Skip til primært indhold

Evaluering af OUH forskningsledernes adfærd og performance

Hvert år evalueres forskningslederne af afdelingens ledelse, institutlederen på Klinisk Institut og OUH direktøren med ansvar for forskning.

Forskningslederne bliver hvert år evalueret af en graf. Grafen viser performance og afdfærdsmål.

Forskningslederne bliver hvert år evalueret ved brug af ovenstående graf. De evalueres på performance og adfærd.

OUHs ledelsesgrundlag skal sikre, at vi leder efter samme principper på OUH, og at vi når i mål med vores ambition om at være patientens universitetshospital. Ledelsesgrundlaget er relevant for alle ledere på OUH. Du kan læses mere baggrunden for OUHs ledelsesgrundlag her

Ledelsesgrundlaget for forskningslederne er, sammenlignet med ledelsesgrundlag for OUHs øvrige ledere, modificeret med et par ekstra principper for god forskningsledelse (adfærd).

Ledelsesgrundlaget for OUH forskningsledere

På OUH sætter vi patienten først – derfor…

 • leder vi sammenhængende patientforløb og holder vores aftaler med patienten.
 • sikrer vi, at vores høje faglighed og den enkelte patients ønsker går op i en højere enhed.
 • er vi som ledere rollemodeller, der møder den enkelte patient med nærvær og interesse.
 • skaber vi en kultur, hvor alle behandler patienter og pårørende med ordentlighed, ligeværdighed og respekt.
 • opsøger vi og inddrager patienten i relevante beslutninger og bruger deres feedback i udviklingen af vores hospital.

 

Ekstra principper for forskningslederne

 • sikrer vi, at patienterne bliver hørt i forhold til forskning. Dette gøres ved f.eks. at lade dem indgå i forskningsudvalg og/ eller være del af forskningsprocessen.
 • har vi fokus på, at forskningen har nytte for patientbehandlingen og kan implementeres i klinikken. Dette via tæt samarbejde med klinikken.
 • har vi fokus på, at forskningen så vidt muligt går fra bedside to bench and back
 • har vi fokus på at gøre brug af tværfaglige netværk, så patientens behov anskues fra alle vinkler.

På OUH rekrutterer, udvikler og fastholder vi dygtige medarbejdere – derfor…

 • møder vi vores medarbejdere tillidsfuldt, lyttende og involverende og samtidig stiller vi høje krav til dem.
 • ved vi, hvad der motiverer den enkelte medarbejder, og arbejder aktivt med feedback i udviklingen af vores medarbejdere og os selv.
 • kommunikerer vi klart og skaber tydelige rammer for selvstændig opgaveløsning og løbende forbedringer.
 • er vi kulturbærere og engagerer vores medarbejdere i arbejdet med at sætte patienten først.
 • sørger vi for, at de rette kompetencer er til stede på OUH, og vi fastholder og rekrutterer de dygtigste medarbejdere fra ind- og udland, der forstår at sætte patienten først og mestrer samarbejde.

Ekstra principper for forskningslederne

 • sikrer vi en kultur, hvor nye forskere bliver taget godt imod i afdelingen.
 • sikrer vi en kultur, hvor vores forskere (ph.d.- og senior) finder det attraktivt at tage til udlandet og udvikle kompetencer.
 • sikrer vi rekrutteringen af nye dygtige forskere.
 • sikrer vi en kultur, hvor det er attraktivt for udenlandske forskere at komme på længerevarende besøg hos os, herunder evt. som adjungeret professor.
 • understøtter vi en kulturel ændring i retningen mod, at alle med akademisk baggrund skal forske.

 

På OUH har vi høje ambitioner og en klar retning – derfor…

 • vil vi være et internationalt førende universitetshospital.
 • skaber vi en kultur, hvor vi alle er stolte af at bidrage til, at OUH er patientens universitetshospital.
 • handler vi loyalt på strategiske og politiske beslutninger og sikrer følgeskab ved at omsætte det til meningsfuld retning for medarbejderne.
 • sikrer vi en tværgående indsats i patientforløbene, så strategien omsættes til praksis.

