Skip til primært indhold

Udviklingsplan 2021

Geriatrisk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus

Den 28. og 29. september 2020 var lederforum samlet på Hotel Faaborg Fjord.

Lederforum består af:

 • Konstitueret ledende overlæge Kristian Bergholt Buhl
 • Oversygeplejerske Janeke Espensen
 • Overlæge Niels Espensen
 • Overlæge Anett Borg Kristensen
 • Afdelingssygeplejerske Stine Ishøj
 • Afdelingssygeplejerske Bente Vind
 • Ledende lægesekretær Susanne Kremmer
 • Projektleder Mette Foldager

På Lederforum evaluerede vi udviklingsplanen for 2020 og kom med input til udviklingsplanen for 2021.

Afdelingsledelsen udfærdigede på baggrund af modtagne input udviklingsplanen for 2021. Den vil blive præsenteret dels på Lederforum i december 2020 og i LMU i januar 2021.

Vision:

 • Alle patienter med en geriatrisk problemstilling skal tilbydes en geriatrisk vurdering.
 • Vi skal være en attraktiv arbejdsplads med høj kvalitet, patientsikkerhed og patienttilfredshed.

Mission:

 • Udredning, pleje og behandling af patienter med geriatriske problemstillinger

 • Uddannelse af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, lægesekretærer, farmaceuter, radiografer, diætister, læger og speciallæger i geriatri

 • Forskning inden for det geriatriske speciale

Vi har igennem 2020 haft stort fokus på Covid19 og deraf afledte konsekvenser, som fx udlån af personale og pukkelafvikling i Geriatrisk Klinik. Det har betydet, at vi kun i mindre omfang har målopfyldelse i forhold til udviklingsplanen for 2020. Vi er dog på vej i den rigtige retning og tager målene med os ind i 2021.

Der har i 2020 været fokus på at nedbringe sygefravær blandt andet med inddragelse af Rejseholdet fra Erhvervsministeriet.

Afdelingen er ved udgangen af 2020 i økonomisk balance, og vi lever op til OUH’s kvalitetsmål på stort set alle parametre.

Værdigrundlag:

Se afdelingens værdigrundlag her: Afdelingens værdigrundlag

Patientpyramiden har 4 lag, der udgør OUH’s ambition, kerneopgave, patienttilgang og kommende indsatsområder. Øverst i pyramiden er OUH’s velkendte kodeks, der som noget nyt er forsynet med opsummeringen ”patientens universitetshospital,” som er det mål vi opnår, når vi udlever kodeks til fulde i vores daglige arbejde.

Som det fremgår af laget om forbedringskultur, hviler ambitionen på sund drift. Det gælder ikke kun økonomisk, men særligt også samarbejde og trivsel: Der er en tæt sammenhæng mellem medarbejdere der trives og patienttilfredshed.

Afdelingsledelsen inddrager patientpyramiden i udviklingsarbejde og tager løbende initiativ til drøftelser med medarbejderne om, hvordan patientpyramiden skal bruges i det løbende arbejde med afdelingens konkrete prioriteringer og målsætninger. På samme måde inddrages den Syddanske forbedringsmodel.

I udarbejdelsen af Geriatrisk Afdelings udviklingsplan for 2021 har vi taget udgangspunkt i patientpyramidens 4 lag.

Indtil nu

De kliniske sygeplejespecialister lægger fortsat vægt på den faglige udvikling i afdelingen. Onsdagsmøderne har god opbakning og får fin feedback. De er i høj grad med til at øge de faglige kompetencer blandt plejepersonalet.

Vi har implementeret Cetrea-tavler i sengeafsnittet.

Ressourcegrupperne er godt implementeret i afdelingen, og grupperne udarbejder nu årshandleplaner.

Vi har løbende fokus på at forbedre og sikre det tværsektorielle samarbejde. Vi skønner, at vi er den afdeling, der allerede på nuværende tidspunkt har det største tværsektorielle samarbejde, og vi har et velfungerende samarbejde med hjemmeplejen i kommunerne. Vi arbejder ud fra SAM:BO – aftalen.

