Skip til primært indhold

Stærk forskningskultur

OUH's indsatsområde "Stærk forskningskultur" under forskningsstrategien 2021-2025 har fokus på at skabe rammer, der professionaliserer og understøtter vores forskning yderligere og skærper den måde, hvorpå vi synliggør vores resultater.

Forskning kræver lederskab og en stærk forbedringskultur, hvor forskningslederne og forskningsenhederne arbejder systematisk med at professionalisere og effektivisere forskningsprocessen og de administrative processer heri. Det skal resultere i en endnu bedre kvalitet i de enkelte dele af forskningsprocessen og forhåbentlig frigøre mere tid til den mere kreative og ideskabende del af forskningen. Samtidig er det forhåbningen, at det resulterer i et øget hjemtag af forskningsmidler, som er en nødvendighed for at drive forskningen.

Den Syddanske Forbedringsmodel - en model til at sikre effektiv udnyttelse af forskningsressourcerne.

Den Syddanske Forbedringsmodel er den metode, der anvendes på OUH for at sikre effektiv udnyttelse af forskningsressourcerne.

Kendetegnende for Den Syddanske Forbedringsmodel er, at den skal være med til at skabe overblik over forskningens processer, mål og resultater. Et overblik, der skal være synligt for afdelingens forskere og klinikere.

For at sikre implementeringen af metoden i forskningsenheden har OUH oprettet et kursus til forskningslederne - Waste in Research - som skal være med til at guide forskningslederne i brugen af Den Syddanske Forbedringsmodel i forskning. Kurset er en del af uddannelsestilbuddet ’Bæredygtig Forskningsledelse’.

Forskningslederen skal sørge for, at afdelingens forskere bl.a. har fokus på:

I strategien indgår et mål om, at mindst 66 pct. af alle forbrugte forskningsmidler skal komme fra eksterne fonde.

Har Forskningsenheden brug for støtte og rådgivning i forbindelse med fondsansøgninger?

Syddansk Forskerstøtte kan hjælpe dig med både nationale og internationale ansøgninger. Husk at være ude i god tid, hvis du ønsker sparring om en kommende ansøgning.

Ønsker du din egen lokalt placerede grant-writer?

OUH har opslag ca. hvert andet år om hjælp til medfinansiering heraf – se her.   

SDUs foretrukne fondsdatabaseværktøj er Research Professional, som kan give et overblik over finansieringsmulighederne inden for alle forskningsområder.

Har du brug for hjælp kan Syddansk Forskerstøtte hjælpe dig med at oprette en målrettet søgning i databasen.

I forskningsstrategien indgår flere bibliometriske mål.  

Unik adresse information og brug af forskellige forsker-ID er vigtige i forhold til at udarbejde dækkende bibliometriske analyser.

Som forsker er det vigtigt, at man på sine publikationer angiver ensartede adresse informationer, så publikationerne kan henføres til både universitetet, fakultetet og instituttet/OUH.

Ved at sikre oprettelse af unikke forsker-ID kan man endvidere adskille den enkelte forsker fra andre forskere med enslydende navne.

ORCID

ORCID står for Open Researcher and Contributor ID, og er en åben standard, der kan anvendes til entydigt at identificere forskere og videnskabelige forfattere. Et unikt ORCID hjælper til, at identificere den enkelte forsker korrekt, så man ikke bliver forvekslet med andre forskere, der har samme eller næsten samme navn. Et ORCID er permanent og bruges hele forskerkarrieren.

Ud over at identificere den enkelte forsker bruges ORCID også til at til at knytte den enkelte forskers publikationer og forskningsaktiviteter sammen ét sted, herunder publikationer registreret i Pure.

ORCID er således vigtigt i forhold til at øge synligheden af ens forskning.

Har du ikke et ORCID kan du med fordel oprette et fra din profil i PURE. Opret ORCID fra din PURE profil

Der findes forskellige ID – og en sammenkobling af disse er relevant.

OUH har et mål om, at 40 pct. af publikationerne er mindst i top 10 pct. tidsskrifter, og 80 pct. er mindst i top 25 pct. målt med Scimago Journal Rank (SJR).

Du finder rankordningen af tidskrifterne via SCR her.

Du kan på hjemmesiden ligeledes se om de enkelte tidsskrifter tillader Open Access.

Du kan ligeledes gennem Scival-rapporter få en indikation af, hvordan din forskningsenhed ligger i forhold til målopfyldelsen.

Da biblioteket / SDU Analytics ikke yder hjælp i forhold til brug af Scival kan du evt. rette henvendelse til Forskerteamet på OUH.

Open Access er fri adgang til forskningspublikationer for alle med så få restriktioner som muligt.

OUH og KIs strategi følger det nationale mål om, at alt statsligt støttet forskning skal være offentligt tilgængeligt gennem grøn Open Access (parallel publiering).

Jo mere synlig din forskning er, jo større sandsynlighed er det, at dine forskningsresultater bliver set og citeret af andre forskere.

Få mere information om Open Access via SDUs hjemmeside.

