Skip til primært indhold

Afsnit og funktionsområder

Oversigt over afsnit og funktionsområder i Medicinsk Afdeling M/FAM

Afdelingsledelsen består af:

Ann-Britt Juul

Chefsygeplejerske, MPQM

Medicinsk Afdeling M/FAM


6320 2212

Claus Tveskov

Konstitueret cheflæge, PhD

Medicinsk Afdeling M/FAM


6320 2218

Sekretærer for afdelingsledelsen

Birgitte Jørgensen

Afdelingsledelsessekretær

Medicinsk Afdeling M/FAM


63 20 21 03

Pia Størner-Ryberg

Afdelingsledelsessekretær

Medicinsk Afdeling M/FAM


63 20 21 02

Louise Bang

Afdelingsledelsessekretær

Medicinsk Afdeling M/FAM


6320 2200

Indgang 90, 1. sal
Baagøes Alle 15
5700 Svendborg
Telefon: Diagnostisk Center  63 20 25 10


Om Diagnostisk Center

Diagnostisk Center varetager ambulant udredning af patienter henvist fra egen læge eller andre afsnit i M/FAM med:

 • Mistanke om alvorlig sygdom, som kan være kræft (MAS-patienter)
 • Patienter med metastaser uden kendt primærtumor (MUP)
 • Patienter med uspecifikke symptomer og behov for koordinerende funktion.

Patienten er så at sige ”indlagt i eget hjem”, mens udredningen foregår.  
Diagnostisk Center planlægger og koordinerer et accelereret udrednings program, hvilket betyder, at størsteparten af patienterne bliver afsluttet eller henvist videre efter et enkelt fremmøde.

I Diagnostisk Center Svendborg arbejder vi ud fra princippet om ”Patienten først”, således at patienten oplever størst mulig kontinuitet i forløbet, og at personalets faglige kompetencer stemmer overens med den pleje, som den enkelte patient og vedkommendes pårørende har behov for.
For at patienterne skal få det bedste forløb, har vi stor fokus på det tværfaglige samarbejde mellem sygeplejersker, læger, sekretærer m.fl.

Diagnostisk Center har 3 hovedopgaver:

Kliniske funktioner

 • Udredning af patienter jf. ovenstående
 • Ambulant behandling jf. ovenstående
 • Opfølgning af patienter, der er henvist videre til yderligere undersøgelser

Uddannelse

 • Prægraduat uddannelse af sygeplejestuderende og lægesekretærer samt læger, primært i hoveduddannelsesstillinger
 • Postgraduat uddannelse i form deltagelse i kurser, efteruddannelse, temadage og kongresser samt diplom og masteruddannelse for sygeplejersker

Forskning og udvikling

 • Ambulatoriet deltager i forskningsprojekter inden for flere forskellige aspekter af patientudredning         
 • Kvalitetsudvikling foregår via kvalitetsorganisationen og/eller iværksættes af kvalitetskoordinatorer,
  klinisk sygeplejespecialist og i samarbejde med oversygeplejersken samt andre medarbejdere ad hoc
 • Forskningssygeplejersken deltager i forskningsprojekter i sygeplejen og varetager endvidere uddannelsen i Familiefokuseret sygepleje

Ansvarlige for afsnittet:

Jette Frydendal

Oversygeplejerske

Medicinsk Afdeling M/FAM


6320 2021

Peter Thye-Rønn

Ledende overlæge

Medicinsk Afdeling M/FAM


6320 2510

Indgang 60, 1. sal
Baagøes Alle 15
5700 Svendborg
Telefon: 63 20 20 21

Om Daghospital Svendborg

Daghospital Svendborg er et afsnit som hører under det samlede Medicinsk Afdeling M/FAM, Svendborg Sygehus.

Afsnittet anvendes til flere funktioner, forskellige former for behandling og til observation efter undersøgelser og indgreb, som ikke kræver indlæggelse.

Patienterne kommer til behandling fra bl.a. primær sektor. De praktiserende læger har mulighed for, at kontakte Daghospitalet for udførelse af undersøgelser og behandlinger.

Ligeledes kan afdelinger på OUH henvise patienter til behandling i Daghospitalet i forhold til nærhedsprincippet.