Vi har fået midler til, og ansat, 4 udskrivelsessygeplejersker i afdelingen. Der er mange positive reaktioner fra patienter, pårørende og samarbejdspartnere. Med henblik på at reducere antallet af genindlæggelser har vi i 4. kvartal lavet forsøg med ringe-hjem-ordning. Opgaven er uddelegeret til de kliniske sygeplejespecialister og udskrivelsessygeplejerskerne i fællesskab. Effekten monitoreres i LUP og via udviklingen af antal genindlæggelser. Tilbagemeldingen fra samarbejdskommunerne har været positive.

Inden for den lægelige videreuddannelse samarbejder vi fortsat med Medicinsk Afdeling og med Geriatrisk Afdeling i Odense.

Det gør vi i 2021

 • Vi vil fortsat have fokus på det tværfaglige samarbejde i vores patientforløbsprogram og i vores modtagelse af patienten i ”Geriatri i døren” i FAM, fx ved en styrkelse af erfarings- og videns udveksling, såvel tværfagligt som tværsektorielt, særligt i forhold til den kognitivt udfordrede patient.
 • Vi arbejder videre med fuld implementering af tværsektoriel videns-udveksling om den enkelte patient i forbindelse med ambulante besøg. Initiativet har skalleringspotentiale til hele regionen og skal behandles via SOF.
 • Vi vil fortsætte udvikling af udskrivelsessygeplejerskernes funktion til gavn for vores patienters oplevelse af et nært og sammenhængende sundhedsvæsen.
 • Vi vil udvide vores samarbejde med den 3. sektor.
 • Vi inviterer ældrerådet, i første omgang i Svendborg Kommune, til dialog om muligheder for samarbejde. Her tænker vi specielt på, at de kan indgå i vores patient-/pårørende arbejde.
 • Vi fortsætter udviklingen af vores samarbejde med Dansk Røde Kors (Patientstøtterne) blandt andet i forhold til projekt ”Tryghedspersoner til mennesker med demens indlagt på hospital”.
 • Vi vil fortsætte med den udadrettede funktion i tæt samarbejde med kommunerne, med særligt fokus på tidlig opsporing af begyndende sygdom (TOBS).
 • Vi vil i 2021 arbejde med udvikling af Svendborg som specialsygehus, herunder Ambulantcenter Svendborg, og med at øge de virtuelle konsultationer.
 • Vi vil øge og forbedre samarbejdet omkring den ortogeriatriske patient.
 • Vi vil have fokus på faldforebyggelse i sengeafdelingen. I første omgang vil vi opgøre, hvor mange fald vi har, hvornår de sker og hvor. Efterfølgende vil ressourcegruppen for fald arbejde videre med emnet.

Indtil nu

Som led i at Svendborg Sygehus skal være Specialsygehus, når Nyt OUH står færdigt, vil Svendborg Sygehus også være Demensvenligt Sygehus. Geriatrisk Afdeling står for denne proces.

I forbindelse med Demensvenligt Sygehus har vi i samarbejde med UCL og SDU haft ansat en sygeplejerske som Ph.d. studerende. SDU var hovedvejleder. Studiet er afsluttet ved udgangen af 2020.

Demensklinikken i Geriatrisk Afdeling er lukket. I stedet er Demensklinik Fyn åbnet på Svendborg Sygehus. Demensklinik Fyn varetager al demensudredning på Fyn. Vi har geriatriske læger tilknyttet Demensklinik Fyn.

På lægesiden sender vi hver 14. dag en speciallæge til demensklinikken i Esbjerg. Det skyldes, at demensklinikkerne i henhold til demenshandleplanen 2025 skal have alle 3 specialer neurologi, psykiatri og geriatri repræsenteret. Det har ikke været muligt at rekruttere geriatriske speciallæger til Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg.

De kliniske sygeplejespecialister på afdeling G i Svendborg og Odense har implementeret en ny efteruddannelse i geriatrisk sygepleje i Region Syddanmark.

Efteruddannelsen er mere praksisnær bl.a. via brug af simulationstræning i samarbejde med SimC.

