Skip til primært indhold

Geriatrisk Klinik

Generel studieplan 2018 - klinikundervisning 4. semester

Generel klinisk studieplan er inddelt i en almen del og en specifik del. Den almene del er en overordnet  beskrivelse af det kliniske uddannelsessted og gælder uanset hvilket semester, den studerende befinder sig på. Den specifikke del er målrettet det konkrete semester og har til hensigt at give den studerende et indblik i, hvad der kan arbejdes med i uddannelsesforløbet på det aktuelle semester. Dvs. hvis et klinisk uddannelsessted har studerende på forskellige semestre, skal den specifikke del af den generelle kliniske
studieplan udarbejdes til hvert af semestrene.

Præsentation af Geriatrisk Afdeling

Afdelingen består af Geriatrisk Klinik (GK) og Geriatrisk Sengeafsnit G1 og G2. Se evt. mere om afdelingen her: Om afdelingen 

Organisatorisk

Afdeling G’s organisationsdiagram:

Mål for sygeplejen

 • At den enkelte patient i tæt tværfagligt samarbejde udredes, plejes og behandles
 • At patienten opnår, fastholder eller genvinder bedst mulige funktionsniveau og sundhedstilstand under hensyntagen til såvel patientens som samfundets ressourcer
 • At pårørende inddrages afhængig af patientens ønsker/behov i dette samarbejde

Vision:

 •  At alle patienter med en geriatrisk problemstilling i optageområdet skal tilbydes geriatrisk vurdering

GK har deltaget/deltager i forskningsprojekter, som fx er i gangsat af Nationalt Videnscenter for demens, og medicinstudier med det formål at afprøve medicin mod Alzheimers Sygdom.

GK er med i:

 • Projekt demensvenligt Sygehus
 • Project Geri-kuffert – et samarbejde med kommunen
 • Geriatri i døren – samarbejde med FAM
  • "Geriatri i døren” bestående af geriatrisk læge (G-FAM læge), sygeplejerske, fysio- og
   ergoterapeut i FAM skal vurdere geriatriske patienter og understøtte mere effektive patientforløb, kortere hospitalsophold og bedre omsorg for de kronisk syge og ældre patienter.
 • Udgående funktioner
  • De udgående funktioner målrettet ældre geriatriske patienter skal bl.a. forebygge indlæggelser og styrke samarbejdet mellem kommunen, regionen og den praktiserende læge, men også give patienterne en mere rolig hverdag.
   Med udgående funktioner undgår den geriatriske patient belastende skift mellem eget hjem og hospitalet. Og efter en indlæggelse kan udgående funktioner (som f.eks. ”følge-hjem” ordninger) bidrage til, at svage ældre, der fx ikke er kendt af hjemmeplejen, kommer godt på plads i hjemmet. De udgående sygehusfunktioner er forankret på sygehusene, hvor medarbejderne i de udgående teams er ansat. De udgående teams er sammensat af flere typer faggrupper, der blandt andet udreder, undersøger og behandler patienterne i deres eget hjem.

Præsentation af afsnittet og patientgrundlag:

I GK er vi et personale sammensat af læger, ergo- og fysioterapeuter, sekretærer, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter samt sygeplejestuderende og SSA-elever.

GK har et omfattende samarbejde med pårørende, primærsektor og andre specialer på OUH. I samarbejdet udveksles der erfaringer/oplysninger.

GK har udekørende funktion. Mere herom kan ses under afdelingens infonet.

Hvad er geriatri?

Geras betyder alderdom, -iatreia betyder helbredelse. Læren om alderdommens sygdomme og behandling.

vad er Geriatrisk Klinik?
En specialafdeling, der modtager ældre mennesker med komplekse sygdomsbilleder (den geriatriske patient) fx.:

 • Osteoperose
 • Hjerte-karlidelser
 • Lungelidelser
 • Følger efter apopleksia cerebri
 • Diabetes Mellitus
 • Genoptræning efter fraktur
 • Hukommelsesproblemer/demens
 • Depression
 • Smerter
 • Cancer
 • Mave-tarmlidelser
 • Ernæringsproblemer og vitaminmangel
 • Thyreoidealidelser
 • Følger af polyfarmaci
 • Parkinson m.m.

Den geriatriske arbejdsmetode har en helhedsvurdering som omdrejningspunkt. Det vil sige, at der lægges vægt på at finde årsagen til det samlede sygdomsbillede og færdighedstab og afhjælpe det.