Ansvarlige for afsnittet:

Jette Frydendal

Oversygeplejerske

Medicinsk Afdeling M/FAM


6320 2021

Indgang 51C, 1. etage
Baagøes Alle 15 
5700 Svendborg
Telefon: 63 20 22 52

Endokrinologisk ambulatorium er et funktionsområde i Medicinsk Afdeling M/FAM. Ambulatoriet modtager patienter, der er henvist fra egen læge til undersøgelse og efterbehandling for hormonsygdomme, herunder diabetes.

Ansvarlige for ambulatoriet:

Liselotte H. Christiansen

Oversygeplejerske

Medicinsk Afdeling M/FAM


6320 2254

Hanne Mumm

Ledende overlæge

Medicinsk Afdeling M/FAM


6320 2252

Indgang 53, 1. etage
Baagøes Alle 15 (Evt. indgang fra Valdemarsgade)
5700 Svendborg
Telefon: 63 20 5340

Om FAM

FAM er fælles akutmodtagelse for hele OUH Svendborg Sygehus. Afsnittet råder over 20 sengepladser, 7, modtagepladser og 5 skadestuer til ortopædkirurgiske patienter.

Afsnittet modtager akutte medicinske og kirurgiske patienter. Fødsler og prævisiteret akut kardiologi er undtaget. Der er skadestue/Fast Track med lægebemanding fra 8.00 - 20.00 og skadeklinik med behandlersygeplejerske fra 21.00 - 8.00. Derudover er der traumemodtagelse fra 8.00 - 21.00. 

Patienterne triageres og sættes i aktuelt behandlingsspor. Nogle patienter behandles og går hjem igen for evt. at fortsætte i et ambulant forløb. Patienter, der kan behandles under 48 timer, samt lungemedicinske specialepatienter der blandt andet har behov for NIV og high flow behandling indlægges i FAM sengeafsnit. Patienter, der kræver en længere behandling, flyttes til aktuelt specialeafsnit.   

Der er i dag i afsnittet ansat ca. 64 plejepersonaler. Personalegruppen består af både erfarne og yngre sygeplejersker, timelønnet sygeplejestuderende, samt social- og sundhedsassistenter. Desuden er der i forbindelse med covid ansat ufaglærte personale til at varetage en springerfunktion, der indebærer at hjælpe plejepersonalet på isolationsstuerne.

FAM har tilknyttet en funktionsansvarlig overlæge samt 2 øvrige speciallæger i delestillinger. Afdelingens vagthold består af en medicinsk speciallæge, en bagvagt/MF-læge i hoveduddannelse til intern medicin, en mellemvagt og 3 - 5 yngre læger i dagtid. I aften/nattevagt består vagtholdet af en bagvagt, en MC-læge, en mellemvagt og en forvagt. Vagtholder har udover funktion i FAM tværgående opgaver i de øvrige afsnit på matriklen.

Afsnittets personale har forskellige funktioner alt afhængig af, hvilke opgaver den enkelte er kompetenceudviklet til at varetage. Uddannelse vægtes højt i afdelingen og der er hele tiden 2-4 plejepersonaler på videreuddannelse i blandt anden akutsygepleje, som er diplomuddannelse.

Afsnittet varetager endvidere den kliniske uddannelse af sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, udenlandske studerende og ambulancereddere, sammen med et antal kliniske vejleder og et antal praktikvejledere.

Udover vores gode interne samarbejde har vi også et tæt samarbejde med en bred vifte af eksterne samarbejdspartnere - det være sig bioanalytikere, famakonomer, fysioterapeuter, ergoterapeuter, geriatri i døren, ambulance syd, anæstesien og radiografer, samt diverse speciallæger, som har deres daglige gang i FAM. Endeligt har vi et godt samarbejde med de bagvedliggende afdelinger, som modtager patienterne efter endt ophold i FAM.

Ansvarlige for afsnittet:

Stine Bogetoft Tyllesen

Oversygeplejerske

Medicinsk Afdeling M/FAM


6320 4952

Lene Langhoff Clausen

Ledende overlæge (Uddannelsesansvarlig)


Indgang 60, 1. etage
Baagøes Alle 15
5700 Svendborg
Telefon: 63 20 22 54

Om Kardiologisk Ambulatorium

Kardiologisk Ambulatorium i Svendborg modtager ambulante patienter henvist fra egen læge, til undersøgelse og behandling af hjerte/karsygdomme.

Ambulatoriet har en hjertesvigtsklinik, som behandler patienter med kronisk hjertesvigt. Ambulatoriet har tillige en patientskole, som blandt andet hjælper patienter i rehabilitering efter blodprop i hjertet. 

