Skip til primært indhold

Rekvisitionssedler og rekvisition

Rekvirering af analyser ved Klinisk Genetisk Afdeling

Man kan rekvirere analyser på to måder:

  • Elektronisk rekvisition
  • Papir rekvisition

De beskrives hver især nedenfor.

Man kan desuden efterbestille analyser på allerede eksisterende prøvemateriale. Det er beskrevet nederst.

Rekvisitionssedler

Elektronisk rekvisition

Der kan kun rekvireres elektronisk fra hospitaler i Region Syddanmark via EPJ SYD.

Der kan rekvireres på to forskellige måder alt efter om det er en blodprøve fra patienten, der prøvetages via en klinisk biokemisk afdeling eller rekvisitionshotel (under Biokemi), eller om klinikeren selv tager prøven (under Genetik).

Der er udmærket hjælp til den praktiske udførelse i hjælpefunktionen i EPJ SYD og nedenfor fremgår kun eventuelle særlige forhold for vores analyser.

Biokemi

Bemærk at samme analyse kan fremgå to gange med lidt forskellig navngivning. Det skyldes at Klinisk Genetisk Afdelings, Sygehus Lillebælt, (KGA, SLB) analyser også er synlige. KGA SLBs analyser er ofte navngivet med et ”(SLB)” efter selve analysenavnet. Dette kan anvendes til at skelne mellem analyserne. Man kan eventuelt klikke på det lille ikon til højre for analysen, inden man vælger den. Her kan man enten blive linket til herværende hjemmeside og finde oplysninger om analysen (”Vejledningslink fra Serviceyder”) eller åbne ”Vejledning fra Serviceyder”, hvor bl.a. glasgruppe fremgår. Her står KGA, OUHs analyser som ”ODxxxxx (ODGEN)”.

Genetik

Anvendes primært hvis rekvirerende afdeling selv er prøvetager f.eks. ved hudbiopsi, abortvæv, dødfødt eller prænatal prøve.

Klik da ”nej” til, at prøven skal tages af en bioanalytiker. Klikkes ”ja” sendes man til ovenstående Biokemi rekvisition.

”Bestilt hos” skal stå til ”OUH Klinisk Genetisk Laboratorium (Odense)”. Hvis det ikke fremgår default, kan afdelingen vælges i dropdown listen (hvis det er SLB, KGA, der fremgår, præsenteres man for deres analyser og prøven sendes dertil).

Ved ”Analysevalg” vælges prøvemateriale fra dropdown listen.

Også her kan man linkes til herværende hjemmeside via det lille ikon til højre for analysen og klik på ”Vejledningslink fra Serviceyder”.

Der kan kun rekvireres ét prøvemateriale pr. rekvisition. Hvis man f.eks. har en tvillingegraviditet skal man således oprette to rekvisitioner, én til hvert foster. Hvis man tager to hudbiopsier f.eks. af afficeret og normal hud, skal man ligeledes også oprette to rekvisitioner.

Man skal printe en PTB, prøvetagningsblanket, og påsætte den label med prøvenummer og ”A” til venstre på prøveglasset. Hvis man har anvendt to glas på samme rekvisition, printes PTBen igen for label 2 til glas 2.

Fælles

Ønsket svartidspunkt: som default udfyldes feltet ikke. Afdelingens standard analysetider fremgår under dettes afsnit. Der skelnes mellem indikationer.

Beskrivelse af prøvematerialet: en mulighed for at angive kommentarer, hvis kliniker selv er prøvetager f.eks. ”fostervandsprøve er blodtilblandet”, ”lille biopsi”. Hvis man rekvirerer flere analyser på samme prøvemateriale behøver man blot at udfylde feltet en gang.

Kliniske oplysninger: udfyldes i et sådan omfang, at oplysningerne kan anvendes til tolkningen af analyseresultatet i laboratoriet i forbindelse med svarafgivelse.

Ved undersøgelse for en ”kendt variant i familien” kan man med fordel angive familiens interne referencenummer, der fremgår af probandens analysesvar.

Ved nogle analyser kan der være truffet særlige aftaler om angivelse af de kliniske oplysninger. Det gælder f.eks. ved rekvirering af de forskellige genom-analyser. Det fremgår under den enkelte analyse (se listen under Analyser), hvilke kliniske oplysninger, der er behov for.

Pårørende: der er i nogle situationer mulighed for at anvende felterne med pårørendedata. Hvis kliniker er prøvetager og der rekvireres via Genetik, kan felterne anvendes. Hvis man rekvirerer en blodprøve via Biokemi kan felterne ikke anvendes. I stedet må man anføre eventuelle pårørende data under kliniske oplysninger.

Hvis EPJ SYD er ude af drift, f.eks. ved opdateringer, udsendes retningslinjer fra central side om forholdsregler ved rekvirering. Som nødprocedure kan man altid anvende en papirrekvisition.

Papir rekvisition

Anvendes af alle rekvirenter udenfor Region Syddanmark.

Der kan anvendes enten postnatal eller prænatal rekvisitionsseddel.

Postnatal rekvisitionsseddel - vejledning til udfyldelse på papir

Rekvisitionssedlen kan udfyldes elektronisk og udskrives.

Om muligt udskrives rekvisitionssedlen 2-sidet (1 ark).