 • At tilbyde ældre borgere med geriatriske problemstillinger en tværfaglig udredning og behandling, enten i eget hjem eller i Geriatrisk Klinik
 • At forebygge ikke indicerede hospitalsindlæggelser af ældre borgere
 • At kvalificere udskrivelsesprocessen, herunder skabe større tryghed, for indlagte patienter ved at tilbyde hurtig opfølgning

Mål for sygeplejen

 • At den enkelte patient i tæt tværfagligt samarbejde udredes, plejes og behandles
 • At patienten opnår, fastholder eller genvinder bedst mulige funktionsniveau og sundhedstilstand under hensyntagen til såvel patientens som samfundets ressourcer
 • At pårørende inddrages afhængig af patientens ønsker/behov i dette samarbejde

Vision:

 • At alle patienter med en geriatrisk problemstilling i optageområdet skal tilbydes geriatrisk vurdering. Optageområdet er Kerteminde-, Nyborg, Fåborg-Midtfyn-, Assens-, Ærø-,Langeland-, og Svendborg Kommune.

Sygeplejefaglige opgaver:

 • Planlægge, udføre og evaluere sundheds- og sygepleje, med udgangspunkt i den enkelte patients behov og ressourcer
 • Skabe og fastholde kontinuitet i patientforløb
 • Støtte patienten til at acceptere en evt. ændret livssituation
 • Opnå et kvalificeret og tæt samarbejde med primær sundhedstjeneste
 • Give en relevant og tilpasset patient/pårørende information, således at disse føler sig velinformerede
 • Inddrage pårørende i patientens pleje og behandling i det omfang patienten tillader det, og afdelingen skønner, at det er forsvarligt og hensigtsmæssigt
 • Motivere patienten til aktiv deltagelse i sin behandling/genoptræning
 • Arbejde på at patientens sociale integration bevares
 • Stimulere og motivere hinanden (personalet) til videreudvikling, efteruddannelse og til at
  ajourføre sin viden
 • Klinikken foretager geriatrisk udredning, behandling og opfølgning af geriatriske patienter i
  tværfaglige teams
 • Alle patientkontakter skal så vidt muligt, varetages af de kontaktpersoner, der knyttes til
  patienten, uanset om det foregår i patientens eget hjem eller på sygehuset
 • Der arbejdes ud fra patientforløbsprogrammer. Kan evt. ses på afdelingens infonet
 • Geriatrisk Klinik har derudover behovsstyret (ca. en gang om måneden) hjemmebesøg på
  Ærø

Der er et tæt tværfagligt samarbejde mellem læge, patient, plejepersonale og terapeutgruppe. Desuden hentes der bistand fra andre faggrupper fx hos diætisten.

Dette indebærer:

 • At patienten kan vurderes af læge, sygeplejerske, ergoterapeut og fysioterapeut.
 • At der afholdes tværfaglig konference dagligt.
 • At der ud fra den enkelte patients aktuelle situation sker tilpasning af det tværfaglige samarbejde
 • At der afhængig af den enkelte patients situation samarbejdes med primærsektor, ud fra aftalte retningslinjer og samarbejdsaftaler, fx ved:
  • Løbende telefonisk og elektronisk kontakt
  • Statusbeskrivelse
  • Læge- og sygeplejeepikriser
  • Aftale om genoptræning og vedligeholdelsestræning
  • Hjælpemidler
  • Kontakt til demenskoordinator
  • at der afhængig af den enkelte patients ønsker/behov tilbydes patient- og pårørendesamtale med læge/sygeplejerske/terapeut/hjemmepleje fx i hjemmet

Patienten henvises fra egen læge eller sygehusafdeling til faldudredning. Patienten lider af
diabetes mellitus type 2, arteriosklerose og kronisk obstruktiv lungelidelse. Har ved seneste fald
pådraget sig en collum femorisfractur, som er osteosynteret. Patienten har siden lårbensbruddet
tabt sig, sover dårligt, har smerter og har været faldet igen. Hukommelsen er blevet forringet og
patienten har mistet humøret. Patienten har i stigende grad brug for hjælp for at klare sig i
hverdagen.

Hvad gør vi i GK? Dette er beskrevet i retningslinjen for patientforløb i GK i afdelingens infonet. 

Temaet på 4. semester er: Sygepleje – situationsbestemt kommunikation i samspil med patient og borger, pårørende og fagprofessionelle i og på tværs af sektorer.

