Skip til primært indhold

Opslag for OUH og Rigshospitalets fælles forskningspulje 2024

Puljen understøtter de højt specialiserede funktioner.

Ansøgningsfrist Bedømmelsesmøde
 
Den 27. september 2023 kl. 23.59
Den 15. november 2023 (forventet)

Der indkaldes ansøgninger til den fælles forskningspulje mellem Rigshospitalet (RH) og Odense Universitetshospital (OUH). Der forventes normalt ét opslag om året.  

Baggrund og formål

RH og OUH samarbejder om en række fælles patientforløb på det højt specialiserede område. Samarbejdet er forankret i en aftale mellem Region Syddanmark og Region Hovedstaden fra 2011.

Som et led i samarbejdet har direktionerne på OUH og RH etableret en fælles pulje til finansiering af forskning. Der kan søges støtte til projekter med fokus på forskningssamarbejde på tværs af OUH og RH. Målet med puljen er bl.a. at fremme fælles forskning inden for de specialer (primært HSF), hvor patienter allerede i dag går på tværs af de to hospitaler eller til specialer (primært HSF), hvor der på sigt forventes at blive etableret et tættere samarbejde om patienterne. 

Puljen skal bl.a. være med til at støtte dannelsen af (nye) tværregionale forskningsnetværk med særligt fokus på at styrke specialiserede funktioner (primært HSF). Det kan blandt andet ske igennem fælles forskningsprojekter og studieforløb, som f.eks. ph.d.- og postdoc-studier, der går på tværs af sygehusene.

I opslaget for 2024 er der ikke fastlagt strategiske satsningsområder, og alle forskningsområder prioriteres dermed på lige fod. 

Hvad kan der søges støtte til?

Puljen yder kun støtte til ansøgninger, hvortil der søges mindst 50.000 kr. og maksimalt 500.000 kr. Søges der midler til et ph.d.-stipendie, må der dog søges op til max 610.000 kr. inklusiv studieafgift. Ansøgninger, der ikke holder sig inden for det tilladte beløb, vil modtage administrativt afslag. Der forventes ca. fire mio. kr. i puljen i 2024.

Puljemidlerne udgør som udgangspunkt kun en medfinansiering af et konkret projekt. Ansøgere kan ikke forvente at modtage hele det ansøgte beløb.

Der kan alene søges midler til ét budgetår, og midlerne skal anvendes i 2024.

Der er ikke defineret snævre rammer for, hvilke aktiviteter der kan søges støtte til, så længe aktiviteterne er inden for specialer, der allerede har eller påtænker at få fælles patientforløb.

Der gives støtte til forskningsprojekter inden for følgende kategorier:

 • Større fælles strategiske projekter. Vær opmærksom på, at der kun kan søges støtte fra puljen til ét år ad gangen, jf. ovenfor.
 • Ph.d.- og postdocstudier
 • Opstartsprojekter.

Hvis puljen tidligere er søgt til samme projekt og har modtaget afslag, skal ansøgningen revideres og præciseres.

Hvis der tidligere er opnået bevilling til projektet, skal ansøgningen indeholde en progressionsrapport. Bemærk dog, at der ikke kan indsendes ansøgning om yderligere lønmidler til ph.d.-stipendier, hvis der tidligere er givet lønmidler fra puljen til samme ph.d.-projekt. Der vil dog kunne søges driftsmidler til ph.d.-projektet.

Budgetposter

Puljemidlerne kan søges til følgende budgetposter:

 • Aflønning af personale (videnskabeligt og teknisk administrativt personale)
 • Finansiering af forskningsinfrastruktur (forskningsinfrastruktur omfatter her apparatur, udstyr, adgang til laboratoriefaciliteter og forsøgsanlæg, støtte og rådgivning indenfor f.eks. databaser, registre, biblioteksfunktioner, IT, datahåndtering, biobankfunktion, statistik og Good Clinical Practice, forsøgs- og laboratorieanalyser m.v.)
 • Betalt orlov til forskere
 • Transport af forskere mellem de to sygehuse.
 • Forplejning i forbindelse med patientinddragelse.

Der skal foreligge et detaljeret budget for det ansøgte beløb og for hele projektet. Husk at begrunde hver budgetpost.

Puljemidlerne kan ikke søges til følgende budgetposter:

 • Open Access-publicering
 • Overhead, da puljen er intern.
 • Forplejning til møder mellem projektdeltagerne fra OUH og RH.

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af alle faggrupper, der er kvalificeret til at udføre forskningsprojekter, og som er ansat i den somatiske del af sundhedsvæsenet på OUH eller RH.

