Skip til primært indhold

Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik

Informationer

Generelle informationer om Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik

Ønsker du som henviser at få rådgivning fra en specialist, kan du kontakte os på følgende måder:

Egen læge: Du kan benytte korrespondancemodulet og her forvente et svar på næstkommende hverdag.

Eksterne henviser: Du kan fra kl. 8.00-15.00 ringe direkte til vores sekretariat og herfra blive stillet direkte om til en specialist hos os. Du kan ringe på telefon 6541 4990.

Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik
Kløvervænget 3, Indgang 138 stuen
5000 Odense C

6611 3333, lokal 4990 eller gennemvalg 6541 4990

Der er altid telefonvagt mandag-fredag i tidsrummet kl. 8.00-15.00. Afdelingen prioriterer rådgivning højt og kan rådgive om arbejds- og miljømedicinske, arbejdspsykologiske og toksikologiske problemstillinger.

4202349

OUH har en praksiskonsulentordning, hvor de tilknyttede praksiskonsulenter arbejder på tværs af alle afdelinger på OUH. Du kan få kontakt med en praksiskonsulent ved at skrive til ouh.klu.pko@rsyd.dk. Du kan læse om OUHs praksiskonsulentordning her.

5790000184705

Afdelingen ser ambulante patienter med fysiske eller psykiske helbredsmæssige problemer, der skyldes enten arbejdsmiljøet eller forhold i omgivelserne i al almindelighed (eksempelvis bolig, luft og vand).
Formålet med patientundersøgelserne er diagnose og vurdering af årsagsfaktorer i miljøet, og vi rådgiver om fremtidige arbejdsforhold. Desuden kan der tages generelle forebyggende initiativer over for virksomheden og branchen. 

Klinikkens arbejde kan opdeles i:

Patientundersøgelser
Virksomhedsbesøg
Rådgivning og information
Undervisning og uddannelse
Forskning og undervisning
Der kræves skriftlig/elektronisk henvisning fra egen læge, speciallæge, fagforening samt tillids-/arbejdsmiljørepræsentanter.

Henvisningerne visiteres af  en speciallæge/psykolog. Indkaldelsesbrev sendes til patienten efter senest nogle få dage. Vi tilstræber en samlet ventetid på mindre end en måned.
Før den ambulante undersøgelse får patienten tilsendt et spørgeskema om bl.a. tidligere ansættelser, arbejdsbelastninger og symptomer.

Hyppige arbejdsbetingede lidelser:

Astma, høfeber, konjunktivit, eksem, høretab, nerveentrapment, hvide fingre, tennis- og golfalbue, skulder- og nakkesmerter, tendovaginitis, lænderygsmerter

 

Udredning, diagnosticering, rådgivning:

Patientundersøgelse

Har du som praktiserende læge mistanke om en sammenhæng mellem sygdom og arbejdet hos en patient, kan du med fordel inddrage Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik i patientbehandlingen.

Man kan enten sende en henvisning eller kontakte vores telefon-/e-mailvagt. Vi tilstræber en ventetid mindre en fire uge, for gravide en uge.

En undersøgelse kan vare op til halvanden time, idet der er sat god tid af til at opnå en grundig udredning.

Finder vi indikation herfor, bliver patienten sendt videre til parakliniske undersøgelser og behandling på andre afdelinger.

Hvis det er nødvendigt, besøger vi, med patientens accept, dennes arbejdsplads for at afdække årsagssammenhænge og iværksætte forebyggende tiltag.

Arbejdsrelateret allergi eller lungesygdom:
I forbindelse med udredning, diagnosticering og rådgivning samarbejder vi især med Hudafdelingen, Allergicentret og Lungemedicinsk Afdeling, men også andre afdelinger på Odense Universitetshospital. Vi er derfor interesseret i at modtage en henvisning ret hurtigt, hvis der er mistanke om arbejdsbetinget astma, allergisk rinit eller eksem, idet problemet kan være lettere at finde, når patienten fortsat er i aktuelt arbejde.

Afdelingen samarbejder med andre afdelinger om udredning af arbejds- og miljømæssige problemer.
Der er formaliseret samarbejde med Allergicentret, Hudafdelingen og Lungemedicinsk Afdeling - ArbejdsAllergologisk Center.

Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik rådgiver gravide med henblik på risiko for fosterskadende arbejdsmiljøpåvirkninger. Henvisning bør ske snarest mulig efter konstateret graviditet, enten elektronisk eller skriftligt. Den gravide  indkaldes inden for en uge. Den gravide bør omplaceres til andet arbejde eller, såfremt dette ikke kan lade sig gøre, midlertidigt fraværsmeldes, indtil vurdering foreligger.
En række generelle vejledninger for gravides arbejdsmiljø kan ses på Arbejdstilsynest hjemmeside.

Arbejdspsykologisk undersøgelse:
Har du mistanke om, at en patient har psykiske følger af påvirkninger i arbejdet, kan patienten henvises til en arbejdspsykologisk udredning. Patienter med tilpasningsreaktion (stressreaktion) kan tilbydes behandlingsforløb i vores Stressklinik, hvis det ved udredningen vurderes relevant.. 

 

Flere patienter, samme problem:
Muligvis har du flere patienter i din praksis med samme arbejdssted, og måske har disse patienter ensartede helbredsproblemer. Hvis dette er tilfældet, er det muligt for Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik at undersøge en større gruppe personer samlet, såvel som arbejdspladsen.
Gruppeundersøgelserne foretages også efter henvisning fra virksomheder eller fagforeninger.

 

Toksikologiske undersøgelser:
Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik gennemfører risikovurderinger af produkter og kemiske stoffer. Risikovurderingen foregår i forbindelse med patientsager eller på forespørgsel om konkrete stoffer og produkter. 

 

Arbejdsskadesager:
Når en patient undersøges på Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik, bliver der altid taget stilling til, om lidelsen skal betragtes som en arbejdsbetinget lidelse. Hvis dette er tilfældet anmelder vi lidelsen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings og evt. til  Arbejdstilsynet.
Patientrådgivning
Forebyggelse


Vi rådgiver om forhold, der kan forebygge arbejdsbetingede lidelser. Rådgivningen kan for eksempel dreje sig om:

Værnemidler
Ændring af ensidigt gentaget arbejde
Arbejdshygiejne
Rådgivningen bliver undertiden gennemført i samarbejde med patientens arbejdsplads og miljørådgivere.

 

Erhvervsvejledning:
Det er ikke altid muligt at ændre arbejdsmetoder og -materialer. I en sådan situation kan det være nødvendigt for patienten at skifte arbejdsplads eller erhverv. Hvis patienten endnu ikke er begyndt på arbejdsmarkedet, kan der naturligvis også være tale om vejledning i valg af uddannelse og erhverv, hvor det er muligt at undgå eksponering. 

 

Rådgivning ved graviditet
Det kan være nødvendigt at give en særlig rådgivning i forbindelse med graviditet. Måske kan der ændres på arbejdsforholdene for at undgå en eventuel risiko forbundet med at fortsætte arbejdet under graviditeten, eller den gravide kan få andre arbejdsopgaver. Alternativt må den gravide fraværsmeldes.

Du har altid mulighed for at rette spørgsmål om arbejdsmedicinske forhold til os uden nødvendigvis at henvise en patient, eksempelvis et konkret stofs toksikologiske virkning, og hvilken eksponering for pågældende stof, der er relevant. Eller det kan dreje sig om risiko ved en gravids arbejde, eller om en mulig sammenhæng mellem en patients symptomer og ergonomisk eller kemisk påvirkning på arbejdet.
Vi kan også hjælpe specielt interesserede med at fremskaffe relevant litteratur om arbejdsmedicinske spørgsmål. 

Telefonvagt:
6541 4990

ode.amk@rsyd.dk

Telefon og e-mail bliver besvaret dagligt, mandag til fredag kl. 08.00-15.00                                         

Forskning
Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik er løbende involveret i forskning om sammenhængen mellem arbejds- og miljøforhold og sundhed. 

Yderligere information om de enkelte projekter kan du se på Syddansk Universitets hjemmeside - se nederst på siden i boksen "mere information".

 

Undervisning
Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik står for undervisningen i arbejdsmedicin ved Det Medicinske Fakultet på Syddansk Universitet og på andre uddannelsesinstitutioner inden for Sundhedsvæsenet.
Desuden deltager klinikken i formidling af viden om arbejdsmedicin gennem foredrag, artikler og lignende. 

 

APPFWU02V