Skip til primært indhold

Almen praksis

Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D's oplysninger til almen praksis

Afdelingens oplysninger til almen praksis

Ønsker du som praktiserende læge at få rådgivning fra en specialist på Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D, kan du komme i kontakt med os på tre måder:

 • Du kan benytte korrespondancemodulet og her forvente et svar på næstkommende hverdag.
 • Du kan fra kl. 8.00 - 15.30 ringe til OUHs kaldebord og herfra blive stillet direkte om til en specialist hos os. Kaldebordet har tlf. 65 41 18 85.
 • Alle ikke akutte henvendelser skal ske ved fremsendelse af almindelig henvisning. Henvisning bedes sendt til enten Afdeling DG (Gynækologisk) eller DO (Obstetrisk).

Vær opmærksom på, at afdelingen er opdelt i en obstetrisk og en gynækologisk søjle, med hver sin vagthavende, der kan kontaktes iflg. ovenstående. Almen praksis kan kontakte vagthavende læge ved aftale om akut eller subakut indlæggelse eller ambulant undersøgelse.

Ved graviditet før 16. uge skal gynækologiske vagthavende kontaktes.

Ved graviditet efter 16. uge skal henvendelse ske til obstetrisk vagthavende.

Gynækologisk obstetrisk afdeling D, Odense Universitetshospital

Indgang 55. Kløvervænget 23, 5000 Odense C.


65 41 19 19

Mere information:
Leder du efter kontaktoplysninger til et bestemt afsnit?
Find oplysningerne under hver enkelt afsnit.

Gynækologisk obstetrisk afdeling D, Svendborg Sygehus

Baagøes Allé 15, 5700 Svendborg


65 41 19 19

Mere information:
Leder du efter kontaktoplysninger til et bestemt afsnit?
Find oplysningerne under hver enkelt afsnit.

Fertilitetsklinikken

Odense Universitetshospital. Indgang 55, 3. sal. Kløvervænget 23, 5000 Odense C.


65 41 23 65

Mere information:
Klinikken er åben alle dage mellem kl. 8.00 - 15.00 - også weekends og helligdage.

Hovednummer for patienter

Tlf. 65 41 19 19

 

Obstetrisk sekretariat

Tlf. 65 41 23 10 (alle hverdage mellem kl. 8-17)

Almen gynækologisk sekretariat

Tlf. 65 41 19 34 (alle dage mellem kl. 8-15)

Fertilitetsklinikkens sekretariat

Tlf. 65 41 23 65 (alle hverdage mellem kl. 8-13)

Urogynækologi sekretariat

Tlf. 65 41 19 74 (alle dage mellem kl. 8-15)

Gynækologisk onkologi sekretariat

Tlf. 65 41 19 84 (alle dage mellem kl. 8-15)

Familieambulatoriets sekretariat

Tlf. 65 41 19 16 (alle dage mellem kl. 8-15)

Center for Voldtægtsofre

Tlf. 30 57 09 22 (alle dage mellem kl. 9-13)

