalet og modtage behandling.

Hæmatologisk Afd. X

Projekt SAFE - forebyggelse af faldulykker

Formål: At undersøge effekten af systemet SAFE, som er en loft-monteret sensor, der via kunstig intelligens analyserer patienternes varmeomrids og vurderer risikoen for faldulykker. SAFE er trænet til at genkende situationer, der er kendt for at kunne føre til faldulykker, og kan derfor notificere personalet, så snart sådan en situation opstår, før den udvikler sig til et fald. Hvis systemet detekterer en risikosituation, sendes alarm til personalets mobiltelefon, for ikke at alarmere og stresse patienter gennem alarmer på stuen. Systemet skal afprøves og vurderes i forhold til patientsikkerhed, indflydelse på personalets arbejdsgange samt patienter og pårørendes velvære og tryghedsfølelse.

Klinisk Udvikling - Centre for Clinical Robotics (CCR)

Neuralt netværk til diagnostik af Autoimmun Encefalitis (AE)

Formål: At udvikle og oplære et computerbaseret neuralt netværk (CNN) til diagnostisk af de neurologiske sygdomme kaldet autoimmune encefalitter (AE) ved at tilføre netværket billeder af antistofbinding til diagnostiske assays. Projektet ønsker at oplære, validere og integrere løsningen i klinisk praksis for at sikre bedre og hurtigere diagnostik end den nuværende antistofdiagnostikmetode med menneskelig vurdering, der er behæftet med en betydelig fejlrate.

Neurologisk Afd. N

Patientinvolvering i udvikling af model til at vurdere AI-løsninger

Formål: At anvende co-creation til at involvere patienter i alle faser af udviklingen af en innovativ model til vurdering af værdien af AI-teknologier inden for medicinsk billeddannelse. Projektet med udvikling af modellen hedder MAS-AI (Model for ASsessment of Artificial Intelligence), og er i opstartsfasen, hvorfor vi har en unik mulighed for at invitere patienter ind fra starten og give dem mulighed for at præge alle de fire faser, der er en del af udviklingen af modellen.

Radiologisk Afdeling

Optimering af driften i akutmodtagelsen gennem forudsigelse af antallet af kommende patienter

Formål: At udvikle et digitalt system bygget på maskinlæring, der kontinuerligt monitorerer risikoen for forøget in-flow af patienter, og som kan advare inden antallet af patienter overstiger de tilgængelige ressourcer i FAM. Systemet skal give et bedre estimat for fremtidigt time-for-time patient in-flow, samt en risikoprofil for estimatet. Dette vil blive udmøntet i et BSS, som kan give beslutningstagerne et mere sikkert fundament for bemandingen af FAM, og dermed mindske antallet af dage, hvor der er et mismatch mellem den efterspurgte kapacitet og den tilgængelige kapacitet.

Akutmodtagelse FAM

MERIS (MedicinRIsikoScore): Algoritme til screening af patienter med behov for medicingennemgang

Formål: At teste og implementere algoritmen MERIS i de kliniske farmaceuters arbejde på de afdelinger på OUH, som har aftale om medicingennemgang. MERIS-algoritmen, som baserer sig på EPJ-data, er et valideret og evidensbaseret værktøj udviklet til at identificere patienter i høj risiko for at opleve uhensigtsmæssig medicinering. Projektet vil desuden undersøge muligheder for at udvide og tilbyde MERIS og medicingennemgang på hele OUH samt undersøge hvorvidt MERIS kan bruges til at prioritere andre interventioner såsom medicinanamnese eller farmaceutisk udskrivelsessamtale

Sygehusapotek Fyn

Projekt

Afdeling

Videobaseret samarbejde - den gode overgang mellem sygehus og eget hjem

Formål: At udvikle en funktion til tværsektorielle udskrivelsessamtaler i app'en Mit Sygehus for at skabe en tryg overgang fra indlæggelse til eget hjem. Via app'en inviterer hospitalet pårørende og aktører fra kommunen til udskrivelsessamtalen, som finder sted via app'ens videofunktionen. Gode udskrivelsessamtaler, hvor alle parter er til stede, er vigtige for at skabe tryghed for patient og pårørende, sikre overlevering af information mellem sektorer samt sikre fælles drøftelse af det videre forløb med udgangspunkt i patienten og de(n) pårørende.

