Skip til primært indhold

Generel studieplan for klinisk undervisning af sygeplejestuderende 2023

Semester 1, 2 og 6, Sengeafsnit, Geriatrisk Afdeling

Generel klinisk studieplan er inddelt i en almen del og en specifik del. Den almene del er en overordnet beskrivelse af det kliniske uddannelsessted og gælder uanset hvilket semester, den studerende befinder sig på. Den specifikke del er målrettet det konkrete semester og har til hensigt at give den studerende et indblik i, hvad der kan arbejdes med i uddannelsesforløbet på det aktuelle semester.

Udarbejdet af Jeanette Lisbjerg - Klinisk vejleder, Februar 2023.

Geriatrisk Afdeling består af et sengeafsnti med 32 senge (fordelt på 2 afsnit G1 og G2) og Geriatrisk Klinik.

Sengeafsnittet er beliggende indgang 90, 5. etage. Geriatrisk Klinik ligger ved indgang 75, 0. etage.

Vision for sygeplejen:

Vi er stolte af og kendte for den sygepleje vi yder til patienterne – fordi den er unik, evidensbaseret og bygger på det bedste indenfor det geriatriske speciale.

Mission for sygeplejen:

Vi udøver professionel og inddragende sygepleje, som er baseret på respekt og omsorg for patienten i udøvelsen af vores kerneydelse.

Organisationsdiagram:

Afdelingen har ansat 3 kliniske sygeplejespecialister, som arbejder med udvikling og kvalitetssikring af sygeplejen og patientsikkerhed samt arbejder klinisk i afdelingen.

Kvalitetssikring, udvikling af sygeplejen og arbejdet med patientsikkerhed er en integreret del af afdelingen.

Der er faglige ressourcepersoner i afdelingen indenfor ernæring, hygiejne, sårpleje, demens/delir, akut sygepleje, diabetes, etniske patienter og palliation. Ressourcepersonerne arbejder tæt sammen med de kliniske sygeplejespecialister i forbindelse med udarbejdelse af retningslinjer og instrukser, samt støtter op omkring undervisning.

Plejepersonalet bliver løbende undervist og kompetenceudviklet inden for det geriatriske speciale. Der er etableret en efteruddannelse i geriatrisk sygepleje for sygeplejersker der som minimum har været ansat i afdelingen 1/2 år. Dette er i et samarbejde med øvrige geriatriske afdelinger i Region Syddanmark.

Efteruddannelsen i Geriatrisk Sygepleje er berammet til et årsværk, med undervisning en dag om måneden og som afsluttes med en skriftlig opgave.

Geriatrisk Afdeling er uddannelsessted for såvel sygeplejestuderende, social- og sundhedsassistentelever - samt uddannelsessted for den lægelige videreuddannelse.

Afdelingen har sygeplejestuderende i semester 1 – 2 - 6.

Afdelingen har social- og sundhedsassistentelever i 3. praktik.

Afdelingen har korte praktikforløb for radiografstuderende på 4. semester.

Der er endvidere ergo- og fysioterapistuderende, som følger afdelingens terapeuter og diætiststuderende som følger afdelingens diætister.

Geriatri er det bredeste medicinske speciale. Ordet geriatri stammer fra græsk:

 • geras betyder alderdom
 • iatreia betyder helbredelse

Den geriatriske patient karakteriseres ved følgende begreber:

 • Over 65 år
 • Multimorbiditet (flere sygdomme)
 • Polyfarmaci (flere medicinpræparater)

 • Funktionstab

 • Ernæringsproblematik

 • Psykiske og/eller sociale problemstillinger

Sygeplejen til den geriatriske patient skal medvirke til en systematisk og tværfaglig helhedsvurdering og indsats, idet den ældres problemer kan være mangfoldige og mangeartede. Dette kræver tilrettelæggelse af et koordineret og sammenhængende forløb, også efter udskrivelse, så at den ældres hverdag bliver tilrettelagt på en måde, der tilgodeser dennes behov. Under indlæggelsen tilstræbes således en målrettet og tidsbestemt sygepleje igennem samarbejde med patient, pårørende og andre faggrupper.

Sygeplejen baseres på patientens livssituation og præferencer (rettigheder/ønsker/livserfaring) samt beslutninger. Dette igennem information og vejledning samt psykisk støtte, således at den geriatriske patient og dennes pårørende får en oplevelse af tillid og medinddragelse.

