Skip til primært indhold

Hvis du vil være en del af vores team

Blev en del af et fantastisk fællesskab

Projektsygeplejerske ved pc

Vi brænder for den hæmatologiske forskning og har et tæt samarbejde med afdelingens læger og nær kontakt til vores patienter.

Du er velkommen til at kontakte os, for at høre nærmere om enheden og, hvad der måtte være af jobmuligheder.

Følg os på gerne på LinkedIn og se alt det spændende, der sker i Hæmatologisk Afdeling.

Kontakt daglig leder Pia Pedersen på tlf. 5183 0096 for en uforpligtende snak.

HFE-X værdigrundlag

Hæmatologisk Afdeling X´s overordnede vision er at være landets førende hæmatologiske center i forhold til at kunne tilbyde hæmatologiske patienter den nyeste og fremmeste diagnostik, behandling og pleje.
Det er Afdeling X’s vision og mål, inden for forskningen, at kunne tilbyde alle hæmatologiske patientgrupper deltagelse i videnskabelige studier inden for diagnostik, behandling og pleje, samt at gennemføre basal videnskabelig forskning med henblik på at kunne forbedre fremtidig diagnostik og behandling. Vi samarbejder nationalt og internationalt.

Forskningsaktiviteter er en naturlig del af jobbet for alle medarbejdere. Alt Forskning i Afdeling X faciliteres af Hæmatologisk Forskningsenhed HFE-X. Dette gælder for alle metodologier, faggrupper og ligeledes for alle projekter fra idé til afrapportering og implementering.

HFE-X har en stor berøringsflade; vi samarbejder med forskere, klinisk personale, interne og eksterne samarbejdspartnere, patienter og hinanden.

HFE-X er én enhed kendetegnet ved et godt arbejdsmiljø præget af; professionalisme, samarbejde, høj faglighed, gensidig respekt, hjælpsomhed, imødekommenhed, fleksibilitet, teamwork og tværfaglighed.

I samarbejdet med forskerne

Vores mission er at sikre, at nye og erfarne forskere får støtte og vejledning i alle faser i forskningsprocessen.

 • Vi støtter og vejleder, assisterer ved opstart, anmeldelse, gennemførelse, afslutning og afrapportering.
 • Vi tilrettelægger vores arbejde med størst mulig hensyn til forskernes arbejde i klinikken.
 • Vi varetager den koordinerende funktion, som skaber overblik over processen.
 • Vi vejleder i GCP og hjælper forskeren med at navigere i feltet af de gældende love og regler.

I samarbejdet med klinikken

Vores mission er at sikre, at alle forskningsprojekter tilrettelægges således, at håndtering af disse i klinikken optimeres.

 • Vi tilrettelægger de protokollerede besøg med mindst mulig belastning for klinikken.
 • Vi gør vores bedste for at informere klinikken og bidrage til, at de også får ejerskab til de igangværende studier.

I samarbejdet med patienterne

Vores mission er at sikre, at patienter, der deltager i studier, føler sig velinformerede, set og hørt.

 • Vi deltager som hovedregel i informationssamtalen og medvirker til, at patienter, der kan inkluderes i et studie, har den fornødne viden om studiet, inden de evt. afgiver skriftligt informeret samtykke.
 • Vi fungerer som patienternes forløbsvejleder gennem det specifikke studie og sikrer, at patienter er informeret om behandlinger, undersøgelser, procedurer mv.
 • Vi tilrettelægger patientens forløb i et studie med mest mulig hensyntagen til patienten.
 • Vi støtter og vejleder patienten i forhold til protokolcompliance.
 • Vi møder patienten professionelt.

I forhold til vores samarbejdspartnere på og udenfor OUH

Vores mission er at sikre, at vores samarbejdspartnere oplever os som professionelle.

 • Vi samarbejder fleksibelt med størst mulig hensyntagen til vores samarbejdsparter.
 • Vi overholder regler og forordninger.
 • Vi imødekommer vores samarbejdspartneres ønsker, hvor det er muligt og relevant.
 • Vi søger at løse udfordringer til fælles bedste.

Arbejdsfællesskab i HFE-X

Vores mission er at sikre et godt arbejdsmiljø, god omgangstone og effektivt samarbejde.