Kriterier

For at et projekt kan komme i betragtning skal 

 • der være tale om en protokol af høj kvalitet
 • projektet være metodologisk og statistisk veltilrettelagt
 • projektet vedrøre samarbejde i den somatiske del af sundhedsvæsenet
 • samarbejdet have et særligt fokus på tiltag, der involverer de specialiserede funktioner
  det uddybes, hvilken klinisk impact studiet har
 • projektet afspejle et reelt og ligeværdigt samarbejde mellem RH og OUH
 • det oplyses om og hvordan evt. internationale samarbejdspartnere involveres i projektet
 • der være patienter, der går på tværs eller påtænkes på sigt at blive etableret et tættere samarbejde om patienter.
 • der redegøres for, hvordan patient- og pårørenderepræsentanter inddrages i forskningsprocessen, f.eks.:
  • Præcisering af forskningsspørgsmål, outcomemål
  • Læsning af ansøgningen, især lægmandsresumé
  • Formidling af forskningsresultater
  • Se f.eks. Videncenter for brugerinddragelse (VIBIS for) yderligere inspiration.

Derudover indgår følgende hensyn i prioriteringen af ansøgningerne:

a) Tværregionalt samarbejde om sundhedsforskning 

 • Samarbejdet mellem parterne skal være et reelt forskningssamarbejde, hvor alle parter udfører forskningsopgaver for projektet og i en sådan grad, at der er grundlag for at udgive fællesvidenskabelige publikationer.
 • Forskningssamarbejdet kan udføres ved udveksling af forskere i forskningsmiljøer på sygehusene i enten kortere forløb - eller i længere forløb som f.eks. ph.d.- eller postdoc.
 • Samarbejdet kan suppleres med andre sektorer, f.eks. kommune- og praksissektoren, inddrage universiteter eller andre uddannelses- og forskningsinstitutioner.

b) Projekternes kvalitet og relevans

 • Forskningsprojektets videnskabelige kvalitet (originalitet, innovative værdi og teoretiske og metodiske styrke samt projektdeltagernes erfaring og kompetencer).
 • Projektets perspektiver for forskningssamarbejder på tværs af sygehusene.
 • At projektet er velbeskrevet, herunder er metodologisk og statistisk veltilrettelagt, og at projektbeskrivelsen er udformet, så den kan forstås af andre end fagfæller.
 • At projektets formål og hypotese fremgår klart, og at projektets design kan svare på de stillede spørgsmål inden for den berammede tid.
 • At ansøgerne er kvalificerede til at udføre det/de projekter, der er beskrevet i ansøgningen.

Endelig er det en fordel, hvis alle formelle godkendelser er indhentet ved ansøgningstidspunktet. Især ved de studietyper, hvor der f.eks. kan opstå problemer vedr. den etiske godkendelse (f.eks. stamcelleforskning eller tilsvarende). 

Bedømmelsesprocessen

Formanden for forskningsudvalget (RH) og formanden for forskningsrådet (OUH) indgår i den fælles faglige bedømmelse af ansøgningerne. Herudover indgår øvrige bedømmere fra de to organisationer, se evt. det fulde bedømmelsesudvalg her.

Bedømmelsesudvalget vurderer ansøgningerne ud fra ovennævnte kriterier. Den endelige vurdering af ansøgningerne sker på et bedømmelsesmøde. Efterfølgende indsendes en indstilling om prioriteringen af ansøgningerne til sygehusdirektionerne på hhv. OUH og RH, som træffer den endelige godkendelse af indstillingen.

Det tilstræbes at give ansøgere svar ca. tre uger efter bedømmelsesmødet. 

Hvordan indsendes en ansøgning?

Ansøgning og relevante bilag skal indsendes i det elektroniske ansøgningssystem efond: www.efond.dk/ouh. Husk at læse og følge de instruktioner, der er angivet under hvert felt i efond. Ansøgningen, der kan være skrevet på enten dansk eller engelsk, skal indeholde følgende bilag, som uploades til efond:

 • CV fra hovedansøger, fra medansøger fra andet sygehus og evt. øvrige væsentlige samarbejdspartnere
 • En underskrevet godkendelse af, at afdelings- og forskningsledelsen på hver af de deltagende forskeres arbejdspladser har godkendt projektet. Det vil sige, at projektet skal forelægges afdelings- og forskningsledelsen på både RH og OUH, inden ansøgningen indsendes. Kun ansøgninger, hvor afdelingsledelserne på RH og OUH har godkendt projektet, vil blive realitetsbedømt.
 • Kopi af eventuelle godkendelser fra den regionale videnskabsetiske komité,
  Datatilsynet og Lægemiddelstyrelsen.
 • Kopi af interne og eksterne aftaler om projektets gennemførelse samt eventuelle udtalelser og anbefalinger. Som hovedregel vil udtalelser og anbefalinger fra ekstern partner blive tillagt meget begrænset vægt sammenlignet med kvaliteten af projektbeskrivelsen.
 • For ph.d.-studerende, der søger stipendiemidler, skal der vedhæftes en universitær godkendelse af projektet.
 • Hvis ansøgningen er indsendt korrekt, vil ansøger modtage en kvittering fra efond. 
 • Hvis der tidligere er opnået støtte fra puljen til samme projekt, skal der vedlægges en progressionsrapport med oplysninger om status og opnåede resultater ift. tidligere indsendt ansøgning.

Spørgsmål og kontaktinformation

Har du spørgsmål om puljen, kan de stiles til Klinisk udvikling - Forskningsteamet, OUH på ouh.forskning@rsyd.dk

APPFWU01V