Ansvarlige for afsnittet:

Liselotte H. Christiansen

Oversygeplejerske

Medicinsk Afdeling M/FAM


6320 2254

Lars Videbæk

Konst. ledende overlæge

Medicinsk Afdeling M/FAM


6320 2215

Indgang 90, 1. etage 
Baagøes Alle 15
5700 Svendborg
Telefon: 63 20 12 31

Om Kardiologisk Sengeafsnit - MK/KARMA

MK/KARMA modtager både planlagte og akutte patienter til undersøgelse, observation og behandling af hjerte/karsygdomme. Hovedparten af patienterne på afsnittet indlægges akut.

Kardiologisk afsnit er opdelt i et modtageafsnit (KARMA) og et sengeafsnit (MK).

KARMA består af 16 sengepladser. Her modtager vi akutte patienter hele døgnet, alle ugens dage. Indlæggelsestiden i KARMA er gennemsnitligt 1½ døgn, og vi modtager gennemsnitligt 13 patienter i døgnet. Det betyder, at vi har et relativt stort flow i KARMA-sengene.

Patienter, der indlægges i KARMA, tilses med det samme af en sygeplejerske og triageres, alt efter patientens tilstand, til at skulle ses af en læge med det samme, eller i løbet af en given tidshorisont. Når patienterne er afklaret diagnostisk , afklares det, hvorvidt patienten skal forblive i KARMA eller flyttes til MK, så snart der er ledig sengekapacitet.

MK består af 20 sengepladser. Her ligger de patienter, der er blevet diagnosticeret, og som har en forventet indlæggelse på mere end 2 døgn. Indlæggelsestiden i MK er gennemsnitligt 4-5 dage. I MK indlægger vi også patienter direkte (dvs. uden om KARMA). Det kan f.eks. være patienter der tilbageflyttes fra invasive undersøgelser i Odense, eller som indlægges fra vores ambulatorium med verificeret kardiologisk diagnose og en fastlagt behandlingsplan.

Da MK & KARMA er en del af Medicinsk afdeling M/FAM, har vi også af og til patienter med ikke-kardiologiske diagnoser indlagt. Det kan f.eks. være patienter med infektionsmedicinske sygdomme som pneumoni, sepsis eller urinvejsinfektion. De fleste af disse patienter indlægges i første omgang i sygehusets fælles akutmodtagelse (FAM), og overflyttes derfra til det afsnit, der har bedst plads.

Størsteparten af vores patienter indlægges akut med følgende diagnoser:

AKS (Akut Koronar Syndrom)

•  Forskellige hjerterytmeforstyrrelser

•  Hjerteinsufficiens

Andre kardiologiske diagnoser vi jævnligt ser, er:

•  Lungeemboli

•  Endocardit

•  Pericardit

•Hypertension

•Lipotymi

Ansvarlige for afsnittet:

Janne Rasmussen

Oversygeplejerske

Medicinsk Afdeling M/FAM


6320 1230

Lars Videbæk

Konst. ledende overlæge

Medicinsk Afdeling M/FAM


6320 2215

Indgang 60, 2. etage 
Baagøes Alle 15
5700 Svendborg
Telefon: 63 20 22 45

Om Lungemedicinsk Ambulatorium:

Lungeambulatoriet modtager patienter, der er henvist fra egen læge til undersøgelse/behandling for lungesygdomme. Det kan handle om ambulant udredning og efterbehandling af patienter med lunge-medicinske sygdomme, så som: KOL, pneumoni, astma, allergi og tuberkulose.

Lungeambulatoriet modtager også patienter til sub-akut vurdering ved forværring i lungesygdom og patienter til kliniske procedurer som f.eks. pleuracentese. Derudover tilbydes telemedicinske sygeplejekonsultationer til patienter med KOL efter udskrivelse fra FAM eller sengeafdelinger. Patienter i hjemmeiltbehandling, hjemme-Non-Invasiv-Ventilation (hjemme-NIV) behandling og hjemme High-Flow behandling følges også via lungeambulatoriet.

I forbindelse med udredning for hoste, purulent slimdannelse og dyspnoe, modtages patienter til bronkoskopi.

Søvnklinikken i lungeambulatoriet modtager patienter, der er henvist til udredning for obstruktiv søvnapnø. Efterfølgende behandler og kontrollerer søvnklinikken patienter med søvnapnø.