Temaet retter sig mod situationsbestemt kommunikation, vejledning og undervisning i samspil med patienter/borgere og pårørende i professionsfaglig og tværprofessionel praksis.

 • Under din kliniske periode vil du følges med din kliniske vejleder eller en af sygeplejerskerne i GK i forbindelse med arbejdet med vores ambulante patienter
 • Du vil få mulighed for at træne dine færdigheder i forhold til klinisk beslutningstagen og klinisk lederskab, sygeplejeprocessen, patientforløb, kommunikationsformer samt tværprofessionelt og
  tværsektorielt samarbejde
 • Der er mulighed for at følge en terapeut i GK specifikt i forhold til den/de patienter, du arbejder med
 • Du vil kunne deltage i hjemmebesøg og være med en dag på Ærø
 • Der er mulighed for at følge en sygeplejerske på vores sengeafdeling i forhold til medicinhåndtering
 • Der er mulighed for at deltage i undervisning ved diætist og anden relevant undervisning, der arrangeres, mens du er i GK.
 • Din arbejdstid er dagligt fra kl. 8.00 til 15.30. Fredag fra kl. 8.00 til 15.00
 • GK har lukket alle weekender og helligdage
 • Din tilstedeværelsestid er 30 timer om ugen. Vi vil planlægge din ugentlige studiedag, når du kommer i GK
 • I løbet af de 2 første uger udarbejdes individuel studieplan sammen med din vejleder
 • Der vil løbende være mulighed for at reflektere sammen med klinisk vejleder/sygeplejerske i forhold til de sygeplejefaglige problemstillinger, du møder i GK.
 • Du vil også få mulighed for at arbejde selvstændigt i GK med de studie og læringsmetoder, der er beskrevet på Uddannelsesafdelingen OUH´s hjemmeside. 

I 4. semester i klinikken anvendes studieaktivitetsmodellen samt studiemetoder fra Uddannelsesafdelingen på OUH. Se evt. Uddannelsesafdelingens hjemmeside. 

Dette vil du blive introduceret til i forbindelse med en individuel studiemetodik i din 1. eller 2. uge, hvor fokus vil være 4. semester. Introduktionen til den individuelle studiemetodik afholdes sammen med din vejleder og den uddannelsesansvarlige sygeplejerske, der er tilknyttet Geriatrisk Afdeling.

Det forventes, at du orienterer dig ift. metoderne, som du kan finde på Uddannelsesafdelingens hjemmeside. Her vil du finde video og information om semestrenes studie- og læringsmetoder.

Forventninger til dig som studerende:

 • At du tager ansvar for egen læring i løbet af de kliniske studier
 • At du arbejder med de for 4. semester relevante studie- og læringsmetoder
 • At du er opsøgende, aktivt deltagende og tager initiativ til at arbejde med forskellige sygeplejefaglige problemstillinger i henhold til mål for 4. semester. Derved opnår du mulighed for at få løbende feedback
 • At du siger til og fra, når opgaverne enten bliver for krævende, eller hvis du føler, at du kan magte mere, end der er planlagt
  • At du giver konstruktiv kritik – i tide – til din vejleder
 • At vi får besked i tilfælde af sygdom eller andet fravær
 • At du evaluerer dine kliniske studier i den sidste uge af forløbet ved hjælp af spørgeskemaet til studerende på UCL's hjemmeside.
 • At du printer det elektroniske spørgeskema, før du sender det, mhp en mundtlig feedback og evaluering sammen med din vejleder

Du vil komme til at følges med forskellige sygeplejersker i din praktikperiode.Din kliniske vejleder vil være den gennemgående person, som vil støtte dig i at holde fokus på 4. semesters indhold på de ugentlige refleksionssamtaler.

Det er den kliniske vejleder, som du refererer til under dit ophold i Geriatrisk Klinik. I tilfælde af den kliniske vejleders fravær er det afdelingssygeplejersken, som du refererer til.

Feedback og evaluering

Med udgangspunkt i 1. uddannelsessamtale og læringsudbytterne for semesteret foretages evaluering i forhold til den studerendes udvikling både personligt, fagligt og læringsmæssigt. Desuden evalueres i forhold til studiemetoder og de aftaler, der er indgået undervejs.