Patienter og pårørende skal opleve en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats under indlæggelsen samt et sammenhængende og koordineret forløb på tværs af sektorer.

I sygeplejen til den geriatriske patient skal der være fokus på det hele menneske under hensyntagen til den ældres integritet og autonomi.

Patienter og deres pårørende skal opleve sig set, hørt og inddraget mens de er indlagt i vores sengeafsnit og mens de er i forløb på vores geriatriske klinik.

Vores sygepleje, og herunder omsorgen for patienten, skal være baseret på den bedste og nyeste viden indenfor det geriatriske speciale

Vores sygepleje skal være af højeste nationale og internationale kvalitet. Der skal ske kontinuerlig kompetenceudvikling af alle sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter

Vi ønsker at udbrede kendskabet til det geriatriske speciale og den geriatriske sygepleje.

Geriatrisk Sengeafnits hovedopgave er at diagnosticere og behandle sygdomme hos ældre.

Den geriatriske arbejdsmetode har en helhedsvurdering som omdrejningspunkt.

I stedet for blot at fokusere på det symptom, der førte til indlæggelsen eller den ambulante kontakt, lægges der vægt på at finde årsagen til det samlede sygdomsbillede og eventuelle færdighedstab. Den samlede indsats betegnes som geriatrisk rehabilitering.

I afdelingen forekommer mange facetter af sygepleje - fra helt basal sygepleje, instrumentel sygepleje, profylaktisk sygepleje, pædagogisk sygepleje til meget kompleks sygepleje og palliation samt sygepleje til patienter og pårørende i sorg eller krise.

Som oftest afholdes der kort forløbsplanssamtale med patienter og pårørende hvor indhold og varighed af indlæggelsen drøftes og hvor evt. sociale problemstillinger afklares.

Alle patienter ernæringsscreenes og tryksårsscreenes efter gældende retningslinjer/instrukser.

Alle patienter får målt TOKS efter gældende retningslinje.

Der afholdes en udskrivelsessamtale dagen før patienten udskrives, hvor patienten bliver informeret om hvad der er sket under indlæggelsen og hvad der skal ske ved udskrivelsen, fx hvem der tager imod patienten ved hjemkomsten eller der er ambulante kontroller.

Ukomplicerede genoptræningsopgaver og rene plejeopgaver, som ikke indebærer egentlig behandling, er ikke en del af geriatriens primære indsatsområde. Disse opgaver skal varetages i kommunalt regi.

I sengeafsnittet arbejdes i grupper med 8 patienter. Til hver gruppe knyttes dagligt 3 sygeplejersker/social- og sundhedsassistenter.

Afsnit G2  fungerer som studieenhed. Alle afdelingens sygeplejestuderende og social-og sundhedsassistentelever vil være placeret i studieenheden, hvor der lægges særligt vægt på et lærende miljø.

I afdelingen er ansat cheflæge, overlæger, afdelingslæger, uddannelseslæger, chefsygeplejerske, oversygeplejerske, afdelingssygeplejersker, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, kliniske sygeplejespecialister, ergo og fysioterapeuter, specialister, sekretærer, flexmedarbejdere og kliniske diætister.

Afdelingen har faste rengørings/køkkenassistenter.

I afdelingen kommer dagligt bioanalytikere, som forestår blodprøver og EKG.

Transport af patienter til og fra undersøgelser søger portører for, derudover har portørerne mange andre funktioner, som afdelingen også benytter. Fx levering af luftmadrasser, forflytninger af patienter m.m.

Der foregår dagligt et tæt samarbejde med primærsektor.                

Patienten overflyttes fra FAM (fælles akut modtagelse ). Patienten har pnuemoni og er dehydreret. Patienten behandles med intravenøs antibiotika og væsketerapi.

Patienten får foretaget fysio- og ergoterapeutisk vurdering.

Hjemme har patienten daglig hjemmehjælp til morgenhygiejne og vil under indlæggelsen også have behov for hjælp til personlig hygiejne.

Da patienten har tilknytning til hjemmeplejen skal afdelingen indenfor 48 timer sende besked (Plejeforløbsplan) til primær sektor og oplyse hvornår patienten forventes udskrevet.

Der vil ofte blive afholdt forløbssamtale med patienten og evt. pårørende.

Det afklares om patienten har behov for hjælp i samme omfang som før indlæggelsen eller om der er behov for at iværksætte nye tiltag. Afgørelsen meddeles kommunen via elektronisk kommunikation.