Ansvarlige for Lungemedicinsk Ambulatorium:

Britta Aaes

Oversygeplejerske

Medicinsk Afdeling M/FAM


6320 2245

Irena Hammen

Ledende overlæge

Medicinsk Afdeling M/FAM


6320 2245

Sygehusenheden i Nyborg
Vestergade 17, 2. sal
5800 Nyborg
Telefon: 63 31 29 06

Om Medicinsk Mavetarm Ambulatorium:

I Ambulatoriet udredes patienter med:

 • mave/tarmmedicinske symptomer, f.eks. mavesmerter, afføringsforstyrrelser og blodmangel
 • Spiserørskatar og mavesår
 • Kronisk inflammatorisk tarmsygdom, herunder collitis ulcerosa, morbus Crohn og mikroskopisk colitis
 • Udredning af kræft i spiserør, mave/tarmkanal, bugspytkirtel, lever og galdeveje
 • Ernæringsterapi
 • Påvirkede levertal
 • Fedtlever, skrumpelever og komplikationer hertil samt mere sjældne leverlidelser (autoimmune og vaskulære)
 • Akut og kronisk betændelse i bugspytkirtlen
 • Malabsorptionstilstande, herunder glutenallergi
 • Blødning i mave/tarmkanalen

Alle, der kommer i Ambulatoriet har ret til en kontaktsygeplejerske og en kontaktlæge, men du kan også møde andre læger og sygeplejersker i Ambulatoriet.

Medicinsk Mavetarm Ambulatorium er en del af Medicinsk Afdeling M/FAM på Svendborg Sygehus, hvor vi har 13 senge for mave/tarmpatienter i Medicinsk Sengeafsnit.

Det er vores mål, at du går herfra med information om dine symptomer og evt. sygdom og behandling og en plan for det videre forløb. Udredningen kan strække sig over flere besøg og forskellige undersøgelser.

Ansvarlige for ambulatoriet:

Lone Gerd Nielsen

Oversygeplejerske

Medicinsk Afdeling M/FAM


6331 2906

Claus Aalykke

Ledende overlæge

Medicinsk Afdeling M/FAM


6331 2906

Indgang 51C, stuen
Baagøes Alle 15
5700 Svendborg
Telefon: 63 20 24 02 

I Medicinsk Forskningsenhed, tilknyttet Medicinsk Afdeling M/FAM, foregår der forskning på et højt nationalt og internationalt niveau med bl.a. flere ph.d.-forløb.

Afdelingen har to professorer, forskningslektorer og flere PhD-studerende. 

Afdelingen er førende indenfor telemedicinske løsninger og har løbende udviklet og efterfølgende implementeret dette i klinisk praksis. 

Ansvarlig for forskningsenheden:

Jess Lambrechtsen

Professor

Medicinsk Afdeling M-FAM, Svendborg


Indgang 75, 1. etage
Baagøes Alle 15
5700 Svendborg
Telefon: 63 20 22 81

Medicinsk Sengeafsnit modtager patienter med lungesygdomme, mave/tarmsygdomme, reumatologiske sygdomme, samt endokrinologiske sygdomme.

 Medicinsk Sengeafsnit har plads til 28 indlagte patienter. Afsnittet har fire specialer:

Det Lungemedicinske speciale modtager patienter med lungemedicinske sygdomme som: Kronisk Obstruktiv Lungesygdom (KOL), astma, pneumoni, infektionssygdomme, tuberkulose, terminal lungecancer og andre lungelidelser. Der er plads til 12 patienter, hvoraf de 3 pladser er dedikeret til Non Invasiv Ventilations (NIV) behandling.

Det Endokrinologisk speciale modtager primært patienter med endokrinologiske sygdomme: dysreguleret diabetes/ketoacidose/hypoglykæmi, komplicerede diabetiske fodsår, svær hyper- og hypokalkæmi, osteoporose med sammenfald, hypofyse- og binyresygdomme incl. længerevarende hormontest, samt andre specielle endokrine lidelser. Der er normeret 4 sengepladser.