I den individuelle studieplan angives tidspunkter for:

 • Dato for 1. uddannelsessamtale og udarbejdelse af individuel klinisk studieplan
 • Dato for efterfølgende uddannelsessamtale/r, herunder feedback og evaluering af obligatorisk studieaktivitet
 • Dato for afsluttende uddannelsessamtale og evaluering i forhold til læringsudbytter
 • Den afsluttende evaluering har et fremadrettet sigte i forhold til den studerendes læring. Den studerende er selv ansvarlig for at tage noter under samtalen

Studieaktivitetsmodellen er den overordnede ramme for både den kliniske og teoretiske del af  sygeplejerskeuddannelsen.

Studieaktivitetsmodellen i forhold til klinisk uddannelse er opdelt i fire kategorier, som tager afsæt i, om det er den kliniske vejleder eller den studerende, der har initiativet til studieaktiviteten, eller om det er en
studieaktivitet, hvor der deltager en klinisk vejleder eller der kun deltager studerende. Disse to ”akser” danner i alt fire kategorier af studieaktiviteter.

Kategori 1:

Deltagelse af Klinisk vejleder og studerende – initieret af klinisk vejleder I denne kategori forventes den kliniske underviser at tage initiativet. De studerende forventes aktivt at tage medansvar for at tilegne sig viden om faglige begreber, teorier, metoder, og modtage feedback gennem deltagelse i de underviserinitierede aktiviteter samt at medvirke til at skabe et produktivt læringsmiljø for alle deltagere.

Eksempel på K1 aktiviteter i klinikken:

Introduktion, uddannelsessamtale, bed side undervisning, vejledning, feedback, øve kliniske færdigheder og kompetencer og beslutningstagen, refleksion, undervisning, evalueringer, intern prøve.

Kategori 2:

Deltagelse af studerende – initieret af klinisk vejleder

I denne kategori forventes at den kliniske vejleder tager initiativet til at definere studieaktiviteter, som de studerende selv kan arbejde med. De studerende forventes aktivt at tage medansvar for at tilegne sig viden og færdigheder. Den aktive deltagelse sker gennem forberedelse, træning af konkrete professions-og erhvervsfærdigheder, deltagelse i studieopgaver – enten fysisk eller netbaseret. 

Eksempel på K2 aktiviteter i klinikken:

Studiedage, følge patientforløb, øve kliniske færdigheder, kompetencer og beslutningstagen,  litteraturstudier, forberede og bearbejde studieaktiviteter og klinisk undervisning, forberedelse til obligatorisk studieaktivitet og eventuel prøve.

Kategori 3:

Deltagelse af studerende – initieret af studerende

I denne kategori forventes de studerende selv at tage initiativet uden at den kliniske vejleder deltager. De studerende forventes aktivt at tage ansvar for at tilegne sig viden og færdigheder om faglige begreber, teorier, metoder, feedback og informationssøgning gennem selvstændig arbejdstilrettelæggelse alene eller i grupper. Det kan være selvstændige studieaktiviteter som f.eks. forberedelse til eksamen.

Eksempel på K3 aktiviteter i klinikken:

Efterbearbejdning, vejledning, prøver, dagbog, portfolio, studieaktiviteter, opsøge viden, forholde sig til nye tiltag i sundhedsvæsenet.

Kategori 4:

Deltagelse af klinisk vejleder og studerende – initieret af studerende

I denne kategori forventes de studerende også at tage initiativet til aktiviteter, som både klinisk vejleder og studerende deltager i. De studerende forventes aktivt at tage ansvar for at tilegne sig studie- og professionskompetencer gennem deltagelse i de studenterinitierede aktiviteter. Det gælder også netbaserede studieaktiviteter og feedback fra medstuderende, som medvirker til at skabe et produktivt læringsmiljø for alle deltagere.

Eksempel på K4 aktiviteter i klinikken:

Vejledning, øve kliniske færdigheder, kompetencer og klinisk beslutningstagen, refleksioner over kliniske oplevelser, justering af kliniske uddannelsesforløb.

Vi anbefaler dig, at du holder dig opdateret med sygeplejestudiets anbefalinger til litteratur, og at du er opsøgende i forhold til at finde/søge litteratur til de fokusområder, du arbejder med.

Desuden findes der relevant faglitteratur i Geriatrisk Klinik, som kan lånes.

Vi håber, du vil falde godt til i klinikken!

Dorthe Fuglesang Christensen, Klinisk Vejleder

APPFWU01V