Skip til primært indhold

Før anmeldelse af projekt

Før anmeldelse af projekt - Hvad kan Forskningsservice tilbyde?

Hvad kan OUH's Forskningsservice tilbyde?

Forskningsservice kan tilbyde at tage blodprøver til forskningsprojekter, hvis der indgås aftale herom. Analyserne skal helst bestilles til prøvetagning i forbindelse med afdelingens almindelige runder eller i Blodprøver og Biokemis ambulatorium. Vi har som udgangspunkt ikke mulighed for at tage prøver efter tilkald, da vi ikke har vagtbemanding til dette.  

Ved behov for prøvetagning i vagtperioder skal der indgås særlig aftale med Forskningsservice.

Blodprøvetagning til projekter prissættes af Forskningsservice.

Skal jeg betale for laboratorieanalyser?

Blodprøver, der tages og analyseres på hospitalet (i Odense), betales via driftsbudgettet på Blodprøver og Biokemi. Hvis der indgår laboratorieanalyser i dit forskningsprojekt, skal afdelingen derfor kontaktes. Som udgangspunkt betaler man ikke for forskningsanalyser, der opfylder begge følgende kriterier:

 • Analyserne er standardudredning hos denne type patient
 • Analyserne er en del af et standardbesøg i patientens opfølgning (dvs. det er ikke et ekstrabesøg).

Hvis ovennævnte kriterier ikke er opfyldt, prissættes forskningsanalyser som beskrevet nedenfor under "priser for serviceydelser".

Alle projekter, der indeholder laboratorieanalyser, skal sendes til Forskningsservice til godkendelse.

Priser for serviceydelser

Priser for serviceydelser i forbindelse med forskningsprojekter fastsættes således, at de i videst muligt omfang afspejler den faktiske udgift forbundet med udførelse af opgaven, og de revideres jævnligt.

Vær opmærksom på, at der ved prissætning skelnes mellem om projektejer er OUH- ansat, en ekstern offentligt ansat forsker eller et firma.

Priser gældende for nye projekter, der meldes ind fra og med 1. maj 2022:

Projektopsætningsgebyr (engangsydelse):

DKK 2.500 OUH-investigator-initierede projekter med standard biobank eller flere visits uden biobank
DKK 2.650 Eksterne, investigator-initierede projekter med standard biobank eller rutineanalysering
DKK 4.500 OUH-investigator-initierede projekter med kompliceret biobank
DKK 3.500 For kommercielle studier, der er uden biobank og vurderes som enkle

Vær opmærksom på, at multicenterstudier og andre komplicerede studier prissættes baseret på tidsforbrug eller et særligt tilbud. Det er Forskningsservice, der vurderer, om et projekt er kompliceret, og en sådan vurdering foretages forud for kontraktindgåelse.
En simpel biobank defineres som anvendelse af standardpakker, som er ukomplicerede, idet formatet allerede understøttes i driften og derfor er billigere at håndtere.

Projektopsætningsgebyret indbefatter arbejdet i Forskningsservice i forbindelse med opstart af et projekt, så som råd og vejledning omkring prøvemateriale, analyser, eller hvad der skal gemmes i biobank, indgåelse af samarbejdsaftale, oprettelse af projektprøveprofiler, oprettelse af eventuelle biobankpakker, udarbejdelse af vejledninger til personalet mm.

Herudover omfatter opsætningsgebyret også løsning af diverse opgaver under udførelse af projektet som fx problemløsning eller mindre rettelser i protokollen og fakturering.

Der skal stilles garanti for afregning, ved at projektejer underskriver en samarbejdsaftale, før arbejdet med projektplanlægning sættes i gang ud over almindelig rådgivning.

I opsætningsgebyret indgår fakturering i 1 år. Hvis projektet har en fastlagt varighed ud over et år, betales for fakturering i hele projektets løbetid allerede ved opstart (et beløb for fakturering ud over 1 år lægges oveni opsætningsgebyret), dog uden regulering, hvis projektet forsinkes.

Prøvetagning
Takster for prøvetagning:

  Interne investigator-
intierede projekter
Pris (DKK)
Eksterne, investigator-
intierede projekter
Pris (DKK)
Eksterne, komercielle
projekter
Pris (DKK)
Prøvetagning på voksne 85 90 100
Prøvetagning på børn 170 180 200

Analysepriser
Analyser, der udføres i afdelingens rutineproduktion, afregnes i henhold til afdelingens gældende prissætning – se ”Prisliste 2022”, der gælder for eksterne/kommercielle projekter. Analysepriser til interne projekter aftales ved henvendelse til Forskningsservice.

Der betales ikke for analyser, som patienten alligevel skulle have udført som en del af patientbehandlingen. Dette vurderes af Forskningsservice sammen med forskeren.

