Skip til primært indhold

Katalog til bacherlorstuderende - vidensudikling

Se kataloget her

Geriatrisk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus behandler patienter, som er over 65, multimorbide og har nedsat funktionsevne. Ofte bliver patienterne indlagt på grund af fald, infektion, dehydrering, aftagende funktionsniveau og smerter.

Fordi patienterne er multimorbide og ofte svage, når de bliver indlagt, er det en nødvendighed at behandlingen sker i et tværfagligt team. Dette for at sikre optimal pleje af patienten. Der skal tilrettelægges et målrettet, koordineret og sammenhængende forløb, også efter udskrivelsen har fundet sted. På den måde bliver den ældres behov og hverdag tilgodeset. Det betyder, at der i praksis skal tilstræbes en målrettet og tidsbestemt sygepleje i et samarbejde med patient, pårørende og andet sundhedsfagligt personale.

Selve sygeplejen er baseret på patientens livssituation og dennes rettigheder, ønsker og livserfaring. Gennem information, vejledning og psykisk støtte inddrages den geriatriske patient og dennes pårørende, så den indlagte og vedkommendes pårørende oplever tryghed, tillid og medinddragelse i hele forløbet. Vi har erfaring med, at dette sikrer den bedste behandling, både på sygehuset men også efter udskrivelse.

Vi ønsker at indlede et samarbejde med UCL – Svendborg Sygeplejeskole, for at orientere kommende bachelorstuderende om, hvilke sygeplejefaglige muligheder Geriatrisk Afdeling har.

Vi ser desuden en mulighed i, at invitere sygeplejestuderende til at medvirke til kvalitetsudvikling og
forbedring af den geriatriske sygepleje - for på den måde at skabe et givtigt samarbejde, hvor geriatrien betragtes i den studerendes perspektiv præget af den nyeste viden.

I dette katalog giver du forslag til, hvad din bachelor kan handle om. Emnerne er valgt på baggrund af afdelingens strategi for sygepleje og handleplanen for patientsikkerheden. Alle budende er baseret på emner, som vi her i afdelingen ønsker at få belyst, udviklet og muligvis også implementeret i vores dagligdag. Har du andre, eller måske uddybende forslag til emner, hilser vi dette meget velkomment.

Følgende emner er blot ment som forslag/ inspiration til kommende bachelorprojekter. Har du uddybende spørgsmål eller et andet emne, som kunne være interessant at få belyst, så kontakt os endelig.

Forebyggelse af indlæggelse af plejehjemsbeboer:

Forslag til indhold: 

 • Baggrund for indlæggelse
 • Hvordan er patientens normale tilstand på plejecentret?
 • Hvordan vurderes og inddrages patientens ressourcer og belastninger?
 • Hvad har miljøskiftet af betydning for udvikling af delir og infektion?
 • Hvilke forventninger er der til et indlæggelsesforløb?

Forslag til dataindsamlingsmetode:

 • Interviewundersøgelse af en sygeplejerske med den faglige tilgang til patienten
 • Journalgennemgang
 • Observationsstudie 
 • Interview af Patient/pårørende

Hvilken værdi vil et udekørende team fra afdelingen ”Følgehjem Team” eller ”Akutteam” have, for det geriatriske patientforløb?

Forslag til indhold: 

 • Hvordan kan vi yde pleje og behandling i patientens eget hjem på tværs af sektorerne?
 • Fokus kan være på ernæring, væske og medicinering

Forslag til dataindsamlingsmetode:

 • Litteraturstudie

Faldforebyggelse, screeningsmetoder og interventioner

Forslag til indhold: 

 • Hvilke konsekvenser kan et fald have for den indlagte patient?
 • Hvordan forebygges fald i en travl geriatrisk afdeling?

Forslag til dataindsamlingsmetode:

 • Interview eller spørgeskemaundersøgelse til plejepersonale/terapeuter
 • Litteraturstudie
 • Observationsstudie ”i patientens fodspor”
 • Dataindsamling af antal fald og faldtyper fx gennem UTH

Medicin på de rigtige tidspunkter under indlæggelse

Forslag til indhold:

 • Hvordan sikrer sygeplejersker at patienterne får deres medicin til tiden?
 • Hvilke konsekvenser kan det få for patienterne, hvis medicintiderne ikke overholdes?

Forslag til dataindsamlingsmetode:

 • Interview med plejepersonale
 • Litteraturstudie
 • Spørgeskema til plejepersonale
 • Observationsstudie

Medicin på de rigtige tidspunkter under indlæggelse

Forslag til indhold:

 • Hvilken betydning har ernæring på et rehabiliteringsforløb hos geriatriske patienter?
 • Peroral ernæring, herunder ernæringsplaner
 • Sondeernæring
 • Parenteral ernæring, er det bare noget vi gør?
  • Hvilke overvejelser ligger der bag?
 • Dysfagi – hvordan handler sygeplejersken, hvis der er ordineret ”intet pr. os”? Vælges der at anlægges sonde eller starte parenteralernæring?

Forslag til dataindsamlingsmetode:

 • Litteraturstudie
 • Observationsstudie ”i patientens fodspor”

Patient- og pårørendeinddragelse. Hvordan inddrages disse i indlæggelsesforløbet eller i det ambulante?