Medicinsk Afdeling, Ærø Sygehus

Digital intervention til nedbringelse af udeblivelser

Formål: At undersøge årsagerne til udeblivelser og udvikle en løsning til at nedbringe antallet af udeblivelser i gynækologisk ambulatorium. Undersøgelser har vist, at 53% af udeblivelser på GynækologiskObstetrisk Afd. D forekommer i gynækologisk ambulatorium. Afdelingen bruger SMS-påmindelser, hvilket har haft en positiv effekt, men ikke løst problemet. Bl.a. er det svært for patienter at komme til at melde afbud til en aftale på hospitalet. Der er derfor behov for mere viden om årsagerne til udeblivelser for at kunne udvikle løsninger.

Gynækologisk Obstetrisk Afd. D

Videokonference mellem almen praksis og geriatrisk afdeling

Formål: At afprøve videokonference mellem almen praksis og geriatriske speciallæger, for at identificere de optimale vilkår samt barrierer for brug af videokonference. Målet er at sikre hensigtsmæssige patientforløb samt forebygge akut indlæggelse af ældre patienter med komplekse problemstillinger gennem bedre afklaring af den ældres sygdomssituation og øget tværfaglig og tværsektoriel kommunikation.

Geriatrisk Afd. G

Uddannelse i kontrastforstærket ultralyd ved brug af Virtual Reality (VR)

Formål: At designe en VR-baseret test til vurdering af lægestuderendes kompetencer inden for CEUS (ultralydsundersøgelse med kontrast). Projektet indgår i et ph.d.-projekt, som skal udvikle en kompetencebaseret uddannelse i CEUS med valideret teoretisk og praktisk test. Fordelen ved kompetencebaseret uddannelse er, at træningsmængden tilpasses den enkeltes behov, hvilket sikrer et ønsket kompetenceniveau inden overgang til (superviserede) procedurer på patienter

Lungemedicinsk Afd. J

Postgraduat træning af point-of-care ultralyd ved hjælp af Virtual Reality-værktøj

Formål: At tilpasse og videreudvikle et innovativt træningsværktøj for medicinstuderende, så det også kan anvendes til postgraduat træning af f.eks. KBU og nye introlæger. Projektet indeholder desuden implementering af værktøjet i et relevant og tilgængeligt miljø (f.eks. TechSim, OUH) og evaluering af værktøjets effekter. Projektet forventes at have positive effekter på udbredelsen, tilgængeligheden og mængden af uddannelse og træning i klinisk ultralyd for yngre læger.

Radiologisk Forsknings- og Innovationsenhed

Robotteknologi til træning af indlagte geriatriske patienter

Formål: At undersøge om brugen af robotten ROBERT 2.0 har effekt på geriatriske patienters muskelstyrke og/eller funktionsniveau. Projektet skal også give viden om anvendeligheden af ROBERT på afdelingen i forhold til patient-, pårørende- og personaleperspektivet. Såfremt pilotstudiet viser positive effekter, er det målet at etablere et større studie efterfølgende.

Geriatrisk Afd. G

Calprotectin-måling i eget hjem via POCT-udstyr

Formål: At etablere hjemmemåling af inflammationsmarkøren calprotectin i fæces for patienter med kronisk inflammatorisk tarmsygdom for bedre at kunne tilpasse behandlingen til den enkelte. Målingerne skal foretages via POCT-udstyr og registreres i Mit Sygehus.

Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme, Afd. S

Grib Alarmen

Formål: At udvikle et digitalt prioriteringsværktøj, der kan anvendes af plejepersonalet, når flere alarmer går samtidig, og man ikke fysisk kan se patienter eller monitoreringsdata. Udviklingen af systemet skal hjælpe personalet med svære prioriteringer, når de på Nyt OUH får ansvar for kritisk syge patienter på enkeltmandsstuer, hvor de kun kan tilse én patient ad gangen.

Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme, Afd. S

Sensorbaseret behandling af psykiatriske patienter med type 2-diabetes (T2D)

Formål: At udvikle et proof-of-concept for sensorbaseret behandling af psykiatriske patienter med T2D. Projektet skal indsamle viden om anvendelse af sensorer til behandling samt etablere tværfaglige samarbejder mellem somatik, psykiatri og patient. Projektet afprøver, hvorvidt sensorgenererede blodsukkerdata og patientregistrerede data om livsstil kan anvendes klinisk til at forbedre behandling for den enkelte.

Steno Diabetes Center Odense

Projekt

Afdeling

Den Virtuelle Isolationsstue: når det usynlige gøres synligt

Formål: At udvikle en Virtual Reality-løsning, hvor klinisk personale kan træne adfærd og hygiejneprocedurer på isolationsstuer. Der er stigende behov for at isolere patienter, ikke mindst i pandemier som den nuværende, hvilket betyder, at personalet skal have viden og færdigheder inden for infektionshygiejne. En udfordring er, at mikroorganismer ikke kan ses med det blotte øje, hvilket gør det svært at se konsekvensen af ens handlinger. Ved hjælp af VR vil projektet gøre "det usynlige synligt" og vise personalet, hvorfor de mange foranstaltninger er nødvendige ved smittespredende sygdomme, samt give viden om korrekt isolering og færden på en isolationsstue.

Afdeling for Medicinske Mavetarmsygdomme, Afd. S

Træning af korrekt svælgpodningsteknik ved hjælp af Virtual Reality (VR)

Formål: At udvikle og teste et 3D Virtual Reality-miljø til træning af svælgpodningsteknik. Projektet vil undersøge, om det er muligt at simulere svælgpodningsteknikken i en træningssituation for at skabe større tryghed og sikkerhed blandt personalet, der håndterer covid19-patienter, samt øge patientsikkerheden. Projektet vil desuden undersøge, om VR kan indgå som et supplement til uddannelse og opkvalificering af det sygeplejefaglige personale i forbindelse med proceduretræning.

Øre-Næse-Halskirurgisk Afd. F

Digitalt plejekald

Formål: At udvikle og afprøve et Digitalt Plejekald. Løsningen skal give patienter mulighed for at lave specifikke tilkald vha. en tablet monteret på sengen. Personalet modtager kaldet på en smartphone. Det er en generel udfordring, at personalet ikke kender årsagen til et tilkald, da de derfor skal beslutte måske at afbryde igangværende opgaver uden at kende årsagen og baggrunden. I forbindelse med covid-19-pandemien er tilkaldene blevet endnu mere udfordrende og tidskrævende grundet strenge krav til værnemidler ved patienter i isolation. På baggrund af et specificeret tilkald kan personalet tage kvalificerede beslutninger om opgaveløsning og prioritering samt spare tid på ekstra arbejdsgange. Løsningen skal også sikre, at personalet får overblik over, hvem der løser opgaven, samt at patienten får tilbagemelding i det øjeblik kaldet er registreret.

Medicinsk Afdeling M/FAM, OUH Svendborg

VisitPRO - Visitation med anvendelse af PROdata

Formål: At udvikle en algoritme baseret på patientens egne data (PRO) og henvisning fra praktiserende læge. Algoritmen skal anvendes til visitation af kvinder henvist på mistanke om endometriose og skal gøre det muligt at differentiere visitationen til enten klinisk kontakt, videokonsultation eller telefonkonsultation. På den måde kan vi sikre en hurtigere visitation og dermed afvikling af pukkel opstået i forbindelse med Corona-pandemien. Algoritmen skal bygge på PROdata bestående af en lang række kliniske spørgsmål relateret til sygdommen, herunder om smerter og forventninger til behandling. PROdata fra visitationen samt egen læges vurdering vil være tilgængelig for det kliniske personale til mødet med patienten og kan
bruges til at danne grundlag for samtalen.

Gynækologisk Obstetrisk Afd. D

Projekt

Afdeling

Development of machine learning algorithms for prediction of cancer and other serious conditions

Formål: At udvikle, teste og validere et nyt databaseret værktøj til at identificere mønstre og ændringer i mønstre i patientdata, der kan anvendes til tidligere diagnostik af kræft og andre alvorlige sygdomme.