Analyser, som udføres af andre laboratorier, arrangeres og betales direkte af projektejer.

Ønske om opsætning af nye analyser og analysering i batch vurderes enkeltvis mht. ressourcer og pris.

Biobank

Biobank prissættes på baggrund af tidsforbrug til processering samt forbrug af utensilier. Priser beregnes for hver enkelt biobankspakke.
Hvis du kan gøre brug af en af de af Forskningsservice udbudte standard-biobankspakker, vil du dog opnå 10 % rabat (rabatten er indregnet i de oplyste priser). Vær opmærksom på, at der er forskellige priser afhængigt af om projektejer er en intern, OUH forsker eller en ekstern, offentligt ansat forsker.

Øvrige ydelser

Efterfølgende kan opgaven indbefatte:

i) fremfinding af prøver fra frysehus,
j) forsendelse af prøver,
k) udfærdigelse af udtræk af BCC-resultater
l) ændring i projekter, herunder profiler.

Dette faktureres ud fra tidsforbrug til opgaven.

Ansøgning til Videnskabsetisk Komité

Videnskabsetisk Komité (VEK) skal informeres om samt godkende blodvolumen ved blodprøvetagning.

Når du ansøger hos VEK, skal du angive, hvor meget blod du ønsker at udtage fra hver patient. I den forbindelse skal du være opmærksom på, at der er forskel på mængden af blod, du udtager fra patienten, og mængden der efterfølgende kan fryses til biobank.

For beregning af nødvendigt blodvolumen til dit biobankprojekt, se linket "Volumen til nedfrysning fra forskellige prøvetagningsrør".

For beregning af nødvendig blodvolumen til rutineanalysering, se linket "Blodvolumen til rutineanalyser"

Analysering af blodprøver kan ske som en del af driften, hvor analysering sker fortløbende sammen med rutine- blodprøverne. Dette er i reglen den billigste måde at foretage analysering på, da meget arbejdsgang omkring prøve- håndtering er automatiseret. En sjælden gang kan prøver mislykkes, fx ved at udstyret går ned. Selvom det hører til sjældenhederne kan laboratoriet også skifte metode undervejs i et forskningsprojekt.

Analyser kan dog også fortages i batch. Her indsamles materialet og gemmes i biobank i form af fx plasma.

Ved analysering foregår optøning og analyse af alle prøver samtidigt. Dette kan være nødvendigt ved nogle typer analyser for at holde omkostningerne nede, da reagenserne fx kan have en kort holdbarhed, eller et kit kan håndtere mange prøver samtidigt. Batchanalyse kan ligeledes være en fordel, hvis man er usikker på, om variation på analysen kan have betydning. Batchanalysering er i reglen dyrere, idet prøverne skal håndteres til/fra fryseren, og selve analyseprisen er ofte også dyrere på de analyser, hvor batchanalysering er nødvendig. 

Opbevaring af biologisk materiale i biobank kan også være relevant, hvis det endnu ikke er endeligt afklaret, hvilke analyser der ønskes udført, hvis analyser endnu ikke er sat op, eller hvis materiale skal sendes til analysering på et andet laboratorium.

Forskningsservice anvender 2 forskellige databaser til registrering af biobankmateriale:

For begge databaser gælder, at opbevaring og registrering af ikke-anonymiseret, biologisk materiale forudsætter, at biobankprojektet forinden er optaget på fortegnelsen over databehandling samt har opnået de nødvendige godkendelser fra fx Videnskabsetisk Komité (VEK), Lægemiddelstyrelsen.

Inden du anmelder dit biobankprojekt til VEK samt på fortegnelsen over databehandling, skal du tage stilling til, hvilken biobanks database du ønsker at anvende, da der ved de 2 databaser er forskellige forhold, du skal være opmærksom på.

 • For at biologisk materiale kan opbevares i OPEN Biobank, skal projektet være optaget i OPEN samt have fået tildelt et OP-nummer, idet OPEN ejer databasen.
 • Vær opmærksom på, at OPEN ikke er en del af Blodprøver og Biokemi, samt at OPEN opkræver et gebyr/licens for anvendelse af OPEN Biobank databasen.
 • Ved hjælp af dette link: Ansøgning (rsyd.dk), kan du sende din ansøgning til OPEN
 • Ved anmeldelse til fortegnelsen over databehandling skal du oplyse, at OPEN Biobank opbevarer dine data

Kliniske biobanker under RBGB, som Forskningsservice samler ind til

I Forskningsservice håndterer og registrerer vi blodmateriale (samt evt. urin og/eller ledvæske) i følgende kliniske biobanker under RBGB:

 • Dansk CancerBiobank (DCB)
 • Dansk ReumaBiobank (DRB)
 • Dansk DiabetesBiobank (DDB)

Prøveindsamling

For at du kan samle ind til dit projekt via en af de kliniske biobanker under RBGB, er det et krav, at prøverne er kliniske – dvs. at de tages i forbindelse med diagnostik, behandling og/eller monitorering af patienter.

