Skip til primært indhold

Klinisk Udvikling

Klinisk Udvikling understøtter de kliniske afdelinger på OUH, så de kan løfte de patientnære opgaver bedst muligt, og så OUH på tværs kan indfri ambitionen om at sætte patienten først på patienternes universitetshospital.

Klinisk Udvikling (KLU) på OUH består af funktionsområderne: Kvalitet og Patientsamarbejde, Innovation og MTV, Uddannelse og Kompetenceudvikling samt centrene for Klinisk Epidemiologi (CKE), Innovativt Medicinsk Teknologi (CIMT), Simulation (SimC) og Lægers Videreuddannelse (CLV).

Vi løser mange forskellige typer opgaver, som strækker sig fra den daglige opfølgning på kvaliteten af behandlinger til udviklingen af nye teknologiske hjælpemidler og udviklingen af det nære sammenhængende sundhedsvæsen. Vi er ansvarlige for koordineringen af uddannelsesaktiviteter på OUH og har et tæt samarbejde med uddannelsesinstitutioner på Fyn.

Funktionsområder og centre

Kvalitet og Patientsamarbejde arbejder med den organisatoriske, patientoplevede og kliniske kvalitet ved at understøtte OUH’s direktion og forskellige afdelingsledelser. Vi står i spidsen for arbejdet med Den Syddanske Forbedringsmodel og understøtter implementeringen af det nære sammenhængende sundhedsvæsen. I det daglige arbejder vi tæt sammen med de kliniske afdelinger om udvikling af redskaber til kvalitetsforbedring, monitorering og patientsikkerhed. Et andet fokusområde er patient- og pårørendesamarbejde samt arbejdet med Patient Rapporterede Oplysninger (PRO).

Området ledes af:

Uddannelse og Kompetenceudvikling har ansvaret for at sikre opfyldelsen af OUH’s forpligtelser inden for uddannelsesområdet. OUH er et af de største uddannelsessteder på Fyn med godt 3.000 under uddannelse. Uddannelse og Kompetenceudvikling er med til at sikre kvaliteten af grunduddannelser på OUH. Det sker i tæt samarbejde med de enkelte uddannelsesinstitutioner.

Vi varetager bl.a. opgaver i forhold til bioanalytikeruddannelsen, sygeplejerskeuddannelsen, social- og sundhedsassistentuddannelsen, lægesekretæruddannelsen og ernæringsuddannelser m.fl.. Dertil varetages kompetenceudvikling bredt på OUH, hvor vi særligt understøtter den strategiske kompetenceudvikling som fx er introduktion af nyansatte sygeplejersker, kompetenceudviklingen af klinikernes digitale kompetencer og arbejdet med kompetencemodel og kompetencekort.

Området har desuden ansvaret for ansvaret for koordinering og udvikling af den lægelige videreuddannelse på OUH i tæt samarbejde med direktionen, det lægelige videreuddannelsesråd på OUH og de uddannelsesansvarlige overlæger. Dette er forankret i Center for Lægers Videreuddannelse. En del af området er også OUHs Simulationscenter, der står for medicinsk simulation, avanceret teknisk færdighedstræning og teamtræning af læger.

Området ledes af:

Karin Shung Albjerg

Karin Shung Albjerg

Uddannelseschef

Klinisk Udvikling - Uddannelse og Kompetenceudvikling


3016 8251

Innovation & MTV arbejder med strategisk innovation og evaluering af medicinsk teknologi på tværs af hele OUH. 

Innovation & MTV sekretariatsbetjener desuden OUH's Behandlingsråd og koordinerer arbejdet med patientrapporterede outcomes på OUH.

Innovation & MTV understøtter, at OUH bliver klar til fremtidens udfordringer gennem lokale, regionale, landsdækkende og internationale projekter om ny teknologi. Samarbejde er en forudsætning for innovation, og vi samarbejder naturligvis med alle kliniske afdelinger på OUH, men også med alle fakulteter på Syddansk Universitet (SDU), andre uddannelsesinstitutioner, kommuner, private virksomheder m.fl.

Læs mere om innovation på OUH.

Læs mere om medicinsk teknologivurdering (MTV) på OUH

Læs mere om PRO (Patientrapporterede Outcomes) på OUH.

Læs mere om OUH's Behandlingsråd.

Centre i Innovation & MTV

Vores tætte samarbejde med SDU har resulteret i tre innovations- og forskningscentre med hvert sit fokus. Centrene kombinerer hospital og universitet, så vi sikrer samarbejde, sammenhæng og vidensdeling mellem forskere og teknikere fra universitetet og de læger, sygeplejersker og andre sundhedsmedarbejdere, der har den daglige kontakt med patienterne.

Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (CIMT) styrker innovation inden for, forskning i og evaluering af nye medicinske teknologier, fx telemedicin, apps, patientrapporterede outcomes (PRO), wearables, videokonsultationer, droner, Virtual Reality (VR) osv. 

Centre for Clinical Artificial Intelligence (CAI-X) arbejder for at udvikle og implementere kunstig intelligens (AI) i sundhedsvæsenet ved hjælp af tæt forbindelse mellem det sundhedsfaglige personale på hospitalet, de tekniske forskere på universitetet og industrien 

Centre for Clinical Robotics (CCR) skal sikre, at vi målretter forskning og implementering af robotteknologi på hospitalet til gavn for personale og patienter. Robotter er allerede en integreret del af dagligdagen flere steder på Odense Universitetshospital, og vi afprøver til stadighed nye områder, hvor robotteknologi kan hjælpe og aflaste i hverdagen for patienter og personale.

 

Innovation & MTV ledes af:

Thomas K. Kristensen

Thomas Kielsgaard Kristensen

Innovationschef

Klinisk Udvikling - Innovation og MTV


2371 9724

Center for Klinisk Epidemiologi udfører analyser af patienters prognose, dvs. analyse af hvilke faktorer, der har betydning for eksempelvis patienthelbredelse og –død. Nøgleprædiktorer for patienters prognose er diagnosen og behandlingen, og disse to elementer udgør hovedhjørnestenen indenfor klinisk epidemiologi og for at kunne praktisere evidensbaseret patientbehandling. Center for Klinisk Epidemiologi arbejder med klinisk epidemiologi på internationalt plan, og medvirker til at understøtte forbedret diagnostik, behandling og klinisk kvalitet og dermed bedre prognose for patienterne igennem metodeudvikling indenfor kvalitetsområdet, rådgivning til kliniske afdelinger og myndigheder foruden forskning og forskeruddannelse. Center for Klinisk Epidemiologi varetager således konsulentfunktioner indenfor klinisk epidemiologi og analyse foruden forskning.

Området ledes af:

Bente Mertz Nørgård

Bente Mertz Nørgård

Professor, centerleder

Klinisk Udvikling - Center for Klinisk Epidemiologi


6541 7915

Området ledes af:

Jette Ammentorp

Forskningsleder

Klinisk Udvikling - Center for Forskning i Patientkommunikation


2434 9341
APPFWU01V