Vi råder over 12 senge til  Gastroenterologiske og Hepatologiske specialepatienter, der indlægges pga. levercirrose kompliceret med leversvigt med hepatisk encepfalopati , sepsis, ascites, hepatorenalt syndrom og variceblødning, og hepatocellulært carcinom. Endvidere modtager vi patienter med akut svær colitis ulcerosa, og svære tilfælde af opblussen i Crohn´s sygdom. Vi udreder patienter med vægttab og abdominalsmerter og afføringsforstyrrelser og evt mistanke om kræft eller forkalkning af blodforsyningen til tarmen. Mange af patienterne har behov for langvarig indlæggelse bl.a. pga. dårlig ernæringstilstand og nogle gange behov for at få parenteral ernæring og for genoptræning, hvorfor vi har et tæt samarbejde med diætister og fysioterapeuter.

Vi har et tæt samarbejde med vores Mavetarm-medicinske ambulatorium, hvor vi har en lever rehabiliteringsklinik med speciale sygeplejersker, som tager over, når patienter med svært leversvigt udskrives, og som holder tæt ambulant kontakt evt med videokonsultationer med patienterne. Vi har også en klinik med specialesygeplejersker, der giver biologisk behandling til blandet andet de patienter, der nyligt har været indlagt med akut svær colitis ulcerosa.

Derudover modtager vi  også intern medicinske patienter.

Afsnittet modtager derudover også patienter med Rheumatologiske lidelser og infektioner, samt almene medicinske patienter som f.eks. indlægges med sepsis, pneumoni eller cystit.

Medicinsk Sengeafsnit arbejder tæt sammen med lunge-, endo-, reuma- og gastro-ambulatorierne i henholdsvis Svendborg og Nyborg. Patienterne modtages primært fra Fælles Akutmodtagelse (FAM).

Ansvarlige for afsnittet:

Pernille Ahl-Lassen

Oversygeplejerske

Medicinsk Afdeling M/FAM


6320 2281

Claus Aalykke

Ledende overlæge

Medicinsk Afdeling M/FAM


6331 2906

Hanne Mumm

Ledende overlæge

Medicinsk Afdeling M/FAM


6320 2252

Indgang 51C, 2. etage
Baagøes Alle 15
5700 Svendborg
Telefon: 63 20 25 06

Reumatologisk Ambulatorium varetager ambulant udredning, behandling og opfølgning af patienter med inflammatoriske gigtsygdomme.

Patienter med diagnoserneen leddegigt, psoriasisgigt, rygsøjlegigt, urinsyregigt, muskelgigt eller kæmpecelle-karbetændelse, følges efter udredning i ambulatoriet. Findes der sjældnere gigtsygdomme som sarcoidose eller systemisk lupus, bliver de henvist til Reumatologisk Afdeling på OUH.  

Vedrørende muskelgigt, står vi for den initiale udredning af patienter fra hele Fyn. Vi har også en ”fast-track” klinik til hurtig udredning og behandling af patienter, hvor der er mistanke om kæmpecelle-karbetændelse.

Reumatologisk Ambulatorium samarbejder med øvrige afsnit i huset, hvor vi forestår udredning og behandling af indlagte patienter. Desuden har vi et tæt samarbejde med andre afsnit i M/FAM, bioanalytikere, læger, lægesekretærer og sygeplejersker samt afdeling C, OUH.

Vi arbejder ud fra princippet om ”Patienten først” således, at patienten oplever størst mulig kontinuitet i forløbet, og at personalets faglige kompetencer stemmer overens med den pleje, som den enkelte patient og vedkommendes pårørende har behov for. For at patienterne skal få det bedste forløb, har vi stor fokus på det tværfaglige samarbejde mellem sygeplejersker, læger, sekretærer m.fl.

Ambulatoriet har 3 hovedopgaver:

Kliniske funktioner

 • Udredning og behandling af reumatologiske sygdomme
 • Kontrol af behandling
 • Sundhedsfremme og forebyggelse og styrkelse af patienternes empowerment 

Uddannelse

 • Prægraduat uddannelse af sygeplejestuderende og lægesekretærer samt læger, primært i hoveduddannelsesstillinger, som har faste forløb i ambulatoriet.
 • Postgraduat uddannelse i form deltagelse i kurser, efteruddannelse, temadage og kongresser samt diplom og masteruddannelse for sygeplejersker.

Forskning og udvikling

 • Ambulatoriet deltager i forskningsprojekter inden for flere forskellige aspekter af gigtsygdomme.

Ansvarlige for ambulatoriet:

Pia Toftegaard

Oversygeplejerske

Medicinsk Afdeling M/FAM


6320 2506

Søren Andreas Just

Ledende overlæge

Medicinsk Afdeling M/FAM


6320 2506
APPFWU01V