Hjælp fra RBGB til indsamling af prøver

Hvis du i dit projekt skal indsamle blodprøver (samt evt. urin og/eller ledvæske) fra patienter med en sygdomskategori, der er dækket af en af ovennævnte biobanker, og prøverne er kliniske, kan du ansøge RBGB om hjælp til indsamling og opbevaring af biologisk materiale. Du kan enten kontakte den lokale projektleder for blodindsamling på Blodprøver og Biokemi, Marina Bjørling-Poulsen (marina.bjoerling-poulsen@rsyd.dk; tlf. 2490 8713) eller sekretariatet for RBGB (RBGB.sekretariat.herlev-og-gentofte-hospital@regionh.dk; tlf. 3868 9812 / 3868 9132).

Projektanmeldelser

Ifm. med dataanmeldelse samt anmeldelse til VEK er det vigtigt at angive, at RBGB benyttes til indsamling af prøverne. Se RBGB's vejledning for forskere, hvori det er beskrevet, hvordan RBGB bør tænkes ind i protokol, deltagerinformation, anmeldelse på fortegnelse mv. Vejledning findes på RBGB’s hjemmeside. 

Hvilke blodmaterialer skal jeg gemme i biobanken?

Valget af materiale, der skal gemmes i biobank, afhænger af de analyser, du ønsker at kunne udføre.

 • Fuldblod tages i glas, der indeholder antikoagulans og dermed hindrer koagulationsmekanismerne. Tilsvarende kan buffy coat (indeholdende hvide blodceller) isoleres efter centrifugering af fuldblod taget i glas med antikoagulans. Når fuldblod eller buffy coat optøs fra biobank, vil cellerne i blodet hæmolysere. Dette gør, at fuldblod samt buffy coat fra biobank primært egner sig til DNA-analyser og lignende.
 • Plasma fås ved at centrifugere en antikoaguleret blodprøve. Ved centrifugeringen adskilles cellerne i blodet fra resten, som kaldes plasma. Plasma indeholder koagulationsfaktorer.
 • Serum fås ved at centrifugere en koaguleret blodprøve og tages dermed i et glas, der ikke er tilsat antikoagulans. Når blodet koagulerer, forbruges koagulationsfaktorer. Serum ligner altså på mange måder plasma i sammensætning dog med fravær af koagulationsfaktorer.

Fordi blodcellerne er frasorteret i både plasma og serum, vil den volumen, du kan fryse til biobank, blive mindre.

Se tabellen under fanen ””Hvor meget prøvemateriale fra blodprøvetagningsrør, bliver der til nedfrysning?”, hvor det er estimeret, hvilket volumen af hhv. plasma og serum, der kan opnås fra forskellige glastyper.

Billedet herunder viser et centrifugeret EDTA-glas med adskilt plasma og buffy coat samt det nederste lag af røde blodlegemer.

Blodprøveglas

Blod:

 • Serum
 • Serum-gel
 • EDTA plasma
 • EDTA buffy-coat (celleholdige lag efter centrifugering af EDTA blod)
 • Citrat plasma
 • Li-hep plasma
 • EDTA fuldblod
 • Pax-gene (RNA)

Andet materiale:*

 • Urin
 • Fæces
 • Biopsi
 • Spyt
 • Spinalvæske
 • Andet – efter aftale

* Bortset fra urin skal andet materiale indsamles af forsker selv og afleveres til OUH’s Forskningsservice til opbevaring.

Prøvemateriale til nedfrysning

I "Volumen til nedfrysning fra forskellige prøvetagningsrør" kan du se, hvor meget, og hvilke materialetyper du kan få ud af forskellige rørtyper og prøvemængder.

I nogle tilfælde er det muligt at samarbejde med medarbejdere i afdelingens forskningsenhed, Research Unit of Clinical Biochemistry, om særlige metoder og specifikke analyser.

Faglige områder og kompetencer

Oplysninger om faglige områder samt kompetencer og relevante medarbejdere kan findes på forskningsenhedens hjemmeside,

Forskningsanalyser

Forskningsenhedens hjemmesiden indeholder også et link til en oversigt, som opregner de specifikke forskninganalyser, som vore medarbejder har opsat gennem de seneste år.
Linket findes under overskriften RESEARCH ANALYSES and FACILITIES nederst på siden.

APPFWU01V