Gynækologisk Afdeling D

4202071

Obstetrisk Afdeling D

4202072

Fertilitetsklinikken

4202075

Gynækologisk Afdeling D

5790000184095

Obstetrisk Afdeling D

5790000184101

Fertilitetsklinikken

5790000184118

Algirdas Markauskas, gynækologisk onkologi
Anne Marie Holm, obstetrik
Annette Wind Olesen, føtalmedicin
Bjarne Rønde Kristensen, almen gynækologi
Christina Anne Vinter, obstetrisk
Dorrit Elschner Pedersen, Fertilitetsklinikken
Dorthe Kolster, uddannelsesansvarlig overlæge, obstetrik
Geske Sidsel Bak, føtalmedicin
Gudrun Astrid Neumann, gynækologisk onkologi
Hanne Rosbach, obstetrik, føtalmedicin
Iørn Vester Hegelund, gynækologisk onkologi
Jan Blaakær, specialeansvarlig overlæge, gynækologisk onkologi
Jan Schultz Larsen, almen gynækologi
Jan Stener Jørgensen, specialeansvarlig overlæge, obstetrik
Jens Fedder, specialeansvarlige overlæge, Fertilitetsklinikken
Jens Aage Sørensen, Fertilitetsklinikken
Kirsten Jochumsen, gynækologisk onkologi
Koen Traen, gynækologisk onkologi
Lene Sperling, specialeansvarlig overlæge, Føtalmedicinsk Klinik
Lise Lotte Torvin Andersen, obstetrik
Lone Kjeld Petersen, gynækologisk onkologi
Maj-Britt Dahl, urogynækologi
Micha Bank Hornstrup, uddannelsesansvarlig overlæge, almen gynækologi
Niels Ebbesen, urogynækologi
Nini Hegedüs, almen gynækologi
Pernille Ravn, specialeansvarlig overlæge, almen gynækologi
Martin Rudnicki, specialeansvarlig overlæge, almen gynækologi
Susanne Pouplier, obstetrik
Søren Østergaard, urogynækologi
Torben Munk, almen gynækologi
Ulla Darling Hansen, urogynækologi
Veronica Tovar Poulsen, obstetrik
Vibeke Kramer Lysdal, almen gynækologi
Vibeke Rasch, urogynækologi

Herdis Bohn Brødbæk

Gynækologisk Afdeling har højt specialiseret funktion for kræftlidelser i indre kønsorganer. Endvidere for kvinder med hormonforstyrrelser og misdannelser i kønsorganer. Afdelingen tilbyder udredning og behandling af infertilitet, og er tillige center for ægtransplantationer.

Afdelingen er specialkyndig med hensyn til patienter med gentagne aborter, gentagelsestilfælde af nedsynkning og fremfald af underlivsorganer, ufrivillig vandladning og andre urinvejsproblemer. 

Almen gynækologi

Højt specialiseret funktion indenfor:

 • Embolisering af uterusfibromer
 • Kromosomanomalier
 • Hormonforstyrrelser, der skyldes dysfunktion i hypothalamus-hypofyse-gonade aksen f.eks. hypofyseadenom, prolaktinom, hyperprolaktinæmi, hypopituritisme og hypopituritisme efter indgreb

Regionsfunktion indenfor:

 • Vulvodyni
 • Center til modtagelse af voldtægtsofre

Gynækologisk onkologi

Højt specialiseret funktion indenfor:

 • Cervixcancer ud over stadium I A inkl. tvivlstilfælde samt stadium IA med karinvasion
 • Operativ behandling af endometriecancer
 • Diagnostik og behandling af ovariecancer
 • Recidiv af gynækologisk cancer

Urogynækologi

Højt specialiseret funktion indenfor:

 • Analinkontinens
 • Fistler
 • Neurogene blæredysfunktioner
 • Smerter og irritative tilstande i skede, blære og tarm

Regionsfunktion indenfor:

 • Behandling af urininkontinens med TVT, TVT-O operationer og bulking
 • Diagnostik og behandling af recidiver af uterovaginal prolaps, herunder prolapskirurgi med indsættelse af biologiske og andre resorberbare mesh-implantater
 • Kolpopeksi, abdominalt eller vaginalt

Fertilitetsbehandling

Højt specialiseret funktion indenfor:

 • Behandling af infertile par, hvor den ene part eller begge er HIV- eller hepatitis B-positiv
 • Kryopræservering af ovarievæv
 • Mandlig infertilitet, hvor der kræves særlig diagnostik f.eks. testikulær dysfunktion

Obstetrisk Afdeling har højt specialiseret funktion for gravide patienter med kardiovaskulære sygdomme, kroniske tarmlidelser, blodsygdomme, epilepsi og hormonelle dysfunktioner, herunder diabetes mellitus. Endvidere er afdelingen center for immuniserede gravide. Afdelingen har specialekundskab med hensyn til for tidligt fødte børn, graviditetsundersøgelser med henblik på misdannede børn, moderkage- og fostervandsanalyser samt ultralydsskanning. 

