Skip til primært indhold

Forskningsstrategi

for Sygehusapotek Fyn 2023-2025

Afdeling: Forskningsenheden, Sygehusapotek Fyn
Udarbejdet af: Carina Lundby
Dato: Oktober 2023
E-mail: carina.lundby.olesen@rsyd.dk
Telefon: +4560143258

Baggrund
Dette udgør Sygehusapotek Fyns (SAF) fjerde forskningsstrategi. Det overordnede formål med den ind- ledende strategi (2016-2017) var at ”afdække mulige fokusområder og få etableret en forskningskultur på SAF”. Anden og tredje strategi (dækkende hhv. 2018-2019 og 2020-2022) havde primært til formål at understøtte en konsolidering og videreudvikling af de igangsatte indsatser. Nuværende strategi vil dække årene 2023-2025 og har primært til formål at understøtte en mere fokuseret forskningsportefølje, herunder etablering af et fjerde forskningsområde fokuseret på brug af primærapoteker i sundhedsvidenskabelig forskning, hjemhentning af eksterne midler og videre etablering af SAFs forskningsenhed som en international spiller inden for udvalgte områder.

Samspil med andre strategier
SAFs forskning er påvirket af mange faktorer og tiltag, der ligger uden for SAF og derfor også denne forskningsstrategi. SAFs forskningsstrategi anerkender, og skal således læses i samspil med, følgende centrale dokumenter:

 • OUHs pejlemærker
 • KFFUs Nationale Strategi for Forskning 2022-2024
 • OUHs og Klinisk Instituts Forskningsstrategi 2021-2025

Ambition
SAF ønsker at bidrage aktivt til forbedring af lægemiddelbehandling og -håndtering til gavn for både patienter, sundhedspersonale og samfund. For at realisere denne ambition skal SAF opretholde en stærk forskningsenhed, som fungerer i tæt samarbejde med SDU og SAFs kliniske samarbejdspartnere.

Forskningsenheden
Forskningsenheden er en funktion på SAF, og forskning er en mulig karrierevej på SAF. Følgende fire typer af medarbejdere tænkes som udgangspunkt at kunne indgå i enhedens arbejde:

 • Forskningsleder
 • Forskningsassistenter, ph.d.-studerende, postdocs, adjunkter, lektorer, professorer eller andre frikøbt til forskning (oftest fuldtid)
 • Forskningsassistenter eller andre frikøbt til forskning i en kombinationsstilling mellem forskningsenheden og primærapotek (oftest deltid)
 • Fastansatte med forskningstid specificeret i deres kontrakt (oftest deltid/timetælling)
 • Fastansatte som i en periode er projektansat/frikøbt til specifikke projekter (fuldtid eller deltid)

Forskningsenhedens arbejde understøttes af et forskningsudvalg bestående af medlemmer fra på tværs af funktionerne på SAF. En beskrivelse af udvalget kan findes i udvalgets kommissorium.

Forskningsområder
Det er fortsat SAFs ambition at bryde med den mere traditionelle klinisk farmaceutiske forskning, som ofte fokuserer på farmaceutens rolle i en given kontekst. Klinisk forskning i brug af lægemidler vil således fortsat være omdrejningspunktet for SAFs forskning, dvs. med fokus på konkrete kliniske problemstillinger og lægemidlers rolle i dette. Dette afspejles både i denne strategis overordnede ambition, nedenstående fire forskningsområder samt rækken af samarbejdspartnere.

Med udgangspunkt i den stigende andel af ældre i befolkningen og det dertilhørende stigende forbrug af lægemidler vil SAFs primære forskningsfokus fortsat være afmedicinering (engelsk: deprescribing). Afmedicinering er defineret som den planlagte, superviserede dosisreduktion eller seponering af behandling med et lægemiddel og har til formål at fremme hensigtsmæssig brug af medicin. Dette opnås bl.a. ved at reducere eller seponere behandling, hvor potentielle ulemper overstiger potentielle fordele, ved at mindske byrde af behandling samt ved at sikre overensstemmelse mellem behandling og patientpræferencer og -mål. SAF vil primært have fokus på afmedicinering blandt ældre, særligt dem i den sidste del af livet (fx plejehjemsbeboere), men vil også arbejde med afmedicinering mere generelt. Derudover vil SAF arbejde med alle aspekter relateret til afmedicinering, dvs. forskningsenheden vil udføre både kvalitative studier/surveystudier, interventionsstudier og forbrugsstudier/farmakoepidemiologiske studier. Dette vil særligt ske via forskningssamarbejdet ODIN (Odense Deprescribing Initiative), som omfatter følgende fem forskningsender: SAF, Geriatrisk Afdeling (OUH), Farmakologi (OUH), Klinisk Farmakologi, Farmaci og Miljømedicin (SDU) samt Almen Praksis (SDU). Det vil derudover ske i samarbejde med internationale samarbejdspartnere (særligt grupper fra Canada, UK og Australien). I forlængelse af sidstnævnte har SAF i løbet af 2019 etableret forskningsnetværket NERD (Network of European Researchers in Deprescribing), som bl.a. skal være med til at sikre SAFs internationale samarbejde. Via NERD var SAF med til at planlægge og afholde den første internationale konference for afmedicinering i Kolding i september 2022 og er på nuværende tidspunkt involveret i planlægningen af konference nr. 2 (vil blive afholdt i Frankrig i september 2024). SAF er desuden involveret i en 4-årig EU-ansøgning (COST Action), som skal sikre finansiering til NERD.

