Skip til primært indhold

Jordemoderuddannelsen

Jordemoderuddannelsen på afd. D

Gynækologisk Obstetrisk afdeling D som klinisk undervisningssted for jordemoderstuderende


OUH ligger på to matrikler; OUH Odense og OUH Svendborg Sygehus. På fødeafsnittet i Odense tager vi os både af ukomplicerede og komplicerede fødsler, og vi har speciale i gravide og fødende med diabetes. På fødeafsnittet i Svendborg tager vi os primært af ukomplicerede fødsler, og har bl.a. faste fødekar til vandfødsler på alle stuer.

Beskrivelser af de afsnit under afdeling D, hvor jordemoderstuderende er i klinisk uddannelse finder du her.

Fordeling af kliniske uddannelsespladser på Fyn

Fyn tilbyder klinisk uddannelse til 9 nye studerende to gange årligt. Jordemoderuddannelsen har 4 semestre med klinisk uddannelse.

1. semester, observationspraktik er et samarbejde mellem Svendborg og Odense

 • De fleste studerende får vagter på begge matrikler

2. semester

 • Alle studerende er hovedsageligt på Svendborg Sygehus

 • Alle afvikler fødselshjælp ECTS i både Svendborg og Odense. De studerende er 2-3 uger i Odense og fordeles over hele semestret

 • Alle afvikler barselomsorg ECTS i både Svendborg og Odense. De studerende er ca. 1 uge i Odense og fordeles over hele semestret

4. semester og 6. semester

 • Alle studerende er i Odense

Præsentation af organisationen

 • 2 uddannelsesansvarlige jordemødre i Odense på 25 timer/uge
 • 1 uddannelsesansvarlig jordemoder i Svendborg på 27 timer/uge
 • Velfungerende samarbejde med alle kontaktjordemødre på fødegangen og alle kontaktsygeplejersker/-personer på sengeafsnit m.m.
 • Meget veltilrettelagt, velbeskrevet og velfungerende klinisk uddannelse, som er udviklet med baggrund i mangeårig erfaring som klinisk uddannelsessted.

Studiemiljø

Der tilbydes et godt socialt studiemiljø.

 • I kraft af det store antal studerende på forskellige semestre
 • Planlagte undervisningsdage, blandt andet med tid til udveksling og samvær
 • Odense: tilbud til de, som er i vagt, om at mødes til fælles madpakkespisning på fødeafsnittet én gang om ugen.

Krav

Der er krav om udfyldelse af særlig tavshedserklæring for OUH, samt indhentelse af børneattest. Derudover skal studerende gennemgå og bestå e-larning-kurser og -test svarende til følgende:

 • I begyndelsen af 1. semester:
  • Introduktion til OUH
  • Brandskolen
  • Undgå stikskade
  • Medicinhåndtering for jordemoderstuderende i klinisk undervisning OUH
  • Kursuspakke Covid-19
 • I begyndelsen af 4. semester:
  • Introduktion til OUH
  • Brandskolen
  • Undgå stikskade
  • Sikre fødsler CTG
  • Medicinhåndtering for jordemoderstuderende i klinisk undervisning OUH
  • Kursuspakke Covid-19
 • Før start på 6. semester
  • Medicinhåndtering for jordemoderstuderende i klinisk undervisning OUH
 • I begyndelsen af 6. semester
  • Introduktion til OUH
  • Brandskolen
  • Undgå stikskade
  • Sikre fødsler CTG
  • Kursuspakke Covid-19

Tilrettelæggelse af studietid

Studieordningen foreskriver at studerende skal have 30 timer med brugerkontakt om ugen i gennemsnit hen over semestret, gældende inden for hver type ECTS.

Der må påregnes større udsving i ugentlig studietid, hvis der regnes fra mandag til søndag.

Da fridagene ikke ligger i weekenderne men mere spredt over ugens dage, vil det derfor være mere retvisende at se på de timetal, der fremkommer mellem fridagene.

Studietiden fordeles over alle typer af vagter i alle kombinationer på alle dage.

Ferie kan KUN afholdes i de uger studieordningen angiver

 • Dvs. uge 5, 27-34 og 52/53, alle uger inkl.
 • En uge regnes fra mandag til og med søndag, dvs. ikke weekenden før

Der er ikke fri på helligdage eller i weekender op til ferier, bemærk at juleferie består udelukkende af uge 52/53.

De uddannelsesansvarlige jordemødre og kontaktpersonerne i øvrige afsnit forsøger at imødekomme de studerendes ønsker angående skemalægning mest muligt inden for de rammer, vilkår, forskellige perspektiver og interesser, der er i afdelingen.

Studietidstilrettelæggelse i alle afsnit

Studietid/vagter lægges af kontaktpersoner i det enkelte afsnit i forhold til personalet og andre studerendes vagter. Alle typer og kombinationer af vagter må påregnes.

Studietidstilrettelæggelse på fødeafsnit

Studietid/vagter lægges i forhold til jordemødrenes vagter

 • Weekendvagter, rådighedsvagter, nattevagter, 12 timers vagter (dag og nat), kortskift og andre ”ulemper” er et vilkår i forskelligt omfang. Nogle studerende vil fx få overvægt af nattevagter og/eller fx mange weekendvagter osv.
 • Rådighedsvagter vil kun tælle timer i tilfælde af kald, dvs. når der er brugerkontakt
 • Studietiden/”vagtskema” til studerende laves efter jordemødrenes skema, derfor vil studerendes skemaer desværre typisk først kunne lægges få uger før ”ikrafttræden”
 • De studerendes skemaer er 100% afhængige af jordemødrenes skema, derfor vil alle ændringer i jordemødrenes skema desværre på forskellig måde forplante sig som uundgåelige ændringer i de studerendes skemaer. De studerende må derfor desværre forvente nogle eller mange ændringer med korte varsler hen over semestret.

Kontinuitet

De uddannelsesansvarlige jordemødre tilstræber i planlægning og studietidstilrettelæggelsen mest muligt kontinuitet med færrest muligt jordemødre

KJO - Kendt Jordemoderordning

Studerende tilknyttes Kendt Jordemoder Ordninger i 6. semester – hele semestret, hvilket blandt andet betyder døgnvagter med tilkald hjemmefra. F.eks. 4 døgnvagter og 1 konsultation og 2 fridage på en uge. De 2 ugentlige fridage skal være sammenhængende.

Der tilstræbes mulighed for fri i weekender, hvis dette ønskes, men der vil også være kald eller vagter i weekender. Desuden tilbydes vagter på fødegangen, vagter på Akutklinik for gravide mm. med jordemødre uden for KJO.

Studerende i KJO skal opnå 30/uge med brugerkontakt i gennemsnit over semestret som foreskrevet i studieordning. 

Vagtværelse

Det er muligt at låne et vagtværelse i forbindelse med vagter.

APPFWU02V