Før udskrivelse udarbejdes sygeplejeepikrise, der doseres medicin som aftalt med hjemmeplejen og evt. ny medicin bestilles elektronisk af den læge som udskriver patienten. Dagen før udskrivelsen afholdes udskrivelsessamtale mellem patient og læge. Når patienten er færdigbehandlet udskrives vedkommende og afdelingen sørger for at bestille transport.

En patient er indlagt pga. nedsat væske - og ernæringsindtag gennem længere tid. I afdelingen takker patienten nej til at få serveret morgenmad. Patienten føler sig ikke sulten, klager over kvalme og opkastningsfornemmelse.

Patienten er blevet kostscreenet og skal  kostregistreres.

Den sygeplejerske som varetager patientens pleje vil typisk forsøge sig med pædagogisk sygepleje og gøre det klart for patienten at tilstrækkelig indtagelse af mad og drikkelse har en grundlæggende betydning for patientens helbred. Rent praktisk vil sygeplejersken tilbyde og servere forskellige fødeemner. Evt. kan sygeplejersken konferere med lægen om der er mulighed for at hjælpe patienten med kvalmestillende medicin.

Om nødvendigt vil sygeplejersken være tilstede eller yde aktiv hjælp til patienten under måltidet.                                                                                                         

Sygeplejersken dokumenterer tidstro sine observationer i afdelingens dokumentationssystem EPJ. Dette med henblik på at skabe overblik for alle faggrupper i den fælles patientjournal.

I dette afsnit beskrives sengeafsnittes læringsmiljø, studierammer og studietilbud i afdelingen og de forventninger som afdelingen har til de studerende.

Til studieenheden (G2) er knyttet 2 kliniske vejledere, sygeplejersker med ad-hoc vejlederfunktion, social-og sundhedsassistenter med vejlederfunktion. De tilknyttede personer til studieenheden er alle engagerede i læring i praksis.

Uddannelsessøgende i studieenheden er sygeplejestuderende, social og sundhedsassistentelever og radiografstuderende.

Studieenheden forventes i forhold til læringsmiljøet at bære præg af:

 • nem adgang til vejledning
 • fordele ved peer – learning
 • refleksion
 • rollemodeller der nemmere kan videreføre deres kompetencer til de uddannelsessøgende
 • at de uddannelsessøgende nemmere ser, hvordan sygeplejen skal udføres, og gradvis lærer at udføre den selv, da de indgår i en tættere relation med vejledere og medstuderende/elever
 • Pædagogisk tilrettelægges uddannelsesforløbene med udgangspunkt i de uddannelsessøgendes forudsætninger, hvor metoder og læringstilbud løbende tilpasses, så den uddannelsessøgende i løbende dialog med vejleder udfordres i forhold til mål for uddannelsesforløbet.

De uddannelsessøgendes læring foregår i forskellige patientsituationer og arbejdsfællesskaber, som præges af patienternes lidelse, handletvang og krav om opmærksomhed. Det bliver således patienternes pleje og behandling, udført med professionalisme på en effektiv, velorganiseret, korrekt og sikker måde, som bestemmer rammen for de uddannelsessøgendes læring og uddannelse i studieenheden på Geriatrisk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus.

De uddannelsessøgende skal lære at tage medansvar for at sikre kvalitet i patientens sundhedsforløb, herunder patientens sikkerhed og oplevelse af sammenhæng. De skal udvikle en faglig identitet, hvor faglighed, patient-og pårørendeinddragelse, samarbejde og læring på tværs af faggrupper skal ske under hensyntagen til patientens rettigheder i henhold til Sundhedsloven.  

Arbejdsplan for den enkelte studerende lægges i samråd med klinisk vejleder. Der planlægges 30 timers fremmøde fordelt på 4 dage. Derudover planlægges 1 ugentlig studiedag.

De kliniske studier vil hovedsageligt foregå i dagtiden mellem kl. 7 og kl. 15. Der vil dog være krav om i begrænset omfang at deltage aften og nattevagt og weekendvagt. Dette betragtes som en mulighed for at studere en given problemstilling, som ikke er mulig at få belyst i dagvagter alene, og som et tilbud om at studere hvordan døgnet former sig på et sengeafsnit.

En klinisk vejleder er ansvarlig for refleksion og denne planlægges under hensyntagen til den daglige drift.