Overgangen fra hospital til primærsektor er ofte forbundet med fejl, som opstår både under og efter udskrivelse, relateret til ændringer i patienternes lægemiddelbehandling under indlæggelse. Jo flere lægemid- ler en patient får, jo større er risikoen for lægemiddelrelaterede problemer. SAFs andet forskningsfokus vil fortsat være disse sektorovergangsproblematikker. Sektorovergangen kan være fokuseret på overgan- gen fra hospital til eget hjem, fx som i det flerårige sektovergangsprojekt OPTIMIST, der blev publiceret med overbevisende resultater i 2018. OUH er på nuværende tidspunkt i gang med at implementere den udvidede OPTIMIST-intervention på flere afdelinger, hvilket understøtter det fortsatte fokus på dette område. Sektoverovergangen kan også være fokuseret på overgangen fra hospital til det midlertidige døgnophold, som spiller en fortsat større og vigtigere rolle ifm. de accelererede udskrivningsforløb fra landets hospitaler. SAF vil arbejde med alle aspekter relateret til sektorovergange, dvs. forskningsenhe- den vil udføre både kvalitative studier, interventionsstudier og forbrugsstudier/farmakoepidemiologiske studier. Dette vil ske i samarbejde med særligt Geriatrisk Afdeling, Fælles Akutmodtagelse, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) private aktører inden for sundhed i kommunerne (Type2dialog, REA- GENS) og kommuner, særligt Odense Kommune.

SAFs tredje forskningsfokus vil være rettet mod almen klinisk forskning med særligt fokus på en række hyppigt forekommende, men ufuldstændigt belyste områder: forstoppelse, kvalme, delir og smerter. Aktuelt er forskningsenheden i gang med et klinisk lægemiddelforsøg, der skal undersøge forskellen på klinisk relevant effekt af tre forskellige regimer af obstipationsbehandling efter hoftefrakturoperation. Forskningsenheden vil dog også gennemføre andre projekter uden for disse fire områder, fx projekter fokuseret på opgaveglidning af kliniske ydelser på hospitalet, fx medicindispensering og medicingennemgang. Dette fokusområde vil særligt omfatte et samarbejde med Geriatrisk Afdeling.

Slutteligt vil SAF etablere et fjerde forskningsfokus omkring brug af primærapoteker i sundhedsviden- skabelig forskning. De danske primærapoteker er i kontakt med mere end 90 % af alle voksne danskere årligt, hvilket giver apotekerne en stor og bred kontaktflade, som kan udnyttes i forskningsøjemed. Denne store kontaktflade giver fx mulighed for at indhente store mængder data på forholdsvis kort tid, særligt når flere apoteker deltager i samme forskningsprojekt. Dette vil SAF udnytte, primært i form af projekter med fokus på konkrete kliniske problemstillinger. Eksempler på et gennemført hhv. igangværende projekt omfatter afdækning af forbrugsmønstre i smertestillende præparater hhv. det vægtreducerende lægemiddel Wegovy. SAF vil altså ikke lave projekter fokuseret på apotekspraksis, dvs. projekter der har til formål at udvikle og kvalificere arbejdet på apotekerne (her er der allerede andre aktører i gang, fx Pharmakon). Det handler altså udelukkende om at bruge selve settingen (apotekerne) til at bedrive sundhedsvidenskabelig forskning. Indtil nu har SAF primært gennemført deskriptive studier via survey i skranken, men det er ambitionen at udbygge denne portefølje rent metodemæssigt til også at omfatte eksempelvis kliniske studier.

De fire ovenstående forskningsområder vil udgøre størstedelen af SAFs forskningsindsats. Dertil vil forskningsenheden løbende deltage i eller, mindre hyppigt, selv forestå andre mindre projekter uden for ovenstående områder i samarbejde med forskellige samarbejdspartnere.

Samarbejdspartnere
SAF har et tæt samarbejde med Afdeling for Klinisk Farmakologi, Farmaci og Miljømedicin, Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU, hvor flere af forskningsenhedens ansatte også er ansat, fx forskningsleder Carina Lundby og professor Anton Pottegård.

