Skip til primært indhold

Opslag for OUH's Grant Writer-pulje 2023

"Do what you do best and outsource the rest. Nu har du muligheden for at realisere dét gennem 50% medfinansiering af en lokalt placeret grant writer. I alt kan op til fem grant writers støttes. Der forventes opslag i puljen hvert andet år.

Opslag Ansøgningsfrist Bedømmelse
Ultimo august 2022 6. oktober 2022 7. november 2022

Hvorfor?

I OUH og Klinisk Instituts Forskningsstrategi for 2021 – 2025 står at vi ”… arbejder systematisk med at professionalisere og effektivisere forskningsprocessen og de administrative processer heri. Det skal resultere i endnu bedre kvalitet i de enkelte dele af forskningsprocessen og forhåbentlig frigøre tid til den mere kreative og idéskabende del af forskningen. Samtidig er det forhåbningen, at det resulterer i et øget hjemtag af forskningsmidler, som er en nødvendighed for at drive forskningen.”

Der er i både vores egen forskningsstrategi og den regionale strategi et mål om, at eksterne midler skal udgøre mindst 66 pct. af alle forbrugte forskningsmidler. At nå det mål kræver en fælles indsats.

Hvem kan søge?

Du er forskningsleder ved en forskningsenhed eller et forskningscenter på OUH og har ikke i forvejen en grant writer ansat.

Bemærk:

 • Hvis I tidligere er tildelt midler til pre-award forskerstøtte fra OUHs forskningspulje kan der ikke ansøges om ny medfinansiering.  
 • To forskningsledere, der har igangværende eller planlagt samarbejde i enhederne, kan gå sammen og indsende en fælles ansøgning om fx 50% ansættelse til hver forskningsenhed. Fordeling skal præciseres i ansøgningen.   

Hvad kan der søges støtte til?

Der kan alene søges om medfinansiering af lønmidler til en grant writer i en periode på max to år.

Hvad er bevillingsperioden?

24 måneders. løn i budgetårene 2023-2025 med overvægt af lønudgifter lagt i perioden 2023-2024. Det årlige ansøgte beløb må ikke overstige mere end 50 pct. af lønudgifterne, dog max kr. 350.000/år. Efter 24 måneder overgår den fulde finansiering til afdelingen selv.

Hvad skal være indeholdt i ansøgningen? 

Du bedes indsende en motiveret beskrivelse af, hvorfor I skal tildeles midler til en grant writer, herunder information om:

 • Hvordan fondsansøgningsproceduren varetages i dag
 • Hvad der blev hjemtaget af hhv. interne og eksterne bevillinger i 2019, 2020 og 2021
 • Hvilket mål der sættes for hjemtagelsen af bevillinger i 2023, 2024 og 2025
 • Hvordan I på en enkel og overskuelig måde vil følge op på målene og effekten af grant writer’en.
 • Hvilke større ansøgninger, der sættes fokus på i støtte-perioden (fonde, beløb mv.).
 • Hvor stor en andel af grant writers tid, der forventes brugt på fondsansøgningsprocessen, samt hvilke øvrige opgaver grant writer evt. forventes at varetage.
 • Størrelsen på jeres forskningsenhed (antal personer og titler, som kan få gavn af grant writer)

Bilag

 • CV for ansøger(e) (max 2 sider pr. ansøger)
 • Oversigt over nuværende hjemtag af eksterne fondsmidler
 • Oversigt over kommende ansøgninger, som grant writer skal have fokus på, gerne med overordnede forventninger til evt. samarbejdspartnere (fx institut på SDU, kommune, almen praksis, international institution, regionalt el. nationalt sygehus, privat virksomhed mv.) og størrelse på ansøgt beløb til de enkelte fonde.

Ansøgningen må maksimalt fylde tre sider eksklusive bilag.

Hvilke kriterier vurderes ansøgningerne ud fra?

 • Forventninger til hvad en grant writer kan gøre for jer / OUH i forhold til ambitionerne beskrevet i forskningsstrategien.
 • Hvordan I løbende på en enkel og overskuelig måde synliggør effekten af grant writer
 • Nuværende performance – og forventninger til fremtidigt hjemtag/performance

Hvad er bedømmelsesprocessen?

Der nedsættes et bedømmelsesudvalg, som gennemgår ansøgningerne og træffer beslutning om, hvem der skal modtage støttemidler til en grant writer.

Virker tiltaget?

Tiltaget skal evalueres. Hvis du modtager en bevilling, skal du indsende en midtvejsstatus for, hvordan det er gået det første år samt en afsluttende evaluering. Fokus skal bl.a. være på:

 • Efterlevelse af forventninger i ansøgningen – er ansøgninger sendt til de forskellige opslag / fonde, som angivet i ansøgningen?
 • Midler hjemtaget til OUH / SDU
 • Succesraten

I forhold til effektevaluering vil der være samarbejde med forskerteamet.

Hvordan sendes ansøgningen?

Du skal sende din ansøgning til ouh.forskning@rsyd.dk senest kl. 12:00 den 6. oktober 2022. Mærk ansøgningen: ”Ansøgning vedr. medfinansiering af grant writer”.

Spørgsmål?

Kontakt forskningsteamet i Økonomi og Planlægning på OUH på ouh.forskning@rsyd.dk

APPFWU02V