Ekstra principper for forskningslederne

 • sikrer vi, at der er en ambitiøs afdelingsspecifik forskningsstrategi, der er synlig for forskerne, og som sætter retningen for forskningen hos alle faggrupper i afdelingen.
 • sikrer vi, at der er forskningsunderstøttelse af de højtspecialiserede funktioner (i afd. med HSF) eller understøttelse af HSF fra afdelinger, som ikke har HSF – og at der er fokus på hjemtagning af potentielle nye områder.
 • har vi fokus på, at forskningslederen har ansvar for at tilvejebringe og udnytte ressourcer, herunder foretage nødvendige prioriteringer.
 • har vi fokus på, at forskningslederen er rollemodel, der repræsenterer høje etiske standarder inden for både videnskabelig og menneskelig redelighed.
 • har vi fokus på, at forskningslederen er drevet af entusiasme for at kvalificere forskningen, gøre nye opdagelser, skabe samarbejde for at få den enkelte forsker til at yde sit bedste i balance med øvrige kerneopgaver.

 

På OUH samarbejder vi – derfor…

 • forpligter vi os til at samarbejde som ét sundhedsvæsen, så patienterne oplever sammenhæng mellem afdelinger, hospitaler og sektorer.
 • skaber vi en forbedringskultur, hvor vi tør give slip på kendte arbejdsgange og i fællesskab tænke nyt.
 • anerkender vi og håndterer den kompleksitet, der ligger i at skabe gode og sammenhængende patientforløb på tværs af hospitalet – og vi løfter opgaven i fællesskab.
 • balancerer vi som ledere styring og lederskab og er bevidste om, at god ledelse forudsætter begge dele.

Ekstra principper for forskningslederne

 • sikres en kultur, hvor lederen inspirerer til og er rollemodel for samarbejde og netværksdannelser på alle niveauer i forskningsenheden.
 • sikrer vi, at der er langvarige forskningssamarbejder/netværksdannelser, der går på tværs.
 • sikrer vi, at der er et godt samarbejde med afdelingsledelsen.

 

På OUH tager vi et stort fagligt ansvar – derfor…

 • skal vores faglige stræben sikre de bedste patientforløb.
 • udvikler og udfordrer vi det bestående gennem uddannelse og innovation samt ved at udføre og anvende forskning.
 • er vi rollemodeller og opfordrer til faglig nytænkning med udgangspunkt i patientperspektivet.
 • tænker og handler vi langsigtet og ved, at udvikling sommetider forudsætter afvikling.
 • sikrer vi højeste faglighed i alle faggrupper og understøtter tværfagligheden,….

Ekstra principper for forskningslederne

 • ....bl.a. ved at forskningen varetages af flere forskellige faggrupper, samt at der bedrives multidisciplinær forskning.
 • sikre at der kan opbygges en forskningsenhed, der er samtidsrelevant og kan komme i mål med de internationale, nationale, regionale og lokale ønsker, der er til forskning og udvikling (f.eks. FN’s verdensmål).
 • sikre at vi uddanner næste generations forskningsledere igennem kvalificeret vejledning og inddragelse i forskningsmiljøet og -processen.
 • sikre at der i forskningsenheden er en god kultur for uddannelse af forskere, herunder bl.a. prægraduatstuderende.

Foruden ledelsesgrundlaget har direktionen og afdelingsledelserne også identificeret fire personlige karakteristika, som man skal besidde, hvis man er leder på OUH. Ledelse er nemlig ikke kun et spørgsmål om fokusområder og retningslinjer, det er også et spørgsmål om menneskelige egenskaber. De fire karakteristika, der skal kendetegne en leder på OUH er:

·         At vi som ledere kender vores fælles ramme og kan lede inden for den, og vi udforsker nye muligheder, der understøtter OUH’s patientorienterede kultur.

·         At vi som ledere er bevidste om vores ledelsesret og – pligt.

·         At vi som ledere søger selvindsigt og gerne vil udvikling.

·         At vi som ledere er empatiske og samarbejdssøgende – vi lytter til og inddrager andres synspunkter.

Performance

Performancevurderingen gøres ud fra det omfang forskningslederen samlet set er med til at tage ansvar for målopfyldelse i egen forskningsenhed.

Nogle af de ting, der bl.a. inddrages i performancevurderingen er

·         Impact (akademisk, klinisk, offentlig)

·         Samarbejde og rygte (Nationalt / Internationalt)

·         Vision/strategi for forskningen i afdelingen

·         Benchmarking med lignende forskningsenheder (nationalt/internationalt)

·         Hjemtagning af eksterne midler

·         Patientinddragelse i forskningsudvalg og projekter

APPFWU01V