 • Vores arbejdsfællesskab er en dynamisk proces, hvor vi understøtter og udvikler vores samarbejde og deraf opnår et godt arbejdsmiljø.
 • Vi samarbejder og støtter hinanden og anvender hinandens kompetencer og vidensdeler, når det er relevant og muligt.
 • Vi hjælper hinanden.
 • Vi har et arbejdsfællesskab, hvor det er tilladt at sige både til og fra. Vi har respekt for hinandens arbejdsopgaver og tager hensyn og undgår at forstyrre hinanden unødigt.
 • Vi er interesseret i hinanden og giver tid og rum til at lytte til hinanden. Dette gælder især drøftelse af faglige problemstillinger eller arbejdsmæssige udfordringer.
 • Vi er loyale over for hinanden.
 • Vi værdsætter og respekterer, at vi er forskellige personligheder og har forskellige interesser og kompetencer.
 • Vi sikrer, at vi bruger vores tid mest hensigtsmæssigt.
 • Vi er en lærende organisation og udvikler vores praksis i fællesskab.
 • Vi indgår i åben og respektfuld dialog med kollegaer og ledere.
 • Vi er bevidste om at give og modtage konstruktiv kritik og ser denne som en feedback i forhold til at udvikle samarbejdet.

Arbejdsfællesskab i HFE-X

Vores mission er at sikre et godt arbejdsmiljø, en god omgangstone og et effektivt samarbejde.

Vores arbejdsfællesskab er en dynamisk proces, hvor vi understøtter og udvikler vores samarbejde og deraf opnår et godt arbejdsmiljø.

Samarbejde og kollegialt fællesskab

Vi samarbejder og støtter hinanden. Vi anvender hinandens kompetencer og vidensdeler, når det er relevant og muligt. Vi hjælper hinanden.

 • Vi er opmærksomme på hinanden og stiller os til rådighed, hvis vi kan se, at en kollega har travlt eller, hvis en kollega beder om hjælp. Man er selv ansvarlig for at bede om hjælp og skal selv være tydelig i forhold til, om opgaven haster eller, om den kan vente.
 • Vi møder, grundlæggende vores kollegaer under mantraet: ”Der findes ikke dumme spørgsmål” og ”jeg hjælper, hvis jeg kan”.

Vi har et arbejdsfællesskab, hvor det er tilladt at sige både til og fra.

 • Det er ok at spørge, om opgaven, der bliver spurgt om hjælp til, kan vente. Hvis ikke, forsøger man at viderestille til en anden kollega, som kunne tænkes at have mulighed for at hjælpe.

Vi har respekt for hinandens arbejdsopgaver, tager hensyn og undgår at forstyrre hinanden unødigt.

 • Det er eksempelvis ok ikke at se op fra skærmen når en kollega kommer ind på kontoret, hvis man sidder midt i en opgave, der kræver fuld koncentration.
 • Man overvejer, om en evt. bemærkning/aktuel historie er ”forstyrrelsen værd” eller, om den kan vente til en pause.
 • Vi undgår lange og høje samtaler, både på de enkelte kontorer og på gangen. Dette gælder både samtaler mellem kollegaer og eventuelle telefonsamtaler.

Vi er interesseret i hinanden og giver tid og rum til at lytte til hinanden. Dette gælder især drøftelse af faglige problemstillinger eller arbejdsmæssige udfordringer.

Vi tilstræber at holde pauser sammen, hvilket også er vigtigt for at vægte et godt arbejdsmiljø. Dette tydeliggøres ved, at man sikrer, alle har hørt, at man samles til pause. Ind i mellem kan en længere spisepause med kollegaerne prioriteres.

Vi er loyale overfor hinanden.

 • Vi spiller hinanden gode.
 • Vi påtager os et fælles ansvar for succeser/fejl/mangler fra HFE-X. Det kan eksempelvis være i situationer, hvor ens kollega bliver omtalt (positivt såvel som negativt), der ”udleverer” man ikke kollegaen, men tager rosen/risen med tilbage til afdelingen, hvor der eventuelt bliver fulgt op på dette.

Respekt for forskellighed

Vi værdsætter og respekterer, at vi har forskellige personligheder og har forskellige interesser og kompetencer.

 • Vi byder ind og fordeler opgaver i fællesskab igennem dialog med kollegaer og daglig leder.
 • Vi respekterer hinandens kompetencer og anerkender, at disse sættes i spil i forhold til opgavefordeling.

