Skip til primært indhold

Til samarbejdspartnere

Afdeling G - Geriatrisk Afdelings oplysninger til almen praksis

Afdelingens oplysninger til almen praksis

Ønsker du som praktiserende læge at få rådgivning fra en specialist, kan du komme i kontakt med os på to måder:

 • Du kan benytte korrespondancemodulet og her forvente et svar på næstkommende hverdag.
 • Du kan fra kl. 8.00 - 15.30 ringe til OUHs kaldebord og herfra blive stillet direkte om til en specialist hos os. Du kan ringe på 65 41 18 85

Geriatrisk Afdeling G
Baagøes Allé 15
5700 Svendborg

Sengeafsnit: 63 20 12 88 
Geriatrisk Klinik: 63 20 12 00

4202710 - Sengeafsnit
4202719 - Geriatrisk Klinik

5790002000997 - Sengeafsnit
5790002000980 - Geriatrisk Klinik

 • Cheflæge, Kristian Bergholt Buhl
 • Ledende overlæge, ph.d. Niels Espensen
 • Ledende overlæge Anett Borg Kristensen
 • Overlæge Anzhalika Tarulis

Kontaktoplysninger til afdelingen

OUH har en praksiskonsulentordning, hvor de tilknyttede praksiskonsulenter arbejder på tværs af alle afdelinger på OUH. Du kan få kontakt med en praksiskonsulent ved at skrive til ouh.klu.pko@rsyd.dk. Du kan læse om OUHs praksiskonsulentordning her.

Geriatrisk Afdeling beskæftiger sig med kombinationen af flere sygdomme hos ældre patienter, både akutte og kroniske sygdomme. Konsekvensen af sygdom hos ældre sammen med alderdomssvækkelse medfører ofte et behov for rehabilitering.

Det geriatriske personale arbejder tværfagligt på sygehusene og har et nært samarbejde med de praktiserende læger og den kommunale sektor (hjemmeplejen).

Afdelingen har 2 sengeafsnit med i alt 32 senge. Akutte indlæggelser foregår via FAM.

Geriatrisk Klinik forestår forundersøgelser, udredning og behandling i klinikken og ved hjemmebesøg, såvel som opfølgning efter udskrivelse fra geriatrisk sengeafsnit.
Geriatrisk Klinik har samme behandlings-, undersøgelses- og rehabiliteringstilbud som stationær afdeling.

Det er afdelingens holdning, at elektivt henviste patienter primært ses ambulant enten i klinikken eller ved hjemmebesøg for at undgå flest mulige indlæggelser og afkorte nødvendige indlæggelser via planlægning.

Geriatrisk Kliniks optageområde svarer til OUH Svendborgs optageområde.
Geriatrisk Klinik i Svendborg tilbyder subakut ambulant vurdering. Denne subakutte vurdering kan aftales med vagthavende læge på Geriatrisk Afdeling og tilstræbes gennemført efterfølgende hverdag.

Geriatrisk Klinik har derudover behovsstyret og cirka en gang månedligt hjemmebesøg på Ærø og samtidig tilsynsfunktion på sygehusenheden Ærø.

Geriatrisk Klinik forestår forundersøgelser, udredning og behandling i klinikken og ved hjemmebesøg, såvel som opfølgning efter udskrivelse fra geriatrisk sengeafsnit.

Demensklinikkerne i Odense og Svendborg er fra april 2020 sammenlagt på OUH Svendborg Sygehus under Demensklinik Fyn.

Ledelsesmæssigt hører Demensklinik Fyn under Neurologisk Afdeling N. Henvisninger sendes til Demensklinik Fyn, OUH Svendborg Sygehus, og skal opfylde kravene i den regionale forløbsbeskrivelse, som findes her på Sundhed.dk: Den regionale forløbsbeskrivelse

Patienter henvist til Demensklinik Fyn udredes/behandles bl.a. af læger fra Geriatrisk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus.

GID bemandes af geriatrisk sygeplejerske, fysio- og ergoterapeut samt geriatrisk læge med tilkaldefunktion. Grundet deres geriatriske ekspertise, kan relevante undersøgelser og behandlinger igangsættes med det samme.

GID er rettet mod de ældre medicinske patienter over 65 år, som:

 • har forskellige og flere kroniske sygdomme
 • har akut forværring i en kronisk sygdom og>/eller akut nyopsået sygdom med fyssisk, psykisk og/eller social færdighedstab
 • får meget medicin

Formål:

 • foretage en samlet geriatrisk vurdering af patienten ved indlæggelsen i FAM
  reducere de samlede antal indlæggelsesdage for geriatriske patienter, som modtages gennem FAM
 • udskrive flere geriatriske patienter direkte fra FAM, og dermed undgå en indlæggelse
 • øge kvaliteten og sikre sammenhængen i patientforløbet - med særlig fokus på indlæggelsen og udskrivelsen af den geriatriske patient
 • konvertere geriatriske patienter indlagt i FAM til ambulant behandling
  reducere den geriatriske patients risiko for at udvikle delir i forbindelse med indlæggelse

Geriatrisk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus arbejder kontinuerligt på at gøre det geriatriske patientforløb endnu bedre, og som led i dette blev der i sommeren 2020 oprettet 4 nye stillinger som udskrivelsessygeplejersker.

Formålet er sikre den gode udskrivelse i komplekse forløb og at dette sker i samarbejde med patient, pårørende, plejepersonale, mono- og tværfaglige samarbejdspartnere - både internt i afdelingen og tværsektorielt.

Målet er:

 • at patienten og de pårørende føler sig velinformerede, inddragede og trygge - både før og efter udskrivelsen
 • at der er taget hånd om de relevante problemstillinger
 • at kommunen er velinformeret

Udskrivelsessygeplejerkerne kan kontaktes via sengeafsnittets hovednummer: 63 20 12 88.

Ældre mennesker, som får hoftenære brud, har ofte flere konkurrerende sygdomme, ofte er årsagen, at patienten falder.

Ud over at få opereret bruddet vurderes patientens samlede situation. Patienten er indlagt på Ortopædkirurgisk Afdeling.

Geriatrisk Afdeling går dagligt stuegang på Ortopædkirurgisk Afdeling.

Patienten ses efter udskrivelse i Geriatrisk Ambulatorium, med henblik på bl.a. faldudredning og osteoporose.

Udskrivelse planlægges i det tværfaglige team sammen med patienten og dennes pårørende.

Demensvenligt Sygehus – patientvenligt for alle - er OUH Svendborg Sygehus’ løfte til dets patienter.

I 2017 fik Geriatrisk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus tildelt 7,2 mio. DKK fra Sundheds- og Ældreministeriet i forlængelse af den Nationale Demenshandlingsplan til kompetenceløft af alle medarbejdere - for at understøtte udviklingen mod et demensvenligt sygehus.

Projektet, som blev afsluttet december 2019, har hjulpet OUH Svendborg Sygehus i processen med at blive mere demensvenligt. 

Geriatriske Afdeling i Svendborg, har været ansvarlig for udviklingen af Svendborg til demensvenligt sygehus. Alle ca. 1587 ansatte på tværs af hele OUH Svendborg Sygehus har fået et stort kompetenceløft inden for demens, via undervisning med fokus på at give værktøjer og kompetencer til mødet med patienter med demens og deres pårørende.

Flere oplysninger inkl. kontaktoplysninger findes her: Demensvenligt Sygehus

Se en samlet oversigt over Geriatrisk Afdelings pjecer og patientoplysninger her: Pjecer og patientoplysninger

APPFWU02V