Klinisk Udvikling

Virtual Reality som smertelindring til fødende

Formål: På baggrund af eksisterende viden om VR, især på demens – og psykiatriområdet hvor VR anvendes til at dulme angst og bekymring, testes eksisterende programmer og behovet for udvikling af nye dokumenteres og afprøves.

Klinisk Udvikling

Projekt KOFO - Konceptualisering af frivillige på OUH via OUH’s IT-assistenten

Formål: Med en innovativ tilgang indgå samarbejde med frivillige organisationer samt udvikle og teste koncept for frivillige via OUH’s ITassistenten. Konceptet består af rekruttering, uddannelse og administration af frivillige.

Klinisk Udvikling

Afprøvning af robotvogn, der skal sikre, at patienter tilbydes mellemmåltider

Formål: At etablere en robot med køl, der kan køre rundt til patienterne med mellemmåltider. Det afprøves endvidere om det har værdi, at robotten til tider vil være betjent af en kostfaglig medarbejder.

Logistikafdelingen

Videounderstøttet ultralydsscanning af lunger i den ældre borgers hjem. Udviklingsprojekt om tidlig opsporing af begyndende sygdom og forebyggelse af akut indlæggelse

Formål: Hvis lungebetændelse diagnosticeres tidligt, kan antibiotisk behandling iværksættes hurtigt, så sygdommen kan få et mildere forløb med færre komplikationer. Derved kan patienten med støtte fra kommunale akutteams behandles hjemme, i stedet for at blive indlagt.

Geriatrisk Afd. G

Videokonsultation i ældres eget hjem – et alternativ til fysisk fremmøde

Formål: Skabe evidens for, hvorvidt det er muligt for ældre patienter at erstatte et fysisk fremmøde med videokonsultation.

Geriatrisk Afd. G

Udvikling og afprøvning af innovative, non-farmakologiske tiltag til tidlig opsporing og forebyggelse af delirium ved indlagte, alvorligt syge hæmatologiske patienter over 70 år

Formål: Øge plejepersonalets kompetencer i forhold til screening af indlagte patienter over 70 år, pleje og behandling af patienter, der er i risiko for at udvikle delirium og patienter, der har delirium. En yderst vigtig del af projektet bliver at indrette to innovative hjemlige delirstuer på afdelingen.

Hæmatologisk Afd. X

Videookapsel Endoskopi til screening for tarmkræft

Formål: Udføre verdens største studie indenfor feltet til dato, hvor 2028 borgere screenes med Videokapsel Endoskopi. Tekniske eksperter vil, parallelt med det kliniske studie, udvikle og validere intelligente algoritmer og programmer til automatiseret polypgenkendelse og vurdering af tarmens renlighed.

Kirurgisk Afd. A

Egen blodprøvetagning hos patienter med leddegigt. Et pilotprojekt

Formål: Undersøge, om det er muligt for patienterne at udtage den mængde blod, der skal til for at analysere de nødvendige parametre, for monitorering af en patient med leddegigt. Projektet vil ligeledes undersøge, om patienterne er interesserede i at gøre det selv, og om de oplever gener eller ubehag. Slutteligt vil det blive undersøgt om kvaliteten af prøverne er i orden, og om resultaterne kan bruges klinisk.

Klinisk Biokemisk Afdeling

Digitalisering af udredningsforløbet i søvnklinikken

Formål: Dette pilotprojekt er første del af et store projekt, som sigter mod at løse ressourceproblemerne ved brug af patient-rapporterede oplysninger (PRO) til standardiseret dataindsamling og kunstig intelligens til analyse af de gennemførte søvnundersøgelser. Pilotprojektet skal unødvendiggøre lægekontakten i starten af udredningsforløbet og skal udvikle en algoritme, som tillader automatiseret journalskrivning på baggrund af PRO.

Neurologisk Afd. N

Projekt

Afdeling

Videokonsultationer til patienter med psykologiske problemstillinger

Formål: At afdække potentialet for brug af videokonsultation samt internetbaserede redskaber (hjemmeopgaver) i forbindelse med psykologisk hjælp til patienter med reumatologiske lidelser.