Fælles udvikling og læring

Vi sikrer, at vi bruger vores tid mest hensigtsmæssigt.

 • Vi arbejder, som udgangspunkt, efter SOPs/retningslinjer/aftaler. Er der opgaver, som ikke passer med SOPs/retningslinjer/aftaler, tages det op i fælles forum for at sikre fælles og ensartet løsning af opgaverne, hvor det er relevant.
 • Vi rådfører os med kollegaer i situationer, hvor den enkelte er i tvivl om opgaveløsningen.
 • Vi værner om og prioriterer det fælles møde hver 14. dag, hvor alle i HFE-X samles for at dele og modtage fælles beskeder. Udover at opnå et fælles informationsniveau, sikrer en fælles samling også vægtning af arbejdsmiljøet. Der er derfor mødepligt, og ens arbejde skal tilrettelægges, så det muliggør deltagelse. Er eller bliver man forhindret/forsinket meddeles dette hurtigst muligt på ”babyen” så unødig ventetid undgås for mødedeltagerne.

Vi er en lærende organisation

 • Vi udvikler vores praksis i fællesskab.
 • Vi anerkender, at der kan ske fejl. Opstår sådan en situation, deler vi med hinanden, med det for øje at lære af situationen, så lignende fejl i fremtiden undgås.
 • Vi deler den gode opgaveløsning med hinanden, vi bruger det aktivt i egen og andres læring. Vi fejrer egen og andres succes ved at fortælle og informere om succeser, der skal fejres. Hvor det er relevant, holdes et oplæg omkring en eventuelt succeshistorie.
 • Vi afholder faglig sparring for projektsygeplejersker og projektbioanalytikerne hver 6. uge. Hvor relevante emner, som kun har relevans for projektsygeplejerskernes og projektbioanalytikernes arbejde, drøftes.

Kommunikation

Vi indgår i åben og respektfuld dialog med kollegaer og ledere.

 • Vi tør tage følsomme emner op med en kollega og med ledelsen og har tillid til, at vi mødes med tillid og anerkendelse.
 • Vi accepterer, at der til tider kan opstå uenighed medarbejdere imellem samt mellem ledelse og medarbejdere.
 • Vi taler med og ikke om hinanden.
 • Vi bidrager ikke til sladder, hverken internt eller i forhold til samarbejdspartnere (klinikken).
 • Vi har en gensidig forventning om, at der optrædes professionelt i enhver samtale, som sker løsningsorienteret og i en respektfuld dialog. Dette opnås ved at rammesætte møder gennem udsendelse af dagsordener og tidsrammer.

Vi er bevidste om at give og modtage konstruktiv kritik og ser denne som en feedback i forhold til at udvikle samarbejdet.

 • Vi går til kollegaen, når vi bliver opmærksomme på en fejl eller mangel.

Der skal være plads til sjov, pjat, ironi, og kærligt drilleri, men med respekt for hinandens integritet og respekt for, hvis en kollega siger fra.

 • Vi er opmærksomme på kollegaens reaktion.
 • Vi respekterer, at vi er forskellige og, at noget ”sjovt” for den ene, kan være stødende for en anden.

Tilgængelighed og fremmøde i HFE-X

 • Vi er som udgangspunkt, tilgængelige i tidsrummet mellem 7.30-15.30, således at vi alle på ugebasis gennemsnitligt rammer at arbejde det timeantal, vi er ansat til. Der kan dog forekomme situationer (privat aftale, deadline, møder etc.) hvor man vælger at tilrettelægge sin arbejdsdag med lidt skæve tidspunkter. Dette accepteres med respekt for, at vi er forskellige, varetager forskellige opgaver og har forskellig tilgang til vores opgaveløsning.
 • Vi har tillid til, at alle hver især løser deres opgaver bedst muligt og leverer det arbejde, de skal.
 • Hvis ikke vi er tilgængelige i tidsrummet 7.30-15.30, sørger vi for, at det fremgår af vores kalender og, at ledelse og sekretærer ved besked.
 • Hjemmearbejde planlægges i samarbejde med afsnittes øvrige personale. Man har hver især ansvar for at sikre, at det aftalte antal personer i fremmøde overholdes. Man tager hensyn til, om ens kollegaer har et specielt behov for netop at arbejde hjemme en given dag.
APPFWU02V