Skip til primært indhold

Forskning i Neurokirurgisk Afdeling U

.

Forskningsstrategi

Forskningsstrategi 2016-2020
Neurokirurgisk Afdeling U, Odense Universitetshospital
 

Forskningsaktiviteten i Neurokirurgisk Afdeling U har de seneste år været i en rivende udvikling. Antallet af forskningsaktive medicinstuderende, læger, kliniske (forsknings-) lektorer og klinisk professor samt adjungeret professor er øget markant. Dette reflekteres også i en gradvis stigning i antallet af internationalt publicerede og peer reviewede artikler.

 

I diagrammet ses den stigende forskningsaktivitet i afdelingen over en periode fra 2006 - 2019.

 

Søjlediagram visende et stigende antal publikationer udgående fra Neurokirurgisk Afdeling U, Odense Universitetshospital fra 0 stk år 2009 til 19 stk. år 2016

Den øgede forskningsaktivitet gælder både for lægefaglig og sygeplejefaglig forskning, og ligesom antallet af internationale publikationer per år er øget, ligeså er antallet af afsluttede medicinske kandidatspecialer samt afsluttede regelrette forskningsuddannelser (PhD-studier og prægraduate forskningsstudier).
 

For at sikre koordinationen af forskningsaktiviteter og afstemning med afdelingens øvrige udviklings- strategi, er der på foranledning af OUH’s direktion nedsat et forskningsudvalg i Neurokirurgisk Afdeling U. Forskningsudvalget består af forskningslederen (formand), ledende overlæge og oversygeplejersken samt forskningsaktive lektorer, PhD-studerende, prægraduate medicin- studerende, forskningsaktive tilknyttede medicinstuderende, udviklingssygeplejersken og forskningssekretæren. Alle planlagte forskningsprojekter forelægges inden opstart forskningslederen/forskningsudvalget. Dette for at imødekomme mulige konflikter i forsknings- og økonomisk sammenhæng.
 

Overordnet set er den fremtidige forskningsstrategi på Neurokirurgisk Afdeling U en fortsættelse af allerede iværksatte tiltag. Visionen er altid at have en til tre PhD-studerende i gang ad gangen. Dertil yderligere et par prægraduat-studerende og kandidatspeciale-studerende. Forskningsindsatsen er opdelt i de højt specialiserede funktioner, der også er den overordnede kliniske søjleinddeling: Neuroonkologi, Cerebrovaskulære lidelser, Ryglidelser, Neurotraumatologi og Diverse inkl. hydrocephalus og organdonation. Således pågår der nu forskning og der publiceres artikler indenfor alle fem søjler. Dette skal uændret sikres og styrkes, og nye behandlingstyper og indikationer skal forskningsunderstøttes.

 

Patienter og pårørende har endnu ikke været inddraget i forskningsprocesserne på afdelingen. Vi har diskuteret patienter og pårørendes tilstedeværelse ved  forskningsudvalgsmøderne. Det arbejdes der videre med. Indenfor neuroonkologien  har vi planlagt etablering af fællesmøder med vores nærmeste forskningsmæssige samarbejdspartnere (neuropatologerne), hvor pårørende tænkes inviteret til diskussion af igangværende og planlagte forskningsprojekter.

For at styrke afdelingens igangværende sygeplejefaglige forskning er der ansat en sygeplejerske på kandidatniveau, og sygeplejersken er i gang med at udarbejde protokol mhp. opstart af et PhD-forløb. Yderligere er tre sygeplejersker ved at uddanne sig på kandidatniveau. Det forventes derfor, at der inden for de næste år bliver ansat kliniske sygeplejespecialister med en videreuddannelse på dette niveau på alle afsnit i Neurokirurgisk Afdeling U. Dette forventes at give et løft frem mod en evidensbaseret klinisk sygeplejepraksis, et øget fokus på forskning blandt sygeplejersker og dermed generering af nye kandidater til sygeplejerske PhD-forløb.