Til studieenheden er tilknyttet et studierum som kan benyttes af de studerende efter forudgående booking. Rummet benyttes jævnligt af de kliniske sygeplejespecialister, men også til anden mødeaktivitet.

Sygeplejestuderende i Geriatrisk Sengeafsnit kan tilbydes i enkelte dage at følge arbejdet i andre afsnit end det de primært er tilknyttet under de kliniske studier.

Der kan være mulighed for, efter accept fra en patient, at ledsage denne til diverse undersøgelser.

Der ydes undervisning af afdelingens diætist i løbet af den studerendes kliniske studier. Dette sker sammen med afdelingens øvrige uddannelsessøgende.

Den uddannelsessøgende kan gøre brug af en bred vifte at studie- og læringsmetoder, som er beskrevet på Uddannelsesafdelingen OUH ’s hjemmeside for klinisk udvikling.

Vi forventer at den studerende tager ansvar for egen læring i løbet af de kliniske studier.

Geriatrisk Afdeling er både et uddannelsessted og en arbejdsplads. Det betyder at hverdagen skal fungere bedst muligt for de geriatriske patienter og deres pårørende. Den studerende må i sin planlægning tage højde for at hun/han er en del af et team, der arbejder med patienten i centrum. Det betyder at den studerende indgår i et forpligtende samarbejde med patienterne og personalet.

I Geriatrisk Afdeling betragter vi ikke den studerende som arbejdskraft i stedet for en anden person, men vi regner med den studerende som en person i teamet i de dage, der er aftalt. Vi forventer således også at få besked, dersom hun/han ikke kan komme på de aftalte tider.

Kliniske studier i Geriatrisk Sengeafsnit er et individuelt tilrettelagt forløb, hvor læringsudbyttet opnås ved at følge forskellige patientforløb.

Der er krav om, at den studerende evaluerer sine kliniske studier i den sidste uge af forløbet.

Alle studerende skal anvende studieaktivitetsmodellen som overordnet ramme.

Observation og vurdering af patientens sundhedsudfordringer og sygdomssammenhænge.

Du vil blive introduceret til at deltage i den daglige pleje af patienterne. Du skal systematisk observere, vurdere, evaluere og justere sygepleje til en patient. I samarbejde med din kliniske vejleder skal du anvende klinisk beslutningstagen. Du skal ud fra forskellige former for viden redegøre for de valg du tager i samarbejdet med patienten. Du skal arbejde med sygeplejeprocessen, hvilket du kommer til i de daglige patientnære opgaver og når du dokumenterer i afdelingens elektroniske patientjournaler.

Du skal udarbejde individuel studieplan sammen med klinisk vejleder. Du forbereder dig før samtalen.

Du vil få kendskab til hvilke faktorer der kendetegner en geriatrisk patient.

Du vil komme til at træne i at måle vitale værdier hos patienterne og reflektere over disse i kobling med anatomi og fysiologi.

Du vil blive undervist i blodsukkermåling, såfremt der er undervisning mens du er i klinikken.

Du vil få mulighed for at træne brugen af dine sanser.

Du vil komme til at samarbejde med patienter og pårørende dels gennem de daglige gøremål og dels ved at overvære forløbsplanssamtaler.

Du vil komme til at opleve afdelingens tværfaglige arbejde gennem observation ved tværfaglige konferencer og ved kommunikation med primærsektor så som plejeforløbsplaner, udskrivningsrapporter mm.

Du skal blive i stand til at beskrive medicinhåndtering. Det vil du få mulighed for ved at betragte hvordan sygeplejerskerne i afdelingen arbejder med at dosere og administrere medicin.

Du vil blive undervist i forflytningsteknik, såfremt der er undervisning i løbet af din praktiktid.

Du vil blive introduceret til at finde kliniske retningslinjer og instrukser.

Du skal deltage i PBL forløb.

Du skal arbejde i dagvagt i 1. semester.

Klinisk beslutningstagen i stabile og komplekse pleje- og behandlingsforløb.

Aktiviteterne fra 1. semester vil også gøre sig gældende i 2. semester.

Du skal udarbejde individuel studieplan sammen med klinisk vejleder. Du forbereder dig før praktikstart.

I 2. semester vil der fortsat være fokus at du anvender klinisk beslutningstagen.

Du skal øve dig i at foretage systematisk dataindsamling vedrørende din patient og blive i stand til at vurdere de indsamlede datas relevans, tilstrækkelighed, nøjagtighed og validitet.