Det gør vi i 2021

 • Vi vil fortsætte udviklingen af Svendborg sygehus som Demensvenligt Sygehus, blandt andet via:
  • PBL – udvikling af et værktøj og en database
  • Brug af PBL i den Syddanske Forbedringsmodel
  • Musikløsninger til demente
  • Indretning af afdelingens fællesarealer
  • Fælles Demenskort (FDK)
  • Ansættelse af demenskonsulenter
  • Etablering af Demens i Døren (DiD)
  • Vidensdeling på tværs af afdelinger
  • Etablering af sanse- og aktivitetshave i samarbejde med BDS og afdeling N
  • Døgnrytmebelysning
  • Uddannelse af nyt personale på Svendborg Sygehus
  • Vidensdeling bl.a. via temadage, både internt og regionalt
 • Vi ønsker at forskning, kvalitetsudvikling og evaluering skal tænkes ind i alle nye tiltag i afdelingen
 • Der arbejdes på lægesiden på at udvikle forskningsindsatser til gavn for geriatrien
 • Vi vil fortsat sætte fokus på tværfaglig forskning og videreudvikle samarbejdet i vores fælles forskningsenhed med Geriatrisk Afdeling G, Odense
 • Vi samarbejder med Geriatrisk Afdeling G, Odense, om udvikling af vækstforum. Samarbejdet handler om, at fastholde og udvikle sygeplejerskers kompetencer inden for geriatrisk sygepleje, og skal gerne udmunde i konkrete sygeplejeprojekter samt forberede deltagernes videre udvikling til eventuel akademisk uddannelse
 • Vi uddanner yderligere 3 sygeplejersker til simulationsinstruktører, således afdelingen samlet har 6 simulationsinstruktører
 • Vi vil udbrede kendskabet til Geriatrisk Kliniks funktionsområder, herunder tilbud om medicingennemgang hos skrøbelige patienter. Vi skriver artikel til Praksis Nyt
 • Vi vil fortsat sætte fokus på det tværprofessionelle samarbejde i afdelingens studiemiljø. I det tværprofessionelle samarbejde indgår blandt andre sygeplejestuderende, SOS-elever, diætiststuderende, fysio- og ergoterapeutstuderende, lægesekretærelever og lægestuderende
 • Vi vil øge vores kommunikationskompetencer, særligt i forbindelse med samarbejdet med pårørende. Det gælder både undervisning og supervision
 • Vi vil sætte fokus på samarbejdet med psykiatrien og håndtering af patienter med adfærdsforstyrrelser
 • Vi etablerer en projektbank, hvor vi har vores gode ideer velbeskrevet og klar, så vi hurtigt kan lave ansøgninger, når der bliver åbnet for adgang til puljer og fondsmidler
 • Vi ansætter 2 demenskonsulenter, som i samarbejde med den strategiske programleder skal være med til fortsat at udvikle Demensvenligt Sygehus i Svendborg samt sikre kompetenceløft i forhold til demensområdet for hele OUH.

Indtil nu

I sengeafdelingen har vi holdt samme antal udskrivelser i 2020 sammenlignet med i 2019, samtidigt er vores forbrug af sengedage er øget en smule. Den gennemsnitlige liggetid er på 7,1 dag i de første 11 måneder af både 2019 og 2020. Antal genindlæggelser er faldet ganske lidt.

Vi arbejder kontinuerligt med evaluering og læring fra UTH, ligesom vi arbejder målrettet på at sikre feedback til dem, der har rapporteret hændelsen. Dette gælder både for personale internt i afdelingen og de rapporteringer, der kommer eksternt fra (primærsektor og patienter og pårørende).

Vi har haft fokus på informationsniveauet til patienter og pårørende i forhold til behandlingstestamente, plejetestamente, værgemål og fremtidsfuldmagt. Informationer om dette er også lagt ind i vores informationsfolder ”Velkommen til Geriatrisk afdeling”, ligesom der er lavet link til den nye internetside for patienter.

