Skip til primært indhold

Mette Boye Boes

Nyremedicinsk Afdeling, OUH

Camostat for kidney protection - the CamKid project

Kronisk nyresygdom (CKD) rammer op mod 10-15 % af befolkningen. CKD er en fremskridende sygdom, som medfører øget risiko for højt blodtryk, hjertekarsygdom og tidlig død. Hos flere patienter vil sygdommen udvikle sig til totalt nyresvigt, hvor dialyse eller nyretransplantation vil være nødvendigt.

Årsager til kronisk nyresygdom

De hyppigste årsager til CKD er diabetes og forhøjet blodtryk. Hyppigheden og dødeligheden af CKD er stort set uændret gennem de seneste årtier. Det skyldes blandt andet, at der er få lægemidler, som kan hæmme forværring af CKD. Ved CKD bliver nyrerne utætte for proteiner, som udskilles i urinen. Udskillelse af protein i urinen (proteinuri) er særligt udtalt hos patienter med diabetes og CKD og er en vigtig faktor
for forværring af CKD og risikoen for hjertekarsygdom og død.

Vores forskningsgruppe har i tidligere studier vist, at der ved proteinuri også er abnorm udskillelse af enzymer til urinen, som aktiverer en saltkanal i nyrerne, hvormed der ophobes salt og vand i kroppen. Det fører til forhøjet blodtryk og dermed yderligere forværring af nyresvigtet. Endvidere har vi i mindre studier vist, at der ved udskillelse af enzymer i urinen sker en uhensigtsmæssig aktivering af komplementsystemet, som er en del af immunforsvaret.

Normalt bekæmper komplementsystemet infektioner og ødelagte celler, men ved abnorm aktivering i nyrerne, vil nyrevævet angribes, hvormed der skabes en betændelsestilstand, som vil forværre nyresvigtet.

Camostat er et lægemiddel, som hæmmer enzymer. Det har været anvendt til behandling af mavesår i Japan siden 1980’erne. Tidligere laboratorie- og dyrestudier tyder på, at Camostat hæmmer enzymer, som udskilles i urinen ved CKD og dermed potentielt de skadelige effekter heraf.

Formål

At forebygge forværring af nyrefunktionen og reducere forekomsten af hjertekarsygdomme og i sidste ende dødeligheden hos patienter med CKD og proteinuri. Vi vil teste effekten af et allerede kendt lægemiddel, Camostat, som ikke tidligere har været anvendt til behandling af CKD, men som potentielt kan hæmme progression af CKD.

Hypotese

At abnorm udskillelse af proteaser i urinen medfører:

  • betændelse og celleskade i nyrevævet via aktivering af komplementsystemet
  • salt- og vandophobning og dermed forhøjet blodtryk via aktivering af en saltkanal i nyrerne.

Disse to uafhængige mekanismer kan vedligeholde en ond cirkel med gradvis forværring af nyresvigtet, som kan hæmmes af lægemidlet Camostat.

Studiedesign

Forskningsprojektet består af tre delstudier:

  • måle koncentrationen af Camostat og dets evne til at hæmme proteaser i urin tappet direkte fra nyrerne
  • gennemføre et korttids studie, hvor Camostat gives hhv. til patienter med CKD og proteinuri samt til raske kontrolpersoner, hvilket skal danne basis for et større, langsigtet studie
  • i laboratoriet undersøge effekten af Camostat på specifikke dele af komplementsystemet.

Begrænsninger 

Lægemidlet, Camostat, er ikke markedsført i Danmark og skal derfor importeres og godkendes til brug. Det har vi tidligere positive erfaringer med, idet lægemidlet for nyligt har været godkendt og anvendt i et studie på Klinisk Farmakologisk Afdeling i Aarhus, som vi samarbejder med. En potentiel bivirkning til lægemidlet er forhøjet kalium i blodet, som i forvejen forekommer hyppigere hos patienter med CKD. Det er dog en velkendt bivirkning til flere lægemidler, som anvendes ved behandling af CKD, som vi er vant til at behandle.

Klinisk relevans

Proteinuri er en betydelig risikofaktor for hjertekarsygdomme og forværring af nyresygdom. Hæmning af salt- og vandophobning samt hæmning af nyreskade forårsaget af komplementsystemet vurderes potentielt at kunne bedre overlevelsen samt forsinke forværringen af CKD hos patienter med proteinuri uanset årsagen. Diabetes og forhøjet blodtryk, som må betegnes som folkesygdomme, er de hyppigste årsager til kronisk nyresygdom med proteinuri. Dermed vil en stor population potentielt kunne profitere af
behandling med Camostat.

Patientinvolvering

I dette pilotstudie vil vi undersøge, om de sygdomsmekanismer, vi har påvist i dyreforsøg, også gælder hos mennesker. Det er et lille forsøg, der i alt vil involvere 46 forsøgspersoner. Når den detaljerede plan for selve gennemførslen af projektet skal laves, vil det ske i samarbejde med brugerrådet på Nyremedicinsk afd. Y, OUH – dvs. vi vil lave en plan, som før gennemførsel, skal kvalificeres og godkendes af brugerrådet.

APPFWU01V