Højt specialiserede funktioner indenfor obstetrik:

 • Gravide med HIV
 • Gravide med andre sygdomme: aktiv cancersygdom, hjerte-, lunge-, lever- eller nyretransplantation, systemisk lupus erythematosis, hæmoglobinopatier, prægestationel diabetes mellitus og/eller alvorlige trombofilitilstande
 • Gravide med monoamniotiske gemelli
 • Gravide diagnosticeret med placenta accreta og percreta
 • Gravide med truende ekstrem for tidlig fødsel (<24 uger)
 • Gravide med cervixinsufficiens, som nødvendiggør abdominal cerclage-anlæggelse
 • Gravide, der har fået konstateret misdannelser hos fosteret, som kræver børnekirurgisk assistance
   

Regionsfunktion indenfor:

 • Gravide med misbrug og/eller med behov for psykiatrisk behandling ud-over SSRI i graviditeten
 • Udviklingshæmmede gravide
 • Gravide med gestationel diabetes mellitus, let immunisering, thyreoideasygdomme og/eller epilepsi
 • Gravide med monochoriotiske gemelli eller truende for tidlig fødsel
 • Gravide med svær tarminflammatorisk lidelse (IBD), som ikke umiddel-bart responderer på systemisk steroidbehandling, eller som får tilbagefald under graviditeten
 • Gravide med erkendt og/eller truende svær præeklampsi eller HELLP

Med ønsket om en ensartet henvisning og visitation af nygravide til Gynækologisk Obstetrisk afdeling ud fra alle tilgængelige oplysninger, er det de udfyldte svangrepapirer, der fungerer som henvisning ved nygravide.

Svangrejournalen bedes fremsendt hurtigst muligt, dog senest graviditetsuge 11+0 idet risikovurderingen skal planlægges og udføres inden GA 13+6. 

Undtagelsesvist gøres brug af elektronisk henvisning, hvis den gravide ved første undersøgelse i praksis er mere end GA 11+0 og fremsendelse af udfyldte svangrepapirer ikke kan nås.

Ved usikker termin, udfyldes svangrepapirer som vanligt. Doubletesten tages på det tidspunkt, hvor man skønner, at den gravide er i uge 9+0 til 11+0. Hvis det viser sig ved 1. trimesterscanning og terminsfastsættelsen, at doubletesten er taget for tidligt, tages en ny blodprøve i Ambulatoriet for Gravide.. Ved behov for terminsscanning, skal der henvises til privatpraktiserende gynækolog, da der ikke er kapacitet til terminsscanninger i obstetrisk regi.

Se eventuelt ”Fødeplan i Region Syddanmark”, Visitation, samarbejde og kommunikation afsnit 6.1.1.

Svangrepapirer fremsendes til:

Odense Universitetshospital
Gynækologisk Obstetrisk afdeling D
Visitationsenheden
Ambulatoriet for gravide, indgang 55
5000 Odense C

Obstetrisk visitator varetager den centrale visitation ud fra bopæl, anamnese, kapicitet, ønsker og behov – jf. afsnit 6 (visitation) i Fødeplan for Region Syddanmark. 

Den gravide vil herefter få tilsendt tider til 1. trimesterscanning og første jordemoderundersøgelse.

Sekundære og akutte henvisninger af gravide fremsendes som vanligt elektronisk til afd. DO. 

Ultralyd for Gravide varetager ultralydsskanning i graviditetsuge 12+2 i forbindelse med risikovurdering for Downs Syndrom, samt gennemscanning for misdannelser i graviditetsuge 20. 

Der tilbydes individuel prænatal rådgivning til par med genetisk anamnese (for eksempel muskelsvind, blødersygdom og Huntingtons chorea). I mere komplekse tilfælde viderehenvises til Klinisk Genetisk Afdeling, OUH Odense.

Der udføres moderkagebiopsier og fostervandsprøver.

Derudover varetages mere komplicerede scanninger på gravide henvist fra hele Region Syddanmark, hvor der i tilfælde af patologiske fund arbejdes tværfagligt med genetikere og børnelæger. Derudover er der et formaliseret samarbejde med føtalmedicinere på Århus Universitetshospital, Skejby og Rigshospitalet.

Der tilbydes kun tidlig ultralydsscanning til gravide under helt særlige omstændigheder.