Al neurokirurgisk behandling undtaget degenerative ryglidelser i columna lumbalis (og cervicalis uden medullær påvirkning) er højt specialiseret behandling. Som anført ovenfor, er forskningsstrategien derfor at sikre, at der inden for alle fem kliniske søjler pågår aktiv forskning. Ligeledes er der iværksat et forskningssamarbejde med bl.a. Middelfart Rygmedicinsk Center omkring behandling af degenerative lumbale ryglidelser og lumbale diskusprolapser.
Vi fortsætter uændret vores forskningssamarbejde med Neuropatologisk Afdeling omkring hjernetumor-biologi. Forskningsaktiviteten suppleres med en dedikeret deltids-lektor i forskningsudviklingsforløb mhp. etablering af stor- og smådyrs- eksperimentelle tumor-modeller. Der er planlagt to PhD-forløb omhandlende henholdvis intrakranielle meningeomer og hypofyseadenomer.
Som noget nyt indføres rutinemæssig anvendelse af intraoperativ neuromonitorering. Dette skal ses som et tilbud til de patienter, der ikke skønnes velegnede til vågne neurokirugiske hjernetumor-indgreb, men hvor lokaliseringen af væsentlige nervebaner er nødvendig under operationen. Tilsvarende vil udstyret blive anvendt til neuromonitorering af kranienerver ved skull base-kirurgi og spinal-kirurgi, hvor det er relevant. Efter en passende indkøringsfase vil anvendelse af teknikken kunne danne grundlag for prospektive kohorte-studier. Der tilstræbes, at intraoperativ neuromonitorering anvendes i den kirurgiske behandling af cerebrale aneurismer også, og i kombination med DTI-fiber-tracking med ellokvent placerede arteriovenøse malformationer samt kavernøse hæmangiomer.
I 2018 har bevilling medført mulighed for anskaffelse af en intraoperativ O-arm til anvendelse ved højtspecialiseret og kompliceret rygkirurgi.
Der er opbygget et skull-base-kirurgisk team med Øre-Næse-Hals-kirurgisk Afdeling F, OUH, mhp. udvikling af bl.a. en endoskopisk kirurgisk teknik til bedst mulig operativ behandling af kranietumorer overgribende de to regioner.
Visse patienter med subarachnoidalblødninger, sværere kranietraumer, intrakranielle og intracerebrale blødninger er kandidater til udvidet neuromonitorering, hvor der udover det intrakranielle tryk og hjernevævets O2-tension, måles og monitoreres den cerebrale metabolisme. Ved flere sygdomskategorier (inkl. svær purulent bakteriel meningitis) er monitoreringen eksperimentel, men udviklingen indenfor neurointensive behandlingsmodaliter gør, at det bliver mere og mere nødvendigt at kunne skelne mellem forskellige årsager til påvirket cerebral metabolisme. I samarbejde med Anæstesiologisk Afdeling V pågår ligeledes to parallelle studier, hvor det undersøges, om markører for cerebral metabolisme målt i v. jugularis interna kan anvendes som markører for hjernens globale tilstand.
Aktuelt kan det intrakranielle tryk alene monitoreres ved invasive procedurer. Imidlertid ville et validt mål for trykket i hjernen f. eks. ved undersøgelse af blodkar- diameteren i retina kunne muliggøre måling direkte på et skadested ved svære ulykker eller anvendes i skadestue/modtagelser ved cerebralt påvirkede patienter og kranietraumer. Et sådant projekt er aktuelt i gang og kan have store kliniske implikationer.
I international sammenhæng er der samarbejde med Professor Henry Schröder, Neurokirugisk Afdeling i Greifswald, Tyskland, og på nationalt plan arbejdes der fortsat på at styrke både det forskningsmæssige og det kliniske samarbejde de fire neurokirurgiske afdelinger imellem.
Fra 2017 registreres alle patienter med subarachnoidalblødning (SAH) i Dansk Apopleksiregister. Registreringen er et resultat af et samarbejde mellem alle landets neurokirurgiske afdelinger. Databasen giver mulighed for registerforskning på SAH-patienter i et nationalt samarbejde. Dette skal fra Afd. U’s side afsøges og dyrkes.
Der findes i Odense et ganske stort patientmateriale med hhv. endovaskulært behandlede cerebrale aneurismer og arteriovenøse malformationer. Det gælder både rumperede og ikke-rumperede aneurismer, og materialet vil blive anvendt til retrospektive kohorte-studier fremadrettet.
 - Neurokirurgisk Afdeling U, OUH, er aktiv deltager i DANCAVAS-centret, idet der fra cerebrale aneurismer høstes væv mhp. forskning. Tilsvarende er Neurokirurgisk Afdeling U, OUH, aktiv deltager i BRIDGE og PREMEDICO.
 - Flere neurokirurgiske højtspecialiserede funktioner må aktuelt ikke udføres på OUH. Det gælder f. eks. kirurgisk børne-neuroonkologi, kirurgisk behandling af tumorer som clivus-chordomer og kirurgisk behandling af trigeminus-neuralgi. Der ønskes fokus på at trække sådanne funktioner tilbage til Neurokirurgisk Afdeling U og dermed OUH. Som en naturlig del af dette vil der blive opstartet understøttende kliniske og translationelle forskningsprojekter.
 - Et tættere nationalt forskningssamarbejde er opstartet. Der er knyttet både personlige og forskningsmæssige kontakter til de øvrige neurokirurgiske afdelinger i Danmark. Tilsvarende er der øget forskningssamarbejde med neurologiske afdelinger både på OUH, i Region Syddanmark og nationalt. Der er ikke planlagt delestillinger mellem OUH og de regionale sygehuse, men multicenterstudier omhandlende hovedtraumer og mulig anvendelse af biomarkører til prognosticering af outcome, også hos børn.