Forslag til indhold:

 • Hvordan inddrages den ældremedicinske patient i sit eget patientforløb?
 • Hvordan lyttes der til patientens ønsker for behandling og pleje?
 • Hvilken rolle spiller de pårørende i patientens indlæggelsesforløb?

Forslag til dataindsamlingsmetode:

 • Litteraturstudie
 • Observationsstudie ”i patientens fodspor”

Medicin på de rigtige tidspunkter under indlæggelse

Forslag til indhold:

 • Hvordan sikrer sygeplejersker at patienterne får deres medicin til tiden?
 • Hvilke konsekvenser kan det få for patienterne, hvis medicintiderne ikke overholdes?

Forslag til dataindsamlingsmetode:

 • Journalaudit
 • Observationsaudit (fx vurdere patienternes venflon, i forhold til hygiejne og potentielle risici for flebit)
 • Spørgeskema

KAD - hvornår er dette anlagt og hvornår er det relevant at seponere (retningslinjer)?

Forslag til indhold:

 • Hvilke konsekvenser kan det have for den geriatriske patient at have et kateter?
  • Etik, mestring, infektionsrisiko og det sociale aspekt kan med fordel inddrages herunder:
   • Hvordan oplever patienten at have KAD?
   • Fordele og ulemper?
  • Dokumentation
   • Katetertype?
   • Antal ml. væske i ballon?
   • Dato for anlæggelse?
   • Plan for seponering?

Forslag til dataindsamlingsmetode:

 • Journalaudit
 • Spørgeskema eller interview, evt. med patienterne
 • Observationsaudit (fx vurderer patientens kateter i forhold til hygiejne og potentielle risi

Patient og pårørendeinddragelse, med et sundhedsprofessionelt fokus. Hvordan inddrage patient og pårørende i indlæggelsesforløbet eller i det ambulante? Patientens og de pårørendes perspektiv?

Forslag til indhold:

 • Hvordan oplever de sundhedsprofessionelle, at de inddrager patientens ønsker for pleje og  behandling?
 • Hvordan kan de professionelle tilrettelægge deres arbejde, så patientens og de pårørendes ønsker og behov bliver tilgodeset?
 • Hvilke praktiske forandringer i arbejdsgangene kan skabe øget patient- og pårørende inddragelse?

Forslag til dataindsamlingsmetode:

 • Litteraturstudie
 • Spørgeskema/interview af plejepersonale
 • Spørgeskema patienten
 • Interview patienten

Vurderingen af spørgsmål omkring ”behandling og ikke behandling” på en geriatrisk afdeling. Forskellige holdninger hos terapeuter, sygeplejersker og læger

Forslag til indhold:

 • Hvilke faktorer spiller ind i vurderingen af, om en patient skal behandles eller ej, når livets afslutning nærmer sig?
  • Fx livsforhold, fysiske tilstand og ønsker

Forslag til dataindsamlingsmetode:

 • Interview af det tværfaglige personale med komparativ analyse af indsamlede data fra de forskellige faggrupper

Sektorovergang: Hvordan kan vi forbedre patientforløbet? Sker det bedst gennem kommunikation via  Cosmic (skriftligt), via videokonference, mundtlig (telefonisk kontakt) eller et helt andet alternativ?

Forslag til indhold:

 • Hvordan bliver en indlæggelse og udskrivelse vellykket?
 • Hvad har patienterne brug
  for, når de kommer hjem?
 • Hvilke data har betydning for den sygepleje, der tilrettelægges før og efter udskrivelsen?
 • Hvordan bruges data henholdsvis fra primær- og sekundærsektor?
 • Hvilke kommunikationsveje sikre den mest optimale dataudveksling?
 • Er der behov for en ”følgehjem”- ordning?
 • Er der behov for en ”ringhjem”- ordning?

Forslag til dataindsamlingsmetode:

 • Litteraturstudie
 • Spørgeskema – komparativ analyse med data fra primær- og sekundærsektoren

Hvordan får geriatriske sygeplejersker struktur på patientplejen i den travle kliniske hverdag?

Forslag til indhold:

 • Hvordan sikre den geriatriske sygeplejerske den mest korrekte prioritering af opgaver, herunder  dokumentation, opfyldelse af kliniske retningslinjer, patientnære opgaver og ledelsesmæssige krav, økonomi, samt ønsker og behov for patienter og pårørende?

Forslag til dataindsamlingsmetode:

 • Litteraturstudie
 • Spørgeskema/interview med plejepersonale
 • Sygeplejerske og Klinisk vejleder Jeanette Lisbjerg
 • Udviklings- og kvalitetssygeplejerske Mette Foldager
 • Kommunikationsmedarbejder Katja Jensen
 • Specialist Tina Andersen (layout)

Kontaktinformation

Billede af afdelingssygeplejerske Bente Merethe Vind

Bente Merethe Vind

Oversygeplejerske

Geriatrisk Sengeafsnit, Geriatrisk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus


20 46 04 30

Jeanette Lisbjerg

Sygeplejerske og klinisk vejleder

Geriatrisk Sengeafsnit, Geriatrisk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus


63 20 12 88
APPFWU01V