Skip til primært indhold

Steffan Holst Hansen

SDCO

Can diabetes distress be reduced by improving entry to care for people with type 2 diabetes mellitus?: A cluster-randomized trial

Patienter, diagnosticeret med type 2-diabetes (T2D) står overfor adskillige udfordringer (livsstils- og følelsesmæssige udfordringer m.fl.). Der er derfor udarbejdet kliniske retningslinjer, som beskriver den anbefalede behandling, og at den sker i et tværfagligt samarbejde sektorerne imellem. Studier har dog vist, at patienter ikke henvises til kommunale tilbud, at patienterne ikke føler en sammenhæng i behandlingen, og at det tværfaglige samarbejde er mangelfuldt.

Denne mangelfuldhed, kombineret med udfordringerne medfører ofte, at patienten udvikler depression eller diabetes relateret stress, også kaldet diabetes distress (DD). DD er en følelsesmæssig reaktion på de belastninger og bekymringer, patienter kan have over at skulle varetage sin diabetes, hver dag. 36% af alle T2D patienter har et højt niveau af DD, og flere studier har fundet en sammenhæng mellem et højt DD-niveau og dårlig blodsukkerregulering, nedsat fysisk aktivitet, nedsat livskvalitet, dårlig egenomsorg, flere og alvorlige komplikationer og øget dødelighed.

Formål

Formålet med projektet er at reducere DD hos nydiagnosticeret T2D patienter gennem en intervention, hvor patienten tilbydes et tilrettelagt opstartsforløb på tværs af sektorer.

Intervention

Interventionen er udarbejdet af Steno Diabetes Center Odense (SDCO) og forløber over patienters første tre måneder af sygdommen. Den skal skabe struktur i behandlingen af T2D, styrke det tværfaglige samarbejde og forbedre patientens sygdomsmestring. Interventionen indeholder;

  • forbedre kommunikation og informationsdeling mellem sektorer
  • sikre systematik i behandlingen
  • sikre deltagelse i sammedagsscreening og opstartssamtale
  • forbedre patienten sygdomsmestring.

Forbedringen af kommunikationen og informationsdelingen mellem sektorerne (almen praksis (AP), kommunen og hospital) gøres via et fællesmøde afholdt af SDCO. Mødet skal øge kenskaben til hinandens kompetencer og tilbud. Det skal øge det tværsektorielle samarbejde således at patientens oplevede behandlingssammenhæng øges.

For at skabe systematik og en ensrettet behandling af T2D patienter gives AP en overskuelig guideline udarbejdet ud fra nuværende anbefalinger. Denne guideline vil danne ramme for hvad der er hensigtsmæssigt for patienterne at gennemgå de første fire konsultationer (se quickguide læger). Almen praksis får individuelle møder med SDCO, hvor interventionen bliver lokalt tilpasset.

For at sikre deltagelse til opstartssamtalen i kommunen og sammedagsscreening (et tilbud hvor patienten gennemgår komplikationsscreeninger, får foretaget blodprøve og blodtryksmåling på samme tidspunkt og lokation) på det regionale hospital, skal AP henvise alle patienter. Den automatiske adgang til disse tilbud vil give patienten de bedste forudsætninger for en god behandling.

Patientinformationsmateriale udarbejdet af SDCO i samarbejde med T2D patienter, gives på diagnosetidspunktet (se quickguide og checkliste). Dette skal skabe struktur og overblik over sygdommen og støtte patienten i god sygdomsmestring.

Design

Projektet er et klyngerandomiseret kontrolforsøg med AP tilfældigt fordelt i interventions- eller kontrolgruppe. Inklusionen foregår i Region Syddanmark, hvor i alt 40 almene praksis og 512 patienter skal rekrutteres. Patienter skal være 18+, forstå dansk og være nydiagnosticeret jf. danske retningslinjer. Patienter inkluderet i studiet modtager et elektronisk spørgeskema (se Danish questionnaire) ved diagnosen, 4 og 12 måneder efter diagnosen.

Begrænsninger

At patienter skal kunne forstå dansk, vil resultere i eksklusion af individer, som i tidligere studier har vist sig at have høje niveauer af DD. Patientrapporterede resultater øger risikoen for at patienter dropper ud (eller måske mere ukomplette data). Ændringer i kliniske resultater (f.eks. ændring af blodsukkeret) vil muligvis ikke kunne observeres indenfor projektperioden

Klinisk signifikans

Projektet har stor klinisk signifikans, da en reduktion af DD øger patienters egen omsorg, livskvalitet, blodsukkerregulering og reducerer risikoen for komplikationer og dødelighed. Det resulterer i færre besøg til sundhedsvæsnet, hvilket reducerer det sundhedsøkonomiske aftryk per patient.

Involvering af patienter

Patienter har medvirket til udarbejdelsen af patientinformationsmappen, deltaget i projektgruppen og valideret spørgeskemaet anvendt i projektet.

APPFWU01V