Reumatologisk Afd. C

Cerebral MR elastografi

Formål: Det ønskes at øge den diagnostiske sikkerhed ved brug af elastografi som supplement til det allerede etablerede udredningsforløb, samt at elastografi-metoden på sigt kan afløse denne.

Neurokirurgisk Afd. U

Retur til arbejde efter hofte- og knæoperation

Formål: At opstille en model for, hvordan man med brug af data, patientinddragelse og fælles beslutningstagning med patienten kan nedbringe den gennemsnitlige sygemeldingsperiode for erhvervsaktive patienter, der har fået foretaget en hofte- eller knæoperation.

Ortopædkirurgisk Afd. O

Robot bringer udstyr lige til hånden

Formål: At afdække om robotteknologi kan gøre personalets arbejdsgange lettere ved at gøre relevant udstyr tilgængeligt når og hvor personalet har brug for det.

Geriatrisk Afd. G

Hæmatologiske patienter med behov for mange blodtransfusioner skal have deres hverdagsliv tilbage

Formål: At øge og forbedre patientinddragelsen i det enkelte forløb for at sikre, at sundhedsvæsenets ydelse tilpasses patientens behov.

Hæmatologisk Afd. X

Udvikling af specialdesignet kirurgisk udstyr

Formål: Projektet søger at etablere en arbejdsgang, hvor kirurger kan få specialdesignet kirurgisk udstyr samt at teste en specifikt designet hammer på en operationsstue.

Neurokirurgisk Afd. U

ICGreen

Formål: At afdække om ICGreen-teknologi kan hjælpe klinikeren til at planlægge korrekt behandling ift. div. kirurgiske problemstillinger ved at forstærke det visuelle indtryk af sygdomstilstanden, hvor det menneskelige syn og parakliniske undersøgelser ikke slår til.

Plastikkirurgisk Afd. Z

Patientinformation og simulering

Formål: Det ønskes at sikre optimal patientinformation, så vi minimerer antallet af aflysninger af undersøgelser samt forbedrer patientens oplevelser af MR-scanningen.

Radiologisk Afdeling

Implementering af uddannelsesprogram til ultralydsvejledt venekateteranlæggelse

Formål: At sikre, at teknikken i anlæggelsen af ultralyds-vejledt perifert venekateter bliver velimplementeret på OUH og oftere anvendes. Det er til fordel for patienterne og for at minimere ventetiden på assistance.

Klinisk Udvikling

ROPCA (Robot Platform for Clinical Applications)

Formål: At sikre en systematisk og ensartet metode til diagnostik og evaluering af leddegigt via robotteknologi og intelligente algoritmer.

Reumatologisk Afd. C

Pårørendeinddragelse i Afd. F, OUH Odense

Formål: Gennem projektet søges det at inddrage de pårørende tilpas meget – at undgå overinvolvering, men inddrage på det plan, den enkelte patientpårørende har ressourcer til i given situation.

Øre-Næse-Halskirurgisk Afd. F

Model til hurtigt overblik over patienters brug af app'en Mit Forløb i Region Syddanmark

Formål: At udvikle en metode til hurtigt at genere overskuelige oversigter over patienternes brug af app'ens moduler og funktioner ud fra de tilgængelige systemdata fra app-leverandøren.

Klinisk Udvikling - Innovation og MTV

Improving management of psoriasis: a teledermatology approach

Formål: At designe og udvikle en ny teknologi til psoriasis-patienter i biologisk behandling. 

Hudafdeling I og Allergicentret

Projekt

Afdeling

GERI-kuffert: Brug af mobile teknologier til analyse og diagnostik ved hjemmebesøg hos svage ældre

Formål: I samarbejde med almen praksis at hjælpe hjemmeplejen til tidlig indsats hos svækkede ældre for at undgå akutte indlæggelser.

Geriatrisk Afd. G

ROPCA - Robotplatform til automatisering af ultralydsscanninger

Formål: At sikre en systematisk og ensartet metode til diagnostik og evaluering af leddegigt via robotteknologi og intelligente algoritmer.