Forsiden:

Patientdata

Påfør persondata på patient og pårørende

Pårørende data

Data kan være vigtige i relation til genetisk analyse.

Husk venligst at krydse af om forældrene er biologisk beslægtet når relevant.

Prøvemateriale

Kryds af i det aktuelle prøvemateriale og angiv oprindelse hvis der er tale om en af de nævnte muligheder.

Indikation for undersøgelse og kliniske oplysninger

Feltet bedes udfyldt så fyldestgørende som muligt. Ud over indikation for analysen bør følgende oplysninger indgå, hvis det skønnes relevant for den aktuelle problemstilling:

  • Kliniske oplysninger
  • Oplysninger om familiemedlemmer
  • Kendt genetisk afvigelse i familien, herunder beskrivelse af afvigelsen og hos hvem denne er fundet (kan dog også angives under pårørende data)
  • Endvidere afkrydses nederst i feltet (fremhævet med rødt), om der ønskes analyse for en i familien i forvejen kendt mutation
  • Ved rekvirering af de forskellige genom-analyser fremgår det under den enkelte analyse (se listen under Analyser), hvilke kliniske oplysninger, der er behov for.

Rekvirerende instans

Oplysninger om rekvirent (gerne stempel og gerne lægenavn).

Regning til (hvis forskellig fra rekvirent)

Angiv hvortil regningen skal sendes, hvis det ikke er til den rekvirerende afdeling (ikke nødvendig ved OUH rekvirenter).

EAN-nr.

Angiv EAN-nummer til betalende instans. Det er ikke nødvendigt ved rekvirenter fra OUH eller ved rekvirenter, der ofte rekvirerer analyser på afdelingen.

Forbeholdt laboratoriet (øverste højre hjørne)

Felt til internt brug for Klinisk Genetisk Afdeling skal ikke udfyldes af rekvirent.

Glas og mængde

Beskrivelse af ønskede glastype, mængde og andre praktiske oplysninger.

Tallene i [ ] findes ud for det enkelte afkrydsningsfelt under analyser.

Bagsiden:

CPR.nr

Udfylde CPR-nummer igen (ikke nødvendigt hvis der er anvendt 2-sidet udskrift).

Forbeholdt laboratoriet

Felt til internt brug for Klinisk Genetisk Afdeling skal ikke udfyldes af rekvirent.

Analyseliste

Der afkrydses hvilken sygdom, gen, genpanel eller analyse, der ønskes.

Findes analysen ikke umiddelbart på listen, krydses af i "Anden analyse" og der skrives hvilken sygdom/gen, der ønskes undersøgt for.

Tallene i [ ] ud for det enkelte afkrydsningsfelt angiver glastype, mængde og andre praktiske oplysninger. Betydningen af de enkelte [tal] er angivet nederst på side 1 i det blå felt "Glas og mængde".

Prøvetagning

Husk at notere dato, tidspunkt for prøvetagning og initialer på prøvetager.

Prænatal rekvisitionsseddel - vejledning til udfyldelse på papir

Rekvisitionssedlen kan udfyldes elektronisk og udskrives.

Patientdata

Påfør persondata på patient og barnefar.

Prøvemateriale

Angiv prøvedato og tidspunkt, gestationsalder, prøvemateriale og mængde.

Analysevalg

Angiv hvilke(n) analyse(r) der ønskes udført.

Indikation for undersøgelsen og kliniske oplysninger

Angiv indikationen for undersøgelsen og kliniske oplysninger. Det er vigtigt for tolkningen af eventuelle genetiske resultater, at feltet er udfyldt så fyldestgørende som muligt. Husk at angive oplysninger om andre familiemedlemmer hvis det vurderes relevant for den pågældende graviditet.

Rekvirerende instans

Oplysninger om rekvirent (gerne stempel og gerne lægenavn).

Regning til (hvis forskellig fra rekvirent)

Angiv hvortil regningen skal sendes, hvis det ikke er til den rekvirerende afdeling (ikke nødvendig ved OUH rekvirenter).

EAN-nr.

Angiv EAN-nummer til betalende instans. Det er ikke nødvendigt ved rekvirenter fra OUH eller ved rekvirenter, der ofte rekvirerer analyser på afdelingen.

Forbeholdt laboratoriet (øverste højre hjørne)

Felt til internt brug for Klinisk Genetisk Afdeling skal ikke udfyldes af rekvirent.

Efterbestilling af analyse på allerede eksisterende prøvemateriale

DNA og celler gemmes som udgangspunkt og der kan derfor foretages ny analyse på et senere tidspunkt.

Efterbestilling kan ikke rekvireres elektronisk.

Efterbestilling kan foregå med udfyldelse af papirrekvisitionssedlen, som kan scannes og/eller sendes til prøvemodtagelsen, KGA. Man kan også sende en e-mail til prøvemodtagelsen, KGA.

I begge tilfælde skal der fremgå samme oplysninger som beskrevet under papirrekvisition.

Man kan eventuelt også ringe til prøvemodtagelsen og bede om igangsættelse. Her skal man give samme oplysninger som ved papirrekvirering.

Kontaktoplysninger til prøvemodtagelsen:

Prøvemodtagelse/laboratorie

J.B. Winsløws Vej 4, Indgang 24


65411725

Mere information:
Vedr. varsling af prøver, generelle svartider og bestilling af medier

Hverdage: 7.30 - 15.00

APPFWU01V