Uddannelse og evaluering - for at sikre excellent forskningsledelse

I forlængelse af OUH og Klinisk Instituts forskningsstrategi og for at professionalisere forskningen på OUH og skabe bæredygtige forskningsenheder har OUH og Klinisk Institut igangsat et samlet forskningslederkursus, hvor der er fokus på at skabe de rette forhold:

 • For at styrke forskningslederens personlige forskningsledelse
 • For at styrke forskningslederens værktøjer til at skabe forbedringer i forskningsprocesserne
 • For at udvikle og professionalisere forskningslederens strategiske ledelsesværktøjer

Bæredygtig forskningsledelse består af tre kurser

 • Supervision af forskningslederen – Personlig ledelsesstil
 • Waste in Research – Forbedringer i forskningsprocesser
 • LØFT – Strategisk forskningsledelse

Du finder uddannelsestilbuddene her.

Forskningslederne agere i et krydspres ml OUH og SDU – mellem en afdelingsledelse og en institutleder, der hver især har forventninger til forskningslederne, se også funktionsbeskrivelsen for forskningslederne.

Alle ledere og funktionsledere på OUH bliver evalueret efter metoden ”People Review”.

I forhold til forskningslederen er formålet:

 • at operationalisere og afstemme forventningen til forskningsledelse
 • at sikre transparens for de ledere, der bliver vurderet, i relation til de krav, de skal leve op til, i forhold til henholdsvis performance/præstation og adfærd
 • at operationalisere ledelsesgrundlaget og sikre, at det bliver udgangspunktet for forskningslederens LUS med institutlederen og afdelingsledelsen

Du kan finde mere om indholdet i evalueringen her 

Forskningsresultater skal synliggøres til fagfæller, patienter og det omgivende samfund

OUH har som nyt mål at lave forskning sammen med patienter og pårørende. Hospitalets forskningsstrategi for 2021-2025 sender en klar besked:

"Vores ambition er aktivt at inddrage patienter og pårørende i alle dele af forskningsprocessen. Vi vil have fokus på, at der skabes et tæt og ligeværdigt samarbejde med patienter og pårørende om forskningen lige fra idéfasen til kommunikationen af forskningens resultater."

Center for Forskning Sammen med Patienter og Pårørende, ForSa-P, er dannet med udgangspunkt i ovenstående ambition. Se mere om ForSa-P og deres tilbud her.

Center for Forskning i Patientkommunikation har til opgave at inspirere og bidrage til kultur-, udviklings- og forskningsaktiviteter, der fremmer kommunikation mellem patient, pårørende og sundhedspersonale, med den hensigt at øge den enkelte patients sundhedskompetence og livskraft.

Aktiviteterne i centeret koncentrerer sig om den forskning der vedrører patientkommunikation, samt om det kulturskifte, der skal til, for at visionen ’patienten først’ kan udkrystallisere sig i alle kontakter mellem patienter, pårørende og personale.

Læs mere om CFPK her.

Hvordan kommunikerer sundhedsvidenskabelige forskere mest hensigtsmæssigt deres resultater, så de kommer så mange mennesker som muligt til gode?

Det forsker Professor Charlotte Wien i. Har du brug for gode råd, kontakt da Charlotte på chw@health.sdu.dk 

OUH kommunikerer også kontinuerligt til det omgivne samfund om forskningsresultater fra OUH forskere. Har du input til en nyhed fra forskningsenheden, kan du tippe OUH forskningsteamet på ouh.forskning@rsyd.dk for at få denne ud på OUH's platforme.

Danske Universiteter har udarbejdet syv overordnede principper for god forskningskommunikation. Her får du som forsker gode råd til, hvordan du generelt formidler din forskning til det omgivende samfund.

Principperne for ansvarlig forskningsformidling er et sæt retningslinjer, der gælder for medieomtale i forbindelse med offentliggørelse af nye forskningsresultater. Du kan læse mere om principperne her.

Arbejdsgruppen

 • Lektor Malene Grubbe Hildebrand, Nuklearmedicinsk afdeling (formand)
 • Professor Christian B. Laursen, Afd. J
 • Professor Christian Godballe, Afd. F
 • Professor Charlotte Wien, OPEN
 • Professor Oke Gerke, Nuklearmedicinsk afdeling
 • Professor Tina Kold, HCA
 • Lektor Katrine Rubin, OPEN
 • Post.doc. Mohammad Naghavi Behzad, Nuklearmedicinsk afdeling
 • Ph.d. Johanne Kragh Hansen, Afd. S
 • Ph.d. Caroline Ariane Dahl Wraae, OPEN
 • Grant writer Eirikur Benedikz, SDU forskerstøtteenhed
 • Fundraiser Anne Borup, Afd. V
 • Forbedringskonsulent Jørgen Ejler Pedersen, Klinisk Udvikling
 • Forbedringskonsulent Charlotte Hald Fausbøll, Klinisk Udvikling
 • Ph.d. Mohammad Talal Elhakim, Radiologisk Afdeling (udtrådt ultimo 2022)

Arbejdsgruppen sekretariatsbetjenes af Forskningsteamet.

 

APPFWU01V