SAF har et tæt samarbejde med en række kliniske afdelinger på OUH, særligt Geriatrisk Afdeling og Fælles Akutmodtagelses. Samarbejde med kliniske afdelinger er særligt centralt i kontekst af SAFs ambition om at fastholde et massivt klinisk fokus i forskningsindsatsen.

SAF har et tæt samarbejde med almen praksis, både gennem Forskningsenheden for Almen Praksis på SDU og plejehjemslæger rundt om i landet. Samarbejde med almen praksis er essentielt i arbejdet med både den ældre medicinske patient, afmedicinering og sektorovergangsproblematikkerne, som udgør SAFs to største forskningsområder.

SAF samarbejder med både private aktører inden for sundhed i kommunerne (Type2dialog, REAGENS) og kommunerne selv. Særligt bør Odense Kommune, herunder det midlertidige døgnophold Lysningen i kommunen, fremhæves som en tæt samarbejdspartner. Det kommunale samarbejde er ligeledes essentielt i arbejdet med både den ældre medicinske patient, afmedicinering og sektorovergangsproblematikkerne.

SAF samarbejder med de danske primærapoteker, særligt Apoteket Ørnen Odense (hvor en af forsk- ningsenhedens ansatte har en deltidsansættelse). Samarbejde med apotekerne er essentielt for SAFs fjerde forskningsfokus omkring brug af primærapoteker i sundhedsvidenskabelig forskning. Forskningsenhedens forbindelse til Apoteket Ørnen Odense gør, at enheden hurtigt kan afprøve og iværksætte forskellige idéer og projekter.

SAF samarbejder med de andre sygehusapoteker i Danmark. Dette omfatter primært deltagelse i tværregionale projekter og Netværk for Forskere i Sygehusfarmaci.

SAF har inden for de sidste par år fået etableret en række internationale samarbejder i forbindelse med forskningsenhedens afmedicineringsportefølje. Dette omfatter særligt grupper fra Australien, Canada og UK, hvoraf særligt Australien og Canada er frontløbere inden for forskning i afmedicinering. Derudover har SAF støttet etableringen af et det amerikanske afmedicineringsnetværk, senest i 2023. Slutteligt sikrer NERD generelt, at forskningsenheden er i løbende kontakt med flere forskningsgrupper fra både Europa og de andre afmedicineringsnetværk (fra Australien, Canada og USA).

Ovenstående samarbejdspartnere er de mest centrale for SAF. Desuden vil der fortsat være samarbejde med en række andre eksterne partnere som f.eks. Klinisk Institut på SDU.

Internationalisering
SAF samarbejder med forskningsgrupper fra udlandet og indleder løbende samarbejde med nye grupper, særligt i forbindelse med forskningsenhedens afmedicineringsportefølje. Internationalt samarbejde er vigtigt for SAF, både for at kunne være med i front inden for enhedens fire forskningsområder, men også fordi al forskning tyder på, at publikationer fra internationale samarbejder i højere grad bliver citeret. Internationalisering af ph.d.-studerende på SAF er også en prioritet, fx via et ophold ved en forskningsinstitution i udlandet.

Formidling
SAF prioriterer formidling af forskningsresultater, særligt inden for afmedicinering og sektorovergangs problematikkerne. Dette omfatter formidling via lægmandsartikler og opslag på sociale platforme (LinkedIn, X), hvor flere af forskningsenhedens ansatte har etablerede profiler og med stor rækkevidde, særligt forskningsleder Carina Lundby og professor Anton Pottegård. SAF præsenterer forskning på relevante internationale konference og bidrager også til relevante debatter ved fx at give interviews og holde oplæg og workshops, fx ved stormøder arrangeret af Sundhedsstyrelsen og praksisdage arrangeret af regionerne. Slutteligt formidler SAF forskning på relevante kliniske afdelinger på OUH, fx ved morgenkonferencer.

Operationel målsætning

 • SAF har mindst fire studerende pr. år, som udarbejder kandidatspeciale, herunder prægraduat (1- årigt speciale) på SAF/OUH.
 • SAF deltager med postere eller anden præsentation på mindst to internationale konferencer om året.
 • Forskningsenheden understøtter, at farmakonomer på SAF kan deltage på internationale konferencer med videnskabelige projekter, fx ESCP (European Society of Clinical Pharmacy).
 • SAF publicerer mindst fem peer-reviewed artikler om året relateret til de fire hovedfokusområder angivet ovenfor.
 • SAF har til enhver tid mindst én ph.d.-studerende i samarbejde med SDU.
 • Ph.d.-studerende på SAF sendes på mindst ét ophold ved en forskningsinstitution i udlandet.
 • SAF indsender årligt mindst fire større fondsansøgninger (>500.000 kr.).
 • SAF forsøger løbende at sikre midler til farmakonomer via fondsansøgninger med det formål at kunne sikre kontinuitet (løbende tilknytning af (samme) farmakonomer i forskningsenheden).
APPFWU02V