Vi har udvidet tilbuddet om mellemmåltider til vores patienter i sengeafdelingen, og har flyttet opgaven fra plejepersonale til hospitalsservice i forhold til forberedelse af drikkevarer og mellemmåltider til patienterne.

Det gør vi i 2021

 • Vi vil udvikle et spørgeskema for at indhente PREM-data til sengeafsnittet. Skemaet skal patient/pårørende udfylde og aflevere før de forlader sengeafsnittet
 • Vi vil udvide vores samarbejde med patienter og pårørende, fx via fokusgruppeinterviews, patient-/pårørendepanel eller via partnerskaber
 • Vi vil forebygge unødige genindlæggelser via måltal, kvalificeret fokus og handlingsplaner bl.a. i samarbejde med primærsektoren
 • Vi har aktuelt et projekt med Svendborg Kommune, hvor vi sammenholder årsager til genindlæggelser og identificerer udviklingspunkter, der eventuelt giver anledning til ændrede arbejdsgange
 • Vi vil se på muligheden for rehabilitering, inkl. fysisk træning, der starter ved indlæggelsen, herunder definition af rehabilitering og fokus på at reducere tab af funktioner under indlæggelsen
 • Vi vil se på muligheden for at øge afdelingens antal af enestuer til blandt andet patienter i den terminale fase, patienter med demens og delir samt patienter i isolation
 • Vi vil være en virtuel afdeling. Vi vil sikre mulighed for virtuel deltagelse ved indlæggelsessamtale, stuegang, forløbsplanssamtaler, udskrivelsessamtaler og konsultationer

Indtil nu

Vi har haft fokus på trivsel og sygefravær blandt andet via LMU.

Vi har implementeret forbedringstavler i afdelingen.

Vi har haft fokus på fastholdelse og rekruttering, herunder branding. Afdelingen er nu på LinkedIn.

Vi har arbejdet målrettet med overholdelse af udredningsretten på trods af lukkede ambulatorier i forbindelse med Covid19 pandemien, og vi har ved udgangen af 2020 en ventetid på 3 uger.

Vi har implementeret E-learning som en del af undervisningen på sårområdet. Dette gælder for hele OUH. Vores sårsygeplejersker har været primus motor i hele forløbet og er medforfattere på en artikel, der beskriver implementeringen.

Det gør vi i 2021

 • Vi vil øge vores mestringskompetencer og robusthed i forhold til de høje følelsesmæssige krav vi møder i vores hverdag. Dette via defusing, debriefing og målrettet supervision
 • Vi vil fortsat inddrage medarbejderne i arbejdet med opretholdelse af sund drift i afdelingen. Det giver os større rum og frihed til at udvikle os i den retning, vi selv ønsker
 • Vi vil sikre en god implementering af vores nye EPJ-system, der kommer i 2021
 • Vi har fortsat fokus på trivsel, stressforebyggelse og sygefravær i afdelingen bl.a. via LMU
 • Vi vil arbejde med implementering af ”Medarbejderskab”
 • Vi vil fortsat styrke vores ressourcegruppers vilkår bl.a. via årshandleplaner og målrettet uddannelse
 • Vi vil sikre, at vi kommer godt igennem Covid19 pandemien

 • Vi vil fortsætte og udvikle det gode og tætte samarbejde med fysioterapeuter og ergoterapeuter i tråd med Direktionens beslutning om omorganisering af Rehabiliteringsafdelingen

 • Vi vil implementere strategi for sygepleje for 2020/2023 bl.a. via udarbejdelse af handleplaner for de enkelte mål

 • Vi vil fortsat have fokus på strategien for den lægelige videreuddannelse i henhold til handleplaner

 • Vi vil sørge for at arbejde med KL og Danske Regioners 12 nye pejlemærker for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen

Oversygeplejerske Janeke Espensen og ledende overlæge Kristian Bergholt Buhl i samarbejde med Lederforum.

Udviklingsplanen vil løbede blive evalueret, og den vil udgøre en del af dagsordenen til såvel driftsmøder, udviklingsmøder som i Lederforum.

APPFWU01V