Skip til primært indhold

Priser

Skal jeg betale for servicen?

Forskningsservice indgår ikke i afdelingens budget og skal derfor økonomisk løbe rundt. Priser for serviceydelser i forbindelse med forskningsprojekter fastsættes således, at de i videst muligt omfang afspejler den faktiske udgift forbundet med udførelse af opgaven, og de revideres jævnligt i henhold til OUH’s prispolitik.

Blodprøver, der tages og analyseres på hospitalet (i Odense), betales via driftsbudgettet på Blodprøver og Biokemi. Hvis der indgår laboratorieanalyser i dit forskningsprojekt, skal afdelingen derfor kontaktes.

Priser gældende for nye projekter, der meldes ind fra og med 1. maj 2023:

Projektopsætningsgebyr (engangsydelse):

DKK 2.500 OUH-investigator-initierede projekter med biobank og/eller løbende rutineanalysering med behov for op til 5 forskellige prøvetagningsprofiler
DKK 4.500 OUH-investigator-initierede projekter med biobank og/eller løbende rutineanalysering med behov for flere end 5 prøvetagningsprofiler
DKK 2.650 Eksterne, investigator-initierede projekter med biobank og/eller løbende rutineanalysering med behov for op til 5 forskellige prøvetagningsprofiler
DKK 4.750 Eksterne, investigator-initierede projekter med biobank og/eller løbende rutineanalysering med behov for flere end 5 forskellige prøvetagningsprofiler
DKK 3.500 Kommercielle studier, hvor der udelukkende anvendes løbende rutineanalysering af blod- eller urinprøver
DKK 7.000 Mindre komplicerede kommercielle studier, hvor håndtering, behandling og forsendelse af prøve materiale skal varetages af Forskningsservice.
DKK 14.000 Mere komplicerede kommercielle studier, hvor håndtering, behandling og forsendelse af prøve materiale skal varetages af Forskningsservice.

Hvor komplicerede kommercielle studier med prøvepræparering er, vurderes af Forskningsservice ud fra protokollen og laboratorie manualen. Såfremt der efter opstart af et kommercielt studie forekommer signifikante ændringer i laboratoriemanualen, som kræver omfattende ændringer i prøvetagningsprofiler og vejledninger vil forsker opkræves yderligere for tidsforbruget hertil.

Multicenterstudier og andre komplicerede studier prissættes baseret på tidsforbrug eller et særligt tilbud.

Projektopsætningsgebyret indbefatter arbejdet i Forskningsservice i forbindelse med opstart af et projekt, så som råd og vejledning om prøve materiale, analyser, eller hvad der skal gemmes i biobank, indgåelse af samarbejdsaftale, oprettelse af projektprøveprofiler, oprettelse af eventuelle biobankpakker, udarbejdelse af vejledninger til personalet mm.

Herudover omfatter opsætningsgebyret også løsning af diverse opgaver under udførelse af projektet, som fx problemløsning eller mindre rettelser i protokollen og fakturering.

Der skal stilles garanti for afregning, ved at projektejer underskriver en samarbejdsaftale, før arbejdet med projektplanlægning sættes i gang ud over almindelig rådgivning.

I opsætningsgebyret indgår fakturering i 1 år. Hvis projektet har en fastlagt varighed ud over et år, betales for fakturering i hele projektets løbetid allerede ved opstart (et beløb for fakturering ud over 1 år lægges oven i opsætningsgebyret), dog uden regulering, hvis projektet forsinkes.

Prøvetagning

Takster for prøvetagning:

  Investigator-initierede projekter med fakturering til intern konto
Pris (DKK)
Investigator-initierede projekter med fakturering til ekstern konto
Pris (DKK)

Kommercielle  projekter

Pris (DKK)

Prøvetagning på voksne 85 90 100
Prøvetagning på børn 170 180 200

Analysepriser 

Som udgangspunkt betaler man ikke for forskningsanalyser, der opfylder begge følgende kriterier:

  • Analyserne er standardudredning hos denne type patient
  • Analyserne er en del af et standardbesøg i patientens opfølgning (dvs. det er ikke et ekstrabesøg).

Hvis ovennævnte kriterier ikke er opfyldt, prissættes forskningsanalyser som beskrevet nedenfor under "Analysepriser".

Alle projekter, der indeholder laboratorieanalyser, skal sendes til Forskningsservice til godkendelse.

Analyser, som udføres af andre laboratorier, arrangeres og betales direkte af projektejer.

Ønske om opsætning af nye analyser og analysering i batch vurderes enkeltvis mht. ressourcer og pris.

Biobank

Biobank prissættes på baggrund af tidsforbrug til processering samt forbrug af utensilier. Priser beregnes for hver enkelt biobankspakke. 

Hvis du kan gøre brug af en af de af Forskningsservice udbudte standard-biobankspakker, vil du dog opnå 10 % rabat (rabatten er indregnet i de oplyste priser). Vær opmærksom på, at der er forskellige priser afhængigt af, om projektejer er en intern, OUH forsker eller en ekstern, offentligt ansat forsker.

Øvrige ydelser

Efterfølgende kan opgaven indbefatte:

i) fremfinding af prøver fra frysehus 
j) forsendelse af prøver 
k) udfærdigelse af udtræk af BCC-resultater 
l) ændring i projekter, herunder profiler

Dette faktureres ud fra tidsforbrug til opgaven.

 

APPFWU02V