Skip til primært indhold

Eksempel på projektbeskrivelse til ansøgningen

At skrive en projektbeskrivelse indebærer flere trin og overvejelser. Nedenfor finder du et forslag til strukturen i en 5 siders projektbeskrivelse.

Projektbeskrivelse - indhold

Giv dit projekt et titel, som er klar og præcis og som vækker bedømmernes interesse.

  • Titlen må ikke være ’poppet’, men skal kunne dække hvad dit projekt omhandler.
  • Titlen på din projektansøgning må gerne afvige fra titlen på din protokol.

Start med en indledning, der klart og præcist beskriver formålet med projektet og dets betydning. Det er vigtigt at fange læserens interesse fra starten.

I introduktionen skal læseren få en forståelse af: Hvad problemet er, hvorfor projektet er relevant og aktuelt, hvad løsningen er, hvilke resultater projektet kan levere og hvem der får gavn af resultaterne.

Forklar baggrunden for projektet og identificer den specifikke forskningsmæssige eller kliniske udfordring, som projektet sigter mod at adressere.

I baggrundsafsnittet skal du fokuser på den information, der er nødvendig for at forstå dit projekt. Hvad ved man/kan man på nuværende tidspunkt – og hvad ved man ikke/kan man ikke. Det skal fremgå klart hvad det er for mangler i den eksisterende viden dit projekt skal være med til at udfylde.

Projektomfang og afgrænsning

Definer projektets omfang og afgrænsning. Angiv de specifikke aktiviteter og aspekter, der vil blive dækket af projektet og hvilke der ligger uden for dets rammer.

I metodeafsnittet skal du forklare hvordan dit projekt skal udføres. Dvs. hvilke forskningsmetoder, dataindsamlingsprocedurer og statistiske tilgange, der vil blive brugt til at besvare forskningsspørgsmålene eller opnå projektets mål. Du skal i beskrivelsen vise læseren, at du har kendskab til metoderne samt gøre rede for hvorfor disse er valgt og hvorfor de er velegnede til netop dit projekt.

Husk: Detaljeringsgaden i projektbeskrivelsen er på et lavere niveau end i protokollen.

Hvis dit projekt består af flere delstudier/arbejdspakker kan du med fordel for hver af disse beskrive følgende på et overordnet niveau.

  1. Hvad er aktivitetens formål
  2. Hvilke aktiviteter gennemføres i delstudiet/arbejdspakken
  3. Hvem deltager i aktiviteten? Hvem er ansvarlig og hvem er partner?
  4. Hvad er de forventede resultater?
  5. Hvad er milepælene/deadlines for denne del af projektet?

Kan dit projekt gennemføres? Det er vigtigt at du får overbevist fonden herom. Du skal således overbevise fonden om at de nødvendige ressourcer er tilstede. Det drejer sig bl.a. om infrastruktur, personale, udstyr og faciliteter.

I afsnittet bør du præsenterer de primære forskere og deres kvalifikationer – og hvordan man som gruppe kan løse de udfordringer som forskningsspørgsmålet rejser.

Nævn også gerne eventuelle samarbejdspartnere eller interessenter, der er involveret i projektet og som er nødvendige for at projektet kan gennemføres.

Hvis du skal være projektleder på projektet bør dine personlige forskningslederkvalifikationer ligeledes fremhæves, da disse kvalifikationer ikke nødvendigvis fremgår af et CV.

Udarbejd en detaljeret tidsplan, gerne illustreret i form af fx et Gantt-diagram, der angiver de forskellige faser, aktiviteter og milepæle i projektet.

Sørg for at angive realistiske deadlines og planlæg tilstrækkelig tid til hver aktivitet, så du viser fonden at projektet er realistisk og kan gennemføres inden for den angivne tidsperiode.

Ligeledes bør du i din tidsplan have fokus på synlighed af synergi ml. de enkelte delaktiviteter i projektet, samt angive hvem, der udfører hvilke dele i projektet.

Identificer potentielle risici og udfordringer, der kan opstå i løbet af projektet og beskriv en plan for at håndtere dem.

Redegør de etiske overvejelser / de etiske problemstillinger din forskning rejser. Vis, at du har styr på hvilke hensyn du skal tage og hvilke retningslinjer, der skal overholdes, herunder hvor projektet anmeldes mv.

Beskriv dine planer for hvordan resultaterne skal formidles og deles med relevante interessenter, herunder forskningspublikationer, konferencer, offentligheden (fx patienter, patientforeninger, politikerne mv.)

Afslut projektbeskrivelsen med en opsummering af projektets vigtigste punkter / forventede resultater. Understrege projektets potentiale og relevans for sundhedsområdet, patienterne og samfundet.

Hvis resultaterne / viden fra projektet kan anvendes på andre områder/specialer, så fremhæv gerne dette.

Ligeledes fremhæv hvilken yderligere forskning, der evt. er nødvendig efter projektets afslutning, i fald dit projekt alene er et påkrævet skridt på vejen til ny viden.

APPFWU02V