Skip til primært indhold

OUH Forskningsråd Kommissorium

Odense Universitetshospitals Forskningsråd er nedsat af direktionen den 23. januar 2008 og har en overordnet rådgivende funktion på forskningsområdet for direktionen. Forskningsrådet referer dermed til direktionen.

Rådets organisation og medlemmer

Formanden for OUH’s forskningsråd er direktøren med ansvar for forskningsområdet på OUH. Næstformand er institutlederen for Klinisk Institut, Syddansk Universitet.
Derudover består OUH´s Forskningsråd af følgende medlemmer:

 • Lederen af ph.d.-skolen på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

 • Prodekan for forskning, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, SDU

 • Institutlederen for Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet

 • Institutlederen for Institut for Molekylær Medicin, Syddansk Universitet

 • Lederen af OPEN – Open Data Explorative Network i Region Syddanmark

 • Ca. 10 professorer fra OUH, hvor følgende har betydning for udpegning:

  • Betydelig forskningsaktivitet

  • Repræsentation af de højt specialiserede funktioner

  • Kendskab til forskningsmiljøerne uden for egen afdeling

  • Nuværende eller tidligere medlemskab af forskningsråd eller store private fonde osv.

  • Balance mellem medicinske, kirurgiske og tværgående specialer

  • Medlemmer af begge køn

  • Repræsentation af forskellige fagligheder

 • Ca. 6 repræsentanter for patienter og pårørende

Udpegning til forskningsrådet gælder for en treårig periode med mulighed for genudpegning for yderligere tre år.

Rådet nedsætter et forretningsudvalg, der består af:

 • formandskabet for OUH’s forskningsråd
 • OUH’s administrerede direktør
 • et ordinært medlem af OUH’s forskningsråd

OUH’s Forskningsråd kan nedsætte arbejdsgrupper ad hoc til løsning af udvalgte opgaver.

OUH’s Forskningsråd og forretningsudvalget sekretariatsbetjenes af Forskningsteamet i Klinisk Udvikling.


Formål

OUH’s forskningsråd skal:

 • overordnet arbejde for at styrke sundhedsforskningen på OUH, så ny viden bliver til gavn for både patienter og personale.
 • arbejde for, at hospitalet yderligere manifesterer sig på forskningsområdet nationalt såvel som internationalt.
 • træffe beslutning om uopsættelige hastesager.

Opgaver

OUH’s Forskningsråd har til opgave at:

 • udarbejde og bidrage til at implementere hospitalets forskningsstrategi, herunder at
  • konkretisere initiativer i forskningsstrategien, så de kan implementeres
  • sikre implementering af og opfølgning på indsatsområderne i forskningsstrategien
  • give tilbagemelding til direktionen om, hvordan implementeringen af strategien forløber
 • have en rådgivende funktion i forhold til direktionen om forskningsrelaterede spørgsmål
 • kommunikere forskningsresultater og synliggøre OUH’s forskning nationalt og internationalt, herunder bl.a. at
  • indgå i lokale, nationale eller internationale bedømmelsesudvalg
  • medvirke til at arrangere Research Week 
 • bidrage til at styrke det tværgående forskningssamarbejde internt på OUH og eksternt i forhold til regionale, nationale og internationale samarbejdspartnere.

Forretningsudvalget har til opgave at

 • vurdere og tage stilling til uopsættelige hastesager, hvor finansieringen afholdes af OUH’s forskningspulje:
  • ansættelse af forskere
  • igangsættelse af forskningsprojekter
  • indkøb af apparatur til forskningsmæssig anvendelse.

Forretningsudvalget kan træffe beslutning om udmøntning af midler til enkeltbevillinger fra OUH’s forskningspulje op til 700.000 kr. årligt i maksimalt en femårig periode. Direktionen orienteres halvårligt om de behandlede sager.

Sager, der indebærer udmøntning af midler på mere end 700.000 kr. årligt fra OUH’s forskningspulje, fremlægges til godkendelse i OUH’s direktion.

Mødefrekvens

Der afholdes møde i forskningsrådet ca. fire gange årligt.
Forretningsudvalget afholder som udgangspunkt ikke møder.

APPFWU01V