Der er allerede igangværende forskningssamarbejde på tværs af afdelingerne på OUH mellem Neurokirurgisk Afdeling U og: Neurologisk Afdeling N, Radiologisk Afdeling, Nuklearmedicinsk Afdeling, Anæstesiologisk Afdeling V, Endokrinologisk Afdeling M, Neuropatologisk Afdeling, Human Genetik, Onkologisk Afdeling R, Øre-Næse-Hals-kirurgisk Afdeling F, Ortopædkirurgisk Afdeling O,Fællesakutmodtagelsen FAM og OPEN. Flere kan givetvis etableres.
 - Mulige cluster/centerdannelser: Nyligt etableret skull-base-kirurgisk samarbejde/cluster med Øre-Næse-Hals-kirurgisk Afdeling F. Centralt for etablering af dette er en udbygning af muligheden for at øve kirurgiske indgreb på kadavere. Tilsvarende kunne en udbyggelse, styrkelse og øget synliggørelse ske indenfor neurokirurgi/endokrinologi og vaskulær neurokirurgi/interventionel neuroradiologi; sidstnævnte mhp. mulig placering af cerebral revaskulariseringskirurgi som forskningsunderstøttet højt specialiseret funktion på OUH.

 

Større fonde, der planlægges ansøgt: Novo Nordisk Fonden, Fonden til Lægevidenskabens Fremme, Lundbeckfonden, De Frie Forskningsråd, OUH’s forskningsråd m.fl. Derudover ansøges relevante mindre fonde

 