Reumatologisk Ambulatorium, OUH Svendborg

HealthDrone - afprøvning af drone-teknologi til hospitalslogistik

Formål: At sikre hurtig og fleksibel transport af blodprøver via droner for at muliggøre hurtig diagnosticering og hurtigere opstart af korrekt behandling.

Klinisk Udvikling - Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT)

Videostuegang med pårørende

Formål: At undersøge, hvordan patienter med hæmatologiske lidelser, deres pårørende og de sundhedsprofessionelle oplever brugen af videostuegang.

Onkologisk Afd. R

Telemedicinsk follow-up for nyfødte børn med behov for gastro-kirurgisk intervention

Formål: At undersøge, om børnene kan behandles/og opfølges hjemmefra med videokonference for at undgå lange indlæggelser.

HC Andersen Børnehospital

Selvbetjent høreprøveundersøgelse i hjemmet

Formål: At etablere en pålidelig metode til fastlæggelse af høretærskler ved at udføre testen i patienternes hjem, uden at det kræver fremmøde på hospitalet.

Øre-Næse-Halskirurgisk Afd. F

Frivillig mentorordning til hørehæmmede børns forældre

Formål: At give forældrene en kontaktperson med faglig indsigt og samtidig kulturel forståelse af familiens synspunkter for at sikre et godt samarbejde, som vil medvirke til sikring af barnets udvikling.

Øre-Næse-Halskirurgisk Afd. F

Machine learning-baseret visitation

Formål: At optimere præcisionen i den primære visitation af obstetriske patienter, hvilket afhænger af fyldestgørende anamneseoptagelse med særligt fokus på generelt helbred, obstetrisk anamnese, trivsel samt livstil.

Gynækologisk Obstetrisk Afd. D

Hjemmemonitorering og sporing af tidlige tegn på præeklampsi gennem computer-analyse af video af gravide kvinders ansigter

Formål: Undersøge om analyse af videoer af gravide kvinders ansigter, optaget på smartphone, kan være med til opsporing af præeklampsi.

Gynækologisk Obstetrisk Afd. D

Spatio-temporal videoforstærkning af farve- og bevægemønstre hos patienter med diabetiske komplikationer

Formål: At videreudvikle en teknik til måling af aspekter vedrørende komplikationer af neuropatisk og vaskulær art i forbindelse med diabetes.

Steno Diabetes Center Odense

Udvikling og test af guideline for organisatorisk analyse af
implementering af telemedicin

Formål: Modellen skal forbedre processen med at implementere og evaluere telemedicinske løsninger, så man sikrer mere effektive.

Klinisk Udvikling - Innovation og MTV

Telemedicinsk NIV-behandling i eget hjem til patienter med kronisk lungesygdom

Formål: At afdække, om en kombination af elektronisk registrering fra LTNIV-apparatur samt telemedicinsk hjemmemonitorering kan være et redskab til at opspore tidlige tegn på forværring og forebygge indlæggelse.

Medicinsk Afdeling M/FAM, OUH Svendborg

Projekt

Afdeling

Kliniker-app til vejledninger, retningslinjer, guidelines, kittelkort mm.

Formål: Projektets formål er at udvikle en app, som giver OUHs kliniske
personale nem adgang til nyeste og mest opdaterede vejledninger, guidelines og instrukser, og dermed bidrage til at sikre korrekt behandling af patienterne.

Klinisk Udvikling - Innovation og MTV

Evaluering af brugeroplevelse af mobilapp'en Mit Forløb i Region Syddanmark

Formål: App'en Mit Forløb er blevet udviklet og brugt på OUH siden 2014, hvor den anvendes til kommunikation mellem hospitalets afdelinger og patienter. Det overordnede formål med projektet er at udvikle en tværfaglig fast-track evalueringsmodel til indsamling af information om brugeroplevelse af Mit Forløb samt at gennemføre evaluering i tre afdelinger på OUH baseret på modellen.