Information om risikovurdering for Downs Syndrom, 1. trimesterscanning og Doubletest

I følge Fødeplanen for Region Syddanmark skal den basale information vedrørende tilbud om 1. trimester risikovurdering, foregå hos den gravides praktiserende læge i forbindelse med 1. graviditetsundersøgelse. Det forventes, at den praktiserende læge herunder giver en kort orientering om de forskellige undersøgelser og besvarer spørgsmål.

Se evt. pjece fra Sundhedsstyrelsen - Undersøgelse af fostret, på flere sprog, her.

Hvis den gravide efter denne information ønsker at tage imod sandsynlighedsberegning for kromosomafvigelser ud fra alder, 1. trimesterscanning og Doubletest, bedes dette angivet på svangrejournalen. Desuden skal den praktiserende læge også tage Doubletesten. Doubletesten tages på alle gravide, der ønsker risikovurdering (også gravide med gemelli). Doubletest (beta-HCG og PAPP-A) tages optimalt fra GA 9+0 til 11+0 (tidligere end 8+1 kan ikke bruges), men kan tages indtil GA 14+0. Detektionsraten af Downs Syndrom er højere, hvis den tages i det førstnævnte tidsrum.

Hvis termin er usikker, udfyldes svangrejournalen som vanligt, og Doubletest tages på det tidspunkt, hvor man skønner den gravide er i uge 9+0 til 11+0. Hvis det viser sig ved NF-skanningen og terminsfastsættelsen, at Doubletesten er taget for tidligt, tages en ny Doubletests.

Vejledning til prøvetagning af Doubletest

 • Doubletest bestilles i WebReq.
 • Glastype: RØD 5 (tørglas med gel)
 • Glasset mærkes med tilhørende etiket
 • Det er vigtigt, at prøven sendes til analyse på OUH Odense, af hensyn til brugbarheden af prøveresultatet

Den gravide skal vejes samme dag som Doubletesten tages, idet vægten har indflydelse på risikoberegningen. Vægten skal påføres vandrejournalen som vanligt.

Afsend svangrejournal hurtigst muligt efter udfyldelse.

Vejledning til prøvebehandling

Efter prøvetagning stilles prøven i termoskab (ca. 20°C) indtil afhentning. Skal afhentes samme dag. Det er særdeles vigtigt, at prøven er på laboratoriet inden for 8 timer.
Centrifugeres på Afdeling KBF, OUH Odense. Holdbar i 8 timer ucentrifugeret ved 20°C.

Jordemoderkonsultationer

Se oversigt over Jordemoderkonsultationer på Fyn her.

Fødesteder

Odense: Obstetrisk specialafdeling med neonatalafdeling. Telefon 6541 2344

Svendborg: Obstetrisk specialafdeling uden neonatalafdeling. Tlf. 6320 2307

Ærø: Fødested uden obstetriske speciallæger og anæstesiologer. Tlf. 6352 1432

Se detaljeret oversigt over fødesteder på Fyn her

Familieambulatorium
Patienthotellet, 1. etage, Indgang 1
Sdr. Boulevard 29
5000 Odense C

Tlf.: 65  41 1916
Telefontid: Hverdage mellem kl. 08.00-15.00.

Familieambulatoriet tilbyder udvidet svangreomsorg til gravide med psykiske og/ sociale udfordringer med mulighed for tværfagligt og tværsektorielt samarbejde med relevante fagpersoner i forhold til den gravides og eventuelt familiens behov. Henvisning sker gennem egen læge, konsultationsjordemoder eller svangreambulatoriet.

I Familieambulatoriet er der ansat jordemødre, fødselslæger, børnelæger, socialrådgivere, psykolog, psykoterapeut og sekretærer. Ved første konsultation afdækkes, i samarbejde med den gravide og evt. dennes familie, hvilke behov der måtte være i graviditeten. Efter behov tilbydes ekstra og længere undersøgelsestid i graviditeten hos jordemoder og fødselslæge.