Du skal måle vitale værdier og reflektere over disse i kobling med anatomi og fysiologi (TOKS).

Du vil blive undervist i blodsukkermåling såfremt du ikke nåede det på 1. semester.

Du skal anvende sygeplejeprocessen i dit daglige samarbejde med patienten og når du dokumenterer i afdelingens dokumentationssystem.

Du skal deltage aktivt i forløbsplanssamtaler.

Du skal tage aktiv del i afdelingens tværfaglige arbejde ved at præsentere dine observationer i samarbejdet med patienten på tværfaglige konferencer og ved kommunikation med primærsektor så som plejeforløbsplaner, udskrivningsrapporter mm.

Du skal blive i stand til at forklare medicinhåndtering. Det får du mulighed for ved at gennemføre E-læringsprogram om medicinhåndtering og ved under vejledning at dispensere og administrere medicin til dine egne patienter.

Du skal søge og anvende kliniske retningslinjer og instrukser.

Du skal deltage i PBL forløb.

Du vil blive undervist i forflytningsteknik, såfremt der er undervisning i løbet af din praktiktid.

I løbet af 2. semester skal du udarbejde obligatorisk studieaktivitet.

I 2. semester forventes du at deltage i enkelte aften- og nattevagter, samt i minimum 2 weekendvagter.

Selvstændig proffesionsudøvelse – mono-og tværproffesionelt – i og på tværs af sektorer.

Du forventes at have orienteret dig om det geriatriske speciale og definition på en geriatrisk patient før praktikstart.

Du skal udarbejde individuel studieplan i samarbejde med klinisk vejleder. Du forbereder dig før samtalen.

Du skal måle vitale værdier og reflektere over disse i kobling med anatomi og fysiologi.

Du vil blive undervist i blodsukkermåling

Du skal selvstændigt anvende, vurdere og formidle klinisk beslutningstagen ud fra forskellige former for viden. Dette får du mulighed for ved selvstændigt at varetage den daglige pleje af en gruppe patienter i komplekse, akutte og kroniske forløb. Gennem refleksion med din kliniske vejleder eller ad hoc vejleder få mulighed for at vurdere kvaliteten af dine beslutninger

Du skal inddrage patienter og pårørende i de daglige opgaver.

Du skal anvende sygeplejeprocessen i dit daglige arbejde sammen med patienter og pårørende og når du dokumenterer i afdelingens dokumentationssystem.

Du skal blive i stand til selvstændigt at varetage forløbsplanssamtaler for dine patienter.

Du skal selvstændigt tage del i afdelingens tværfaglige arbejde ved på tværfaglige konferencer, at præsentere dine observationer i samarbejdet med patienten og ved kommunikation med primærsektor så som plejeforløbsplaner, udskrivningsrapporter mm.

Du skal anvende, vurdere og formidle medicinhåndtering. Det får du mulighed ved at gennemføre evt. genopfriske E-læringsprogram om medicinhåndtering og ved at dispensere og administrere medicin til dine egne patienter samt orientere/vejlede dine patienter og deres pårørende om den medicin de får. Du vil skulle observere virkninger og bivirkninger hos patienterne. Du vil få kendskab til rammeordination og muligvis i praksis blive i stand til at administrere medicin efter denne.

Du skal selvstændigt søge og anvende kliniske retningslinjer og instrukser og vurdere deres egnethed. Du skal selvstændigt søge viden i form af artikler, mm.  i diverse databaser samt vurdere egnetheden af den indhentede viden i forhold til plejeopgaven. Afdelingen har adgang til diverse databaser.

Du skal reflektere over sygeplejerskens virksomhedsområde, sygeplejerskens juridiske og etiske ansvar. Du skal arbejde efter sundhedsloven og serviceloven og forholde dig til sygeplejeetiske retningslinjer. Du vil få mulighed for diskussioner med afdelingens tværfaglige personale og andre uddannelsessøgende.

Du vil blive undervist i forflytningsteknik, såfremt der er undervisning i løbet af din praktiktid.

Du skal deltage i PBL forløb

I løbet af 6. semester skal du udarbejde obligatorisk studieaktivitet.

I slutningen af 6. semester skal du til intern klinisk prøve.

I 6. semester forventes du at deltage i enkelte aften- og nattevagter, samt i minimum 3 week-endvagter.

APPFWU01V