Klinisk Udvikling - Innovation og MTV

ClinPreLux

Formål: OUH og Region Syddanmark er anerkendt i EU for at værende førende inden for innovation og innovations- forskning, og er derfor blevet inviteret til at være referencecenter for et nyoprettet eliteforskningscenter for innovation i Luxembourg. Center for Innovativ Medicinsk Teknologi på OUH skal derfor støtte op om oprettelsen af centeret, og understøtte forskningsaktiviteterne med stærkt fokus på eHealth infrastruktur, innovation og teknologi, og sikre prioritering af synergiskabelse og erfaringsudveksling. Centret vil have fokus på forskning inden for IKT, elektroniske patientjournaler, big data, mobile enheder og personalised medicine for at adressere kliniske og samfundsmæssige udfordringer i Europa.

Klinisk Udvikling - Innovation og MTV

Kamerapille – yderligere afprøvning og validering af teknologi; opfølgning på pilotprojekt

Formål: Projekt har til formål at undersøge, om en affotografering af tarmens indre med et mini-videokamera i pilleform vil være et egnet screeningsalternativ til afføringsprøver, og et godt supplement til koloskopi. Metoden har været anvendt hos patienter med symptomer på sygdom, men er aldrig afprøvet i screeningsøjemed. I projektet undersøges, hvor godt kameraet er til at fange abnormiteter i tarmen. Er resultaterne positive, planlægges et større studie, som er nødvendigt for at afgøre om metoden har praktisk potentiale.

Klinisk Udvikling - Innovation og MTV

Patienten i eget hjem – etablering af testcenter for hjemmemonitorering

Formål: Formålet er at etablere et test-setup, som et tilbud til hospitalets afdelinger, der ønsker at arbejde med hjemmemonitorering og give dem mulighed for at teste hjemmemonitorering på ønskede patientforløb. Projektet vil have fokus på hjemmemonitorering via OUHs app Mit Forløb og app'en Apple Health Kit, der kan indsamle data fra apparater som fx blodtryksmålere.

CoLab Odense – et samarbejdsforum for Odense Universitetshospital og Odense Kommune

Videokonsultation i palliativ pleje

Formål: Formålet er at afdække potentialet for brug af videokonsultation i palliativ pleje, for at gøre det muligt at være i hjemmet den sidste tid, for de patienter, som ønsker dette. Projektet skal derfor undersøge, hvordan patienter med komplekse palliative behov, deres pårørende og de sundhedsprofessionelle oplever brugen af videokonsultationer, med henblik på at gøre det til et tilbud i den palliative pleje.

CoLab Odense – et samarbejdsforum for Odense Universitetshospital og Odense Kommune

Innovationslaboratorium med fokus på udvikling af tværsektorielle løsninger, efteruddannelse og skabelse af innovativt mind-set

Formål: Projektets formål er at udvikle et "laboratorium", hvor der arbejdes med tværsektorielle udfordringer og herigennem udvikles ideer til nye tværsektorielle teknologier, eller nye måder at anvende eksisterende teknologier. Herudover får sundheds-professionelle fra kommuner og sygehuse samtidig en efteruddannelse i at oparbejde innovationskompetencer og får erfaring med tværsektorielle projekter og samarbejde med virksomheder.

CoLab Odense – et samarbejdsforum for Odense Universitetshospital og Odense Kommune

Robot til ultralydsscanning af hjerte og evt. andre organer

Formål: OUH udfører årligt mere end 20.000 ambulante ultralydsundersøgelser af hjertet. Hjertemedicinsk Afd. B oplever udfordringer med mangel på kardiologer, speciallæger, udstyr og ledige lokaler, hvorfor der pt. er helt op til 30 ugers ventetid på en undersøgelse. De samme udfordringer findes på scanninger af andre organer, så som lunger, mave/tarm og hals. På denne baggrund ønskes at gennemføre et projektforløb, hvor der udvikles en prototype til en hjertescanningsrobot, der skal automatisere ekkokardiografi-undersøgelser.

Klinisk Udvikling - Innovation og MTV

TeleHealth City Svendborg

Formål: Med TeleHealth City-projektet vil OUH, i samarbejde med Svendborg Kommune, adressere disse udfordringer og tilbyde et mere sammenhængende sundhedsvæsen ved at identificere og idriftsætte løsninger, der giver bedre kvalitet i sundhedsydelserne for borgere og patienter.

Klinisk Udvikling - Innovation og MTV
APPFWU02V