Neurokirurgisk Afdeling U anvender som den eneste neurokirurgiske afdeling i Danmark fluorescein som hjælp til optimal kirurgisk fjernelse af hjernekræft og hjernemetastaser. Vi er i planlægningsfasen af et multicenterstudie mellem de neurokirurgisk afdelinger i Odense, Århus og Regensburg (Tyskland) mhp. undersøgelse af, hvorvidt anvendelse af intraoperativ fluorescein er en bedre (og billigere) metode end den aktuelt anbefalede 5-ALA.
- Der er ikke aktuelle planer om adjungering af yderligere professorer end allerede adjungerede professor Carl-Henrik Nordström fra Lund, Sverige.
- Speciallæger indenfor alle søjler opfordres jævnligt til at ansøge internationaliseringspuljen mhp. udenlandsophold af kortere eller længere varighed for at lære nye operative behandlingsteknikker eller raffinering af allerede etablerede teknikker.
- Der er ikke planlagt fælles PhD-projekter med udenlandske aktører. Derimod er udenlandske medvejledere og samarbejdspartnere skrevet ind i planlagte PhD-projekter.
- Afdelingen er med i et skandinavisk multicenterstudie angående kirurgisk behandling af akut subduralt hæmatom samt aktive i et nystartet initiativ under Skandinavisk Neurokirurgisk Selskab med det formål, at fremme forskning i neurokirurgi blandt yngre læger (NYNReC).
- Vi har drøftet muligheden af at afholde en international konference omkring cerebral metabolisme ved patologiske intrakranielle tilstande.
- Til understøttelse af ansøgningen om revaskulariserings-kirurgi foreligger der tilsagn om såvel klinisk- som forskningssamarbejder med Neurokirurgisk Afdeling, Stanford Hospital, Californien, USA. Såfremt det lykkes at etablere funktionen på Afd. U, vil det være naturligt at udbygge dette Samarbejde yderligere. Derudover et klinisk og videnskabeligt samarbejde om revaskularisering ved komplekse vaskulære lidelser med Neurokirurgisk Afdeling, Bristol, UK, under forberedelse.
- Beskrivelse af hvilken eller hvilke internationale forskningsenheder, afdelingen ønsker at benchmarkes med

 

Den synergi, der allerede i dag er mellem OUH og SDU, ønskes styrket og udvidet med forskere fra flere fakulteter og institutter på SDU.
- En stor del af vores aktuelle forskningsaktivitet er med forskningsenheder på SDU. Dette er vi i gang med at udbygge med et tættere forskningssamarbejde med SDU Robotics omkring skabelsen af livagtige plastmodeller af samme konsistens som hjerne, kranie og eventuel tumor, således kirurgisk forberedelse kan foregå på en livagtig model. Endvidere forventes samarbejdet med Institut for Biokemi og Molekylærbiologi samt Institut for Molekylær Medicin (delvist via BRIDGE) udbygget.
Vores igangværende samarbejde med levering af prøver af ”normalt” hjernevæv inkluderende blodkar til Kardiovaskulær og Renal Forskning, SDU, fortsætter ufortrødent.

 

Planer for udviklingen i publikationer søges sikret ved aktivt at deltage i forskningsprojekter samt så vidt muligt alene engagere medicinstuderende i kandidat-specialer såfremt sigtet er en publikation
- I det omfang det er muligt søges forskningsresultater præsenteret ved poster eller mundtlig præsentation på nationale og internationale møder og kongresser.
- Særlige kliniske successer og tiltag af relevans for den brede befolkning sendes til OUH’s presseafdeling mhp. mangfoldiggørelse på OUH’s hjemmeside og/eller facebookprofil.

 

De forskningsresultater, der er klinisk funderede, søges så vidt muligt implementeret i praksis.
- Planer for bidrag til uddannelses- og kompetenceudviklingsaktiviteter: Der er et tæt samarbejde mellem forskningsledelse, afdelingsledelsen og uddannelsesfunktionerne på Afd. U. Bl.a. er forskningslederen medlem af uddannelsesudvalgt på Afd. U.
- Desuden pågår information og uddannelse af personale i Region Syddanmark, fx ifm. fokus på organdonation.
 

APPFWU01V