Udover det generelle tilbud om fødsels- og forældreforberedelse er der også mulighed for individuel fødselsforberedelse ved jordemoder i Familieambulatoriet. Der er mulighed for at etablere tidlig kontakt til sundhedsplejersken i form af graviditetsbesøg. Dette kan foregå i eget hjem, men der er også mulighed for at sundhedsplejersken kan deltage ved jordemoderkonsultation i familieambulatoriet.

Vi ønsker at skabe et trygt forløb gennem graviditeten og give både forældre og barn den bedst mulige start på livet.

I regi af Familieambulatoriets afsnit på H.C. Andersen Børnehospital tilbydes opfølgende undersøgelser af børn, der har været udsat for afhængighedsskabende medicin, alkohol og/eller rusmidler i fostertilværelsen.

Særlige forhold:

Der forefindes desuden også Familieambulatorium i Sønderborg, Kolding og Esbjerg.

Indikationen for OGTT

Ved 14-20 uger anbefales OGTT til:

 • Kvinder med tidligere GDM.
 • Kvinder med to af følgende risikofaktorer:
 1. Maternel overvægt før graviditeten (BMI ≥ 27 kg/m2)
 2. Familiær disposition til diabetes (type 1 eller type 2 hos bedsteforældre, forældre, søskende eller egne børn)
 3. Tidligere fødsel af et stort barn (≥ 4500 g)
 4. PCOS

 

Ved 24-28 uger tilbydes OGTT til:

 • Kvinder med én af følgende risikofaktorer:
 1. Maternel overvægt før graviditeten (BMI ≥ 27 kg/m2)
 2. Familiær disposition til diabetes
 3. Tidligere fødsel af et stort barn (≥ 4500 g)
 4. Kvinder, der er screenet tidligere i graviditeten, men hvor glukosebelastningen var ikke-diabetisk
 5. Flerfoldsgraviditet

 

Tolkning af OGTT

GDM ved 2 timers BG>=9.0 i kapillært fuldblod/venøst plasma, foretaget på laboratorie.

Beliggende på Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus. Tlf. 65 41 13 75.

Telefonisk og ambulant vejledning og behandling i op til 7 dage efter udskrivelsen:

 • Råd og vejledning om for eksempel spædbarnspleje, amning, barnets trivsel og mors blødning
 • Hørescreening
 • PKU (hælprøve) på barnet
 • Veje barnet
 • Information om den første barselstid
 • Skriftlig information om Barselsklinikken uddeles umiddelbart efter fødslen, inden familien forlader fødestedet.

På Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus føder både første- og flergangsfødende som udgangspunkt ambulant. Hvis der har været komplikationer i fødselsforløbet, anbefaler vi indlæggelse på barselsafsnittet i enten Odense eller Svendborg, indtil mor og barn er velbefindende.

Førstegangsfødende

Hvis graviditeten og fødslen har været ukompliceret, og mor og barn desuden er velbefindende efter fødslen, har førstegangsfødende følgende muligheder:

 • Ambulant fødsel: Udskrivelse fra fødeafsnittet 4-6 timer efter fødslen og hjemmebesøg af en jordemoder dagen efter fødslen samt på 2.-3. dagen efter fødslen (hvor der tilbydes PKU og hørescreening).
 • Én overnatning på barselsafsnittet og ét hjemmebesøg af en jordemoder på 2.-3. dagen efter fødslen (hvor der tilbydes PKU og hørescreening).
 • Indlæggelse op til 48 timer på barselsafsnittet. 

Flergangsfødende

Hvis graviditeten og fødslen har været ukompliceret, og mor og barn desuden er velbefindende efter fødslen, føder flergangsfødende som udgangspunkt ambulant, dvs. udskrives fra fødeafsnittet 4-6 timer efter fødslen.

Flergangsfødende vil herefter modtage en opringning fra en jordemoder indenfor 24 timer efter fødslen. Ved behov kan der tilbydes et hjemmebesøg i forbindelse med opringningen.

Når barnet er 2-3 dage gammel vil flergangsfødende få tilbudt et besøg i Barselsklinikken, hvor en jordemoder eller sygeplejerske bl.a. vil tage hælblodprøve (PKU) og lave hørescreening.

APPFWU02V